Н. В. Дріль Методичні вказівки icon

Н. В. Дріль Методичні вказівки
Скачати 276.29 Kb.
НазваН. В. Дріль Методичні вказівки
Дата29.06.2012
Розмір276.29 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


О.Б. Троянівська, Н.В. Дріль


Методичні вказівки

до виконання практичних завдань

з курсу

«Інвестування»

(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів

за напрямом 0501 – «Економіка підприємства»)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Інвесту- вання» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 0501 – «Економіка підприємства») / Укл.: О.Б. Трояновська, Н.В. Дріль. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 24 с.


Укладачі: О.Б. Трояновська

Н.В. Дріль


Рецензент: к.е.н., доц. Т.М. Ефременко


Рекомендовано кафедрою «Економіка будівництва»,

протокол № 2 від 25.09.2007 р.

Вступ

Ефективне реформування економіки України неможливе без масштабних інвестицій, які являють собою найважливіший фактор економічного зростання й відновлення. Це забезпечує можливість модернізації діючих виробництв, ство- рення і впровадження новітньої техніки й технологій, сучасних систем органі- зації та управління економічними процесами, якісного відновлення виробничої, транспортної, ринкової інфраструктури.

Річні обсяги інвестицій поки що залишаються на низькому рівні через не-сприятливий інвестиційний клімат. Це пояснюється недосконалою законодавчою базою, нерозвинутими фондовою та фінансово-кредитною системою, високим податковим тиском, неефективним використанням амортизаційних відрахувань, а також низьким рівнем трансформації заощаджень населення до інвестування, що призводить до відпливу вітчизняних капіталів за кордон і не сприяє залу- ченню іноземних інвестицій в економіку країни.

У зв`язку з цим інвестиційна діяльність суб`єктів господарювання вимагає глибоких знань теорії та практики прийняття рішень у сфері обґрунтування ін- вестиційної стратегії, виборі напрямів і форм інвестування. Пошук шляхів удо- сконалення відносин в інвестиційній сфері в умовах ринкової трансформації еко- номіки є не тільки актуальним, а й важливим завданням теоретичного й прак- тичного значення.

Метою дисципліни «Інвестування» є вивчення теоретичних засад інвести- ційної діяльності; навчити правильно застосовувати методичний інвестиційний інструментарій; сформувати теоретичну та методологічну базу, необхідну для подальшого оволодіння практикою фінансового, реального, інноваційного та іноземного інвестування; виробити уміння опрацювати й аналізувати доціль- ність реалізації інвестиційних проектів в умовах невизначеності; правильно визначати методи фінансування інвестиційної діяльності та напрямки її держав- ного регулювання, а також вироблення у студентів практичних навичок вирі- шення інвестиційних завдань, уміння самостійного творчого пошуку ефективних управлінських рішень у сфері інвестицій, вибору напрямків оптимізації інвес- тиційної діяльності підприємств.

Дисципліна «Інвестування» є нормативною.

Викладення курсу базується на знаннях попередніх дисциплін, таких як економіка підприємства, мікроекономіка, бухгалтерський облік, статистика.

^ 1. Зміст робочої навчальної програми курсу «Інвестування»


Тема 1. Методологічні основи інвестування

Поняття, сутність та класифікація інвестицій. Економічний зміст, мета та завдання інвестиційної діяльності. Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою. Стадії інвестиційного процесу. Інвестиційний ринок. Елементи ін- вестиційного ринку та їх взаємозв’язок. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів. Взаємозв’язок інвестиційного та фінансового ринку. Інвестиційний клімат. Чин- ники, що створюють сприятливий інвестиційний клімат: інвестиційна активність населення; правове поле та політична воля адміністрації. Шляхи активізації ін-вестування. Напрямки створення сприятливих умов інвестування.


^ Тема 2. Суб’єкти й об’єкти та організаційно-правове

регулювання інвестиційної діяльності

Держава як суб’єкт інвестування. Інвестори та учасники інвестиційної ді- яльності. Індивідуальні інвестори, фірми та компанії. Мотивація інвестиційної діяльності. Перелік об’єктів інвестиційної діяльності. Теорія інвестиційного порт- феля. Види портфелів та їх взаємозв’язок. Законодавча база та організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності.


^ Тема 3. Фінансові інвестиції

Характеристика фінансових інвестицій. Ринок цінних паперів. Учасники ринку цінних паперів та їх функції. Капітал, що інвестується; його різновиди. Фондова біржа. Аналіз та оцінка ефективності фінансових інвестицій. Порядок формування портфеля цінних паперів.


^ Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва та

інноваційна форма інвестицій

Економічна сутність реальних інвестиції, інноваційного процесу. Прямі й портфельні інвестиції. Венчурні інвестиції. Інтелектуальна власність та інтелек- туальні інвестиції. Оцінка об'єктів реальних інвестицій. Особливості оцінки неру- хомості. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні.

^ Тема 5. Залучення іноземного капіталу

Характеристика іноземних інвестицій. Експорт та імпорт капіталу. Між-народна інвестиційна діяльність та її чинники. Міжнародні фінансово-кредитні інститути та їх функції на інвестиційному ринку. Спеціальні економічні зони, їх класифікація та мета створення. Політика держави з залучення іноземних інвес- тицій.


^ Тема 6. Обгрунтування доцільності інвестування

Розробка загальних положень інвестиційного процесу. Загальна послідов- ність аналізу проекту. Бюджетна й економічна оцінка ефективності інвестування. Оцінка умов розміщення об’єктів інвестування.


^ Тема 7. Інвестиційні проекти

Зміст, форми і порядок розробки інвестиційного проекту. Типи інвести- ційних проектів. Техніко-економічне обгрунтування інвестиційного проекту. Методи оцінки інвестиційного проекту. Оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності. Врахування ризиків в процесі реалізації інвестиційного проекту. Бізнес-план інвестиційного проекту.


^ Тема 8. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу

Фінансові ресурси інвестування: поняття та їх класифікація. Способи за- лучення капіталу. Власні, позичкові й залучені інвестиції. Методи формування інвестиційних ресурсів. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів. Методи опти- мізації структури джерел інвестування ресурсів.


^ Тема 9. Менеджмент і використання інвестицій

Зміст управління інвестиційними проектами. Інвестиційне проектування. Способи реалізації інвестиційних проектів. Поняття про тендери. Тендерна до- кументація, принципи її опрацювання. Методи, види й напрямки моніторінгу. Приймання інвестором виконаних робіт, етапів та готових об'єктів. Моніторінг оновлення виробництва. Використання інвестицій.


2. Зміст практичних занять


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Практичне заняття проводиться з тем 1 і 2 робочої навчальної програми курсу, а саме: тема 1 «Методологічні основи інвестування» і тема 2 «Суб’єкти, об`єкти та організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності».

Мета заняття – переконатися в необхідності інвестування в сучасних умовах, ознайомити студентів з методологічними основами інвестування і законо- давчою базою з інвестиційної діяльності.

Вирішуючи практичні завдання і обговорюючи теоретичні питання, студент повинен з’ясувати такі питання:

- Чому виникає необхідність в інвестуванні?

- За якими ознаками класифікують інвестиції?

- Визначити зміст інвестиційної діяльності та інвестиційного процесу.

- Як оцінюється вартість грошей у часі і фактор інфляції?

- Які характерні ознаки інвестиційного ринку, основні його елементи?

- Стан кон’юктури інвестиційного ринку та інвестиційного клімату в Україні.

- Які чинники роблять більш сприятливим інвестиційний клімат?

- Держава як суб’єкт інвестування.

- Правове регулювання інвестиційної діяльності.

- Об’єкти інвестування.


При обговоренні питань слід акцентувати увагу на ключових поняттях:

- інвестиції, інвестиційна діяльність;

- кон’юктура інвестиційного ринку;

- дисконтування;

- грошовий потік.


Практичне завдання 1

Підприємство аналізує доцільність придбання нової технологічної лінії. Вартість лінії становить 10 тис. грн., строк експлуатації – 5 років, зношування на устаткування нараховується за методом прямолінійної амортизації, ліквіда- ційна вартість устаткування дорівнює витратам на його демонтаж. Виторг від реалізації продукції прогнозується за роками у такий спосіб: 1 рік – 6800 тис. грн, 2 рік – 7400 тис. грн, 3 рік – 8200 тис. грн., 4 рік – 8000 тис. грн, 5 рік – 6000 тис. грн. Поточні витрати за роками оцінюються в такий спосіб: 3400 тис. грн. За перший рік експлуатації проекту з наступним щорічним їхнім зростанням на 3%. Ставка податку на прибуток становить 25%. Відповідно до інвестиційної політики підприємства, недоцільна участь у проектах зі строком окупності по- над 4 роки. Розрахуйте чисті грошові надходження за інвестиційним проектом.


Практичне завдання 2

З наведених відповідей вибрати в кожному тесті правильну:

1. Інвестиції – це:

 1. покупка нерухомості й товарів тривалого користування;

 2. операції, зв’язані з вкладенням коштів у реалізацію проектів, що будуть за- безпечувати одержання вигод протягом періоду, що перевищує один рік;

 3. покупка устаткування і машин із терміном служби до одного року;

 4. вкладення капіталу з метою наступного його збільшення.

2. Інвестиції в грошові активи – це:

 1. придбання акцій і інших цінних паперів;

 2. придбання прав на участь у справах інших фірм і боргових прав;

 3. придбання оборотних коштів;

 4. портфельні інвестиції.

3. Інвестиційний ринок:

 1. ринок об’єктів реального інвестування;

 2. ринок інструментів фінансового інвестування;

 3. ринок як об'єктів реального інвестування, так і інструментів фінансового ін- вестування.

4. Ринок об’єктів реального інвестування:

 1. ринок капітальних вкладень;

 2. ринок нерухомості;

 3. ринок приватизованих об’єктів.

5. Ринок інструментів фінансового інвестування:

 1. фондовий ринок;

 2. грошовий ринок;

 3. фондовий і грошовий ринки.

6. Стан інвестиційного ринку характеризують:

 1. ціна капіталу;

 2. конкуренція і монополія;

 3. попит і пропозиція.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Практичне заняття проводиться з теми 3 робочої навчальної програми курсу «Фінансові інвестиції».

Мета заняття – визначити характерні ознаки фінансових інвестицій та цінних паперів, засвоїти порядок формування портфеля цінних паперів й зрозу- міти як виконується аналіз та оцінка фінансових інвестицій.

Вирішуючи практичні завдання і обговорюючи теоретичні питання, студент повинен з’ясувати такі питання:

- Дати визначення поняттю «фінансові інвестиції»?

- Які характерні ознаки фінансових інвестицій та цінних паперів?

- Визначити основні види й форми цінних паперів.

- Що включає в себе оцінка ефективності фінансових інвестицій?

- Яка структура ринку цінних паперів та основні завдання ринку цінних паперів в Україні?

- Особливості функціонування первинного та вторинного ринку цінних паперів.

- Роль та функції фондових бірж в Україні.

- Особливості й основні етапи формування портфелю цінних паперів.


Ключові поняття, на яких слід акцентувати увагу:

 • фінансові інструменти;

 • акція;

 • облігація;

 • вексель;

 • сертифікат;

 • опціон;

 • варант;

 • депозитарії цінних паперів;

 • оцінка фінансових інвестицій.


Практичне завдання 1

Ви маєте 10 тис. грн. і хотіли б подвоїти цю суму через 5 років. Яке міні- мально прийнятне значення відсоткової ставки забезпечить виконання цієї умови?


Практичне завдання 2

На рахунку інвестора в банку 1,2 млн. грн. Банк сплачує 12,5% простих річних. Інвестору пропонується увійти всім капіталом у спільне підприємство, при цьому прогнозується подвоєння капіталу через 5 років. Чи приймати цю про- позицію?


Практичне завдання 3

АТ «Перспектива» має у своєму розпорядженні вільний капітал у 50 млн. грн. і бажає покласти цю суму на депозит на два роки під 10% складних річних. Визначити майбутню вартість цієї суми.


Практичне завдання 4

Облігація з нульовим купоном номінальною вартістю 100 грн. і строком погашення два роки продається за 64 грн. Оцініть доцільність придбання цих облігацій, якщо є можливість альтернативного вкладення капіталу з нормою до- ходу 15%.


Практичне завдання 5

За якою ціною інвестор погодиться прибрати облігацію з нульовим ку- поном номінальною вартістю 90 грн. і строком обігу три роки, якщо прийнятна для нього ставка доходу становить 18% річних?


Практичне завдання 6

По державній облігації номіналом 110 грн., випущеній строком на 5 років, передбачений такий порядок нарахування відсотків:

 • за перший рік – 10%;

 • за два наступні роки – 20%;

 • за два роки, що залишилися, – 25%.

Ринкова норма доходу, визначена інвестором виходячи зі сформованих умов на фінансовому ринку, становить 15%. Розрахуйте поточну ринкову вар- тість цієї облігації.


Практичне завдання 7

Інвестор розглядає кілька варіантів фінансових інвестицій. Перший варіант припускає придбання облігації підприємства «А» з купонною ставкою 25% річ- них, що реалізується за курсом 108%. Другий варіант припускає придбання облі- гації підприємства «Б» з нульовим купоном, що продається за курсом 72%. За третім варіантом облігація підприємства «В» має купонну ставку 16% річних і реалізується за курсом 90%. Усі облігації мають строк обігу 3 роки. Яку з обліга- цій вибере інвестор.


Практичне завдання 8

Акція придбана за 50 грн., прогнозований дивіденд наступного року складе 2 грн. Очікується, що в наступні роки цей дивіденд буде зростати з темпом 14%. Яка прийнятна норма прибутку, використана інвестором при ухвалені рішення про купівлю акції?


Практичне завдання 9

По акції номіналом 50 грн. виплачується щорічний постійний дивіденд у розмірі 11%. Норма поточної прибутковості по акціях даного типу становить 25%. Розрахуйте поточну ринкову вартість акції.


^ Практичне завдання 10

Розрахуйте поточну ринкову вартість акції, яку інвестор планує використо- вувати протягом 5 років, якщо номінал акції – 100 грн., величина дивіденду – 9% річних, норма поточної прибутковості акцій даного типу – 12%. Прогнозована ринкова ціна реалізації акції наприкінці періоду її використання – 110 грн.


^ Практичне завдання 11

Чистий прибуток акціонерного товариства зі статутним капіталом 400 тис. грн. становив 172 тис. грн. Загальні збори акціонерів вирішили, що чистий при- буток, розподіляється в такий спосіб: 70% – на виплату дивідендів, 30% – на розвиток виробництва.

Визначте орієнтовно курсову ціну акції цього акціонерного товариства, ставку дивіденду, поточну прибутковість акції, якщо на момент розрахунку ставка банківського відсотка становила 22%, а номінал акції – 400 грн.


^ Практичне завдання 12

З наведених відповідей вибрати в кожному тесті правильну:

1. Фінансові інвестиції – це:

а) вкладення, здійснювані з метою впровадження нововведень у виробництво;

б) вкладення капіталу в усіх його формах в об’єкти підприємницького та іншого видів діяльності, в результаті якої утвориться прибуток або досягається соціальний ефект;

в) вкладення капіталу у відтворення основних фондів, в інноваційні нематері- альні активи, у приріст запасів товарно-матеріальних цінностей та інші об’єкти інвестування, пов’язані зі здійсненням операційної діяльності підприємства;

г) вкладення капіталу в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

Практичне заняття проводиться з 4-ї теми робочої навчальної програми курсу «Інвестиції в засоби виробництва та інноваційна форма інвестицій» (4 го- дини).

Мета заняття – оволодіти методами оцінки економічної ефективності інвестицій.

Вирішуючи практичні завдання і обговорюючи теоретичні питання, студент повинен з’ясувати такі питання:

 • Які характерні ознаки реальних інвестицій?

 • За якими принципами здійснюється оцінка об’єктів реального інвестування?

 • Основні методи оцінки об’єктів нерухомості;

 • Як оцінити ефективність реальних інвестицій?

 • Від чого залежить значення ставки дисконтування?

 • Які переваги й недоліки має кожний з методів оцінки ефективності реальних інвестицій?

 • Критерії оцінки ефективності інвестицій за кожним з методів.

Ключові поняття, на яких слід акцентувати увагу:

 • реальні інвестиції;

 • інновації;

 • дисконтна ставка;

 • метод капіталізації;

 • теперішня вартість грошей;

 • чиста теперішня вартість;

 • індекс прибутковості;

 • внутрішня ставка прибутковості;

 • період окупності інвестицій.


Практичне завдання 1

Підприємство має можливість купити нове обладнання вартістю 84500 грн. Використання цього устаткування дасть змогу збільшити обсяг продукції, що в підсумку приведе до 17000 грн. додаткового річного грошового доходу про- тягом 15 років використання устаткування. Обчисліть чистий наведений ефект проекту, припустивши, що після закінчення проекту устаткування може бути продане за залишковою вартістю 2500 грн. Підприємство потребує, як мінімум, 18% віддачі власних коштів.


Практичне завдання 2

Підприємство планує нові капітальні вкладення протягом трьох років: 90 тис. грн. у першому році, 70 тис. грн. – у другому, 50 тис. грн. – у третьому. Інвес- тиційний проект розрахований на 10 років з повним освоєнням знову введених потужностей лише на п’ятому році, коли планований річний чистий грошовий доход становитиме 75 тис. грн. Наростання чистого річного грошового доходу в перші чотири роки за планом становитиме 40, 50, 70, 90% відповідно за ро- ками від першого до четвертого. Підприємство потребує, як мінімум, 18% віддачі при інвестуванні коштів. Визначить чистий наведений ефект від реалізації проекту, дисконтний строк окупності та індекс рентабельності проекту. Як зміниться ефек- тивність проекту, якщо необхідний показник віддачі становитиме 20%?


Практичне завдання 3

За власною ініціативою група підприємців розглядає можливість придбати на аукціоні невеликий завод керамічного посуду. Вартість цього підприємства становитиме щонайбільше 15000 тис. грн. Крім того, за попередніми розрахунками, для модернізації цього підприємства впродовж першого року його експлуатації необхідно витратити ще 500 тис. грн. Проте при цьому очікується, що протягом наступних восьми років, починаючи з другого, функціонування заводу буде за- безпечувати щорічні грошові надходження в розмірі 2500 тис. грн.

На початку дев’ятого року експлуатації заводу передбачається його продаж і за залишковою вартістю, яка, за розрахунками, дорівнюватиме 8000 тис. грн. Рівень доходності проданої нерухомості становитиме не менше 10%. За розра- хунковий взяти перший рік реалізації інвестиційного проекту. Обчислити чистий приведений дохід та термін окупності вкладеного капіталу.

Практичне завдання 4

Підприємство розглядає інвестиційний проект. Визначити, чи доцільно його застосувати: а) без рахунку рівня інфляції; б) враховуючи рівень інфляції. Вихідні дані: початкові інвестиції – 8 тис. грн., період реалізації – 3 роки. Грошові потоки за роками очікуються в наступних розмірах: 1-й рік – 4000 грн., 2-й рік – 4000 грн., 3-й рік – 5000 грн. Ставка дисконтування без рахунку рівня інфляції – 18%. Серед- ньорічний рівень інфляції – 7%.


Практичне завдання 5

З наведених відповідей вибрати в кожному тесті правильну:

 1. Основна ціль інвестиційного проекту:

 1. максимізація обсягу продукції, що випускається;

 2. мінімізація витрат на споживання ресурсів;

 3. технічна ефективність проекту, що забезпечує вихід на ринок із якісною (конкурентноздатною) продукцією;

 4. максимізація прибутку.

 1. Інвестиційний проект:

 1. система організаційно-правових і фінансових документів;

 2. комплекс заходів, що забезпечує досягнення поставлених цілей;

 3. документ, що знижує ризик інвестиційної діяльності.

 1. Процес розробки інвестиційного проекту включає:

 1. пошук інвестиційних концепцій проекту;

 2. розробку техніко-економічних показників і їхньої фінансової оцінки;

в) передінвестиційну, інвестиційну й експлуатаційну фази.

4. Метод визначення чистої поточної вартості (NPV):

 1. заснований на визначенні різниці між сумою грошових потоків і відтоків;

 2. крім різниці між сумою грошових надходжень враховує рівень дисконту.

5. Метод розрахунку періоду (терміну) окупності інвестицій (Т):

 1. визначення терміну, що знадобитися для відшкодування суми початкових інвестицій;

 2. метод розрахунку, при якому сума грошових надходжень буде дорівнює сумі інвестицій.

6. Грошовий потік – це:

 1. сума, що надходить від реалізації продукції (послуг);

 2. прибуток (виторг за мінусом витрат);

 3. прибуток плюс амортизація мінус податки і виплати відсотків.

7. Інвестиції у фізичні активи – це:

 1. виробничі будинки, споруди, машини й устаткування;

 2. основні фонди й оборотні кошти;

 3. інвестиції в матеріальні активи.

8. Інвестиції в нематеріальні активи:

 1. «ноу-хау», патенти, винаходи;

 2. підготовка кадрів для майбутнього виробництва;

 3. придбання ліцензій, розробка торгової марки та ін.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

Мета заняття – оволодіти методами оцінки економічної ефективності інвестицій: «індекс прибутковості», «внутрішня ставка прибутковості».

Обговорюючи теоретичні питання і виконуючи практичні завдання, студент повинен з’ясувати такі питання:

 • економічна сутність методів;

 • переваги і недоліки методів.


Практичне завдання 1

Підприємство розглядає інвестиційний проект, що передбачає придбання основних коштів і капітальний ремонт устаткування, а також вкладення в обо- ротні кошти за такою схемою:

- вихідна інвестиція до початку проекту – 95 тис. грн.;

- інвестування в оборотні кошти за перший рік – 15 тис. грн.;

- інвестування в оборотні кошти за другий рік – 10 тис. грн.;

- інвестування в оборотні кошти за третій рік – 10 тис. грн.;

- додаткові інвестиції в устаткування за п’ятий рік – 8 тис. грн.;

- витрати на капітальний ремонт на шостому році – 7 тис. грн.

Наприкінці інвестиційного проекту підприємство розраховує реалізувати основні кошти, що залишилися, за їхньою балансовою вартістю 15 тис. грн. й вивільнити оборотні кошти. Результатом інвестиційного проекту повинні слугу- вати грошові потоки платежів, представлені в таблиці. Розрахуйте чистий наве- дений ефект інвестиційного проекту й зробіть висновок про його ефективність за умови 14% необхідної прибутковості підприємства на вкладені інвестиції. Вихідні дані стосовно інвестиційного проекту наведені в таблиці.

Грошові потоки інвестиційного проекту

Показник

Значення показника за роками

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

6 рік

7 рік

8 рік

Грошові потоки, тис. грн.

15

25

30

40

40

40

30

20


Практичне завдання 2

Розрахуйте внутрішню норму доходності для проекту, який вимагає ін- вестицій у розмірі 20 тис. грн. та розрахований на 3 роки. Грошові надходження за проектом: 1-й рік – 3 тис. грн.; 2-й рік – 8 тис. грн.; 3-й рік – 14 тис. грн. Ставка прибутковості проекту складає 14%.


Практичне завдання 3

Обчислити чисту теперішню вартість проекту та внутрішню ставку прибут-ковості таких незалежних інвестиційних проектів, тис. грн.:

^ Період, за роками

Проект А

Проект В

Проект С

0

-1000

-1000

-1000

1

0

650

1300

2

1300

650

0

Ставка прибутковості дорівнює – 15%. Який проект кращий?


Практичне завдання 4

З наведених відповідей вибрати в кожному тесті правильну:

1. Дисконтування – це:

 1. процес розрахунку майбутньої вартості коштів, що інвестуються сьогодні;

 2. зворотний розрахунок цінності грошей, тобто визначення того, скільки треба б інвестувати сьогодні, щоб одержати деяку суму в майбутньому;

 3. фінансова операція, що припускає щорічний внесок коштів заради накопи- чення визначеної суми в майбутньому.

2. Метод розрахунку рентабельності інвестицій (PI):

 1. сума грошових надходжень, віднесена до інвестиційних витрат;

 2. показник, зворотний NPV.

3. Метод розрахунку внутрішньої норми прибутку (IRR):

 1. внутрішній коефіцієнт окупності інвестицій (за своєю природою близький до банківської річної ставки доходності, до відсотка за позичками за рік);

 2. метод, що дозволяє знайти граничне значення коефіцієнта дисконтування, тобто коефіцієнта дисконтування, при якому NPV = 0 (так званий переві- рочний дисконт);

 3. метод, при якому IRR порівнюють із рівнем окупності вкладень, що виби- рається в якості стандартного;

 4. метод ранжировання проектів за ступенем вигідності й «відсівання» неви-гідних;

 5. індикатор рівня ризику за проектом.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

Практичне заняття проводиться з 6-ї та 7-ї тем робочої навчальної програми курсу «Інвестиційні проекти» і «Обґрунтування доцільності інвестування».

Мета заняття – ознайомлення з кількісними методами оцінки ефектив- ності альтернативних інвестиційних проектів.

Вирішуючи практичні завдання і обговорюючи теоретичні питання, студент повинен з’ясувати такі питання:

 • що таке «альтернативні проекти»?

 • методи оцінки ефективності альтернативних проектів;

 • схема ранжирування альтернативних проектів.


Практичне завдання 1

Підприємству для розгляду запропоновані три альтернативні проекти. Ви- значить найбільш ефективний проект.

Показники

Од. виміру

Проект А

Проект Б

Проект В

1. Обсяг інвестованих коштів

2. Період експлуатації проекту

3. Сума очікуваного грошового потоку

Усього

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

4. Дисконтна ставка

грн.


роки


грн.


%

80000


3


120000

40000

50000

3000012

50000


2


75000

35000

40000

10

75000


4


110000

20000

30000

30000

30000

14


Практичне завдання 2

Інвестор розглядає два варіанти організації виробництва за рахунок прид- бання обладнання двох типів. Треба прийняти рішення, враховуючи, що інвестор бажає мати доходність вкладеного капіталу не менше 15%. Перший тип облад- нання коштує 100 тис. грн., за прогнозами може забезпечити 20 тис. грн. прибутку на рік, термін експлуатації – до 7 років, кінцева ліквідаційна вартість оцінюється в 10 тис. грн. Обладнання другого типу має такі очікувані параметри: вартість – 140 тис. грн., щорічний прибуток – 30 тис. грн., експлуатація – 13 років, лікві- даційної вартості не матиме.

Практичне завдання 3

Інвестор може придбати нерухомість за $50000 готівкою або сплатити $54000 через рік. Якщо в інвестора на рахунку в банку не менш $50000 та банк сплачує 7% річних, то яка альтернатива найкраща? Яким чином буде змінена ситуація, якщо банк підніме сплату річних до 9%?


Практичне завдання 4

Фірма може придбати новий комп’ютер за 3540 грн. або орендувати його строком на 4 роки за 1000 грн. за рік. Термін придатності дорівнює 4 рокам. У результаті використання компьютера витрати на оплату праці службовців змен- шаться на 1100 грн. внаслідок скорочення частки ручної праці. Вартість капіталу – 10%. Який з варіантів вигідніший?


Практичне завдання 5

Компанія має намір інвестувати до 65 000 грн. в наступному році. Підрозділ компанії запропонував наступні варіанти вкладення капіталу (таблиця, тис. грн.).

Проект

Розмір інвестицій,

IC, тис. грн.

IRR, %

NPV

A

50

15

12

B

35

19

15

C

30

28

42

D

25

26

1

E

15

20

10

F

10

37

11

G

10

25

13

H

1

18

0,1

Оберіть найбільш принадну комбінацію проектів, використовуючи критерії: 1) IRR; 2) NPV; 3) PI.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

Практичне заняття проводиться з 6-ї і 7-ї тем робочої навчальної програми курсу «Інвестиційні проекти» і «Обґрунтування доцільності інвестування»

Мета заняття – оволодіти оцінкою інвестиційних ризиків.

Вирішуючи практичні завдання і обговорюючи теоретичні питання, студент повинен з’ясувати такі питання:

 • Що включає в себе розрахунок показників ризику вкладення інвестицій?

 • Визначити, що таке «ризик» та рівень ризику;

 • Дати пояснення невизначеності;

 • Які методи аналізу ризику існують?

 • Які існують заходи щодо зниження інвестиційних ризиків?

Ключові поняття, на яких слід акцентувати увагу:

 • інвестиційний ризик;

 • метод еквівалента певності;

 • аналіз чутливості проекту.


Практичне завдання 1

Компанія розрахувала, що впродовж наступних п’яти років щорічно матиме такі грошові надходження відповідно (грн.): 8000, 9000, 6000, 5000, 4000. Фактори еквіваленту впевненості за ці ж саме періоди будуть відповідно наступні: 95%, 80%, 75%, 70%, 65%. Початкові інвестиції у проект складають 15000 грн. Безо- пасна ставка (ставка прибутковості облігацій) – 10%. Визначити ефективність цього проекту, використовуючи метод еквівалента впевненості.


Практичне завдання 2

Розглянемо два проекти: грошові потоки проекту А: у 1-й рік – 40 тис. грн., у 2-й рік – 35 тис. грн. Проекту Б: у 1-й рік – 53 тис. грн., у 2-й рік – 40 тис. грн. Початкові інвестиції кожного проекту – 45 тис. грн. Поясніть, який з проектів найбільш ризиковий, якщо дисконтна ставка зросте з 10% до 12%, використо- вуючи метод аналізу чутливості реагування?


Практичне завдання 3

З наведених відповідей вибрати в тесті правильну:

Зниження ступеня ризику забезпечується:

 1. розподілом ризику між учасниками проекту;

 2. страхуванням;

 3. резервуванням коштів на випадок непередбачених витрат.

^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

Практичне заняття проводиться з 8-ї теми робочої навчальної програми курсу «Фінансове забезпечення інвестиційного процесу».

Мета заняття – ознайомити студента з джерелами і засобами залучення фінансових ресурсів, оволодіти методами формування та оптимізації структури джерел інвестування ресурсів.

Вирішуючи практичні завдання і обговорюючи теоретичні питання, студент повинен з’ясувати такі питання теми:

 • Поняття «інвестиційних ресурсів» та їх класифікація;

 • Які джерела й засоби залучення капіталу існують?

 • Методи оптимізації структури джерел інвестування ресурсів.

Ключові поняття, на яких слід акцентувати увагу:

 • виробничий леверідж;

 • фінансовий леверідж;

 • кредитування;

 • акціонування.


Практичне завдання 1

Підприємство розглядає можливість використання позичених коштів. Виз- начити можливість прийняття цього рішення й обґрунтувати його.

Показники

Од. виміру

Проект А

Проект Б

1. Загальна сума інвестованих коштів, всього:

в т. ч. власних

позичених

2. Норма прибутку на інвестований капітал

3. Ставка % за кредит

4. Ставка податку на прибуток

грн.


%

%

%


80000

8000025

14

25


80000

40000

40000

25

14

25


Практичне завдання 2

З наведених відповідей вибрати в кожному тесті правильну:

1. Вартість капіталу:

 1. прибуток, що необхідний, щоб задовольнити вимоги власників капіталу;

 2. рівень доходності на вкладений капітал;

 3. активи компанії (фірми) за мінусом її зобов’язань (заборгованості);

 4. основні й оборотні фонди компанії (фірми).

2. Структура капіталу:

 1. співвідношення власних і позикових коштів;

 2. співвідношення активної (устаткування) і пасивної (будинки і спорудження) частин в інвестиціях;

 3. співвідношення між новим будівництвом, розширенням і реконструкцією.

3. Вартість позикових коштів:

 1. дорівнює ефективній процентній ставці по притягнутих кредитах, скоректо- ваної з обліком податків;

 2. дорівнює рівню доходності, необхідному інвестором на свій капітал;

 3. залежить від ризику; чим вище ризик і нижче заставна забезпеченість, тим вище вартість позикових коштів.

4. Джерела власного капіталу:

 1. прибуток;

 2. акція;

 3. амортизація;

 4. цінні папери;

 5. позики, кредити.


^ 3. Список рекомендованої літератури:

1. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. – Самара: Сам. Вен. 1992.

2. Балабанов И. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? – М: Финансы и статистика, 1995.

3. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К.: Эльга-Н, Ника – центр, 2002.

4. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М:Финансы и ста- тистика, 2001.

5. Мелкунов Я.С. Организация и финансирование инвестиции: Уч. пособие – М.: ИНФРА – М, 2000.

6. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність – К.:УУЛ, 2003.

7. Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений / Пер. с англ. – М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

8. Пересада А.А. Інвестиційні процеси в Україні, – К.:Лібра, 1998.

9. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. – К.: Лібра, 2002.

10. Савчук В.П., Величко В.Т., Прилипко С.И. Анализ и разработка инвестици- онных проектов. – К.: «Абсолют – В» «Эльга», 1999.

11. Савчук В.П. Оценка эффективности инвестиций: Уч. пособие. – Днепропет- ровск: ГМет АУ, 1998.

12. Шеремет В.В., Павлюченко В.М., Шапиро В.Д. и др. Управление инвестициями. В 2-х т. – М.: Высш. шк., 1998.

13. Федоренко В.Г. Інвестіційний менеджмент: – К., 1999.

14. Шарп Ф.,Бейли Д.,Александер Г. Инвестиции / Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997.


Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Інвесту- вання» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 0501 – «Економіка підприємства»).


Укладачі: Ольга Борисівна Трояновська,

Наталія Валеріївна Дріль


Відповідальний за випуск: В.І. Торкатюк


Редактор: М.З.Аляб’єв


Комп’ютерна верстка: Г.О. Павлова


План 2008, поз. 16 М


Підп. до друку 20.12.2007 р. Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на різографі Умовно-друк. арк. 1,0 Обл.-вид. арк. 1,3

Тираж 200 прим. Замовл. №

____________________________________________________________________

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Н. В. Дріль Методичні вказівки iconН. В. Дріль методичні вказівки до самостійної роботи та написання звіту з дісципліни комплексний тренінг на будівельному підприємстві
Методичні вказівки до самостійної роботи та написання звіту з дисципліни комплексний тренінг на будівельному підприємстві (для студентів...
Н. В. Дріль Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства т.І. Світлична, Н. В. Дріль методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «прогнозування»
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Прогнозування” для студентів (для студентів 3 курсу денної І 4 курсу заочної форм...
Н. В. Дріль Методичні вказівки iconН. В. Дріль програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Комплексний тренінг на будівельному підприємстві (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 030504 „Економіка...
Н. В. Дріль Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Н. В. Дріль Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Н. В. Дріль Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Н. В. Дріль Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Н. В. Дріль Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Н. В. Дріль Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Н. В. Дріль Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи