Харківська національна академія міського господарства н. О. Телюра методичні вказівки icon

Харківська національна академія міського господарства н. О. Телюра методичні вказівки
Скачати 148.47 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства н. О. Телюра методичні вказівки
Дата29.06.2012
Розмір148.47 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Н. О. ТЕЛЮРА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання самостійної (індивідуальної) та практичної роботи

з дисципліни


ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ”


(для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності

6.070800 – „Екологія та охорона навколишнього середовища”)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до виконання самостійної (індивідуальної) та практичної роботи з дисципліни „Організація управління в екологічній діяльності” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 6.070800 - „Екологія та охорона навколишнього середовища”) / Укл.: Телюра Н.О. – Харків: ХНАМГ, 2008. - 16 с.


Укладач: Н. О. Телюра


Рецензент: доц..,к.т.н. В. М. Ладиженський


Рекомендовано кафедрою інженерної екології міст,

протокол № 6 від 18. 02. 2008 р.

ЗМІСТ

1

ВСТУП ..........................................................................................

4

2

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ......................................................

5
2.1 Форми самостійної (індивідуальної) роботи студентів з дисципліни ....................................................................................

2.2 Форми контролю ....................................................................

2.3 Оцінка знань студентів ..........................................................


6

6

7

3


4


5

6


ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ НАУКОВИХ РОБІТ І НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ.................................................................................

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ.............................................................................................

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ .........................................

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ЛЕКЦІЙНОГО Й ПРАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ..................................................8


8

10


11

7

ПІДГОТОВКА ДО СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ...............................

12

8

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ............................................................

13
Додаток А .....................................................................................

14
Додаток Б ......................................................................................

151. ВСТУП

Мета викладання навчального курсу „Організація управління в екологічній діяльності” – дати майбутньому спеціалісту-екологу цілісне уявлення про управління будь-якою галуззю народногосподарського комплексу як єдиною системою, з урахуванням особливостей організації процесу управління в екології як на локальному, регіональному, державному, так і на міжнародному рівнях.

^ Предмет вивчення - інструменти й механізми управління природоохоронною діяльністю на національному рівні й у світовій практиці, принципи формування системи управління екологічною безпекою.

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

- основні поняття і терміни екологічного управління;

- зміст і особливості організації управління в екологічній діяльності;

- необхідні передумови розвитку процесу екологічного управління;

- принципи побудови процедури управління;

- функції державного управління;

- службу охорони навколишнього природного середовища в Україні;

- особливості розробки екологічної політики згідно з ISO 14 000;

- особливості екологічного управління у країнах Центральної і Східної Європи;

вміти:

- розробляти план діяльності з використанням методів управління;

- складати документи;

- нормувати управлінську працю відповідно до складу апарату управління;

- визначати складові апарату;

- назвати функції державного управління;


- розробляти екологічну політику організації;

- впроваджувати систему ISO 14 000.

Зміст курсу сприяє підвищенню якості підготовки студентів до практичної діяльності як спеціалістів у галузі екології. Він є необхідною тематичною складовою підготовки, оскільки на сучасному рівні розвитку України значна увага приділяється досконалому вивченню інструментів та механізмів екологічного управління на рівні держави для її стійкого розвитку.

Дисципліна “Організація управління в екологічній діяльності” завдяки особливостям об`єкта і предмета дослідження має тісні зв`язки з багатьма дисциплінами, зокрема, „Вступ до фаху”, „Загальна екологія”, „Екологічна експертиза”, „Моделювання і прогнозування стану довкілля”, „Екологічне право”, „Заповідна справа”, „Екологія міських систем” та ін.


^ 2. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Головною метою роботи студентів є закріплення і систематизація теоретичних знань та практичних навичок з теорії управління, інструментів та механізмів управління природоохоронною діяльністю на національному рівні й у світовій практиці, принципів формування системи управління екологічною безпекою.

Вивчення дисципліни “Організація управління в екологічній діяльності” складається з підготовки до лекцій, практичних занять, самостійної та контрольної роботи згідно з програмою курсу. Крім того, методичні рекомендації можуть бути використані для самостійної підготовки до семестрового заліку, написання рефератів і контрольної роботи з дисципліни.

Робота з вивчення дисципліни включає слухання лекцій, на яких розглядаються базові й проблемні питання курсу, самостійну роботу студентів і роботу на практичних заняттях.

Аудиторна робота включає вивчення різних питань під час лекцій, проведення практичних занять, індивідуальних консультацій з викладачем, складання заліку з курсу. Після цього студенти повинні ознайомитися з основними розділами кожної теми відповідно до програми курсу за літературними джерелами й науково-мето­дичною літературою.


^ 2.1 Форми самостійної (індивідуальної) роботи студентів з дисципліни


Форми самостійної (індивідуальної) роботи студентів:

 • опрацювання лекційного матеріалу;

 • підготовка до практичних занять;

 • підготовка до складання заліку.

Для раціональної організації самостійної роботи студент пови­нен вміло розподілити свій час між аудиторною і позааудиторною роботою.


^ 2.2 Форми контролю


Важливим для навчання студентів є контроль знань, що проводиться викладачем. Можуть бути вико­ристані такі його види:

• фронтальне письмове опитування з ключових теоретичних питань;

• контрольна робота;

• тестовий контроль.

Підсумковим контролем є залік.


^ 2.3 Оцінка знань студентів


При оцінці знань, крім повноти розкриття питання, врахо­вують: логічність мислення, послідовність викладення матеріалу в письмовій формі, культуру мови, емоційність і твердість пере­конання, посилання на додаткові літературні джерела, грамотність аналізу й обґрунтованість висновків.

Знання студента під час поточного контролю оцінюються за чотирибальною системою: "відмінно", "добре", "задо­вільно", "незадовільно".

"Відмінно" ставлять тоді, коли студент згідно з програмою курсу глибоко й всебічно розкрив зміст питань, зробив необхідні узагальнення та висновки, аргументовано й логічно виклав свої знання. "Добре" ставлять тоді, коли студент згідно з програмою курсу розкрив зміст питань, але не досить повно й аргументовано виклав матеріал, допустив несуттєві неточності й не виявив належної самостійності у викладенні думок. "Задовільно" ставлять тоді, коли студент відповідно до прог­рами не повністю розкрив зміст питань, поверхово ознайомився з рекомендованою літературою, побудував свою відповідь на звичай­ному повторенні матеріалу лекцій без самостійного творчого мис­лення. "Незадовільно" ставлять тоді, коли студент згідно з програмою не розкрив зміст питання, не знає рекомендованої літе­ратури.


^ 3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ НАУКОВИХ РОБІТ І НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ1


 • Дослідження процесу управління;

 • Розробка управлінського рішення і вимог до кадрів управління;

 • Дослідження принципів підбору кадрів управління, системи спостережень за станом навколишнього природного середовища України;

 • Аналіз стандартів серії ISO 14 000;

 • Дослідження міжнародного досвіду в управлінні навколишнім середовищем, в екологічному управлінні.

^ 4. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ Й ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ


Відповідно до постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 „Про підвищення вимог до спеціальних видань, віднесених до переліку ВАК України”, роботи повинні містити наступні необхідні елементи:

1) постановка проблеми в загальному вигляді і її зв`язок з важливими науковими й практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розпочато вирішення даної проблеми та на які спирається студент;

3) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, якій присвячується дана робота;

4) формулювання мети роботи (постановка завдання);

5) викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

6) висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку цього напрямку.

У відповідності до вказаних вимог робота повинна мати наступну структуру:

1. Вступ.

У вступі наводяться:

- постановка проблеми або питання, що розглядається в роботі;

- короткі відомості з історії дослідження даного питання з обов`язковим висвітленням нових отриманих результатів;

- формулювання цілей виконаного дослідження і конкретних завдань, що вирішувалися студентом.

^ 2. Основний зміст роботи.

У цьому розділі викладають і докладно роз`яснюють отримані студентом теоретичні положення і практичні результати.

3. Закінчення

У закінченні викладають висновки за отриманими результатами, описують приклади їх практичного застосування, пропонують рекомендації відносно їх використання, а також вказують перспективи подальших досліджень з даної проблематики.

Після закінчення наводять список використаних в роботі літературних джерел. Список повинен бути складений відповідно до згадування у тексті. Посилання на літературу беруть в квадратні дужки.


^ 5. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ2


1. Визначення предмета, основні терміни й поняття. Організаційні форми методів.2. Функції управління. Стадії виділення функцій управління.

3. Класифікація техніки управління. Управлінська інформація. Процедури процесу управління.

4. Принципи побудови процедури управління.

5. Принципи підбору кадрів управління. Штатний розпис. Положення та посадові інструкції.

6. Нормування управлінської праці. Стилі керівництва. Організація роботи колективу.

7. Функції державного управління. Органи загальної, спеціальної і галузевої компетенції.

8. Служби охорони навколишнього природного середовища в Україні. Апарат державного управління в екології.

9. Система спостережень за станом навколишнього природного середовища України. Об’єкти й мережа спостережень.

10 Контрольні служби охорони навколишнього середовища на обласному рівні.

11. Розробка екологічної політики організації згідно з ISO 14 000.

12. Національні агентства охорони довкілля.

13. Особливості екологічного управління у країнах Центральної і Східної Європи.^ 6. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ЛЕКЦІЙНОГО І ПРАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ


У системі різних форм навчально-виховної роботи в академії особливе місце належить лекції, коли викладач подає студенту необхідну інфор­мацію, навчає студента думати, аналізувати, допомагає опановувати знання, спрямовує самостійну роботу.

Зв'язок лекції і самостійної роботи студента має такі напрямки:

- лекція як головна початкова ланка, визначає зміст та обсяг самостійної роботи студента;

- методичні прийоми викладання лекцій активізують самостійну роботу студента;

- самостійна робота студента сприяє поглибленому засвоєнню теми на базі прослуханої лекції.

Перший етап самостійної роботи студента починається із слухання і записування лекції. Правильно складений конспект лекції - найефективніший засіб стимулювання подальшої самостійної роботи. Студент повинен чітко усвідомити, що конспект - це короткий тезисний запис головних положень матеріалу, що вивчається. Складання і вивчення конспекту - перший етап самостійної роботи студента над вивченням теми чи розділу. Конспект допомагає в раціональній підготовці до практичних та семінарських занять, у виконанні практичних завдань, до заліку (іспиту), вказує напрямок і обсяг подальшої роботи з інформаційними джерелами.

Готуючись до лекції, студент також опрацювати мате­ріал опорного конспекту лекцій з дисципліни, рекомендо­ваних підручників і навчальних посібників, інших інформаційних джерел. На лекціях висвітлюють лише основні теоретичні поло­ження й найбільш актуальні проблеми.


 1. ^ ПІДГОТОВКА ДО СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУЗаключною формою самостійної роботи є підготовка до заліку з курсу. Ця форма пов'язана з систематичним вивченням лекційного матеріалу, питань, розглянутих на практичних за­няттях, а також проблемних питань, досліджених самостійно, вмін­ням логічно викладати їх сутність. Залікове завдання складено таким чином, що дозволяє комплексно оцінити сукупність засвоєних знань і прак­тичних навичок. Допуском до складання заліку є виконана й захищена контрольна робота.

Якщо студент не може самостійно розібратися в будь-якому питанні, він повинен отримати консультацію у викладача (згідно з графіком консультацій викладачів кафедри). Добре організовані кон­сультації дозволяють спрямувати самостійну роботу студентів у потрібне русло, зробити її раціональною і ефективною.


^ 8. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Основна:

1. Богаров М. К. Наука управления: новый подход. – М.: Знание, 1990. – 64 с.

2. Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии: Пер. со словацкого. – М.: Экономика, 1989. – 167 с.

3. Екологічне управління: Підручник / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.

4. Збірник методичних рекомендацій про державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. – Чернівці: Зелена Буковина, 1996. – 248 с.

5. Модернізація виробництва: системно – екологічний підхід: Посібник з екологічного менеджменту / Шевчук В. Я., Саталкін Ю. М., Навроцький В. М. та ін. – К.: СИМВОЛ-Т, 1997. - 245 с.

6. Организация управления в условиях рыночных отношений: Учебно-методическое пособие. – К.: МЗУУП, 1993. – 28 с.

7. Экология города: Учебник. – К.: Либра, 2000. - 464 с.


Додаткова:


1. Збірник методичних рекомендацій про державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. – Чернівці: Зелена Буковина, 1996. – 248 с.

2. Законодавство України про участь громадян і їх об’єднань в охороні навколишнього середовища. / Видання друге, доповнене – 2002. – 168 с.

3. Екологія і закон: Екологічне законодавство України. У 2-х кн. / Від. ред. В.І. Андрейцев. – К.: Юрніком Інтер, 1997.

Додаток А

^ ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ І ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ І НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Теми

 • Предмет, цілі і методи управління. Класифікація цілей. Класифікація методів.

 • Принципи та функції управління.

 • Типи класифікацій функцій управління.
 • Процес управління. Техніка і технологія управління. Управлінська інформація. Процедури процесу управління.

 • Структура управління. Елементи структури управління. Вертикальні і горизонтальні зв’язки.
 • Кадри управління. Класифікація та вимоги до кадрів управління

 • Апарат та компетенція управління.

 • Поняття та перелік функцій державного управління у сфері екології

 • Контроль управління якістю природного середовища
 • Система спостережень та структура системи спостережень за станом навколишнього середовища України.

 • Завдання та організація контрольних служб охорони навколишнього середовища на обласному рівні в Україні.
 • Стандарти серії ISO 14 000
 • Управління екологічною діяльністю в країнах світу
 • Управління природоохоронною діяльністю в країнах Центральної і Східної Європи


Додаток Б

^ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Заняття № 1.

Визначення предмету, основні терміни та поняття. Організаційні форми методів.

 1. Особливості застосування основних понять та термінів.

 2. Класифікація екологічного управління:

  1. за суб`єктом управління;

  2. за органом управління;

  3. за формами управління;

  4. за сферою управління;

  5. за екологічним середовищем;

  6. за об`єктом управління;

  7. за методами управління.
Заняття № 2

Функції управління. Стадії виділення функцій управління.

  1. 1. Основні функції екологічного управління.

  2. 1.1. Облік та ведення кадастрів природних ресурсів;

  3. 1.2. Планування використання та охорона природних ресурсів;

  4. 1.3. Розподіл та перерозподіл природних ресурсів;

  5. 1.4. Контроль за використанням та охороною природних ресурсів;

  6. 1.5. Просторово-териториальна належність природних об`єктів;

  7. 1.6. Вирішення спорів про право використання природних ресурсів.

Заняття № 3.

Класифікація техніки управління. Управлінська інформація. Процедури процесу управління.

  1. 1. Класифікаційні вимоги до техніки управління.

  2. 2. Процедури процесу управління.

  3. 3. Види управлінської інформації.

  4. 4. Основні процедури процесу управління.

Заняття № 4.

Принципи підбору кадрів управління. Штатний розклад. Положення та посадові інструкції.

  1. Основний понятійний апарат: „кадри”, „персонал”, „трудові ресурси”, „умови праці”, „людські ресурси”, „трудовий потенціал працівника”, „специфічний товар ринку”.

  2. Етапи управління трудовими ресурсами.

  3. Етапи управління планування кадрів.

  4. Основні принципи розробки штатного розкладу.

  5. Класифікація кадрів управління.

^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні вказівки до виконання самостійної (індивідуальної) та практичної роботи з дисципліни „Організація управління в екологічній діяльності” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 6.070800 - „Екологія та охорона навколишнього середовища”).


Укладач: Наталя Олександрівна Телюра


Редактор: М.З.Аляб’єв


План 2008, поз. 307 М

Підп. до друку 12.03.08

Формат 60х84 1/16

Папір офісний

Друк на ризографі

Обл. – вид. арк. 1,2

Умовн.-друк. арк. 0,7

Тираж 110 прим.

Зам. №
61002 Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ
1 Повний перелік тем для підготовки і виконання творчих наукових робіт і наукових доповідей для виконання самостійної роботи наведений в Додатку А.

2 План практичних занять наведений в Додатку Б.


Схожі:

Харківська національна академія міського господарства н. О. Телюра методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства м. В. Катков, Н. О. Телюра
Катков М. В., Телюра Н. О. Основи екології: Методичні вказівки з організації практичної та самостійної роботи (для студентів 2 курсу...
Харківська національна академія міського господарства н. О. Телюра методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства н. О. Телюра методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
«Організація управління в екологічній діяльності І сталий розвиток» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства н. О. Телюра методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства н. О. Телюра методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни
«Організація управління в екологічній діяльності І сталий розвиток» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства н. О. Телюра методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства н. О. Телюра методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та контрольної роботи
Напряму підготовки 040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
Харківська національна академія міського господарства н. О. Телюра методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Екологічне право І експертиза” (для студентів 3 І 4 курсів денної та заочної форм...
Харківська національна академія міського господарства н. О. Телюра методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства н. О. Телюра методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу „Організація управління в екологічній діяльності” (для студентів 4 курсу...
Харківська національна академія міського господарства н. О. Телюра методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з курсу „Організація управління в екологічній діяльності” (для студентів 4 курсу...
Харківська національна академія міського господарства н. О. Телюра методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства м. В. Катков, Н. О. Телюра
Опр” / Авт.: Катков М. В., Телюра Н. О.; Харк нац акад міськ госп-ва – Х.: Хнамг, 2011. 12 с
Харківська національна академія міського господарства н. О. Телюра методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з курсу „Екологічне право І експертиза” (для студентів 3 І 4 курсів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи