Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка1/5
Дата29.06.2012
Розмір0.83 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія міського господарства


Методичні вказівки

до виконання самостійної та курсової роботи

з дисципліни “Фінансовий облік” (для студентів спеціальності 6.050100 - “Облік і аудит”)


Харків 2003


Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової роботи з дисципліни “Фінансовий облік” (для студентів спеціальності 6.050100 - “Облік і аудит”. Укл. Гордієнко Н.І. – Харків: ХДАМГ, 2003р. – 25с.


Укладач: доц., к.е.н. Гордієнко Н.І.


Рецензент: доц., к.е.н. Чечетова Н.Ф.


Рекомендовано кафедрою Обліку і аудиту

Протокол № 7 від 27.01.2003р

1. Перелік тем та нормативні матеріали для самостійної роботи з дисципліни “Фінансовий облік”


  1. Організації обліково-аналітичного процесу

Нормативні документи

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІУ.

2. Про внесення змін до деяких законів України у зв'яз­ку з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні": Закон України від 11.05.2000 р. № 1708-Ш.

3. Про перехід на національні стандарти бухгалтерського обліку та звітності в Україні: Лист Комітету ВР України від 25.04.2000 р. №06-10/278.

4. Про результати суцільної інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості і заходи щодо її скорочен­ня: Постанова КМУ від 29.04.99 р.

№ 750.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р. № 87.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Ба­ланс": Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р. № 87.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал": Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р. №87.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів": Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р. № 87.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "За­гальні вимоги до фінансової звітності": Затв. Мінфіном Ук­раїни від 31.03.99 р. № 87.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок у фінансовій звітності": Затв. Мінфіном України від 28.05.99 р. № 137.

11. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. Мінфіном України від 24.05.95 р. № 88.

12. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгал­терського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господар­ських операцій підприємств і організацій: Затв. Мінфіном України від 30.11.99 р. № 291.

13. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капі­талу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. Мінфіном України від 30.11.99 р. № 291.

14. Щодо реформування бухгалтерського обліку: Роз'яс­нення Мінфіну України від 09.03.2000 р. № 41-23/41.

15. Про термін зберігання бухгалтерських документів:

Лист Мінфіну України від 29.07.97 р. № 18-4141.

16. Методичні рекомендації з перенесення сальдо рахунків і субрахунків попереднього Плану рахунків бухгалтерського обліку виробничо-господарської діяльності об'єднань, під­приємств і організацій на рахунки і субрахунки Плану ра­хунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвер­дженого наказом Міністерства фінансів України від 30 ли­стопада 1999 року № 291: Лист Мінфіну України від 04.02.2000 р. № 18-424.

17. Методичні рекомендації щодо визначення підприєм­ствами й організаціями показників вступного сальдо Балан­су (графа 3) у 2000 році: Лист Мінфіну України від 23.02.2000 р. №18-432.

18. Про втрату чинності деяких листів з питань бухгалтер­ського обліку: Лист Мінфіну України від 09.06.2000 р. №053-496.

19. Про затвердження типових форм первинного обліку; Наказ Міністерства статистики України від 29.12.95 р. № 352.

20. Про внесення змін до наказу Держкомстату України від 27.07.98 № 263 "Про затвердження типових форм пер­винного обліку та Інструкції про порядок їх виготовлення, зберігання і застосування", зареєстрованого Мінюстом Укра­їни 12.08.98 р. за № 508/2948: Наказ Держкомстату Укра­їни від 25.02.99 р. № 76.

21. Про податок на додану вартість щодо списання держ-підприємством з бухгалтерського обліку основних фондів че­рез їх повний фізичний або моральний знос: Лист ДПАУ від 02.04.99 р. № 1885/6/16-1220-26.

22. Щодо застосування окремих положень Указу Прези­дента України від 03.07.98 № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприєм­ництва": Лист ДПАУ від 01.06.99 р. № 7746/7/15-1317.


  1. Облік грошових коштів

Нормативні документи

1. Про внесення змін до Закону України "Про оподатку­вання прибутку підприємств": Закон України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

2. Про затвердження типових форм первинного обліку ка­сових операцій: Наказ Мінфіну України від 15.02.96 р. № 51.

3. Про внесення змін і доповнень до "Порядку ведення касо­вих операцій у народному господарстві України": Затвердже­ного постановою Правління Національного банку України від 02.02.95 р. № 21: Постанова НБУ від 13.10.97 р. № 334.

4. Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України: Постанова НБУ від 26.03.98 р. № 119.

5. Про затвердження змін до Інструкції № 7 "Про безго­тівкові розрахунки в господарському обороті України", зат­вердженої постановою Правління Національного банку Ук­раїни від 02.08.96 р. № 204 [Національний банк] [4256]: По­станова НБУ від 04.01.2000 р. № 3.

6. Про внесення змін до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України: Постанова НБУ від 25.04.2000 р. № 168.

7. Щодо пункту 3.1 Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України (у частині здійснення операцій купівлі та продажу іноземної валюти в пунктах обміну валюти та касах банків): Роз'яснення НБУ від 25.07.2000 р. № 13—134/2620—5037.

8. Про курсові різниці: Лист НБУ від 14.06.95 р. №22—114/11—2640.

9. Щодо здійснення банками обов'язкового 50 % прода­жу валютних надходжень: Лист НБУ від 18.09.96 р. №13—211/2753.

10. Щодо залишку готівкової іноземної валюти: Лист НБУ від 01.12.99 р. № 11—110/1711—9474.

11. Про виконання установами банків для здійснення грошових переказів платіжних доручень юридичних осіб:

Лист НБУ від 28.01.2000 р. № 25—111/183.

12. Про окремі порушення Інструкції НБУ № 7: Лист НБУ від 11.04.2000 р. № 25—111/645—2297.

13. Про здійснення резидентами України операцій згідно з Декретом КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю": Лист НБУ від 02.06.2000 р. № 28— 110/1941—3601.

14. Щодо сторнування операцій з купівлі або продажу іноземної валюти у пунктах обміну іноземної валюти: Лист НБУ від 22.08.2000 р. № 28—311/3068. | 15. Про використання валюти як засобу платежів: Лист НБУ від 06.10.2000 р. № 28—113/3704.

15. Щодо сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу валют: Лист Пен­сійного фонду від 02.06.2000 р. № 04/2895.


1.3. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами

Нормативні документи

1. Про внесення змін до Закону України "Про оподатку­вання прибутку підприємств": Закон України від 22.05.97 р. №283/97-ВР.

2. Про результати суцільної інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості і заходи щодо її скорочен­ня: Постанова КМУ від 29.04.99 р. № 750.

3. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. Мінфіном України від 24.05.95 р. №88.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість": Затв. Мінфіном України від 08.10.99р. № 237.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Ви­трати"; Затв. Мінфіном України від 31.12.99 р. № 318.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобо­в'язання": Затв. Мінфіном України від 31.01.2000 р. № 20.

7. Про затвердження Інструкції про застосування Поряд­ку викупу кредиторської і погашення дебіторської заборго­ваності держави з використанням казначейських векселів;

Інструкція Мінфіну України від 16.06.99 р. № 151. І 8. Про затвердження форми державної статистичної звітності № 1-Б термінова (місячна) "Звіт про фінансові ре­зультати і дебіторську та кредиторську заборгованість" та інструкції щодо її заповнення: Наказ Держкомстату України від 31.07. 2000 р. № 258.

9. Про порядок оформлення векселями дебіторської за­боргованості перед банком: Лист НБУ від 20.04.2000 р. № 18—211/1009—2283.

10. Про порядок віднесення та відшкодування безнадій­ної заборгованості: Лист ДПАУ від 03.02,2000 р. № 529/6 15—1116.

11. Щодо перерахунку кредиторської заборгованості у доларовому еквіваленті у валюту України та правомірності віднесення сум такого перерахунку на валові витрати плат­ників податку на прибуток. Лист ДПАУ від 27.04.99 р. №6174/7/15—1117.

12. Щодо вирішення питання про віднесення до валових доходів і валових витрат курсових різниць, які виникають внаслідок перерахунку кредиторської (дебіторської) забор­гованості за наданими (отриманими) кредитами в іноземній валюті: Лист ДПАУ від 30.04.99 р. № 154/2/22—3110.

13. Щодо питань оподаткування кредиторської заборгованості, з якої минув термін позовної давності: Лист ДПАУ від 30.06.99 р. №3805/6/15—1216.

14. Про кредиторську заборгованість в іноземній валюті за отримане у фінансовий лізинг обладнання та збільшення .вартості основних фондів у випадку перерахування креди­торської заборгованості в іноземній валюті: Лист ДПАУ від 28.07.99 р. №4419/6/15—1116.

15. Про віднесення до валових витрат сум безнадійної дебіторської заборгованості, що виникла у 1995—1996 роках строк позовної давності якої минув: Лист ДПАУ від 28.09.99 р №8146/5/15—1116.

16. Про методичні рекомендації з використання дебіторської заборгованості платника податку в розрахунках його прогнозованих доходів, що гарантують погашення податкової заборгованості при наданні органами державної подат­кової служби відстрочок та розстрочок сплати податків, інших платежів: Методичні рекомендації ДПАУ від 21.10.99 р. 15775/7/24—0217.

17. Про відображення у податковому обліку кредитор­ської заборгованості, за якою вимоги кредиторів заявлені після закінчення строку, встановленого для їх пред'явлення зако­нодавством, що регулює провадження у справах про банкрут­ство: Лист ДПАУ від 01.02.2000 р. № 491/6/15—1116.

18. Про порядок віднесення та відшкодування безнадій­ної заборгованості: Лист ДПАУ від 03.02.2000 р. № 529/6/ 15—1116.

19. Про включення курсових різниць до складу валових витрат: Лист ДПАУ від 25.02.2000 р. № 947/6/15—1116.


1.4. Облік технічного стану і ефективності використання основних засобів. Облік руху основних засобів


Нормативні документи

1. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (із змінами та доповненнями).

2. Про внесення змін до Закону України "Про оподатку­вання прибутку підприємств": Закон України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

3. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. Мінфіном України від 24.05.95 р. №88.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Не­матеріальні активи": Затв. Мінфіном України від 18.10.99 р. № 242.

5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгал­терського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господар­ських операцій підприємств і організацій: Затв. Мінфіном України від 30.11.99 р. № 291.

6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіта­лу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і органі­зацій: Затв. Мінфіном України від 30.11.99 р. № 291.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Ос­новні засоби": Затв. Мінфіном України від 27.04.2000 р.

8. Про затвердження типових форм первинного обліку: Наказ Мінстату України від 29.12.95 р. № 352.

9. Про граничну вартість (щодо призупинення перегляду обліку основних засобів стосовно зміни граничної вартості предметів, що зараховуються до складу основних засобів): Лист НБУ від 04.04.2000 р. № 12-111/379.

10. Інструкція про порядок списання основних засобів та створення постійно діючої комісії щодо списання основних засобів: Затв. наказом Мінпромполітики України від 26.10.99р. № 373.

11. Щодо приведення балансової вартості окремих видів основних засобів у відповідність до ринкових цін: Лист ДПАУ від 15.12.97 р. № 12-111/1301-9156.

12. Щодо обкладення податком на додану вартість опе­рацій з передачі основних засобів: Лист ДПАУ від 04.02.2000 р. № 573/6/16-1220-26.

13. Про порядок проведення ліквідації основних фондів: Лист ДПАУ від 29.03.2000 р. № 1568/6/16-1220-26.

14. Щодо визначення балансової вартості об'єкта основ­них засобів у зв'язку з виведенням його з експлуатації, визначення бази обкладення податком на додану вартість при переведенні основних фондів до складу невиробничих та ви­значення їх первісної вартості при передачі між філіями: Лист ДПАУ від 05.04.2000 р. № 1733/6/22-3116.

15. Про віднесення до складу валових витрат вартості спи­саних нематеріальних активів: Лист ДПАУ від 19.09.2000 р. № 5225/6/15-1116.


  1. Облік руху, збереження і використання

матеріальних цінностей

Нормативні документи

1. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (із змінами та доповненнями).

2. Про внесення змін до Закону України "Про оподатку­вання прибутку підприємств": Закон України від 22.05.97 р. №283/97-ВР.

3. Щодо оподаткування операцій з передачі товарів у межах договорів комісії, поручительства, доручення, зберіган­ня, довірчого управління, оренди, інших цивільно-правових договорів, що не передбачають передачу права власності на такі товари іншій особі: Лист Комітету ВРУ від 22.12.98 р. № 06-10/763.

4. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: По­станова КМУ від 22.01.96 р. № 116.

5. Інструкція про інвентаризацію основних засобів, нема­теріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошо­вих коштів і документів та розрахунків: Наказ Мінфіну України від 11.08.94 р. № 69.

6. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ Мінфіну України від 24.05.95 р. №88.

7. Інструкція про порядок реєстрації виданих, поверну­тих і використаних довіреностей на одержання цінностей: Наказ Мінфіну України від 16.05.96 р.

№ 99.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "За­паси": Наказ Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246.

9. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгал­терського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господар­ських операцій підприємств і організацій: Наказ Мінфіну України від 30.11.99 р. №291.

10. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капі­талу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291.

11. Про бухгалтерський облік товарних запасів: Лист Мінфіну України від 06.10.99 р. № 31-18-3-2-5/4550.

12. Про затвердження типових форм первинних обліко­вих документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів: Наказ Мінстату України від 22.05.96 р. № 145.

13. Про затвердження типових форм первинних обліко­вих документів з обліку сировини та матеріалів: Наказ Мінстату України від 21.06.96 р. № 193.

14. Про внесення змін до наказу Держкомстату України від 27.07.98 № 263 "Про затвердження типових форм пер­винного обліку та Інструкції про порядок їх виготовлення, зберігання і застосування", зареєстрованого Мінюстом України 12.08.98 р. за № 508/2948: Наказ Держкомстату України від 25.02.99 р. № 76.

15. Щодо сплати непрямих податків при реалізації та безкоштовній передачі митними органами товарно-матеріаль­них цінностей (у тому числі конфіскованих): Лист ДПАУ від 21.02.97 р. № 16-1142/11-1221.

16. Щодо оподаткування податком на прибуток товарно-матеріальних цінностей, що вносяться в установленому по­рядку до статутного фонду підприємства у вигляді прямих інвестицій: Лист ДПАУ від 18.01.99 р. № 319/6/15-1116.

17. Про податок на додану вартість при реалізації товар­но-матеріальних цінностей: Лист ДПАУ від 02,04,99 р. №4947/7/16-1220-1.

18. Про податок на додану вартість (щодо сплати подат­ку на додану вартість при передачі основних фондів у межах платника податку): Лист ДПАУ від 30.04.99 р. № 6339/7/ 16-1220-26.

19. Щодо сплати податку на додану вартість при пере­дачі фондів у межах балансу платника податку: Лист ДПАУ від 30.04.99 р. № 2485/6/16-1220-26.

20. Про відображення в податковому обліку сум дооцін­ки товарно-матеріальних цінностей: Лист ДПАУ від 29.06.2000 р. №3613/6


1.6. Облік нарахування внесків до фондів на заробітну плату

Нормативні документи

1. Про оплату праці: Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

2. Про внесення змін до Закону України "Про оподаткуван­ня прибутку підприємств": Закон України від 22.05.97 р. № 283/9 7-ВР.

3. Про збір на обов'язкове соціальне страхування: Закон України від 26.06.97 р. № 402/97-ВР (із змінами і доповнен­нями).

4. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхуван­ня: Закон України від 26.06.97 р. № 400/97-ВР.

5. Порядок обчислення середньої заробітної плати: По­станова КМУ від 08.02.95 р. № 100 (із змінами і доповнен­нями).

6. Щодо деяких питань сплати збору на обов'язкове дер­жавне пенсійне страхування: Лист ВРУ від 02.02.2000 р. .№ 06-10/83.

7. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіта­лу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і органі­зацій: Затв. Мінфіном України від 30.11.99 р. № 291.

8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгал­терського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господар­ських операцій підприємств і організацій: Затв. Мінфіном України від 30.11.99 р. №291.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Затв. Мінфіном України від 31.12.99 р. № 318.

10. Інструкція із статистики заробітної плати: Затв. Мінстатом України від 11.12.95 р. № 323.

11. Порядок справляння збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття: Затв. Мінпраці України від 03.10.97 р. № 4.

12. Про нарахування збору на виплати допомоги по тимча­совій непрацездатності: Лист Пенсійного фонду від 20.07.99 р. № 04/3865.

13. Про сплату збору за додатковими ставками, установ­леними Законом України від 15 липня 1999 року .№ 967-XIV "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування": Лист Пенсій­ного фонду від 26.08.99 р. № 04/4484.

14. Про окремі питання щодо сплати збору на обов'язко­ве державне пенсійне страхування: Лист Пенсійного фонду від 22.12.99 р. № 06/6691.

15. Про порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських опе­рацій: Лист Пенсійного фонду від 03.10.2000 р. .№ 08/5271.


1.7. Облік прибуткового податку

Нормативні документи

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра­їни з питань оподаткування: Закон України від 02.03.2000 р. № 1523—III.

2. Про заходи щодо запровадження ідентифікаційних номерів фізичних осіб — платників податків та інших обо­в'язкових платежів: Постанова КМУ від 06.11.97 р. № 1232.

3. Про звільнення від обкладення прибутковим подат­ком з громадян сум одноразової допомоги та інших виплат ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту": Постанова КМУ від 07.05.2000 р. № 772.

4. Про звільнення від обкладення прибутковим подат­ком з громадян сум компенсаційних виплат та благодійної (гуманітарної) допомоги жертвам нацистських переслідувань: Постанова КМУ від 30.08.2000 р. № 1348.

5. Про прибутковий податок з громадян: Декрет КМУ від 26.12.92 р. № 13—92 (із змінами та доповненнями).

6.Про деякі питання застосування статті 5 Декрету Кабі­нету Міністрів України "Про прибутковий податок з грома­дян": Лист Комітету ВРУ від 07.07.2000 р. № 06—10/450.

7. Про зміни у шкалі ставок прибуткового податку з дохо­дів громадян: Лист Мінфіну України та ГДГОУ від 12.09.96 р. № 17—214/10—6069.

8. Щодо оподаткування доходів, отриманих від грального бізнесу: Лист ДПАУ від 13.01.99 р. № 555/7/15—1317.

9. Про проведення перерахунків прибуткового податку з громадян за сукупним річним доходом, отриманим (нарахо­ваним) протягом 1998 року: Лист ДПАУ від 14.01.99 р. №617/1/17—0217.

10. Щодо пільг з прибуткового податку: Лист ДПАУ від 19.03.99 р. № 4067/7/17—0517.

11. Про роз'яснення щодо заповнення довідок за формою № 8ДР: Лист ДПАУ від 07.04.99 р. № 5265/7/29—0119.

12. Про прибутковий податок з громадян щодо оподатку­вання прибутковим податком суми одноразової матеріаль­ної допомоги, виплаченої працівнику після звільнення у зв'яз­ку з виходом на пенсію: Лист ДПАУ від 16.04.99 р. № 5663/ 7/17—0517.

13. Щодо джерел виплати компенсацій працівникам за порушення термінів виплати зарплати: Лист ДПАУ від 19.04.99 р. №2249/6/15—1116.

14. Про прибутковий податок : Лист ДПАУ від 16.09.1999 р. №14018/7/17—0517.

15. Про проведення перерахунків прибуткового податку з громадян за сукупним річним доходом, отриманим (нара­хованим) протягом 1999 року: Лист ДПАУ від 11.01.2000 р. № 251/7/17—0217.

16. Щодо оподаткування доходів фізичних осіб від про­дажу належних їм акцій: Лист ДПАУ від 14.01.2000 р. №511/7/17—0517.

17. Про обов'язковість нарахування, утримання та пере­рахунку в бюджет прибуткового податку з громадян з до­ходів, що виплачуються платником єдиного податку суб'єктом малого підприємництва, та надання відомостей про випла­чені ним доходи органам державної податкової служби: Лист ДПАУ від 28.02.2000 р. № 58/2/17—0514. '

18. Про оподаткування сум матеріальної допомоги: Лист ДПАУ від 04.05.2000 р. № 6204/7/17—0217.

19. Про оподаткування сум матеріальної допомоги: Лист ДПАУ від 11.04.2000 р. № 5113/7/17—0217.

20. Про додаткові пільги щодо прибуткового податку у зв'язку зі святкуванням 55-ї річниці Перемоги: Лист ДПАУ від 16.05.2000 р. № 6674/7/17—0217.

21. Інструкція про прибутковий податок з громадян: Затв. ГДГОУ від 21.04.93 р. № 12 (із змінами та доповненнями).

22. Рекомендації щодо заповнення декларації про сукуп­ний річний дохід за 1995 рік: Лист ГДПІУ від 15.01.96 р. №с14—113/10—315.


  1. Облік витрат виробництва та реалізації продукції

Нормативні документи

1. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (із змінами та доповненнями).

2. Про внесення змін до Закону України "Про оподаткуван­ня прибутку підприємств": Закон України від 22.05.97 р, № 283/9 7-ВР (із змінами та доповненнями).

3. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. Мінфіном України від '24.05.95 р. № 88.

4. Про умови реалізації продукції, отриманої в рахунок оплати праці: Лист ДПАУ від 29.12.97 р. № 17—0117/11— 10957/17—0117/10—10797.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Доходи":

Затв. Мінфіном України від 29.11.99 р. № 290.

6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капі­талу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. Мінфіном України від 30.11.99 р. .№ 291.

7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгал­терського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господар­ських операцій підприємств і організацій: Затв. Мінфіном України від 30.11.99 р. № 291.

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Ви­трати": Затв. Мінфіном України від 31.12.99 р. № 318.

1.9. Облік витрат виробництва (обігу)

Нормативні документи

1. Про охорону праці: Закон України від 14.10.92 р. .№ 2694-ХП.

2. Про оплату праці: Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

3. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (із змінами та доповненнями).

4. Про внесення змін до Закону України "Про оподатку­вання прибутку підприємств": Закон України від 22.05.97 р, № 283/97-ВР.

5. Порядок збору та використання коштів для фінансу­вання витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального ко­ристування: Затв. КМУ від 02.02.93 р. № 83 (із змінами та доповненнями).

6. Порядок обчислення середньої заробітної плати: Затв. Постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (із змінами і допов­неннями).

7. Про норми відшкодування витрат на відрядження у межах України та за кордон: Постанова КМУ від 23.04.99 р. № 663.

8. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіта­лу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і орган­ізацій: Затв. Мінфіном України від 30.11.99 р. № 291.

9. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгал­терського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господар­ських операцій підприємств і організацій, затвердженого на­казом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Ви­трати": Затв. Мінфіном України від 31.12.99 р. № 318.

11. Про відшкодування витрат при відрядженні: Лист Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 16-102-56/11-2563.

12. Інструкція із статистики заробітної плати: Затв. Мінстатом України від 11.12.95 р. .№ 323.

13. Про затвердження форм державної статистичної звітності №5—С (річна), № 5—С (квартальна) "Звіт про витра­ти на виробництво продукції (робіт, послуг)": Наказ Мінстату України від 02.07.99 р. №247.

14. Норми витрат пального і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті: Затв. Мінтранспортом України від 03.05.95 р. № 179 (із змінами та доповненнями).

15. Порядок ведення платниками податку обліку приро­сту (убутку) балансової вартості покупних матеріалів, сиро­вини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на скла­дах у незавершеному виробництві та залишках готової про­дукції: Затв. ДПАУ від 12.08.97 р. № 291.

16. Щодо віднесення деяких витрат на відрядження до валових витрат: Лист ДПАУ від 04.01.2000 р. № 10/6/15-1116.

17. Включення витрат на організацію та проведення прийомів до валових витрат виробництва (обігу): Лист ДПАУ від 07.03.2000 р. № 1159/6/15-1116,

18. Щодо включення до складу валових витрат платника податку витрат на оплату праці фізичних осіб, що перебува­ють у трудових відносинах з такими платниками податку, та будь-яких інших виплат у грошовій або натуральній формі, встановлених за домовленістю сторін: Лист ДПАУ від 18.03.2000р. № 1363/6/15-1216.

19. Про віднесення витрат на проведення капітального і поточного ремонту орендованих приміщень до складу вало­вих витрат платника податків: Лист ДПАУ від 05.04.2000 р. №1727/6/15-1116.

20. Про роз'яснення деяких питань оподаткування при­бутку підприємств: Лист ДПАУ від 23.08.2000 р. № 3272/І/ 15-0116.

21. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо пе­ревірки витрат на відрядження: Наказ ГКРУ від 21.03.2000 р. №24.


2.Вихідні дані та методичні вказівки до виконання і оформлення курсової роботи


2.1. Методичні вказівки до виконання і оформлення курсової роботи

 1. Курсова робота повинна мати такі розділи:

Вступ

 1. Облік грошових коштів

 2. Облік розрахунків, довгострокових і поточних зобов'язань

 3. Облік необоротних активів і фінансових інвестицій

 4. Облік витрат, доходів та результатів діяльності

 5. Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань

 6. Оборотна відомість ( проста й шахова)

 7. Баланс підприємства ( Ф № 1)

Висновок


Додатки: (заповнити зразки первинних бухгалтерських документів, що використовуються для документування бухгалтерських операцій)

 1. Господарські операції за місяць згрупувати за об’єктами обліку та відобразити у Журналі господарських операцій за наведеною формою:

Журнал господарських операцій

(наприклад, по руху основних засобів)

по_____________________________________________________

вигляд господарських операцій

п/п

Зміст господарської операції

Підстава

Д-т

К-т

Грн

Примітки

1

2

3

4

5

6

7


У графі 3 “Журналу господарських операцій” по кожній господарській операції слід указати первинний документ, на підставі якого проведена кореспонденція рахунків.


 1. Додаткова інформація про підприємство:

 • підприємство працює на п’ятиденці;

 • підприємство використовує для обліку витрат 8-й та 9-й клас рахунків;

 • задати ставку внеску до Фонду страхування від нещасних випадків(від 0,2 до 13,2%);

 • задати організаційну форму підприємства, визначити його засновників (юридичні особи, фізичні особи);


2.2.Вихідні дані


Курсова робота виконується, виходячи із залишків по рахунках, які містяться у балансовій таблиці станом на 1.11.200__ р. шляхом відображення господарських операцій за варіантами за грудень поточного року і складання балансу підприємства на 31 грудня 200__ р.


Господарські операції за грудень поточного року, грн.:


1. На складі виявлена нестача матеріалів на суму по варіанту,

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сума,грн.

1000

1010

1020

1030

1040

1050

1060

1070

1080

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Сума,грн.

1100

1110

1120

1130

1140

1150

1160

1170

1180


Винна особа виявлена у варіантах 1,3,5,7,9, а у варіантах 2,4,6,8 і т.п. – не виявлена.

2. Відповідно до виконавчого листа робітником Петровим К.А. виплачуються аліменти на утримання неповнолітньої дитини. Сума нарахованих аліментів відповідає 25% від суми виплат робітника. У грудні 2001р. робітнику нарахована заробітна плата в сумі:

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сума, грн.

150

250

260

270

280

290

320

140

149

Варіанти

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Сума, грн.

320

290

280

270

260

250

149

150

320

Розрахувати суму аліментів і відобразити нарахування.


 1. Бухгалтер нарахував суму компенсації у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю по лікарняному листу робітнику.

Нарахувати суму компенсації по листу непрацездатності, який надійшов до бухгалтерії.

Стаж роботи робітника дорівнює номеру варіанта. Робітник захворів з вівторка.


Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Дні

3

4

5

7

6

9

5

9

10

Серед. Зарплата, грн.

150

200

220

300

340

500

140

150

210

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Дні

11

12

6

4

8

4

3

8

10

Середня зарплата, грн.

160

170

180

190

200

210

220

230

240
  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи