Про студентське самоврядування в Сумському державному університеті icon

Про студентське самоврядування в Сумському державному університеті
Скачати 317.74 Kb.
НазваПро студентське самоврядування в Сумському державному університеті
Дата29.06.2012
Розмір317.74 Kb.
ТипДокументи

ПОЛОЖЕННЯ

про студентське самоврядування в Сумському державному університеті

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Студентське самоврядування в Сумському державному університеті (далі - Університет) функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, захисту їх прав, бере участь в управлінні Університетом та сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню в нього навичок майбутнього організатора, керівника.

Студентське самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою осіб, які навчаються, і є невід’ємною частиною громадського самоврядування Університету.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання соціальної активності студентської молоді.

1.2. Студентське самоврядування в Університеті є гарантованим державою правом усіх осіб, які навчаються, самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

1.3. У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються в Університеті за всіма формами навчання. До органів самоврядування можуть бути обрані особи, які навчаються за денною формою навчання.

1.4. У своїй діяльності органи студентського самоврядування (ОСС) керуються законодавством України, Статутом Університету та цим Положенням.

1.5.Органи студентського самоврядування організовують заходи з навчальної, наукової, культурно-масової, спортивно-масової та іншої діяльності за участю осіб, які навчаються в Університеті.

1.6.Керівництво Університету зобов’язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.

1.7. Студентське самоврядування може здійснюватись на рівні академічної групи, курсу, відділення, спеціальності, факультету, технікуму, коледжу, інституту, університету, а також гуртожитків, студмістечка, підрозділів післядипломної освіти, аспірантури, інтернатури тощо.

1.8 Органи студентського самоврядування поза базових структурних підрозділів Університету та студмістечка діють відповідно до власних положень, з дотриманням вимог і принципів даного Положення.

1.9 Рішення ОСС в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня.

1.10. Між ОСС, профспілковою організацією студентів та адміністрацією Університету може укладатись угода про співробітництво.

^ 2.ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.1. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та

інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та

їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом. Головними напрямками діяльності Університету, в яких приймають участь особи, які навчаються є:

- навчально-виховна робота;

- наукова робота;

- культурно-освітня робота;

- спортивно-масова робота;

- сфера студентського побуту і дозвілля;

- інформаційна робота тощо.

2.2.Основними завданнями ОСС Університету є:

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;

- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів шляхом організації наукових, культурно-масових, спортивних, оздоровчих та інші заходів;

- сприяння створенню необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;

- сприяння працевлаштуванню випускників та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;

- організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів, молодіжними організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування;

- пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчинення студентами правопорушень;

- сприяння участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;

- створення та організація діяльності різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

2.3.Представники студентського самоврядування беруть участь у роботі вищих органів самоврядування, колегіальних, робочих та дорадчих органів Університету та його структурних підрозділів.

^ 3. ПРАВА Й ОБОВЯЗКИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

3.1.ОСС мають право:

- отримувати від адміністрації підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

- звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та ОСС всіх рівнів стосовно питань, що належать до повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;

- вести конструктивний діалог з адміністрацією Університету щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України «Про звернення громадян», вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;

- приймати акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;

- делегувати представників до всеукраїнських та регіональних студентських організацій, конференцій, форумів тощо.

3.2. ОСС зобов’язані:

- забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;

- порушувати проблеми студентів перед адміністрацією;

- звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;

- сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;

- координувати свою діяльність в Університеті з іншими студентськими об’єднаннями, осередками, тощо;

- узгоджувати у встановленому порядку зміни та доповнення до положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів Університету.

3.3. За погодженням з виконавчими ОСС відповідного рівня в Університеті приймається рішення про:

- відрахування осіб, які навчаються в Університеті, та їх поновлення на навчання ;

- переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

- переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на навчання за державним замовленням;

- призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу зі студентами;

- поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;

- затвердження рішень з питань студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

^ 4. ПРАВА Й ОБОВЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ З ОСС

4.1. Адміністрація Університету має право:

- отримувати інформацію про діяльність студентського самоврядування;

- ініціювати скликання позачергових загальних зборів чи конференції студентів у випадках недотримання ОСС Статуту Університету та Положення про ОСС в Університеті;

- брати участь через своїх представників у заходах, що проводять ОСС (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів).

4.2. Адміністрація Університету зобов’язана:

- інформувати виконавчі ОСС про важливі рішення, що стосуються осіб, які навчаються в Університеті;

- надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування в Університеті.

^ 5.СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

5.1. На всіх рівнях ОСС є виборними.

5.2. Найвищим ОСС в Університеті є конференція осіб, які навчаються (далі СК). У базовому навчальному закладі вищим, органом студентського самоврядування на рівні інституту (факультету) є конференція осіб, які навчаються в інституті (на факультеті), в інших навчальних підрозділах (інтернатура, аспірантура тощо), а також в позабазових структурних підрозділах - конференції або загальні збори.

Вищим органом самоврядування на рівні студмістечка є студентська конференція студмістечка.

5.3. Структура органів студентського самоврядування на рівні Університету включає:

5.3.1. Спостережну раду (далі СпР) як колегіальний орган, який в тому числі виконує контролюючі та консультативні функції.

5.3.2. Виборчу комісію (далі ВК).

5.4. Виконавчим органом студентського самоврядування на рівні Університету є Студентський ректорат (далі СР), який очолюється Студентським ректором. До складу студентського ректорату входять перший студентський проректор, секретар студентського ректорату, студентські проректори, які очолюють відділи по окремих напрямах роботи, радники студентського ректора.

5.5. Виконавчими органами студентського самоврядування на рівні інститутів (факультетів) базового навчального закладу є Студентські деканати (далі СД), які очолюються Студентськими деканами. До складу студентського деканату входять перший заступник студентського декана та заступники студентського декана по окремих напрямках роботи.

5.6. Виконавчі органи студентського самоврядування на рівні інших структурних підрозділів, у тому числі позабазових, можуть формуватись відповідно до власних положень, з дотриманням вимог і принципів даного Положення.

5.7. Виконавчими ОСС на рівні гуртожитків та студмістечка є студентська рада студмістечка та студентські ради гуртожитків, діяльність яких регламентується окремим положенням з дотриманням вимог і принципів даного Положення.

5.8. Функції виконавчих ОСС на рівні курсів та груп виконують старостати (старости курсів та їх заступники, представники ОСС від спеціальностей, старости груп або інші виборні представники органів студентського самоврядування в академічних групах).

5.9. Виконавчі ОСС різних рівнів реалізують сумісну діяльність за принципами підпорядкування «по вертикалі».

^ 6. КОНФЕРЕНЦІЯ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В УНІВЕРСИТЕТІ

6.1.Вищим органом студентського самоврядування є конференція осіб, які навчаються в Університеті (далі – Студентська конференція – СК), термін повноважень якої складає два роки та яка скликається не рідше, ніж один раз на рік.

6.2. Студентська конференція:

- ухвалює Положення про студентське самоврядування;

- заслуховує звіти виконавчих органів студентського самоврядування та оцінює їх роботу;

- обирає студентського ректора;

- визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування;

- затверджує персональний склад Спостережної Ради та Виборчої Комісії на наступний рік, заслуховують їх звіти після закінчення каденції;

- розглядає найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями ОСС;

- у відповідності до Статуту університету обирає та затверджує представників ОСС до Вченої ради та Конференції трудового колективу університету згідно встановлених квот на термін повноважень відповідного органу. При цьому студентський ректор, голова спостережної ради, керівники виконавчих органів самоврядування інститутів та факультетів обираються одночасно керівниками відповідних виконавчих ОСС та делегатами Конференції трудового колективу університету і Вченої ради університету, а голова ради студмістечка – делегатом Конференції трудового колективу університету.

- приймає рішення про відкликання, у разі необхідності, делегатів Конференції трудового колективу університету та членів Вченої ради з числа осіб, які навчаються.

6.3. Кожна академічна група денної форми навчання структурних підрозділів базового навчального закладу обирає двох делегатів на СК (на термін її повноважень) – представників ОСС в групі (старост та інших обраних представників, які не займають посад в органах студентського самоврядування). Обрані є одночасно делегатами конференції інституту (факультету)

Квота позабазових структурних підрозділів на СК становить по п’ять делегатів. Списки делегатів СК подаються головами виконавчих органів самоврядування позабазових структурних підрозділів Університету до ВК не пізніше ніж за один тиждень до дня проведення Конференції. Члени студентського ректорату, студентських деканатів, студентської ради студмістечка, голови студентських рад гуртожитків входять до складу Конференції за посадою. На засіданнях СК всі делегати мають по одному голосу.

6.4. Головує на СК представник виконавчого ОСС.

6.5. Засідання СК є правомочним, за умови реєстрації не менше половини від загальної кількості делегатів. Будь-який студент має право бути присутнім на засіданні СК.

6.6. Рішення конференції приймаються звичайною більшістю голосів, відкритим або у відповідності до законодавства таємним голосуванням. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються за умови, якщо за них проголосувало не менше двох третин делегатів, присутніх на засіданні СК.

6.7.Позачергове засідання СК скликається за рішенням Студентського ректора або відповідно до цього Положення.

6.8.Підготовка, організація та проведення СК здійснюється Виборчою Комісією відповідно до цього Положення.

^ 7. ВИЩІ ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІНСТИТУТУ (ФАКУЛЬТЕТУ) БАЗОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

7.1. Вищим органом студентського самоврядування інституту (факультету) базового навчального закладу є Конференція осіб, які навчаються в інституті (на факультеті), (далі КІ, КФ). Термін повноважень конференції – один рік.

7.2. Кожна академічна група денної форми навчання інституту (факультету) базового навчального закладу обирає трьох делегатів на КІ, КФ (на термін її повноважень) – представників ОСС в групі (старост та інших обраних представників, які не займають посад в органах студентського самоврядування).

Конференції осіб, які проживають у студмістечку Університету здійснюється згідно з Положенням «Про студентське самоврядування у гуртожитках Сумського державного університету».

7.3. КІ, КФ, збирається на засідання не менше одного разу на семестр для обговорення поточних питань і визначення перспектив та напрямів діяльності структурного підрозділу у відповідності до завдань студентського самоврядування .

7.4. Головує на КІ, КФ голова виконавчого ОСС підрозділу. Конференція є правомочною, якщо на ній присутні більше половини делегатів.

7.5. КІ, КФ виконує наступні функції:

- обирає голову виконавчого органу студентського самоврядування на рівні структурного підрозділу;

- обирає представників до Спостережної Ради, Виборчої Комісії;

- обирає (або дообирає) делегатів до Вченої Ради факультету (інституту) та до вищого органну самоврядування даного підрозділу згідно встановлених квот та приймає у разі необхідності рішення про їх відкликання;

- заслуховує звіт та оцінює роботу голови виконавчого ОСС підрозділу;

- заслуховує звіт своїх представників у СпР та ВК.

^ 8. СПОСТЕРЕЖНА РАДА

8.1. Спостережна рада (далі СпР) формується для нагляду за роботою ОСС Університету, дотримання ними вимог даного Положення і представляє інтереси усіх осіб, які навчаються в Університеті.

8.2. Членом СпР може бути будь-яка особа, яка навчається за денною формою і яка не займає ніяких посад у ВК, СР, СД, виконавчих ОСС структурних підрозділів СумДУ.

8.3. До складу СпР входять по одному представнику від кожного факультету та інституту, а також проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань Університету. Представники обираються відповідними вищими органами студентського самоврядування та затверджуються на СК. За бажанням позабазові структурні підрозділи, студентська рада студмістечка можуть обирати своїх представників до СпР у кількості однієї особи від кожного ОСС.


Список представників від підрозділу подається до ВК не пізніше як за один тиждень до дня проведення СК Університету. Персональний склад СпР затверджується Конференцією осіб, які навчаються (СК), на один рік.

8.4. СпР не пізніше 7 днів з дня затвердження СК її нового складу збирається на перше засідання, на якому шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів обирається голова, заступник голови, секретар Ради із числа її членів. Засідання СпР відбуваються не рідше одного разу на 2 місяці (за винятком періоду літньої та зимової сесії, літніх та зимових канікул). Засідання СпР є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів СпР.

8.5. Голова СпР:

- здійснює керівництво діяльністю СпР, організовує її роботу;

- забезпечує підготовку та скликає засідання СпР;

- представляє СпР у відносинах з органами студентського самоврядування та адміністрацією Університету;

- входить до Вченої ради Університету та є делегатом ОСС на Конференції трудового колективу – за посадою;

- здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.

8.6. Члени СпР мають право:

- розглядати проекти постанов та рішень голови СР та вносити пропозиції щодо їх вдосконалення;

- на вільне отримання інформації щодо діяльності всіх структур Університету, що стосуються інтересів студентів;

- скликати позачергове засідання вищих органів студентського самоврядування;

- достроково припиняти повноваження члена ВК, у разі невиконання ним своїх обов’язків, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів ВК;

- погодити або відхилити кандидатуру студентського проректора, яка запропонована студентським ректором;

8.7. Члени СпР зобов’язані:

- представляти інтереси студентів;

- сумлінно виконувати покладені на них обов’язки;

- бути присутнім на засіданнях СпР.

8.8. У випадку подання до СпР заяви про недовіру до голови СР або СД, голів виконавчих органів позабазових структурних підрозділів (ПСП), СпР для з’ясування обставин, які є причиною вираження недовіри, утворює тимчасову комісію, яка у п’ятиденний строк вивчає питання. СпР у дводенний строк розглядає висновки тимчасової комісії і виносить рішення про позачергове засідання вищих органів студентського самоврядування з питання усунення з посади студентського ректора (студентського декана, голови виконавчого ОСС позабазового структурного підрозділу);

8.9. Проекти рішень і постанов затверджуються простою більшістю голосів та підписуються головою та секретарем СпР.

8.10. Членство в СпР припиняється:

- у разі подання членом СпР особистої заяви;

- у разі закінчення терміну повноважень СпР;

- у разі невиконання своїх обов’язків, якщо за це проголосувало не менше двох третин дійсних членів СпР;

- у випадку відрахування члена СпР із числа студентів Університету (за винятком короткотермінової перерви у навчанні у зв’язку зі вступом на навчання на послідуючий освітньо-кваліфікаційний чи освітньо-науковий рівень).

8.11. Повноваження Спостережної Ради припиняються у разі:

- закінчення терміну повноважень і затвердження СК нового складу СпР;

- якщо за це проголосувало більше половини делегатів СК;

8.12. Дообрання (переобрання) членів СпР здійснюється Конференціями структурних підрозділів за поданням голови СпР у разі невиконання членами СпР від відповідного факультету (інституту), позабазового структурного підрозділу своїх обов’язків.

^ 9. ВИБОРЧА КОМІСІЯ

9.1. Виборча комісія (далі - ВК) є постійно діючим ОСС, який відповідно до цього Положення забезпечує підготовку, організацію і проведення СК, виборів представників ОСС університету.

9.2. ВК відповідно до своїх повноважень забезпечує здійснення передбачених цим Положенням принципів і засад виборчого процесу, реалізацію виборчих прав студентів.

9.3. ВК здійснює свою діяльність на принципах законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і гласності.

9.4. Конкретні питання діяльності ВК регулюються спеціальним Додатком до цього Положення «Про принципи роботи Виборчої Комісії Студентського самоврядування СумДУ».

^ 10. СТУДЕНТСЬКИЙ РЕКТОРАТ

10.1 Організовує і координує роботу студентського самоврядування студентський ректорат. Очолює студентський ректорат (далі СР) голова - студентський ректор.

10.2. Студентський ректор обирається СК строком на два роки. Вибори студентського ректора відбуваються шляхом таємного голосування, як правило, у березні-квітні.

10.3. Кандидат на посаду студентського ректора висувається не одноосібно, а разом з запропонованими ним кандидатами на посади студентських проректорів. Голосування проводиться лише по кандидатурі на посаду студентського ректора.


10.4. Кандидатом на посаду студентського ректора може бути будь-яка особа, що навчається в університеті за денною формою навчання, виявляє бажання працювати, сформувала команду, розробила програму та подала заяву на ім’я голови Виборчої Комісії. До заяви кандидата додаються списки з підписами не менше, ніж 5 % осіб, що навчаються за денною формою навчання, з яких половина – особи, що навчаються на різних факультетах базового навчального закладу. Документи про висування кандидата на посаду студентського ректора подаються не раніше ніж за місяць і не пізніше ніж за тиждень до дня проведення виборів. За тиждень до початку виборів закінчується реєстрація кандидатів.

10.5. Передвиборна агітація кандидата на посаду Студентського ректора починається після його реєстрації за три тижні до дня проведення виборів і закінчується за один день до дня виборів. Агітація під час проведення СК - заборонена.

10.6. Вибори Студентського ректора проводяться на основі Додатку до Положення «Про принципи роботи Виборчої Комісії студентського самоврядування СумДУ». Вибори проводяться в один тур, незалежно від кількості кандидатів. Студентський ректор обирається звичайною більшістю голосів. Якщо на посаду студентського ректора висунуто більше двох кандидатів, то віддавати голоси на користь іншого кандидата заборонено.

10.7. Студентський ректор в межах своїх повноважень:

- здійснює керівництво та контроль поточною роботою СР;

- підписує документи СР;

- візує документи, передбачені п.3.3. цього Положення

- представляє ОСС в Університеті та за його межами;

- входить до складу Вченої Ради Університету та є делегатом від ОСС на Конференції трудового колективу університету – за посадою;

- вносить свої пропозиції з питань студентського життя до адміністрації та керівництва підрозділів Університету;

- затверджує регламент та інші нормативні документи і рішення про порядок виконання встановлених функцій студентських проректорів, узгоджуючи їх за необхідністю з ректоратом Університету;

- здійснює керівництво та контроль за діяльністю виконавчих органів студентського самоврядування структурних підрозділів;

- забезпечує підготовку звітів про виконану роботу;

- призначає та звільняє студентських проректорів (за погодження зі спостережною радою), секретаря студентського ректорату, фінансового та юридичного радників та радника-консультанта;

- бере участь в організації міжвузівських та міжнародних зв’язків;

- має право делегувати частину своїх повноважень Першому студентському проректору або іншим студентським проректорам;

- має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та ОСС для здійснення своєї діяльності;

- ініціює створення при необхідності інших органів студентського самоврядування;

- має інші права й обов’язки, передбачені цим Положенням.

10.8. Накази Студентського ректора в межах його повноважень є обов’язковими для всіх виконавчих органів студентського самоврядування, в тому числі тих, які в своїй роботі спираються на власні окремі положення.

10.9. Студентський ректор виконує свої обов’язки до вступу на посаду новообраного Студентського ректора. Новообраний Студентський ректор вступає на посаду після спливу тижневого строку з дна проведення виборів.

10.10. Повноваження Студентського ректора припиняються достроково у випадках:

- подання особистої заяви;

- відрахування із числа студентів Університету (за винятком короткотермінової перерви у навчанні у зв’язку зі вступом на навчання на послідуючий освітньо-кваліфікаційний чи освітньо-науковий рівень);

- усунення з посади у порядку, передбаченому даним Положенням.

10.11. У разі дострокового припинення повноважень Студентського ректора виконання його обов’язків покладається на першого студентського проректора або студентського проректора з навчальної роботи та науки.

10.12. Секретар СР веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

10.13. Голова та секретар СР відповідають за збереження документації ОСС.

10.14. При СР можуть створюватись сектори (комісії) відповідно до напрямків роботи.

^ 11. ВІДДІЛИ ОСС

11.1. Відділи є робочими ОСС в Університеті. Голів відділів призначає та звільняє з посади Студентський ректор за погодженням зі СпР. Працівником відділу може бути будь-який студент Університету, який виявив бажання та подав заяву до голови відповідного відділу.

Голови Відділів – Студентські проректори:

- організовують та контролюють роботу відповідних відділів;

- ведуть засідання відділів та підписують протоколи цих засідань;

- за необхідності звільняють та призначають заступників, членів відділів;

- представляють відділи у відповідних робочих та дорадчих органах Університету та співпрацюють з відповідними відділами інших ВНЗ;

- регулярно подають плани та звітують перед СР за виконану роботу.

Відділ по роботі в гуртожитках очолює обраний студентською конференцією студмістечка голова Ради студмістечка.

11.2. Для забезпечення виконання завдань студентського самоврядування створюються такі відділи:

- відділ з навчальної та наукової роботи;

- відділ з виховної та культурно-масової роботи;

- відділ зі спортивно-масової роботи;

- відділ з соціально-побутових та трудових питань;

- відділ по роботі в гуртожитках;

- відділ із зовнішніх зв’язків;

- відділ з інформації;

- відділ по роботі з іноземними студентами

- відділ по роботі із студентами-кураторами.

11.3. Відділ з навчальної та наукової роботи:

- співпрацює зі студентськими деканатами інститутів (факультетів), старостами, студентами та проректорами Університету з метою вдосконалення навчального процесу;

- забезпечує вирішення на рівні керівництва Університету навчальних питань конфліктного характеру між студентами та викладачами;

- збирає інформацію щодо проблем у навчальному процесі та якості проведення занять;

- забезпечує контроль відвідування занять студентами та надає ректорату інформацію щодо дотримання студентами та викладачами навчальної дисципліни;

- вносить свої пропозиції до керівництва Університету щодо підвищення ефективності навчального процесу, вдосконалення розкладу занять;

- ініціює та допомагає в організації студентських наукових конференцій;

- організовує роботу студентського наукового товариства та клубів;

- акумулює та поширює інформацію щодо студентських наукових конференцій та проводить заходи по залученню студентів до участі в наукових гуртках та конференціях як в Університеті, так і за його межами;

11.4. Відділ з виховної та культурно-масової роботи:

- вивчає потреби та побажання студентів щодо культурно-масових заходів (концерти, вечори, дискотеки, походи тощо);

- організує роботу культоргів факультетів та груп забезпечує їх участь в організації культурно-масових заходів для студентів;

- вносить пропозиції та проводить заходи з метою заохочення студентів до участі у культурно-масовій та виховній роботі;

- ініціює та проводить загальноуніверситетські заходи культурно-масового та розважального характеру;

- надає пропозиції керівництву Університету та відповідним структурним підрозділам щодо створення, скасування, або зміни напрямків діяльності гуртків чи клубів при Університеті;

- співпрацює з іншими громадськими молодіжними організаціями та об’єднаннями у сфері культурно-масової роботи.

11.5. Відділ зі спортивно-масової роботи:

- ініціює проведення спортивних змагань серед студентів університету;

- ініціює та організовує заходи по пропаганді та поширенню здорового способу життя;

- організує роботу фізоргів факультетів та груп, забезпечує їх участь в організації спортивно-масових заходів для студентів;

- вносить свої пропозиції щодо розвитку спортивних груп, гуртків та секцій з метою залучення студентів до активного спортивного життя;

- співпрацює з відповідними структурними підрозділами у створенні клубів та груп підтримки університетських спортивних команд.

11.6. Відділ з соціально-побутових та трудових питань:

- співпрацює зі студентською профспілкою Університету з метою вирішення соціальних питань студентів;

- проводить аналіз і надає пропозиції адміністрації Університету щодо покращення соціальних потреб та побутових умов студентів Університету (харчування, медичне обслуговування, матеріальні допомоги, стан та температурний режим аудиторій, допоміжних приміщень тощо);

- проводить заходи щодо залучення студентів до господарської роботи по благоустрою Університету;

- організовує літні та сезонні будівельні загони, сприяє розвитку волонтерського руху;

- акумулює та поширює інформацію щодо можливої вторинної зайнятості студентів (потреби, наявні вакансії, юридична допомога тощо);

- співпрацює з відповідними структурними підрозділами з питань організації практик та працевлаштування студентів.

11.7.Відділ по роботі в гуртожитках.

- співпрацює з профспілковою організацією студентів з метою аналізу соціально-побутового стану гуртожитків та вносить пропозиції керівництву Університету щодо покращення цього стану;

- проводить заходи щодо залучення мешканців гуртожитку та інших студентів до роботи по благоустрою гуртожитків і території студмістечка;

- ініціює і організує пізнавальні, виховні, розважальні заходи у гуртожитках, надає ректорату Університету пропозиції щодо заохочення кращих та вжиття відповідних заходів до студентів, які порушують правила проживання в гуртожитках;

- допомагає адміністрації у реалізації пропускного режиму, організації чергувань та рейдів у гуртожитках;


- ініціює та проводить спільно з відділом по роботі з молоддю в гуртожитках та студентським профкомом конкурси на кращу кімнату, секцію, гуртожиток;

- допомагає в організації поселення студентів;

- співпрацює із студрадами та адміністрацією гуртожитків щодо вирішення поточних проблем студентів, які мешкають у гуртожитках;

- спільно з адміністрацією Університету розробляє Положення про рейтинг на поселення в гуртожитки СумДУ, інші положення, та слідкує за їх дотриманням;

- реалізує інші заходи, передбачені Положенням про студентське самоврядування в гуртожитках СумДУ.

11.8. Відділ з інформації:

- акумулює та поширює інформацію про функціонування студентського самоврядування в Університеті, використовуючи інформаційні стенди, електронне табло, Інтернет ресурси тощо;

- ініціює та проводить із залученням спеціалістів дослідження в студентському середовищі;

- співпрацює з редакцією газети “Резонанс” та надає матеріали іншим виданням щодо студентського життя та проблем.

11.9. Відділ із зовнішніх зв’язків:

- підтримує зв’язки зі студентами інших вищих навчальних закладів міста, України та інших країн, організовує спільні заходи, в тому числі з питань обміну досвідом студентського самоврядування;

- підтримує зв’язки з органами державної та місцевої влади, молодіжними та громадськими організаціями;

- укладає угоди щодо проведення спільних заходів всеукраїнського та міжнародного рівня, за погодженням з адміністрацією Університету.

11.10. Відділ по роботі з іноземними студентами:

- вивчає потреби та побажання іноземних студентів Університету;

- порушує питання щодо проблем іноземних студентів перед адміністрацією Університету;

- співпрацює з відповідними структурними підрозділами з питань, що стосуються навчання, проживання та дозвілля іноземних студентів Університету;

- залучає іноземних студентів до навчальної, наукової, спортивної та культурно-масової діяльності;

- підтримує зв’язки з земляцтвами та представниками громадських об’єднань іноземних студентів Університету.

11.11. Відділ по роботі зі студентами-кураторами:

- спільно з заступниками деканів з виховної роботи організовує та контролює роботу студентів-кураторів

- ініціює та реалізує заходи, що сприяють якнайшвидшій адаптації студентів-першокурсників до умов навчання в Університеті, проводить ознайомчі екскурсії територією Університету (для іногородніх студентів – по місту);

- використовує різні форми і методи індивідуальної, групової та колективної роботи зі студентами, що сприяють виявленню та формуванню активу групи та створенню сприятливого морально-психологічного клімату в групі;

- вивчає пропозиції студентів-першокурсників щодо покращення навчального процесу, виховної роботи та ініціює кроки щодо покращення ситуації;

- у своїй діяльності керується окремим Положенням «Про студента-куратора академічної групи СумДУ» та виконує інші, передбачені ним функції.

^ 12 СТУДЕНТСЬКИЙ ДЕКАНАТ

12.1. СД представляє інтереси всіх студентів факультету.

12.2. До складу СД входять студентський декан, перший заступник, та заступники:

- з навчальної та наукової роботи;

- зі спортивно-масової роботи;

- з культурно-масової роботи;

- з інформаційної роботи;

- з соціально-побутових та трудових питань;

- голова студентської ради факультету в гуртожитку.

12.3. Студентський декан обирається із числа кандидатур студентів факультету строком на один рік. Вибори студентського декана відбуваються шляхом таємного голосування, як правило - у жовтні-листопаді, на засіданні вищого органу студентського самоврядування відповідного структурного підрозділу. Обраним вважається той кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.

Кандидатом на посаду Студентського декана може бути будь-який студент факультету денної форми навчання, який зібрав не менш ніж 5% підписів студентів від загальної кількості студентів факультету, із яких половина – з різних курсів, сформував команду, розробив програму команди, агітаційні матеріали та подав заяву на ім’я голови Виборчої комісії. Кандидат на посаду студентського декана висувається не одноосібно, а разом з запропонованими ним кандидатами заступників за окремими напрямами діяльності. Голосування проводиться лише по кандидатурі на посаду Студентського декана.

Процедурні питання обрання Студентського декана затверджує Виборча комісія.

12.4. Повноваження студентського декана та відповідного складу СД припиняються у разі:

- вступу на посаду новообраного студентського декана;

- подання особистої заяви студентським деканом;

- відрахування із числа студентів Університету (за винятком короткотермінової перерви у навчанні у зв’язку зі вступом на навчання на послідуючий освітньо-кваліфікаційний чи освітньо-науковий рівень);

- якщо за це проголосувало не менше 2/3 (двох третин) членів Конференції факультету чи інституту.

12.5. У разі дострокового припинення повноважень студентського декана виконання його обов’язків покладається на першого заступника або заступника з навчальної роботи та науки.

12.6. Завдання та форми діяльності студентського декана:

- співпрацює з деканом факультету та його заступниками щодо питань навчального та виховного процесу, соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів факультету;

- вносить пропозиції декану факультету щодо матеріального та морального заохочення студентів, які досягли успіхів у науковій, культурно-масовій роботі, навчанні та роботі студентського самоврядування;

- сприяє підвищенню ефективності навчального процесу;

- визначає перелік питань, що вимагають погодження зі СР;

- бере участь у вирішенні питань організації дозвілля студентів, проводить культурно-масові акції, ініціює і організовує серед студентів конкурси, розважальні заходи;

- не рідше одного разу на місяць проводить збори фізоргів і культоргів груп факультету;

- організовує і контролює роботу по підтриманню в належному стані факультетських аудиторій, закріпленої території, допомагає в організації студентських відпрацювань на рівні факультету;

- вносить пропозиції декану факультету щодо покращання умов навчання і побуту студентів;

- контролює дотримання студентами факультету правил внутрішнього розпорядку в університеті.

12.7. Студентський декан (в межах своїх повноважень):

- здійснює керівництво поточною роботою СД;

- підписує документи СД;

- представляє СД в Університеті та за його межами;

- є делегатом на Конференції трудового колективу Університету та Зборів трудового колективу інституту (факультету), є членом Вченої ради Університету та Вченої ради інституту (факультету) – за посадою;

- вносить свої пропозиції до деканату факультету та керівництва підрозділів Університету з питань студентського життя;

- затверджує регламент та інші нормативні документи і рішення про порядок виконання встановлених функцій своїх заступників;

- здійснює контроль за діяльністю органів студентського самоврядування на рівні факультету, студентської ради факультету у гуртожитку;

- забезпечує підготовку звітів про виконану роботу;

- призначає та звільняє своїх заступників;

- має право делегувати частину своїх повноважень заступникам;

- має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та ОСС для здійснення своєї діяльності;

- має інші права й обов’язки, передбачені цим Положенням;

12.8.СД збирається на чергові та позачергові засідання. Чергові засідання скликає СД не рідше одного разу на два тижні ( за винятком періоду літньої та зимової сесії, літніх та зимових канікул).

Позачергові засідання СД скликає на вимогу не менше однієї третини членів СД, голови СР або декана факультету якнайшвидше, але не пізніше 2 днів з моменту вимоги.

Головує на засіданні СД студентський декан факультету. Засідання СД є відкритим для всіх студентів факультету. Рішення СД приймаються звичайною більшістю голосів при наявності не менше половини його членів.

12.9. Староста курсу та його заступник організовує самоврядування студентів на рівні академічних груп та всього курсу. Староста курсу обирається на зборах старост академічних груп курсу простою більшістю голосів. Староста курсу та його заступник співпрацюють з заступниками декана факультету і представляють інтереси студентів курсу в СД та деканаті факультету.

12.10. Староста курсу:

- співпрацює з деканом та заступником декана факультету по всіх питаннях факультетського життя;

- координує роботу старост академічних груп та їх заступників на відповідному курсі;

- інформує студентів і організовує в межах своїх повноважень та можливостей виконання студентами наказів та розпоряджень ректорату Університету, декана факультету, СР та СД;

- забезпечує своєчасне інформування студентів про завдання, поставлені деканатом перед студентами,

- підтримує навчальну дисципліну студентів курсу, контролює присутність студентів на заняттях, мобілізує їх на позанавчальні факультетські та університетські заходи, з’ясовує причину відсутності студентів та подає до деканату факультету відповідні дані;

- вносить пропозиції декану факультету щодо покращення навчального та виховного процесу на факультеті, щодо проведення консультацій та позанавчальних заходів;

12.11. Розпорядження старости курсу в межах його повноважень обов’язкові для виконання студентами курсу.

12.12. Староста курсу може бути звільнений від виконання своїх обов’язків :

- за особистою заявою;

- якщо за це проголосувало більше половини старост груп курсу та членів СД;

- за ініціативою СД.

12.13. В період з першого вересня до першого жовтня кожного року проводяться збори академічної групи, де студенти кожної академічної групи простою більшістю голосів обирають старосту групи та його заступника, а також відповідального за культурно-масову роботу (культорг) та спортивно-масову роботу (фізорг).

12.14. Кандидатура обраного старости академічної групи затверджується наказом декана факультету на основі поданих академічними групами факультету протоколів.

12.15. Діяльність старости академічної групи регулюється окремим положенням.

^ 13. МАЙНО ТА КОШТИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

13.1. Студентське самоврядування користуються в межах своєї діяльності майном та коштами, наданими адміністрацією Університету.

13.2. Фінансовою основою студентського самоврядування є:

- кошти, визначених Вченою радою Університету у розмірі, не менше, ніж 0,5 відсотка коштів спеціального фонду Університету;

- спонсорські кошти та добровільні внески;

- кошти, отримані від діяльності студентського самоврядування;

- інші джерела, які не суперечать даному Положенню та чинному законодавству.

13.3. Кошти студентського самоврядування витрачаються на виконання відповідних завдань і повноважень. Не менше 30 % коштів витрачаються на підтримку наукової діяльності осіб, що навчаються в Університеті.

13.4. Механізми реалізації фінансового забезпечення діяльності студентського самоврядування регулюються окремим положенням.

13.5. Про свою фінансову діяльність ОСС звітують перед СК.

^ 14. ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1.Дане Положення діє з дня його затвердження СК та Вченою Радою Університету.

13.2.Зміни та доповнення до даного Положення вступають в силу з дня затвердження їх СК та Вченою Радою Університету.

Додаток

до Положення про студентське самоврядування в Сумському державному університеті

“Про принципи роботи Виборчої Комісії Студентського самоврядування СумДУ”

1. Комісія є незалежним органом студентського самоврядування, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів. Комісія зобов'язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені цим Положенням та цим Додатком.

Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об'єднань у вирішення питань, що належать до повноважень комісії, не допускається.

2. Діяльність комісії здійснюється відкрито і гласно.


На засіданнях комісії мають право бути присутніми кандидати на посаду Студентського ректора, Студентських деканів, кандидати у члени СпР, представники адміністрації Університету, за попереднім повідомленням голови ВК.

За рішенням комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші особи.

На засіданнях комісії при розгляді заяв і скарг мають право бути присутніми представники зацікавлених сторін, за попередженням голови ВК

Рішення комісії публікуються в місцевих засобах масової інформації.

3. До складу комісії входять по два представника від кожного факультету Університету. За бажанням позабазові структурні підрозділи, студентська рада студмістечка можуть обирати своїх представників до ВК у кількості не більше двох осіб від кожного ОСС.

Членами Виборчої комісії можуть бути студенти, які не є делегатами на СК від академічної групи та не займають інших посад в Студентському ректораті чи інших виконавчих ОСС.

Голова комісії, заступник голови комісії, секретар комісії обираються з числа членів комісії шляхом відкритого голосування на її першому засіданні.

Персональний склад Виборчої комісії затверджує СК.

4. Членом ВК може бути особа, яка навчається в Університеті за денною формою, та не займає ніяких посад в СР, СД виконавчих ОСС позабазових структурних підрозділів.

5. Комісія є колегіальним органом, який приймає рішення після розгляду на своїх засіданнях питань, що належать до її компетенції.

Діяльність комісії організовують голова комісії, заступник голови комісії та секретар комісії.

6. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання. На засіданні комісії може бути розглянуто будь-яке питання, яке відповідно до цього Положення належить до компетенції комісії.

Засідання комісії скликаються її головою, а у разі його відсутності – заступником голови комісії. У разі відсутності голови комісії, заступника голови комісії чи їх відмови скликати засідання комісії, воно може бути скликане не менш як третиною членів комісії з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час і місце засідання.

Засідання комісії веде голова комісії або заступник голови комісії, а в разі невиконання ними з будь-яких причин своїх функцій комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.

Засідання комісії проводиться згідно з регламентом комісії та є правомочним за наявності не менш як двох третин її складу.

Порядок денний засідання комісії формує її голова, а в разі його відсутності – заступник голови комісії або головуючий на засіданні.

На засіданні комісії ведеться протокол, який підписується головою комісії, а у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті, – головуючим на засіданні комісії, а також секретарем комісії. Комісія за результатами розгляду питань на засіданнях у межах своїх повноважень приймає рішення.

Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії та підписуються кожним членом комісії.

Голос голови комісії вважається вирішальним при умові рівності голосів.

Член комісії, присутній на її засіданні, який не погоджується з рішенням, прийнятим комісією, має право викласти окрему думку, що в письмовій формі додається до протоколу засідання комісії.

Рішення, прийняті комісією, можуть бути змінені тільки самою комісією або рішенням СК.

7. Рішення комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання.

Адміністрація Університету та органи студентського самоврядування сприяють комісії у здійсненні нею своїх повноважень.

8. Виборча комісія:

1) організовує підготовку і проведення виборів представників в органи студентського самоврядування;

2) забезпечує в межах, визначених цим Положенням, реалізацію і захист виборчих прав студентів;

3) звертається у разі необхідності до СпР щодо тлумачення окремих статей цього Положення з питань проведення виборів представників в органи студентського самоврядування, вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення окремих статей цього Положення з питань проведення виборів;

4) публікує інформацію про строки проведення виборчої компанії, та інші матеріали про свою діяльність;

5) встановлює форми виборчих бюлетенів по виборах представників в органи студентського самоврядування, списків делегатів СК, зразки виборчих скриньок для голосування, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів;

6) заслуховує повідомлення органів студентського самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів голови Студентського ректорату та студентських деканів, виконавчих ОСС позабазових структурних підрозділів Університету;

7) проводить реєстрацію кандидатів на посаду Студентського ректора, студентських деканів, голови студентської ради студмістечка, голови студентської ради гуртожитку, вирішує питання, пов'язані з реєстрацією кандидатів на зазначені посади;

8) проводить реєстрацію делегатів на засіданнях вищих органів студентського самоврядування базового навчального закладу;

9) затверджує результати виборів Студентського ректора, студентських деканів, голови студентської ради студмістечка, голів студентських рад гуртожитків, оголошує повідомлення про результати виборів;

9. Голова Виборчої комісії:

1) здійснює керівництво діяльністю комісії, організовує її роботу;

2) забезпечує підготовку засідань комісії і питань, що вносяться на її розгляд;

3) скликає засідання комісії, забезпечує повідомлення членів комісії про час скликання засідання, веде засідання комісії;

4) вносить на розгляд комісії пропозиції щодо структури і секретаріату Комісії;

5) представляє комісію у відносинах з органами студентського самоврядування та адміністрацією Університету.

Голова комісії здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.

10. Заступник голови комісії відповідно до регламенту комісії виконує окремі обов'язки, що випливають із повноважень комісії, а також за дорученням голови комісії – окремі функції і повноваження голови.

У разі відсутності голови комісії або неможливості здійснення ним своїх функцій і повноважень з інших причин заступник голови комісії здійснює функції і повноваження голови комісії.;

11. Секретар комісії організовує роботу секретаріату комісії з організаційного забезпечення діяльності комісії та відповідно до регламенту комісії здійснює інші повноваження.

12 .Члени комісії готують питання на розгляд комісії. Члени комісії здійснюють повноваження відповідно до встановленого регламентом комісії розподілу обов'язків між ними, а також виконують окремі доручення голови комісії або заступника голови комісії.

13. Члени комісії при виконанні своїх обов'язків по забезпеченню здійснення комісією повноважень, передбачених цим Положенням, мають право:

1) виступати на засіданнях комісії, вносити пропозиції з питань, що належать до її повноважень;

2) ставити іншим учасникам засідання комісії запитання відповідно до порядку денного та отримувати відповіді по суті;

3) знайомитися з будь-якими документами і матеріалами з питань, що розглядаються на засіданнях комісії.

Члени комісії при здійсненні своїх повноважень зобов'язані не вчиняти будь-яких дій, що ганьблять звання члена комісії і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності.

Членам комісії забороняється приймати участь у виборчій компанії на посаду голови СР, СД виконавчих позабазових структурних підрозділів Університету.

14. Вимоги комісії, її голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії, пов'язані з виконанням ними завдань комісії, є обов'язковими для всіх органів студентського самоврядування.

15. Голова, заступник голови, секретар та інші члени комісії відповідно до цього Положення є посадовими особами, які для здійснення функцій і повноважень комісії, керуються цим Положенням.

Забороняється використання членом комісії свого статусу з метою, не пов'язаною з діяльністю комісії.

Голова, заступник голови, секретар та інші члени комісії у своїй діяльності є незалежними.

Незалежність членів комісії забезпечується:

- особливим порядком призначення та дострокового припинення повноважень;

- забороною втручання у діяльність комісії;

16. Повноваження члена та голови комісії можуть бути достроково припинені у разі:

1) відрахування із числа студентів;

2) за особистою заявою члена комісії;

3) невиконання покладених обов’язків.

У зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена комісії Спостережна Рада у тижневий строк призначає до складу Виборчої комісії іншу особу за поданням виконавчих факультетів, інститутів, коледжів СумДУ.

17. Порядок організації і внутрішньої роботи комісії, що не врегульований цим Положенням, визначається її регламентом, який за пропозицією голови затверджується комісією більшістю від її складу.

Регламент комісії не може суперечити вимогам цього Положення.

18. Положення про секретаріат, його структуру і штат, правила внутрішнього трудового розпорядку затверджується комісією.

Схожі:

Про студентське самоврядування в Сумському державному університеті iconЗакон України про студентське самоврядування Сучасні реалії студентського самоврядування Студентське самоврядування в університеті
Самоврядування це добровільне об’єднання студентів, яке самостійно та під свою відповідальність вирішує питання, які стосуються інтересів...
Про студентське самоврядування в Сумському державному університеті iconЗакон України про студентське самоврядування Сучасні реалії студентського самоврядування Студентське самоврядування в університеті
Самоврядування це добровільне об’єднання студентів, яке самостійно та під свою відповідальність вирішує питання, які стосуються інтересів...
Про студентське самоврядування в Сумському державному університеті iconЗакон України про студентське самоврядування Сучасні реалії студентського самоврядування Студентське самоврядування в університеті
move to 0-1346401
Про студентське самоврядування в Сумському державному університеті iconПоложення про студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки
Студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (далі студентське самоврядування) це реальна...
Про студентське самоврядування в Сумському державному університеті iconПоложення про студентське самоврядування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки Загальні положення
Студентське самоврядування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (далі студентське самоврядування)...
Про студентське самоврядування в Сумському державному університеті iconПро студентське самоврядування
Студентське самоврядування Івано-Франківського національного медичного університету (далі – студентське самоврядування) – це самостійна...
Про студентське самоврядування в Сумському державному університеті iconПоложення про студентське самоврядування вп «Коледж технологій І дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Студентське самоврядування
Студентське самоврядування це суспільний студентський рух, об'єднуючий всіх студентів коледжу, для це самостійної діяльності студентів...
Про студентське самоврядування в Сумському державному університеті iconКафедра теорії та практики перекладу Сумду кафедра германської філології Сумду 3 в I т про ІХ всеукраїнську наукову конференцію «Методологічні проблеми сучасного перекладу»
Алежної країни. У сумському державному університеті проводиться значна робота по забезпеченню підготовки перекладачів англійської...
Про студентське самоврядування в Сумському державному університеті iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет положення про студентське самоврядування київ-2010 розділ загальні положення
Студентське самоврядування в Національному авіаційному університеті (далі нау) -це самостійна громадська діяльність студентів, яка...
Про студентське самоврядування в Сумському державному університеті iconРішення вченої ради Сумського державного університету від 14 жовтня 2010 року з питання: «Розвиток студентського самоврядування – головний чинник ефективності навчально-виховної діяльності (стан та перспективи)»
Сумському державному університеті, Вчена рада констатує, що в зазначеному напрямку в університеті проводиться цілеспрямована робота,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи