І. М. Єріна методичні вказівки icon

І. М. Єріна методичні вказівки
Скачати 161.72 Kb.
НазваІ. М. Єріна методичні вказівки
Дата28.07.2012
Розмір161.72 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


І. М. Єріна


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

«САНІТАРНА ОЧИСТКА МІСТ»


(для студентів 2 – 5 курсів усіх форм навчання спеціальності

6.050200 – «Менеджмент організацій»)


Харків – ХНАМГ – 2008
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Санітарна очистка міст» (для студентів 2 –5 курсів усіх форм навчання спеціальності 6.050200 – «Менеджмент організацій»). – /Укл.: Єріна І. М. – Харків: ХНАМГ, 2008 – 12с.


Укладач: І. М. Єріна


Рецензент: С. С. Душкін


Рекомендовано кафедрою водопостачання,

водовідведення та очистки вод,

протокол № 1 від 30.08.2007 р.


ЗМІСТ


Загальні вказівки…………………………………………………………………..4

Тема 1. Цілі та завдання санітарної очистки міст. Класифікація

міських відходів…..…………………………………………………5

Тема 2. Водовідведення міст. Системи водовідведення міст……………..5

Тема 3. Особливості прокладки водовідвідних мереж.

Внутрішньобудинкова водовідвідна система……………………..6

Тема 4. Методи та схеми очистки стічних вод….……………….………..7

Тема 5. Види збирання твердих побутових відходів (ТПВ), їх

характеристика. Норми накопичення відходів………………........7

Тема 6. Організація і технологія вивезення відходів….…………………...8

Тема 7. Особливості прибирання міських територій…………………........8

Тема 8. Знешкодження і переробка відходів…..……………………………9

Список літератури…..……………………………………………..10

Додаток……………………………………………………………..11


^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ


Навчальна дисципліна „Санітарна очистка міст” належить до циклу - за вибором студентів із спеціальності 6.050200 „Менеджмент організації”.

Предметом вивчення дисципліни є теорія, методи, розрахунок влаштування систем і способів збирання, видалення, знешкодження, використання твердих і рідких відходів.

Вивчення дисципліни „Санітарне очищення міст” базується на знаннях отриманих студентами при вивченні курсу “Основи водопостачання, водовідведення та екологія” та інших загальнотехнічних дисциплін.

Студенти вивчають курс у відповідно до програми та тем наведених у цих методичних вказівках. Для більш ґрунтовного вивчення курсу до кожної теми додаються питання для самоперевірки, які слід детально пропрацювати.

Підручники та посібники, необхідні для вивчення курсу, наведені в списку літератури.

При вивченні дисципліни студенти повинні ознайомитися з останніми досягненнями вітчизняної і зарубіжної науки і техніки в області санітарної очистки міст і окрім рекомендованої літератури застосовувати матеріали періодичного друку.

Завдання на контрольну роботу для студентів заочної форми навчання передбачається складанням відповідей на запитання для самостійного вивчення, номери яких вказані у таблиці Додатку.


^ У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

З Н А Т И:

– нормативні документи та вимоги щодо санітарного утримання

  території міст та проектування заходів, що забезпечують ці

вимоги.

В М І Т И:

– прогнозувати та проектувати заходи з використання найбільш

  прогресивних і економічно вигідних в умовах даного міста систем та способів збирання, видалення, знешкодження і використання твердих і рідких відходів.

^ Тема 1. Цілі та завдання санітарної очистки міст. Класифікація

міських відходів

Важливою складовою частиною охорони навколишнього середовища і використання природних ресурсів є санітарна очистка міст, що забезпечує сприятливе життєве середовище та охорону здоров’я населення.

Завданням санітарної очистки міст є розробка комплексу заходів по охороні здоров’я населення і охорони навколишнього середовища (повітря, ґрунту та води) від шкідливого впливу міських відходів.


Питання для самоперевірки

1. Цілі та завдання санітарної очистки і прибирання міст.

2. Класифікація міських відходів.

3. Характеристика забруднюючих атмосферу речовин.

4. Нормування якості атмосферного повітря.

5. Поняття смогу. Види смогів.

6. Заходи щодо захисту повітряного басейну.

7. Санітарно-захисні зони.

8. Система контролю рівня забруднення атмосферного повітря у містах.


Тема 2. Водовідведення міст. Системи водовідведення міст

Для підтримання санітарного благоустрою населених міст необхідне вчасне видалення забруднених стічних вод з території, яку вони займають. Видалення господарсько-побутових стічних вод, а також атмосферних опадів, що стікають з території населених міст під час опадів і танення снігу, повинні бути видалені від місць їх утворення по трубах, значною мірою самопливом, для чого влаштовують систему водовідведення.

Під системою водовідведення прийнято розуміти сукупність інженерних споруд, що служать для прийому стічних вод, транспортування їх до очисних споруд, знезараження та утилізації корисних речовин, які містяться в них, і скидання очищених стічних вод у водоймища.

Питання для самоперевірки

1. Класифікація стічних вод.

2. Характеристика дощових вод.

3. Схема системи водовідведення міста і її елементи.

4. Види систем водовідведення.

5. Характеристика загальносплавної системи водовідведення.

6. Характеристика розподільної системи водовідведення.

7. Характеристика напівроздільної системи водовідведення.

8. Характеристика неповної роздільної системи водовідведення.


Тема 3. Особливості прокладки водовідвідних мереж.

Внутрішньобудинкова водовідвідна система

Перспективний генплан міста складають з урахуванням розвитку систем водовідведення на визначений розрахунковий період, протягом якого система водовідведення матиме необхідну пропускну спроможність. Окреслення водовідвідної мережі на перспективному генплані об’єкта, що каналізується, називають трасуванням. При вирішенні схеми системи водовідведення прагнуть максимально використовувати ухил місцевості, відводячи стічні води самопливом до тальвегів чи берегів річки.


Питання для самоперевірки

1. Принципи трасування водовідвідної мережі.

2. Призначення оглядових колодязів і умови їх влаштування.

3. Особливості режиму роботи водовідвідної мережі.

4. Поняття наповнення у трубах водовідвідної мережі.

5. Поняття швидкості самоочистки.

6. Особливості з’єднання каналізаційних труб у колодязях.

7. Особливості влаштування внутрішньобудинкової водовідвідної мережі.

8. Вентиляція водовідвідної мережі.

9. Особливості прокладання труб водовідвідної мережі.

10. Призначення каналізаційних насосних станцій та особливості їх влаштування.


Тема 4. Методи та схеми очистки стічних вод

Очистку стічних вод здійснюють механічним, хімічним та біологічним методами. Для ліквідації бактеріального забруднення стічних вод використовують знезаражування. У наш час станції доповнюють станціями з доочищення стічних вод.


Питання для самоперевірки

1. Методи очистки стічних вод.

2. Характеристика споруд механічної очистки стічних вод.

3. Характеристика споруд біологічної очистки.

4. Характеристика споруд доочищення.

5. Умови використання схем очистки стічних вод з двоярусними стійниками. Навести схему.

6. Умови використання схем очистки стічних вод з біофільтрами. Навести схему.

7. Умови використання схем очистки стічних вод з аеротенками. Навести схему.


Тема 5. Види збирання твердих побутових відходів (ТПВ), їх

характеристика. Норми накопичення відходів

Промислова та побутова діяльність людини неминуче поєднана з утворенням твердих побутових відходів. Якщо газоподібні та рідкі відходи порівняно швидко поглинаються природним середовищем, то асиміляція твердих відходів триває десятки і сотні років.


Питання для самоперевірки

1. Тверді побутові відходи (ТПВ), їх класифікація та характеристика.

2. Склад ТПВ.

3. Якості ТПВ.

4. Норми накопичення ТПВ. Для чого використовують ці норми та як їх визначають.

5. Види збирання ТПВ.

6. Характеристика та організація валового збирання ТПВ.

7. Характеристика та організація селективного збирання ТПВ.

8. Влаштування майданчиків для збирання ТПВ.


Тема 6. Технологія та організація вивезення відходів

Із зростанням міст місця знешкоджування твердих побутових відходів усе більше віддаляються. При цьому збільшується вартість транспортування відходів.


Питання для самоперевірки

1. Подрібнення ТПВ та їх видалення у водовідвідну мережу.

2. Призначення сміттєперевантажувальних станцій. Їх конструктивні особливості.

3. Сміттєвозний транспорт.


Тема 7. Особливості прибирання міських територій

Прибирання вулиць, площ, внутрішньоквартальних проїздів і дворових територій є важливим заходом із санітарного очищення міст, яке забезпечує також захист від забруднення приземних шарів повітря і міських водоймищ.


Питання для самоперевірки

1. Які служби відповідають за прибирання вулиць та майданів.

2. Особливості роботи дорожньо-експлуатаційних управлінь.

3. Особливості прибирання вулиць влітку.

4. Особливості прибирання вулиць взимку.

5. Боротьба з ожеледицею.


Тема 8. Знешкодження і переробка відходів.

Місця складування відходів займають величезні території. Щорічно в Україні складується до 1,5млрд. т твердих відходів. Усього в країні їх накопичилося до 30млрд. т. Звалища відходів займають більше 150 тис. га. У зв’язку з низьким рівнем технологічних процесів об’єм утворення промислових відходів в Україні у 6,5 разів вище, ніж у США, і у 3,2рази вище, ніж у країнах ЄЕС.

В Україні методи комплексного сортування твердих побутових відходів для цілей вилучення основних утильних компонентів на практиці ще не реалізуються


Питання для самоперевірки

1. Методи знезаражування твердих побутових відходів.

2. Влаштування полігонів твердих побутових відходів.

3. Особливості польового компостування.

4. Сміттєпереробні заводи.

5. Сміттєспалювальні заводи.

6. Критерії вибору майданчика під полігон ТПВ.

7. Навести схему полігону кар’єрного типу.

8. Як здійснюється захист від забруднення грунту та повітряного басейну при влаштуванні полігонів.


Список літератури

Бібліографічні описи

Теми, де застосовується

1. Основна література
1. Санитарная очистка и уборка населенных мест: Справочник – М.: Стройиз­дат, 1995.- 250с.

1, 5 – 8

2. Яковлев С.В. Канализация. – М.: Стройиздат, 1975.

1 – 4

3. Калицун В.И. Водоотводящие системы и сооружения. - М.: Стройиздат, 1987

1 – 4

4. Фурманенко О.С. Прибирання та санітарне очищення населених міст. – К.: Будівельник, 1991. – 145с.

7

5. Твердые отходы. Возникновение, сбор, обработка и удаление. Под ред.Ч. Мантелла. Пер. с англ. – М.: Стройиздат, 1979 - 519с.

5, 6, 8

2. Додаткові джерела
1. Глуховский И.В. и др. Современные методы обезвреживания, утилизации и захоронения токсичных отходов промышленности: Уч. пособие. – К.: ГИПК Минэкобезопосности Украины, 1996.- 100с.

8

2. Полимерные отходы в коммунальном хозяйстве города/ Под ред. Бабаева В. Н., Коринько И.В., Шутенко Л.Н. Харьков: ХНАГХ, 2004.

5 – 8

Додаток


Завдання на контрольну роботу передбачається складанням відповідей на запитання для самостійного вивчення, номери яких вказані у таблиці.

Номери тем

Номери варіантів
1

2

3

4

5

6

7

8

1

11

1


2

23

2


3

32

3


4

41

4


5

53

5


6

62

6


7

71

7


8

83

8


9
1
2
110
2
1
211
3
3
312
4
21
13
5
12
14
6
33
15
7
24
16
8
15
171

3


1

182

2


2

193

1


3

204

3


4

215

2


5

226

1


6

237

3


7

248

2


8

259

1

4
Навчальне видання


Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Санітарна очистка міст» (для студентів 2 – 5 курсів усіх форм навчання спеціальності 6.050200 – «Менеджмент організацій»)


Укладач: Ірина Миколаївна Єріна


Редактор: М. З. Аляб’єв


План 2008, поз. 330-М

__________________________________________________________________

Підп. до друку 14.03.2008 Формат 60*84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі. Ум. –друк. арк. 0,7 Обл.-друк. арк. 1

Тираж 50 прим. Замовл. №

__________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

______________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії при ЦНІТ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Схожі:

І. М. Єріна методичні вказівки iconІ. М.Єріна методичні вказівки
Модуль 2 "Технологія очистки стічних вод" (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 060103...
І. М. Єріна методичні вказівки iconІ. М.Єріна методичні вказівки
Для виконання розрахунково-графічного завдання, проведення практичних занять та самостійної роботи
І. М. Єріна методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
І. М. Єріна методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
І. М. Єріна методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
І. М. Єріна методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
І. М. Єріна методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
І. М. Єріна методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
І. М. Єріна методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
І. М. Єріна методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи