Оптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві icon

Оптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві
Скачати 340.6 Kb.
НазваОптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві
Дата29.06.2012
Розмір340.6 Kb.
ТипАвтореферат


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


УДК 338.45: 69: 330.142.2


Сейдаметова Лейля Діляверівна


ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНіЗАЦІЙНО-ЕКОНОМіЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ іНВЕСТИЦІЯМИ В ЖИтЛОВОМУ БУДіВНИЦТВІ


Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка будівництва)
Автореферат

на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Харків – 2008

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Республіканському вищому навчальному закладі «Кримський інженерно-педагогічний університет» (м. Сімферополь), Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим


Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор

^ Новіков Юрій Миколайович,

Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський інженерно-педагогічний університет», професор кафедри теоретичної та прикладної економіки (м. Сімферополь)


Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор

^ Анін Віктор Іванович,

Київський національний університет будівництва і архітектури, завідувач кафедри менеджменту в будівництві, (м. Київ);

кандидат економічних наук, доцент

^ Мамонов Костянтин Анатолійович,

Харківська національна академія міського господарства, доцент кафедри «Облік і аудит» (м. Харків)Захист відбудеться ____ ___________ 2008 р. о ____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.089.01 Харківської національної академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, в конференц-залі № 1.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківської національної академії міського господарства, за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12.


Автореферат розісланий ___________ ___________________ 2008 р.


Вчений секретар Т.В. Момот

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Кінець XX століття характеризувався в Україні масовим переселенням кримських татар, які повернулися на свою історичну батьківщину. Повернулися сюди греки, німці, вірмени. Цей етап співпав з початком періоду реформ «шокової терапії», що призвело до нестачі грошових коштів на репатріантів, безробіття і зростання цін на будівельні матеріали. Внаслідок дії вказаних негативних факторів значно зменшилися обсяги будівництва житла.

Становище переселенців ускладнювалося розривом міжнародних угод про допомогу репатріантам. Внаслідок розпаду СРСР були анульовані всі попередні договори про надання допомоги репатріантам. Всі витрати на облаштування і, головне, – на будівництво житла, лягли на бюджет України. Таким чином, на початок 90-х років вирішення проблеми ефективного управління інвестиціями для облаштування репатріантів стало важливим державним завданням. У 1992 р. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про фінансування Програми з розселення та облаштування депортованих народів у Автономній Республіці Крим. Відповідно до цієї програми фінансування здійснювалось як за рахунок бюджету України (70 млн. грн..), так і, бюджету АР Крим (3,5 млн. грн.). У результаті її здійснення було побудовано 800 тис. кв. м житла.

Разом з тим, внаслідок недостатнього економічного обґрунтування рішень щодо розподілу коштів по об’єктах будівництва відбулося зростання обсягів незавершеного житлового будівництва, фактично були заморожені об'єкти будівництва на 88,1 тис. кв. м., що у вартісному вираженні складає 100 млн. грн.

Обґрунтуванню теоретичних основ інвестиційної діяльності й розробці методів оцінки інвестиційних проектів присвячено чимало робіт. Зокрема моделі залучення інвестиційних ресурсів розглянуті в роботах О.В. Васюренка, С.О. Огненка, Л.Ю Юрченка, М.С Курка, Т.В. Момот та ін.; застосування математичних методів дослідження з метою оптимізації інвестицій розглянуті в роботах В.І. Аніна, А.В. Крулявського, І.Х. Османова, В.І. Торкатюка, Р.Б. Тяна; проблеми стратегічного управління і управління інвестиціями на регіональному рівні дослідженні – у працях П.Т. Бубенка, Г.В. Ковалевського, К.А. Мамонова, І.Г. Онищука, О.М. Тищенка, Л.С. Шевченко, Л.М. Шутенка; питання соціально-економічної адаптації репатріантів розглянуті в роботах А.Є. Ачкасова, Е.С. Гафарова, Р.С. Ільясова, Г.Н. Муртазаєвої.

Разом з тим проблеми розробки й впровадження інвестиційного механізму ефективного управління капітальними вкладеннями в будівництво житла для репатріантів на основі оптимізації їх обсягу та джерел фінансування недостатньо досліджені в економічної літературі й потребують подальшого вивчення.

Все це зумовило актуальність обраної теми дослідження.

^ Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Зміст і напрямок дослідження обумовлені необхідністю вирішення завдань, що сформульовані в постанові КМУ України «Про затвердження програми розселення і облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які повернулися в Автономну Республіку Крим на постійне проживання» від 16 травня 2002 р., № 618. Тема дисертації є складовою частиною плану НДР Республіканського вищого навчального закладу «Кримський інженерно-педагогічний університет» з проблеми «Ефективність використання ресурсного потенціалу регіону» (номер державної реєстрації 0102U000128), де автором розроблені шляхи оптимізації організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житлове будівництво.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є удосконалення організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві й розробка науково-практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності фінансування будівництва житла для репатріантів з метою зменшення обсягів незавершеного будівництва.

Виходячи з поставленої мети, в роботі вирішуються такі завдання:

 • визначити концепцію організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві;

 • розробити принципи формування організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в будівництво житла для репатріантів;

 • провести аналіз інвестиційних процесів у житловому будівництві й технологію освоєння інвестицій в будівництві житла для репатріантів;

 • розробити алгоритм розрахунку економічної ефективності інвестицій в житловому будівництві й критерії оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів у житловому будівництві;

 • розробити організаційно-економічний механізм управління інвестиціями в будівництві житла для репатріантів;

 • запропонувати програму ефективного розміщення інвестицій по об'єктах незавершеного будівництва і нових об'єктах житлового будівництва.

Об'єкт дослідження - процес розміщення інвестицій в житлове будівництво.

Предмет дослідження - оптимізація обсягів інвестицій на будівництво житла для репатріантів із застосуванням методів економіко-математичного моделювання з метою зменшення обсягів незавершеного будівництва та досягнення соціального ефекту.

^ Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є положення класичної і сучасної економічної теорії ринкової економіки і фундаментальні дослідження провідних вітчизняних дослідників в області підвищення ефективності інвестицій в будівництво житла, законодавчі документи України і Автономної Республіки Крим, що регламентують економічні відносини в галузі будівництва. Інформаційною базою є офіційні документи статистичної і бухгалтерської звітності будівельних підприємств, наукові видання, монографії вітчизняних і зарубіжних учених, наукові публікації в періодичних вітчизняних виданнях.

Для досягнення поставленої в роботі мети використано систему загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. У процесі дослідження використовувалися наступні методи: абстрактно-логічний (для теоретичного узагальнення і формулювання висновків), монографічний (для вивчення особливостей будівництва житла в умовах ринкових перетворень), економіко-статистичний і аналітичних порівнянь (для оцінка ефективності технологій будівництва житла), кореляційно - регресійний, інтегральний (для визначення інтегральних коефіцієнтів оцінки ефективності інвестицій), моніторинговий (для моніторингу і оцінки ефективності управління інвестиціями), економіко-математичного моделювання (оптимізації розміщення інвестицій по об'єктах будівництва).

^ Наукова новизна одержаних результатів. Головним результатом досліджень є розробка концепції оптимізації інвестиційного механізму ефективного управління в житловому будівництві за «Програмою розселення і облаштування депортованих народів». Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в наступному:

вперше:

 • розроблена оптимізаційна програма здійснення інвестицій у об'єкти незавершеного й нового житлового будівництва (на прикладі «Програми розселення і облаштування депортованих народів»), відповідно до якої критеріями виділення інвестицій є ступінь готовності об’єктів незавершеного будівництва й кількість репатріантів, які стоять на черзі для отримання житла;

удосконалено:

- визначення інвестиційного процесу в будівництві житла для репатріантів як комплексу заходів організаційно-правового й фінансово-економічного характеру, що при створенні ефективної інвестиційної стратегії забезпечує зростання соціально-економічного ефекту та створення умов для нарощування внутрішніх інвестиційних ресурсів;

- організаційно-економічний механізм управління інвестиціями в будівництві житла для репатріантів, який на відміну від існуючих, передбачає, крім державного інвестування, систему іпотечного кредитування, що дає змогу за рахунок залучення фінансування з інших джерел прискорити вирішення проблеми забезпечення репатріантів житлом;

дістали подальшого розвитку:

 • методика розрахунку економічної ефективності інвестицій в житлове будівництво на основі співставлення середньорічного обсягу освоєних коштів і середнього обсягу інвестованих коштів;

 • методика розрахунку величини майбутніх грошових потоків, що, на відміну від існуючих, передбачає використання середнього коефіцієнта дисконтування;

 • стратегія управління інвестиційними ресурсами в житловому будівництві й методика розрахунку економічної ефективності використання бюджетних коштів, що передбачає встановлення пріоритетності інвестування будівництва об’єктів залежно від ступеня їх готовності та питомої ваги репатріантів, які проживають в районах АРК.

^ Практична значущість отриманих результатів полягає в тому, що в результаті розробки організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житлове будівництво стало можливим: визначити систему чинників, що впливають на розмір та ефективність використання інвестицій в будівництво житла для репатріантів; розробити алгоритм визначення економічної ефективності інвестицій за «Програмою розселення і облаштування депортованих народів в АРК»; розробити оптимізаційну модель оптимізації інвестицій і стратегію ефективного управління інвестиціями в незавершене будівництво й будівництво нового житла; розробити концепцію і програму іпотечного кредитування житла для репатріантів як ключові елементи відповідного механізму.

Розроблені автором оптимізаційні моделі ефективного управління інвестиціями в незавершене будівництво і будівництво нового житла використовуються Республіканським комітетом у справах національностей і депортованих громадян при Раді Міністрів АРК (акт № 01-07/626 від 13 грудня 2007 р.), Управлінням капітального будівництва Республіканського комітету в справах національностей і депортованих громадян (акт № 1433/09-4 від 13 грудня 2007 р.), Бахчисарайською пересувною механізованою колоною № 2 (акт № 0199/09-4 від 10 грудня 2007 р.), трестом «Кримспецагробуд – 2» (акт № 173 від 28 грудня 2007 р.). Теоретичні й методичні рекомендації дисертаційного дослідження впроваджені в навчальному процесі при викладанні дисциплін «Фінансовий облік», «Облік в галузях народного господарства», «Стратегічний аналіз» у Республіканському вищому навчальному закладі «Кримський інженерно-педагогічний університет» (довідка 06.4-08/884 від 29.11. 2007 р).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою роботою, в якій автором особисто розроблені наукові положення та практичні рекомендації з оптимізації організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві. Висновки й результати дисертації автор сформулював та одержав самостійно й виклав у наукових публікаціях. З наукових робіт, опублікованих в співавторстві, в роботі використані тільки ті ідеї і положення, які розроблені здобувачем самостійно. Особистий внесок здобувача в цих роботах зазначений в авторефераті в переліку публікацій за темою дисертації.

^ Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дослідження доповідались автором на науково-практичних конференціях, семінарах і круглих столах: регіональній науково-практичній конференції «Соціально-економічні проблеми регіону» (Сімферополь, 2004); щорічній конференції студентів і науково-педагогічного складу КДІПУ (м. Сімферополь, 2004); ІІ міжнародній конференції «Сучасні наукові дослідження – 2006» (м. Дніпропетровськ); всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів» (м. Сімферополь, 2006); III міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика економіки і підприємництва» (м. Алушта, 2006); І науково-технічній конференції «Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті й соціальній сфері» (м. Сімферополь, 2006); ІІІ всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіону” (м. Сімферополь, 2007); Міжнародній науково-практичної конференції вчених й спеціалістів “Інтеграційні процеси і соціально-економічний розвиток” (м. Сімферополь, 2007); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины» (м. Алушта, 2007); Міжнародній науково-практичній конференції «Системотехнічні основи полідименсіонального формування синергетичного інвестиційного циклу в будівельній галузі» (м. Харків).

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження опубліковані автором самостійно і в співавторстві в 10 наукових роботах загальним обсягом 4,0 друк. арк., серед яких автору належать 3,2 друк. арк. – у спеціалізованих виданнях, 7 матеріалів і тез доповіді та виступів на конференціях.

^ Структура й обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів та висновків, списку використаної літератури ( 179 джерело на 20 сторінках), 3 додатків на 19 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 175 сторінок комп'ютерного тексту, в тому числі 16 таблиць, 21 рисунків.


^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі розкрито актуальність теми дисертації, визначено її мету і завдання, теоретичні й методичні основи, предмет і об’єкт дослідження, показано її наукову новизну та практичне значення.

У першому розділі «Теоретичні і методичні основи оптимізації інвестиційного процесу в житловому будівництві за Програмою розселення і облаштування депортованих народів в Автономної Республіці Крим» досліджено сутність і роль інвестиційного процесу; визначено зміст та роль оптимізації інвестиційного процесу в будівництві житла для репатріантів; проаналізовані й узагальнені методичні підходи до оцінки інвестиційних проектів.

Дослідження інвестиційного процесу в житловому будівництві дозволило виявити, що основними інвесторами в будівництво є держава і місцеві бюджети – їх частка в загальному обсязі інвестицій складає відповідно від 10,2 до 8,5%. Важливу роль у розвитку економіки держави відіграє державна інвестиційна політика, яка полягає в розробці інвестиційних програм, основною метою яких є зниження соціального напруження і формування нових джерел фінансування.

Встановлено основні етапи інвестиційного процесу в будівництві житла для репатріантів; фактори, що впливають на вибір державної інвестиційної політики. Проведено порівняльний аналіз методів оцінки ефективності інвестицій.

На основі розгляду теоретичних підходів до визначення поняття «організаційно-економічний механізм» розроблено власну концепцію де механізмом вважається комплекс заходів організаційно-правового та фінансово-економічного характеру, що при розробці ефективної інвестиційної стратегії забезпечує зростання соціально-економічного ефекту та створення умов для нарощування внутрішніх інвестиційних ресурсів.

Принципами формування організаційно-економічного механізму управління інвестиційним процесом у житловому будівництва за Програмою розселення та облаштування депортованих народів в Автономній Республіці Крим доцільно вважати такі:

 1. Планування інвестиційної діяльності: вивчення нормативно-правової бази, що регламентує облаштування депортованих народів; аналіз джерел фінансування будівництва житла для репатріантів; аналіз динаміки кількості депортованих, які не забезпечені житлом і обсягів незавершеного будівництва.

 2. Формування державної стратегії інвестиційної діяльності: спрямування фінансових ресурсів на скорочення обсягів незавершеного будівництва; спрямування коштів на будівництво житла в ті регіони Криму, де проживає найбільша кількість репатріантів.

 3. Розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів на основі визначення загальної потреби у фінансових ресурсах.

 4. Формування портфеля реальних інвестицій за рахунок залучення коштів з державного бюджету України та іноземних інвестицій, іпотечне кредитування.

 5. Забезпечення необхідних обсягів інвестиційних ресурсів відповідно до розробленої стратегії.

 6. Оптимізація інвестиційного портфелю, його оцінка і прогнозування ефективності: оцінка інвестиційних проектів на основі застосування інтегральних показників та визначення середнього коефіцієнта дисконтування.

 7. Реалізація інвестиційних програм: визначення фактичної ефективності інвестиційного проекту, виявлення причин відхилень фактичних показників від запланованих;

 8. Моніторинг: контроль за цільовим використанням коштів.

У другому розділі «Аналіз і регулювання інвестиційних процесів у сфері житлового будівництва за Програмою розселення та облаштування депортованих народів в Автономній Республіці Крим» проаналізовано стан і динаміку розвитку житлового будівництва в Автономній Республіці Крим; оцінено рівень виконання завдань державної інвестиційної політики у сфері забезпечення житлом депортованих громадян; виконано аналіз стану будівництва житла для репатріантів, проведено оцінку економічної ефективності житлового будівництва за Програмою розселення та облаштування депортованих народів в АРК.

Аналіз стану інвестиційного процесу в житловому будівництві по Автономній Республіці Крим показав, що динаміка індексу інвестицій в основний капітал має хвилеподібний характер. Динаміка змін введення в експлуатацію житла не відповідала темпам зростання інвестицій в основний капітал, що свідчить про низьку ефективність освоєння інвестицій. Максимальний обсяг інвестицій спостерігався 2006 р. – 519 млн. грн., а найбільше значення індексу інвестицій в основний капітал було в 2005 р. – 154,4%. Протягом останніх років у республіці спостерігається зростання обсягів введення житла: у 2005 р. введено в експлуатацію 283,0 тис. кв. м; що на 9 тис. кв. м, або на 3,1% більше ніж в 2004 р. і вдвічі більше рівня 2000 р. У 2006 р. введено в експлуатацію 295 тис. кв. м. житла, що на 12 тис. кв. м., або 1,1% більше ніж у 2005 р. і в 2 рази більше рівня 2000 р. Найвищий темп зростання обсягів введення в експлуатацію житла спостерігався в 2001 і 2004 рр. – відповідно 114,6 і 139,9%. Частка житла введеного в експлуатацію в Автономній Республіці Крим складає 3%. Виявлено, що інвестиції в житлове будівництво в Автономній Республіці Крим здійснювалися переважно приватними інвесторами.

У табл. 1 наведено аналіз стану інвестицій в житлове будівництво за Програмою розселення та облаштування депортованих народів в АРК. За результатами аналізу стану інвестицій в будівництво житла для репатріантів встановлено, що загальний обсяг фінансування програми заходів, пов'язаних з поверненням і облаштуванням депортованих народів в АРК за період з 2000 по 2006 рр. склав 384,69 млн. грн., з них на капітальне будівництво виділено 324, 29 млн. грн., (84,3%), з яких 129,71 млн. грн. (40%) – на житлове будівництво. Середній рівень щорічного фінансування програми складає 86,94%. Кількість незавершеного будівництва становить 94,72%. Питома вага репатріантів, забезпечених житлом, дорівнює 13,26%.

Таблиця 1

Аналіз стану інвестицій у житлове будівництво за Програмою розселення та облаштування депортованих народів в Автономній республіці Крим

Найменування статей витрат

Роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Всього

Загальний обсяг фінансування Програми, млн. грн.

46,01

44,69

41,16

50,8

50,13

75,5

76,4

384,69

Питома вага коштів, виділених на капітальне будівництво до загального обсягу фінансування, %

78,27

81,34

79,76

85,24

83,58

87,55

88,74

84,30

зокрема на капітальне будівництво,

млн. грн.

36,01

36,35

32,83

43,3

41,9

66,1

67,8

324,29

з них на житлове будівництво, млн. грн.

14,40

14,54

13,13

17,32

16,76

26,44

27,12

129,71

Питома вага коштів, виділених на житлове будівництво до загального обсягу фінансування, %

31,30

32,54

31,90

34,09

33,43

35,02

35,5

33,72

Введено житла, тис. кв.м

24,8

22,73

14,08

23,64

22,52

24,4

13,5

145,67

Обсяг побудованого житла, кількість будинків

128

257

130

129

131

133

134

1042

Кількість об’єктів незавершеного будівництва, шт.

158

145

142

138

144

128

132

987

з них довгобуду, шт.

117

111

92

94

96

54

56

620

Питома вага незавершеного будівництва, %

123,44

56,42

109,23

106,98

109,92

96,24

98,5194,72

Питома вага довгобуду по відношенню до побудованого житла, %

91,41

43,19

70,77

72,87

73,28

40,60

41,7959,50

Питома вага довгобуду по відношенню до незавершеного будівництва, %

74,05

76,55

64,79

68,12

66,67

42,19

42,42

62,82


Результати аналізу дають підстави стверджувати, що кількість репатріантів, які стоять на черзі для отримання житла, та обсяги незавершеного будівництва досягли критичного рівня, що свідчить про необхідність розробки та впровадження організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житлове будівництво.
Рис. 1. Динаміка введення в експлуатацію житлових будинків за Програмою розселення і облаштування депортованих народів в АРК


Для оцінки економічної ефективності інвестицій у житлове будівництво за Програмою розселення та облаштування депортованих народів в АРК розроблено інтегральні показники та алгоритм оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту.
так ні


ні так


ні


так


Рис. 2. Алгоритм розрахунку ефективності інвестиційного проекту


На рис. 2 подано алгоритм оцінки ефективності інвестиційного проекту.

У табл. 2 наведено результати оцінки ефективності інвестиційних проектів, що передбачають будівництво житла для репатріантів відповідно до «Програми розселення та облаштування депортованих народів в АРК».

Програма розселення і облаштування депортованих народів в АРК є ефективною, про що свідчать значення отриманих інтегральних показників. Інтегральний коефіцієнт IKE(3) характеризує ефективність інвестицій найбільш повно і дорівнює 1,30. За умов застосування вказаного показника період окупності становить 8 років.


Таблиця 2

Порівняльний аналіз інтегральних показників ефективності інвестиційних проектів у житлове будівництво за Програмою розселення і облаштування депортованих в Автономній Республіці Крим

Показники

Роки

Загальна сума, млн. грн.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

за планом, млн. грн.

15,41

16,32

17,46

16,71

23,35

23,94

40,02

153,21

Середньорічні грошові надходження за планом, млн. грн.

21,89

Відсоток, фінансування

96

83

74

73

75

97

100
фактично, млн. грн.

14,79

13,55

12,92

12,20

17,51

23,22

40,02

134,21

Середньорічні грошові надходження, фактично, млн. грн.

19,17

Ki

1,48

1,62

1,69

1,79

1,25

0,94

0,55

9,32

Інтегральний коефіцієнт IKE(1)

1,23

Інтегральний коефіцієнт IKE(2)

1,41

Інтегральний коефіцієнт IKE(3)

1,30

Період окупності IKPO (роки)

8


У третьому розділі «Оптимізаційні моделі інвестиційного механізму ефективного управління інвестиційними ресурсами в житловому будівництві» розроблено алгоритм дослідження інвестиційного процесу в будівництві житла для репатріантів, розроблено організаційно-економічний механізм і концепцію іпотечного кредитування репатріантів. На основі удосконалення моделі динамічної рівноваги Хоррорда-Дамера запропоновано модель оптимізації обсягу інвестицій в незавершене будівництво і будівництво нового житла в межах побудови інвестиційного механізму управління.

Основними етапами інвестиційного процесу в житловому будівництві є такі етапи: планування, моніторинг і оцінка. Для оцінки стану інвестиційного процесу в будівництві житла для репатріантів розроблено показники оцінки Програми розселення та облаштування депортованих народів в АРК. Показники поділяються на кількісні: обсяги введеного в експлуатацію житла (м2); кількість освоєних коштів (млн. грн.); кількість об'єктів незавершеного будівництва; вартість незавершеного будівництва (млн. грн..); кількість забезпечених житлом за підсумками року; якісні: питома вага освоєних коштів в обсязі виділених за підсумками року; співвідношення осіб, які забезпечені житлом, до тих, які чекають на його отримання; питома вага виділених коштів на житлове будівництво в загальному обсязі фінансування. Аналіз стану інвестиційного процесу в будівництві житла для представників депортованих народів показав, що коштів, які виділяються з держаного бюджету, недостатньо для вирішення проблем репатріантів, що обумовлює необхідність пошуку нових джерел фінансування.

Для вирішення проблеми підвищення ефективності використання коштів, виділених для вирішення житлової проблеми депортованих народів, запропоновано організаційно-економічний механізм управління інвестиціями в житловому будівництві за Програмою розселення і облаштування депортованих народів в Автономній Республіці Крим (рис. 3).Рис. 3 Організаційно-економічний механізм управління інвестиціями в житловому будівництві


Метою розробки організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві є забезпечення цільового використання бюджетних коштів, наданих для будівництва житла репатріантам, що в перспективі приведе до значного зменшення кількості незавершеного будівництва і зменшення кількості репатріантів, які стоять на черзі для отримання житла.

Одним з важливих етапів впровадження організаційно-економічного механізму є концепція і Програма іпотечного кредитування репатріантів, що передбачає створення Кримського іпотечного союзу. Головними умовами успішної реалізації програми є: а) удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази, що забезпечить виконання програми іпотечного кредитування репатріантів; б) створення інфраструктури, що забезпечить чіткий і надійний механізм реєстрації та виконання операцій з нерухомістю, прав і доступу до неї всіх учасників іпотечного ринку; в) стимулювання фінансових інститутів, що забезпечують динамічний розвиток первинного ринку за рахунок вторинного.

З метою підвищення ефективності функціонування механізму управління інвестиційними ресурсами розроблено оптимізаційні моделі, що дозволяють визначити максимальний обсяг інвестицій на об’єкти незавершеного будівництва (модель 1) і на будівництво нового житла залежно від кількості репатріантів, які не забезпечені житлом по регіонах АРК (модель 2).

Модель 1. У моделі 1, як і в динамічній моделі Хоррода-Дамара, передбачається, що кількість введених квадратних метрів житла (швидкість зростання доходу), прямо пропорційна до обсягу інвестицій:

, (1)

де B – коефіцієнт капіталомісткості приросту доходу.

Модель 1 відрізняється від моделі Хоррода-Дамара тим, що:

 1. доход Y(t) не дорівнює сумі споживання C (t) і інвестицій I(t);

 2. доход не дорівнює 0, інвестиції надані державою;

 3. інвестиції миттєво переходять у приріст капіталу;

 4. вибуття капіталу відсутнє.

Постановка задачі: максимізувати цільову функцію

(2)

за умов

, , , , (3)

де - ознака інвестування об’єкта ;

- загальний обсяг інвестицій;

- пов'язані з ваговими коефіцієнтами функціональною залежністю, де

, (4)

Модель 2. У моделі 2 вагові коефіцієнти , визначаються пріоритетністю об’єкта при виділенні інвестицій на основі наступних критеріїв:

1. Основний критерій – відношення кількості депортованих, які відносяться до того чи іншого об’єкта , до значення сукупного показника по всіх об’єктах ц.

2. Додаткові критерії:

а) відношення кількості депортованих, які стоять на обліку для отримання житла, відносяться до об’єкта , до значення сукупного показника по всіх об’єктах ;

б) відношення кількості депортованих, які проживають у гуртожитках чи на приватних квартирах, і відносяться до об’єкта, до значення сукупного показника по всіх об’єктах .

^ Постановка задачі: Максимізувати цільову функцію

(5)

при умові

, , , , (6)

де - признак інвестування об’єкта ;

- загальний обсяг інвестицій;

- сума коштів, виділених на будівництво об’єкта ;

, , де

Адекватність математичної моделі визначається правильним підбором функцій і .

ВИСНОВКИ

У дисертації вирішена проблема оптимізації організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві. Результати проведених досліджень дають можливість зробити наступні висновки і пропозиції теоретичного й прикладного характеру:

 1. За результатами аналізу теоретичних підходів до визначення інвестиційного механізму запропоновано нове тлумачення концепції організаційно-економічного механізму управління інвестиціями як комплексу заходів організаційного, фінансового та економічного характеру, що при створенні ефективної інвестиційної стратегії забезпечують зростання соціально-економічного ефекту та створення умов для нарощування внутрішніх інвестицій.

 2. За результатами аналізу Програми розселення та облаштування депортованих народів в АРК розроблені принципи формування організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в будівництво житла для репатріантів. Вказані принципи передбачають формування портфелю реальних інвестицій на основі відповідної стратегії та оптимізацію використання інвестиційних коштів із застосуванням системи критеріїв їх ефективності. Практична реалізація розроблених принципів дозволяє забезпечити своєчасність надходження та оптимальність розподілу інвестиційних коштів, а також суттєво підвищити ефективність їх використання та досягти соціального ефекту.

 3. На основі аналізу динаміки абсолютних і відносних показників, що характеризують динаміку інвестицій у житлове будівництво, та обсягів введеного в експлуатацію житла виявлено, що освоєння інвестицій здійснювалося неефективно, що призвело до значного зростання кількості об'єктів незавершеного будівництва і затягування виконання Програми.

 4. З метою обґрунтування вибору пріоритетних об’єктів інвестування розроблено алгоритм розрахунку економічної ефективності інвестиційного проекту з урахуванням таких критеріїв, як мінімізація терміну окупності проектів та максимізація обсягів введеного в експлуатацію житла. Практична реалізація вказаного алгоритму забезпечує значне підвищення ефективності освоєння інвестицій та досягнення соціального ефекту за рахунок збільшення забезпечених житлом репатріантів. Для визначення терміну окупності інвестиційних проектів запропонована система інтегральних показників оцінки на основі перспективної оцінки майбутніх ризиків проекту, шляхом визначення середнього коефіцієнта дисконтування.

 5. За результатами аналізу міжнародних проектів забезпечення репатріантів житлом розроблено організаційно-економічний механізм управління інвестиціями в житловому будівництві. Ключовим елементом запропонованого механізму є Програма іпотечного кредитування, що містить перелік завдань та практичних дій, які забезпечать своєчасність фінансування будівництва житла для репатріантів у необхідному обсязі з урахуванням соціально-економічних потреб цієї категорії громадян.

 6. Для вирішення проблеми ефективного розподілу бюджетних коштів по об'єктах житлового будівництва розроблені моделі, що дозволяють оптимізувати обсяг інвестицій в незавершене будівництво (модель 1) і будівництво нового житла (модель 2). Перша з перелічених моделей є результатом удосконалення оптимізаційної моделі Хоррарда-Дамера і передбачає визначення обсягів введення в експлуатацію житла залежно від ступеня готовності об’єктів. Другу модель пропонується застосовувати з метою оптимізації обсягів будівництва нового житла залежно від чисельності репатріантів у розрізі районів Криму. Практичне застосування цих моделей дозволить розробити оптимальний план будівництва житла для репатріантів та досягнення соціального ефекту.^ СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статті у спеціалізованих виданнях:

особисті

 1. Сейдаметова Л.Д. Анализ государственной политики в области жилищного строительства по Программе первоочередных мероприятий по расселению и обустройству депортированных народов // Ученые записки ТНУ им. В.И. Вернадского. Экономика. – Том 15 (54). – № 2, Симферополь, 2002. – С.70-78.

 2. Сейдаметова Л.Д. Анализ и оценка инвестиционных проектов в развитии жилищного строительства крымских репатриантов // Культура народов Причерноморья –2003. № 43 – С.105-108.

 3. Сейдаметова Л.Д. Проблемы возращения и концептуальный подход финансирования и материально-технического обеспечения депортированных народов // Культура народов Причерноморья –2004. № 47– С.129-132.

 4. Сейдаметова Л.Д. Анализ и оценка бюджетной эффективности инвестиционного проекта по Программе обустройства и расселения депортированных народов в Автономной Республике Крым // Культура народов Причерноморья – 2004. № 56– С.159-162.

 5. Сейдаметова Л.Д. Стратегический анализ эффективности управления инвестиционными ресурсами в жилищном строительстве Стратегический анализ эффективности управления инвестиционными ресурсами в жилищном строительстве // Культура народов Причерноморья – 2005. № 66 – С.153-157

 6. Сейдаметова Л.Д. Анализ экономического эффекта на основании данных плана капитального строительства по программе расселения и обустройства депортированных народов на 2005 г. // Культура народов Причерноморья – 2005, № 56– С.57-61.

 7. Сейдаметова Л.Д. Инвестиционный анализ как основа выработки эффективной инвестиционной стратегии // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 216: В4 т. Том III. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – С. 682-689.

 8. Сейдаметова Л.Д. Розробка концепції організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві кримських репатріантів // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Вип. 230: В3 т. Том II. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 435-441.

 9. Сейдаметова Л.Д. Деякі питання оцінки ефективності інвестицій що до проекту «Програма розселення та облаштування депортованих народів в Автономній Республіці Крим» // Університетські наукові записки. Збірник наукових праць. – Хмельницький: ХУУП, 2007. – С. 487 – 490.

у співавторстві

 1. Сейдаметова Л.Д., Ситшаева З.З., Выработка эффективной стратегии управления капитальными вложениями в незавершенное строительство для депортированных народов // Культура народов Причерноморья – 2005. № 64– С.76-83. (Особистий внесок: авторові належить розробка концепції і стратегії управління капітальними вкладеннями в незавершене будівництво).

Матеріали конференцій:

особисті

 1. Сейдаметова Л.Д. Построение модели эффективного распределения бюджетных средств на жилищное строительство для репатриантов // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні наукові дослідження - 2006”. Том 21. Економічні науки – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 69 – 71.

 2. Сейдаметова Л.Д. Проблема социально-экономической адаптации репатриантов в украинское сообщество // Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере: Тезисы докладов научно-практической конференции. – Симферополь: КГНПИ, 2006. – С. 127.

 3. Сейдаметова Л.Д. Организационно-экономический механизм управления государственными инвестициями в жилищном строительстве репатриантов и пути его совершенствования // Актуальные проблемы социально-экономического развития регионов: Тезисы докладов III Всеукраинской научно-практической конференции. – Симферополь: НИЦ КИПУ, 2007. – С.273-275.

 4. Сейдаметова Л.Д. Деякі проблеми облаштування репатріантів в Автономної Республіці Крим // «Наукові дослідження – теорія та експеримент, 2007»: Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 14-16 травня 2007 р.: Вид-во «ІнтераГрафіка». – Т.10. – С.15-16.

 5. Сейдаметова Л.Д. Врахування фактору разику при реалізації проектів в житлове будівництво // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины: Материалы IV научно-практической конференции. – Симферополь, 2007. – С. 173-174.

у співавторстві

 1. Сейдаметова Л.Д., Ситшаева З.З. Экономико-математическая оптимизации инвестиционного механизма и стратегия эффективного управления инвестициями в строительстве нового жилья // Актуальные проблемы социально-экономического развития регионов: Тезисы докладов II Всеукраинской научно-практической конференции. – Симферополь: Крымское государственное научно-педагогическое издательство, 2006. – С. 160-162. (Особистий внесок: авторові належить концепція оптимізації інвестиційного механізму і стратегія управління інвестиціями в будівництві нового житла)

 2. Сейдаметова Л.Д., Ситшаева З.З. Оптимизационная модель инвестиционного механизма и стратегия эффективного управления инвестициями в строительстве нового жилья // Теория и практика экономики и предпринимательства/ III Международная научно-практическая конференция. Алушта, 11 – 13 мая 2006 года. – Симферополь, 2006. – С 109 – 110. (Особистий внесок:авторові належить концепція оптимізації інвестиційного механізму і стратегія управління інвестиціями в будівництві нового житла).

 3. Ситшаева З.З., Сейдаметова Л.Д. Оценка эффективности инвестиционных проектов в жилищном строительстве для репатриантов // Интеграционные процессы и социально-экономическое развитие / Материалы международной научно-практической конференции ученых и специалистов. Симферополь, 25 – 26 апреля 2007 г. – Симферополь: Таврия, 2007 С. 113-114. (Особистий внесок: авторові належить розробка факторів і та інтегральних показників оцінки ефективності інвестиційних проектів в житловому будівництві).АНОТАЦІЯ

Сейдаметова Л. Д. Оптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житлове будівництво. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка будівництва). – Харків: Харківська національна академія міського господарства, 2008.

У роботі проаналізовано соціально-економічні та політичні завдання Програми розселення та облаштування депортованих народів, обґрунтовано необхідність оптимізації організаційно-економічного механізму управління інвестиціями у житловому будівництві. Досліджені теоретичні у методичні основи інвестиційних процесів в будівництві житла для репатріантів. Обґрунтовані методичні основи дослідження організаційно-економічного механізму та оптимізації інвестиційного процесу в житловому будівництві за Програмою розселення та облаштування депортованих народів в АРК. Проведено аналіз сучасного стану, проблем розвитку і реалізації інвестиційних проектів в будівництві житла для репатріантів. Розроблено алгоритм і запропоновано інтегральні показники оцінки інвестиційних проектів у сфері житлового будівництва. Розроблено організаційно-економічний механізм, концепцію та Програму іпотечного кредитування житла для репатріантів, оптимізаційні моделі інвестиційного механізму і стратегія ефективного управління інвестиційними ресурсами в житловому будівництві.

Ключові слова: репатріанти, житлове будівництво, інвестиційний механізм, моніторингова програма.


АНОТАЦИЯ

Сейдаметова Л. Д. Оптимизация организационно-экономического механизма управления инвестициями в жилищном строительстве. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (экономика строительства). Харьков: Харьковская национальная академия городского хозяйства, 2008.

Диссертация посвящена научному обоснованию и разработке оптимизации организационно-экономического механизма управления инвестициями в жилищном строительстве.

В роботе проанализированы социально-экономические и политические задачи Программы расселения и обустройства депортированных народов в Автономной Республике Крым. Обоснована необходимость разработки стратегии эффективного использования средств, выделенных на строительство жилья для репатриантов. Обобщены методические основы исследования организационно-экономического механизма и оптимизации инвестиционных процессов в строительстве жилья для репатриантов; разработаны алгоритм оценки и интегральные коэффициенты оценки инвестиционного проекта в жилищное строительство; разработаны организационно-экономический механизм, концепция и Программа ипотечного кредитования получения жилья для репатриантов и оптимизационная модель инвестиционного механизма, а также стратегия эффективного управления инвестиционными ресурсами в жилищном строительстве.

Анализ финансирования Программы показал, что вследствие их неэффективное использование привело к увеличению количества объектов незавершенного строительства. Таким образом, проблему обеспечения жильем репатриантов решить только за счет государственных инвестиций невозможно. В работе предложен организационно-экономический механизм и разработана концепция и Программа ипотечного кредитования, которая на основе привлечения финансовых средств из других источников инвестирования позволит решить проблему обеспечения репатриантов жильем.

Разработанная две оптимизационные модели управления ограниченными инвестиционными ресурсами, практическая реализация которых позволит существенно увеличить объемы жилищного строительства и уменьшить срок окупаемости проектов за счет финансирования объектов с высокой степенью готовности и оптимального распределения инвестиций между городами и районами Крыма в зависимости от количества проживающих там репатриантов.

Ключевые слова: репатрианты, жилищное строительство, инвестиционный механизм, программа мониторинг.

ANNOTATION

Seydametova L.D. Optimization of Economical and Organizational Mechanisms of Investment Management in Housing Construction. – Manuscript.

Dissertation of submitted for Candidate Degree in economics, specialty 8.00.04 – “Economics and Enterprise Management (Enterprise construction)”. – Kharkiv: Kharkiv National Academy of Municipal Economy, 2008.

In this thesis socio-economic and political problems of deported ethnicities are analyzed. The necessity of developing the optimization of economical and organizational mechanisms of investment management in housing construction is analyzed. Theoretical and methodological bases of regional investment processes are researched. Methodological bases of influence of the optimization in investment process are grounded. The analysis of modern level and problems of development and realization of investment projects in repatriates housing construction are made. Monitoring program is developed. Integral indicators of investment evaluation project in housing construction are offered. Optimization of investment mechanisms and effective investment resources administration in housing construction are developed.

Key words: repatriates, housing construction, investment mechanisms, monitoring program.


^ Сейдаметова Лейля Діляверівна


ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНіЗАЦІЙНО-ЕКОНОМіЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ іНВЕСТИЦІЯМИ В ЖИтЛОВОМУ БУДіВНИЦТВІ


Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка будівництва)


Автореферат

на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Відповідальний за випуск В.І.ТоркатюкПідп. до друку 22.01.2008

Формат 60х84

Папір офісний

Друк на ризографі

Умов. -друк.арк 0,9

Обл.-вид.арк. 1,0.

Замовлення № _____

Тираж 100 прим.


61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ,

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Схожі:

Оптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова станкевич ірина володимирівна
Складові організаційно-економічного механізму управління якістю послуг поштового зв’язку
Оптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві iconОБҐрунтування фінансово-економічного механізму підприємства
Проведено аналіз понять системи управління, господарського, фінансового та економічного механізмів підприємства, запропоновано поняття...
Оптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві iconІндекс усвідомлення екологоорієнтованої компетенції як елемент механізму оцінки організаційно-економічної ефективності управління персоналом м. М. Петрушенко, асист.; О. А. Лук’янихіна, канд екон наук, доцент
Ндекс усвідомлення екологоорієнтованої компетенції як елемент механізму оцінки організаційно-економічної ефективності управління...
Оптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві iconМіністерство освіти І науки україни
Удосконалення організаційно-економічного механізму утримання житлового фонду регіону
Оптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві iconРозділ 1 теоретичні основи удосконалення економічного механізму екологічно спрямованої господарської
Сучасний стан економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльності як передумова удосконалення економічного...
Оптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві iconУправління фінансовими інвестиціями підприємства
Управління фінансовими інвестиціями підприємства: Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів...
Оптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві iconЗаявка учасника ІІІ міжнародної конференції «науково-технічне та організаційно-економічне сприяння реформам у будівництві І житлово-комунальному господарстві»
«Науково-технічне та організаційно-економічне сприяння реформам у будівництві І житлово-комунальному господарстві»
Оптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві iconРозробка вдосконаленого механізму застосування грошово-кредитних інструментів управління еколого-інноваційним розвитком економіки України
Удосконалення фінансового механізму управління еколого-інноваційним розвитком економіки
Оптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві iconДля розвитку і вдосконалення державного управління інвестиційною діяльністю України, велике значення має
Вивчення і вдосконалення досвіду зарубіжних країн у галузі іноземного управління іноземними інвестиціями
Оптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві iconМотивація трудової діяльності у ринковій економіці
Невід’ємною умовою сталого економічного розвитку держави є підвищення ефективності праці за рахунок реформування існуючого механізму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи