В. В. Фалько Підп до друку 24. 06. 08 поз icon

В. В. Фалько Підп до друку 24. 06. 08 поз
Скачати 228.53 Kb.
НазваВ. В. Фалько Підп до друку 24. 06. 08 поз
Дата29.06.2012
Розмір228.53 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п.2.6.14

Заступник першого проректора

начальник організаційно-

методичного управління В.Б. Юскаєв


Плани лекційних , практичних занять

та тестові питання

з дисципліни „Ландшафтна екологія”

для студентів 3-го курсу спеціальності 070801

„Екологія та охорона навколишнього середовища”

заочної форми навчання


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні

відомості перевірені,

запис одиниць

відповідає стандартам


Укладач О.М.Яхненко

Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Декан заочного факультету В.Я. Стороженко


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Навчальне видання


Плани лекційних ,практичних занять та тестові питання

з дисципліни „Ландшафтна екологія”

для студентів 3-го курсу спеціальності 070801

„Екологія та охорона навколишнього середовища”

заочної форми навчання


Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Редактор Н.В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання: О.М.Яхненко,

В.В.Фалько


Підп. до друку 24.06.08 поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 70 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК N 3062 від 17.12.2007 р.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007,Суми,вул.Р.-Корсакова,2


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Плани лекційних , практичних занять

та тестові питання

з дисципліни „Ландшафтна екологія”

для студентів 3-го курсу спеціальності 070801

„Екологія та охорона навколишнього середовища”

заочної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008


Плани лекційних , практичних занять та тестові питання з дисципліни „Ландшафтна екологія” для студентів 3-го курсу спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” заочної форми навчання / Укладач О.М.Яхненко – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. –22 с.


Кафедра „Прикладна екологія”Плани лекційних ,практичних занять та тестові питання з дисципліни „Ландшафтна екологія” / Укладач О.М.Яхненко – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 22с.


Кафедра „Прикладна екологія”Вступ.

Дисципліна «Ландшафтна екологія» необхідна для формування у студентів-екологів цілісного розуміння про формування, функціонування та проходження процесів в межах будь-якого природного комплексу (чи то географічна оболонка, чи географічний пояс, біокліматична зона чи купина на болоті).

Метою цїєї дисципліни є формування поняття про єдність і різноманіття географічної оболонки – найбільшої гео- і екосистеми Землі, що обумовлюється різними умовами сучасного та історичного розвитку.

Завдання дисципліни :

- сформувати уявлення про ландшафти як геосистеми, що складаються із взаємодіючих природних та антропогенних компонентів та комплексів більш низького таксонометричного рангу;

- ознайомити з основними типами ландшафтів Землі та екологічними проблемами кожного типу;

- показати основні принципи фізико-географічного районування як універсального методу упорядкування і систематизації територіальних систем.

Отримані знання допоможуть формуванню у майбутніх спеціалістів-екологів більш широкого екологічного кругозору, додадуть цим знанням прикладну спрямованість.

Формою поточного контролю є тестування за основними розділами дисципліни.

Формою підсумкового контролю є залік.

^ Тематичний план курсу


Назва теми

Кількість годин


лекц.

прак.

самос.

Специфіка курсу «Ландшафтна екологія». Поняття про ПТК. Рівні організації ПТК. Поняття про ландшафт. Систематика ландшафтів


2


2


2

Субтропічні, тропічні, субекваторіальні та екваторіальні ландшафти. Ландшафти помірних зон. Бореальні та суббореальні ландшафти. Стисла характеристика, екологічні проблеми цих ландшафтів448

Ландшафти України та Сумської області

-

2

4

Антропогенні ландшафти. Класифікація антропогенних ландшафтів


2


2


2

Підготовка до виконання тестових завдань

-

-

2

Розгляд питань для самостійного вивчення

-

-

68

ІРС

-

-

4

Всього

8

10

90
^

Програма лекційного курсу.ТЕМА 1: Специфіка курсу «Ландшафтна екологія». Поняття про ПТК. Рівні організації ПТК. Поняття про ландшафт


Основні питання

1 Ландшафтознавство та фізична географія – основа ландшафтної екології.

2 Природний територіальний комплекс та його складові компоненти.

3 Взаємодія між основними компонентами ПТК.

4 Особливості фізико-географічного районування. Основні таксономічні одиниці.

5 Глобальний, регіональний та локальний рівні організації ПТК. Фактори, що обумовлюють формування кожного рівня.

6 Поняття про «елементарний» ландшафт.

7 Динаміка ландшафту.


ТЕМА 2 Субтропічні, тропічні, субекваторіальні та екваторіальні ландшафти. Ландшафти помірних зон. Бореальні та суббореальні ландшафти. Стисла характеристика, екологічні проблеми цих ландшафтів


Основні питання:

1 Особливості класифікації ландшафтів.

2 Основні типи ландшафтів земної кулі та їх характеристика:

2.1 екваторіальні ландшафти;

2.2 субекваторіальні та тропічні ландшафти;

2.3 субтропічні ландшафти;

2.4 суббореальні ландшафти;

2.5 бореальні ландшафти;

2.6 полярні та приполярні ландшафти.


ТЕМА 3 Антропогенні ландшафти. Класифікація антропогенних ландшафтів


Основні питання

1 Антропогенні комплекси, їх види і характеристика.

2 Характеристика змін, що відбуваються під впливом різної антропогенної діяльності в ландшафтах.

3 Стійкість геосистем до техногенного впливу.

4 Культурний ландшафт. Особливості організації та функціонуваня.


^ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


ТЕМА 1 Основні поняття ландшафтознавства

Питання до теми:

1 Поняття про геосистему та природний територіальний комплекс. Проблема термінології.

2 Основні компоненти ПТК та процеси, що відбуваються в їх межах.

3 Рівні організації ПТК, їх характеристика.

4 Особливості класифікації ландшафтів.


Література для підготовки до заняття


1. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. – Москва: Высшая школа, 1991.

2. Михайлов Н.И. Физико-географическое районирование.- Москва: Изд-во Московского университета, 1985.

3. Мильков Ф.Н. Общее землеведение. –М.: Мысль,1981.


ТЕМА 2 Основні типи ландшафтів Землі. Стисла характеристика та екологічні проблеми


Питання до теми

1 Основні типи ландшафтів земної кулі та їх характеристика:

1.1 екваторіальні ландшафти;

1.2 субекваторіальні та тропічні ландшафти;

1.3 субтропічні ландшафти;

1.4 суббореальні ландшафти;

1.5 бореальні ландшафти;

1.6 полярні та приполярні ландшафти.

2 Екологічні проблеми різних типів ландшафтів.

Практична частина

На основі аналізу карти «Географічні пояси та зони Землі» скласти просторову характеристику географічних поясів та природних зон окремих материків та Землі в цілому. використовуючи такий приблизний план:

1 які географічні пояси виділяються в межах материка (пояснити, чим обумовлено їх виділення);

2 які природні зони виділяються , в яких частина поясу (пояснити, чим обумовлене виділення даних зон саме в цих частинах поясу чи материка);

3 виділити типи висотної поясності.


Література для підготовки до заняття.


1. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. – Москва: Высшая школа, 1991.

2. Мильков Ф.Н. Общее землеведение. –М.: Мысль,1981.

3. Шубаев Л.П. Общее землеведение. – Москва: Высшая школа. 1977.

4. Исаченко А.Г. Ландшафты. – М.: Мысль, 1989.

5. Географічний атлас світу.


ТЕМА 3 Ландшафти України та Сумської області

Питання до теми

1 Зональні групи типів ландшафтів України. Характеристика кожного типу. Екологічні проблеми даних типів ландшафтів.

2 Зональні групи типів ландшафтів Сумської області.


Практична частина

На основі аналізу карти «Природні зони» скласти просторову характеристику географічних поясів та природних зон території України та Сумської області.


Література для підготовки до заняття

1. Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України.- Київ: Знання, 2003.

2. Заставний Ф.Д. Географія України. Львів: Світ, 1994.

3. Маринич А.М. и др. Природа Украинской ССР: ландшафты и физико-географическое районирование. – Киев, 1986.

4. Географічний атлас України.


ТЕМА 4 Антропогенні ландшафти. Класифікація антропогенних ландшафтів. Культурні ландшафти


Питання до теми

1 Відмінності природних та антропогенних ландшафтів.

2 Прямі та супутні антропогенні ландшафти.

3 Класи антропогенних ландшафтів.

4 Стійкість геосистем до техногенного впливу.

5 Культурний ландшафт.


Література для підготовки до заняття

1 Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. – Москва: «Высшая школа», 1991.

2 Мильков Ф.Н. Общее землеведение. –М.: Мысль,1981

3 Мильков Ф.Н Человек и ландшафты. - Москва,1973

4 Мильков Ф.Н. Рукотворные ландшафты. – М.: Мысль, 1978.


^ Питання для самостійної роботи студентів.

1 Передумови виникнення науки про ландшафт.

2 Джерела ландшафтознавства.

3 Етапи розвитку ландшафтознавства.

4 Докучаєв В.В. – засновник вчення про ландшафти.

5 Основні поняття і підходи в ландшафтознавстві.

6 Полігеокомпонентні системи.

7 Компоненти ландшафту та ландшафтоутворюючі фактори.

8 Рівні організації ПТК: глобальний, регіональний, локальний.

9 Морфологія ландшафту.

10 Географічна оболонка. Її межі, складові та якісні особливості.

11 Типи ландшафтів Землі. Стисла характеристика, екологічні проблеми.

12 Ландшафти арктичного поясу.

13 Ландшафти антарктичного поясу.

14 Ландшафти тундри.

15 Ландшафти тайги.

16 Ландшафти мішаних та широколистих лісів.

17 Ландшафти трав’янистих формацій.

18 Ландшафти пустель та напівпустель.

19 Ландшафти субтропічних вічнозелених лісів і чагарників.

20 Ландшафти сезонних тропічних лісів.

21 Ландшафти вічнозелених екваторіальних та тропічних дощових лісів (гілей).

22 Фауністичне районування суші.

23 Флористичне районування суші.

24 Ландшафти України.

25 Природокористування в межах України та його вплив на екосистеми.

26 Ландшафти Сумської області.

27 Антропогенні ландшафти. Прямі та супутні антропогенні ландшафти.

28 Основні класи антропогенних ландшафтів та їх характеристика.

29 Сільськогосподарські ландшафти.

30 Промислові ландшафти.

31 Лінійно-дорожні ландшафти.

32 Лісові антропогенні ландшафти.

33 Водні антропогенні ландшафти.

34 Рекреаційні ландшафти.

35 Селітебні ландшафти.

36 Белегеративні ландшафти.

37 Види природокористування як фактор перетворення структури та функції ландшафтів.


Література для підготовки

1. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. – Москва: Высшая школа, 1991.

2. Исаченко А.Г. Ландшафты. – М.: Мысль, 1989.

3. Михайлов Н.И. Физико-географическое районирование.- Москва: Изд-во Московского университета, 1985.

4. Шубаев Л.П. Общее землеведение. – Москва: «Высшая школа», 1977.

5. Маринич А.М. и др. Природа Украинской ССР: ландшафты и физико-географическое районирование. – Киев, 1986.

6. Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты. - Москва,1973.

7. Мильков Ф.Н. Рукотворные ландшафты. – М.: Мысль, 1978.

8. Лопатин И.К. Зоогеография.- Минск: Вышэйшая школа, 1989

9. Второв П.П., Дроздов Н.Н Биогеография. – Москва, 2001.

10. Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект: Навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2005.


Тестові завдання


Поняття «географічний ландшафт» у ландшафтознавстві розуміють як :

а) зображення будь-якої місцевості;

б) основну категорію територіального поділу географічної оболонки;

в) одноманітні за умовами розвитку природні території, основними компонентами яких є верхні шари літосфери, нижні шари атмосфери, гідросфера та біота, які на будь який зовнішній вплив реагують як одне ціле;

г) частину літосфери, в якій проходять процеси обміну речовин; д) територію, що цілеспрямовано змінена діяльністю людини.

Природний територіальний комплекс – це

а) будь-яка поверхня землі;

б) просторово-часова система географічних компонентів взаємообумовлених в своєму розвитку та розміщенні, що розвиваються як одне ціле;

в) частина літосфери, в якій проходять процеси обміну речовин;

г) територія, що цілеспрямовано змінена діяльністю людини.

До ПТК локального рівня належать:

а) фації;

б) географічні пояси;

в) природні зони;

г) місцевості;

д) планета Земля.

Ландшафтна екологія – це наукова дисципліна, що вивчає:

а) пристосування організмів до середовища існування; б)формування біоценотичних комплексів різних ландшафтних зон ; в) біологічні особливості біоценотичних комплексів різних ландшафтних зон; г) зворотний вплив комплексів на середовище існування організмів; д) вплив антропогенної діяльності на різні ландшафти.

До ПТК регіонального рівня належать:

а) фації; б) географічні пояси;

в) природні зони;

г) місцевості;

д) планета Земля.

Що таке континент:

а) велика частина суходолу, що майже з усіх чи з усіх боків оточена океанами чи морями, та з характерним для неї планом оротектонічної і ландшафтно –поясної будови;

б) материкова частина географічного поясу, що має деякі загальні риси ландшафтів, обумовлені величиною радіаційного балансу та особливостями циркуляційних процесів в атмосфері;

в) обширна частина материка, що характеризується загальними рисами території в геоструктурному відношенні, своєрідністю кліматичного режиму, поєднанням і ступенем вираженості широтних і висотних ландшафтних зон;

г) відрізок ландшафтної зони в межа країни, обмежений суцільним поширенням будь – якого ландшафту.

Що таке географічний пояс (у вузькому розумінні):

а) велика частина суходолу, що майже з усіх чи з усіх боків оточена океанами чи морями, та з характерним для неї планом оротектонічної і ландшафтно –поясної будови;

б) материкова частина географічного поясу, що має деякі загальні риси ландшафтів, обумовлені величиною радіаційного балансу та особливостями циркуляційних процесів в атмосфері;

в) обширна частина материка, що характеризується загальними рисами території в геоструктурному відношенні, своєрідністю кліматичного режиму, поєднанням і ступенем вираженості широтних і висотних ландшафтних зон;

г) відрізок ландшафтної зони в межа країни, обмежений суцільним поширенням будь – якого ландшафту.

Що таке географічна країна:

а) велика частина суходолу, що майже з усіх чи з усіх боків оточена океанами чи морями, та з характерним для неї планом оротектонічної та ландшафтно –поясної будови;

б) материкова частина географічного поясу, що має деякі загальні риси ландшафтів, обумовлені величиною радіаційного балансу та особливостями циркуляційних процесів в атмосфері;

в) обширна частина материка, що характеризується загальними рисами території в геоструктурному відношенні, своєрідністю кліматичного режиму, сполученням і ступенем вираженості широтних і висотних ландшафтних зон;

г) відрізок ландшафтної зони в межа країни, обмежений суцільним поширенням будь – якого ландшафту.

Що таке зональна область (у вузькому розумінні):

а) велика частина суходолу, що майже з усіх чи з усіх боків оточена океанами чи морями, та з характерним для неї планом оротектонічної і ландшафтно –поясної будови;

б) материкова частина географічного поясу, що має деякі загальні риси ландшафтів, обумовлені величиною радіаційного балансу та особливостями циркуляційних процесів в атмосфері;

в) обширна частина материка, що характеризується загальними рисами території в геоструктурному відношенні, своєрідністю кліматичного режиму, поєднанням і ступенем вираженості широтних і висотних ландшафтних зон;

г) відрізок ландшафтної зони в межа країни, обмежений суцільним поширенням будь – якого ландшафту.

Фація –це:

а) однорідні ділянки території з однаковими екологічними режимами, населенням (біоценозом), з подібним походженням і можливостями подальшого розвитку;

б) взаємозв’язаний комплекс фацій, відособлений в природі у зв’язку з нерівностями рельєфу, неоднорідним складом ґрунту або господарської діяльності людини.

в) відносно рівноцінна з точки зору господарського використання територія, що має закономірне , тільки для неї характерне поєднання урочищ.

Урочище – це:

а) однорідні ділянки території з однаковими екологічними режимами, населенням (біоценозом), з подібним походженням і можливостями подальшого розвитку;

б) взаємозв’язаний комплекс фацій, відособлений в природі у зв’язку з нерівностями рельєфу, неоднорідним складом ґрунту або господарської діяльності людини.

в) відносно рівноцінна з точки зору господарського використання територія, що має закономірне , тільки для неї характерне поєднання урочищ.

Місцевість – це:

а) однорідні ділянки території з однаковими екологічними режимами, населенням (біоценозом), з подібним походженням і можливостями подальшого розвитку;

б) взаємозв’язаний комплекс фацій, відособлений в природі у зв’язку з нерівностями рельєфу, неоднорідним складом ґрунту або господарської діяльності людини;

в) відносно рівноцінна з точки зору господарського використання територія, що має закономірне , тільки для неї характерне поєднання урочищ.

Найпродуктивнішими за біомасою є біоми:

а) тундри;

б) тайги;

в) гілей;

г) помірних широт.

Найменш продуктивними за біомасою є біоми:

а) тундри;

б) тайги;

в) гілей;

г) помірних широт.

На суходолі Арктичного поясу виділяють:

а) острівні льодовики;

б) полярні пустелі;

в) арктичні тундри;

г) арктичні степи.

Території Південного бореального поясу представлені:

а) острівними льодовиками;

б) океанами;

в) антарктичними тундрами;

г) антарктичними степами.

Який з ландшафтних поясів найбільший за розмірами:

а) екваторіальний;

б) помірний;

в) Південний бореальний.

Найбільшу територію зони гілеї займають на території:

а) Південної Америки;

б) Північної Америки;

в) Африки;

г) Азії.

Ландшафт мангрових заростей характерний:

а) острівними льодовиками;

б) низьким морським берегом з періодичними припливам;

в) високим кам’янистим морським берегом;

г) саванами.

Для ландшафту тундри характерні:

а) поєднання ділянок з трав’янистим покривом з окремими деревами або групою дерев;

б) території, вкриті загальним покривом листопадних лісів;

в) комплекс безлісих мохових, мохово–чагарникових чи лишайникових формацій.

Для ландшафту саван характерні:

а) поєднання ділянок із трав’янистим покривом з окремими деревами або групою дерев;

б) території, вкриті загальним покривом листопадних лісів;

в) комплекс безлісих мохових, мохово–чагарникових чи лишайникових формацій.

Змінна циркуляція атмосфери, що проявляється в широтній міграції екваторіального мінімуму і ,як наслідок, зміні вологого екваторіального повітря сухим тропічним, що проявляється в наявності сезону дощів та сухого сезону, характерна для:

а) субекваторіальних поясів;

б) екваторіальних поясів;

в) тропічних поясів;

г) помірних поясів.

Господарювання жаркого та сухого повітря на материках та океанах протягом всього року характерне для:

а) субекваторіальних поясів;

б) екваторіальних поясів;

в) тропічних поясів;

г) помірних поясів.

Переважання влітку тропічного, а взимку помірного повітря характерно для:

а) субекваторіальних поясів;

б) субтропічних поясів;

в) тропічних поясів;

г) помірних поясів.

Бореальний пояс включає такі географічні зони:

а) пустель та напівпустель;

б) лісостепову та мішаних лісів;

в) тайги;

г)лісотундри.

Тропічний пояс включає такі географічні зони:

а) пустель та напівпустель;

б) лісостепову та мішаних лісів;

в) тайги;

г)лісотундри.

Зенітальні дощі характерні для:

а) пустель та напівпустель;

б) лісостепову та мішаних лісів;

в) тайги;

г) гілей.

Вітрова тінь – це:

а) ділянка затишку на підвітрених схилах гір;

б) ділянка затишку на завітрених схилах гір;

в) штормовий, дуже холодний вітер, що дме через низькі гірські перевали переважно в холодну пору року;

г) теплий, іноді гарячий сухий вітер, що дме з гір зі значною силою.

Бора– це:

а) ділянка затишку на підвітрених схилах гір;

б) ділянка затишку на завітрених схилах гір;

в) штормовий, дуже холодний вітер, що дме через низькі гірські перевали переважно в холодну пору року;

г) теплий, іноді гарячий сухий вітер, що дме з гір зі значною силою.

Фен– це:

а) ділянка затишку на підвітрених схилах гір;

б) ділянка затишку на завітрених схилах гір;

в) штормовий, дуже холодний вітер, що дме через низькі гірські перевали переважно в холодну пору року;

г) теплий, іноді гарячий сухий вітер, що дме з гір зі значною силою.

Антропогенні ландшафти – це

а) ландшафти, які складаються із взаємодіючих природних та антропогенних компонентів і формуються під впливом діяльності людини;

б) сукупність фацій та місцевостей визначеної території;

в) споруди, створені людською діяльністю.

До культурних ландшафтів можна віднести:

а) територію заповідника;

б) територію міста;

в) альпійські високогірні луки;

г) сільськогосподарські поля.

До антропогенних ландшафтів можна віднести:

а) територію заповідника;

б) територію міста;

в) альпійські високогірні луки;

г) сільськогосподарські поля.

До природних ландшафтів можна віднести:

а) територію заповідника;

б) територію міста;

в) альпійські високогірні луки;

г) сільськогосподарські поля.

Белігеративні ландшафти – це ландшафти, створені під впливом:

а) сільського господарства;

б) воєнних дій;

в) поселення людей;

г) відпочинку людей та туризму;

д) лісового господарства.

Терикони – це:

а) сукупність виїмок в земній корі, які виникають під час видобування корисних копалин відкритим способом;

б) штучні насипи порожніх порід, що утворюються біля гірничих розробок під час підземного розроблення родовищ корисних копалин;

в) штучні насипи некондиційної сировини або невикористаних побічних продуктів(попелу, шлаків, щебеня, грязі)

Селітебні ландшафти – це ландшафти, створені під впливом чи для потреб

а) сільського господарства;

б) воєнних дій;

в) поселення людей;

г) для відпочинку людей та туризму;

д) лісового господарства.

Пасторальна дегресія – це:

а) виникнення територій з кар’єрами та відвальними комплексами внаслідок видобутку корисних копалин;

б) різке погіршення стану пасовища у результаті його надмірного випасу або витоптування;

в) утворення пустель на раніше засаджених територіях у наслідок діяльності людини та несприятливих кліматичних умов.

Під природними географічними компонентами розуміють:_____________________________________________

ПТК – це_______________________________________________

Географічна оболонка– це________________________________

Геосистема є відкритою системою з причини _____________

Зона гілей характеризується_____________________________

Зона саван характеризується_____________________________

Зона тундри характеризується___________________________

Зона лісостепу характеризується_________________________

Широтна зональність – це ______________________________

Причинами широтної зональності є ______________________

Висотна поясність – це__________________________________

Причинами висотної поясності є ________________________

Клас ландшафтів –це____________________________________

Культурні ландшафти – це ______________________________

Серед ландшафтів кар’єрно-відвального типу виділяють такі: __________________________________________________

Антропогенні сільськогосподарські ландшафти поділяють на такі підкласи:__________________________________________

Сільськогосподарські ландшафти- це______________________

Водні антропогенні ландшафти – це ______________________

Промислові ландшафти впливають на ландшафт таким чином:______________________________________

Серед промислових ландшафтів виділяють: _______________

Класи селітебних ландшафтів:___________________________

Лінійно-дорожні ландшафти – це_________________________

Лісові антропогенні ландшафти – це______________________

Рекреаційні ландшафти - це______________________________

Водосховище– це _______________________________________

Меліорація –це__________________________________________

Рекультивація – це______________________________________


Поясніть, чому у птахів, що мешкають в екваторіальних тропічних лісах, переважно дуже голосний та пронизливий крик.

Поясніть, чому серед тварин найбільша кількість представників сумчастих зустрічаються лише в Австралії та в невеликій кількості в Північній Америці.

Поясніть, чому в екваторіальних тропічних лісах зустрічається велика кількість представників різних видів тварин, в той час як особин одного й того самого виду дуже мало.

Поясніть, чому тваринне населення Північної Америки та Євразії дуже схоже.

Поясніть, чому найчастіше зони пустель утворюються за гірськими масивами чи на західних узбережжях океанів.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОГО

РІВНЯ ЗНАНЬ (для заліку)


1 Що вивчає ландшафтна екологія?

2 Що таке геосистема?

3 ПТК, основні компоненти ПТК.

4 Рівні організації ПТК.

5 Охарактеризувати ПТК глобального рівня.

6 Охарактеризувати ПТК регіонального рівня:

  • географічний пояс;

  • кліматична зона;

  • фізико-географічна країна.

7 Охарактеризувати ПТК локального рівня:

  • місцевість;

  • урочище;

  • фація.

8 Основні класи та підкласи антропогенних ландшафтів.

9 Сільськогосподарські ландшафти: класифікація та характер впливу на ландшафт.

10 Водні антропогенні ландшафти: класифікація та характер впливу на ландшафт.

11 Промислові ландшафти: класифікація та характер впливу на ландшафт.

12 Селітебні ландшафти: класифікація та характер впливу на ландшафт.

13 Лінійно-дорожні ландшафти.

14 Лісові антропогенні ландшафти.

15 Рекреаційні ландшафти.

16 Белігеративні ландшафти.

17 Рекультивація земель.

18 Типи ландшафтів Землі. Стисла характеристика, екологічні проблеми.

19 Ландшафти арктичного поясу. Стисла характеристика, екологічні проблеми.

20 Ландшафти антарктичного поясу. Стисла характеристика, екологічні проблеми.

21 Ландшафти тундри. Стисла характеристика, екологічні проблеми.

22 Ландшафти тайги. Стисла характеристика, екологічні проблеми.

23 Ландшафти мішаних та широколистних лісів. Стисла характеристика, екологічні проблеми.

24 Ландшафти трав’янистих формацій. Стисла характеристика, екологічні проблеми.

25 Ландшафти пустель та напівпустель. Стисла характеристика, екологічні проблеми.

26 Ландшафти субтропічних вічнозелених лісів і чагарників. Стисла характеристика, екологічні проблеми.

27 Ландшафти сезонних тропічних лісів. Стисла характеристика, екологічні проблеми.

28 Ландшафти вічнозелених екваторіальних та тропічних дощових лісів (гілей). Стисла характеристика, екологічні проблеми.

29 Зони висотної поясності.

30 Ландшафти України.

31 Природокористування в межах України та його вплив на екосистеми.

32 Ландшафти Сумської області.

Схожі:

В. В. Фалько Підп до друку 24. 06. 08 поз iconВ. В. Фалько Підп до друку 24. 06. 08 поз
Плани лекційних, практичних занять та тестові питання з дисципліни „Ландшафтна екологія” для студентів 3-го курсу спеціальності 070801...
В. В. Фалько Підп до друку 24. 06. 08 поз iconС. В. Біруком Підп до друку. Формат

В. В. Фалько Підп до друку 24. 06. 08 поз iconМетодичні вказівки
Підп до друку Формат 6084 1/16 Папір офісний. Друк на ризографі Умовн друк арк. 1,0 Тираж 50 прим
В. В. Фалько Підп до друку 24. 06. 08 поз iconЕнергетичні установки Загальний курс
Підп до друку 05. 06. 07 Формат 60 Х 84 1/16. Папір офісний Друк на ризографі. Умовн друк арк. 16,9 Обл вид арк. 17,4
В. В. Фалько Підп до друку 24. 06. 08 поз icon     Проф., зав каф философии  Московского гос университета леса, чл корр. Международной Академии Информатизации   Владимир Иванович Фалько:  Глубоко скорблю вместе с вами в связи с кончиной Авенира Ивановича
...
В. В. Фалько Підп до друку 24. 06. 08 поз iconРозпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку
Навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу у хду, що готуються до друку, підлягають експертній оцінці
В. В. Фалько Підп до друку 24. 06. 08 поз iconРозпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку
Навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу у хду, що готуються до друку, підлягають експертній оцінці
В. В. Фалько Підп до друку 24. 06. 08 поз iconРозпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку
Навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу у хду, що готуються до друку, підлягають експертній оцінці
В. В. Фалько Підп до друку 24. 06. 08 поз iconВимоги до оформлення тез доповідей
Матеріали мають бути представлені на диску та роздруковані в одному примірнику з підписами авторів, відрецензовані та рекомендовані...
В. В. Фалько Підп до друку 24. 06. 08 поз iconІнформація про кваліфікацію робоча версія назви кваліфікації 2014 р випуску маг гнг геолог ден ф. Назва кваліфікації до друку 1] Геолог Назва кваліфікації до друку (англ.)
Естs (лекційні, семінарські, лабораторні, практичні та самостійні заняття) з навчальних дисциплін за такими компонентами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи