Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу “основи охорони праці” icon

Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу “основи охорони праці”
Скачати 231.24 Kb.
НазваМетодичні вказівки І контрольні завдання з курсу “основи охорони праці”
Дата29.06.2012
Розмір231.24 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ”

(для студентів 5-6 курсів заочної форми навчання

спеціальності 7.0922.02 – Електричний транспорт)


ХАРКІВ 2003
Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу “Основи охорони праці” для студентів-заочників 5 - 6 курсів спеціальності 7.0922.02 – “Електричний транспорт” /Укл. А.М.Гарьковець. – Харків ХДАМГ. – 2003. – 16 с.


Укладач: А.М.Гарьковець


Рецензент: С.Л.Дмитрієв


Рекомендовано кафедрою БЖД

протокол № 5 від 25.10.02
^

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИКурс “Основи охорони праці” є науковою і соціально технічною дисципліною, що вивчає питання безпеки праці, попередження травматизму і професійних захворювань і отруєнь, пожеж і вибухів на виробництві , питання правової ОП ; інженерної психології та організації праці, теоретичні питання електробезпеки, безпечної експлуатації рухомого складу (РС) МЕТ на маршрутах, технічного обслуговування РС і експлуатації шляхового господарства, особливості випуску РС на лінію, організації руху дорожньої розмітки, правила зупинки транспортних засобів загального користування, світлофорного регулювання руху, умов забезпечення безпеки руху на РС; комплектації РС засобами забезпечення безпеки, дії водіїв і пасажирів в аварійних ситуаціях, організація робочих місць, безпеки робіт при монтажі та експлуатації контактної і кабельної мереж, тягових підстанцій, надання першої допомоги потерпілим.

Метою вивчення курсу є теоретична і практична підготовка майбутнього фахівця - електромеханіка МЕТ до самостійного інженерного вирішення питань ОП на підприємствах МЕТ у стадії проектування, монтажу, експлуатації і нагляду.

Зважаючи на те, що персонал підприємства МЕТ працює в умовах підвищеної небезпеки, питанням ОП приділяється особливо велика увага.

Завдання вивчення курсу – освоєння наукових основ виявлення потенційних небезпек на виробництві, організаційно-технічних заходів, інженерних методів забезпечення безпеки на виробництві, що виключають виробничий травматизм і професійні захворювання, пожеж і вибухів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати :

наукові основи ОП;

роль ОП в умовах НТП;

правові й організаційні питання ОП в Україні, основні законодавчі акти і нормативні документи з ОП;

державний нагляд, відомчий і суспільний контроль з ОП;

порядок планування і фінансування заходів щодо ОП;

виробничу санітарію;

основи техніки безпеки на підприємствах МЕТ;

основи електробезпеки.

уміти:

правильно застосовувати положення нормативних документів з ОП у практичній діяльності ;

класифікувати і розслідувати нещасні випадки;

на основі аналізу умов праці, технологічного процесу і застосовуваного устаткування, пристроїв, інструменту виявляти небезпечні й шкідливі виробничі фактори, розробляти й планувати заходу щодо ОП, визначати їхню соціальну й економічну ефективність;

користуватися приладами для контролю параметрів умов праці, виявляти пожежну, вибухову й електричну небезпеку технологічних процесів, ділянок і приміщень;

організувати долікарняну допомогу потерпілим при нещасних випадках.

З цього курсу студент повинний самостійно вивчити теоретичний матеріал у послідовності, зазначений в розд.2, виконати контрольну роботу за допомогою літератури, що рекомендується.

Під час сесії проводяться лекції, лабораторні заняття, після яких студенти складають екзамени з курсу і допускаються до дипломного проектування.

Лекції, лабораторні роботи й іспити


Для студентів - заочників відповідно до розкладу проводяться лекції, консультації, лабораторні заняття.

Відпрацьовані лабораторні роботи студенти оформляють і здають по них залік, без якого не допускаються до складання екзамену з курсу.

Екзамен з курсу обов'язковий для всіх студентів заочної форми навчання.

^

Охорона праці в дипломних проектахУ кожному дипломному проекті повинен бути спеціальний розділ “Безпека і екологічність проекту”; складова частина його – підрозділ “Охорона праці”,в якому розробляється комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення безпечних і нешкідливих умов праці на конкретному об'єкті, дільниці. Завдання на виконання розділу визначає викладач-консультант з урахуванням специфіки дипломного проекту (див. методичні вказівки до виконання розділу “ОП” у дипломному проекті за фахом 7.0922.02, № 1394).

^

Методичні вказівки до виконання контрольної роботиПісля вивчення курсу студенти виконують контрольну роботу з охороні праці, що складається з відповідей на чотири запитання з розділів курсу, а також вирішення двох задач.

Варіанти контрольної роботи студентам пропонує викладач (табл.1).

Контрольну роботу виконують чітко й розбірливо на 12-15 сторінках учнівського зошита з полями для зауважень викладача-рецензента. Відповіді на запитання і вирішення задач супроводжуються ескізами чи схемами графіками, виконаними олівцем відповідно до вимог ЕСКД. Наприкінці контрольної роботи треба привести перелік використаної літератури, а також поставити дату виконання і підпис.

Виконану роботу студенти направляють в академію на кафедру “Безпека життєдіяльності”.

Залікову контрольну роботу подають при складанні іспиту з курсу.


Таблиця 1

Номери

задач

Номери варіантів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Номери запитань

1,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70
Номери

задач

Номери варіантів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Номери питань

2,3

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ”Основи охорони праці“
Розділ 1. Загальні питання охорони праці

1. Вступ. Предмет і методи охорони праці . Соціальний, технічний і економічний аспекти ОП. Роль профспілок і громадських організацій у розвитку ОП. Зв'язок курсу із загальнотехнічними, технологічними і спеціальними дисциплінами, з гігієною, фізіологією і психологією праці.

2. Правові питання ОП в Україні. Конституція України, Закон України "Про охорону праці", прийнятий 25.10.92 р., основи законодавства України, КЗоТ УРСР, ССБТ. Державний нагляд і громадський контроль за ОП. Права і обов'язки і відповідальність Адміністративно-технічного персоналу, який працює на підприємствах МЕТ в галузі ОП.

3. Організація і завдання служби ОП

Організація служби ОП на підприємствах МЕТ. Колективний договір. Планування і фінансування заходів з ОП. Номенклатура заходів щодо ОП. Навчання працюючих. Виробничий травматизм. Розслідування нещасних випадків, аналіз виробничого травматизму, звітність.

4. Аналіз умов праці і управління ОП на підприємствах МЕТ.

Зміст і роль умов праці на підприємстві (ГОСТ 19605-74). Небезпечні й шкідливі виробничі фактори (ГОСТ І2.0.003-7Д*) Методи аналізу виробничого травматизму. Керування ОП.

Розділ 2. Виробнича санітарія

5. Санітарні вимоги до промислових підприємств. Санітарно-захисні зони. Територія депо, ВРЗ, тягової підстанції. Виробничі й допоміжні будинки і споруди.

6. Метеорологічні умови. Категорія важкості робіт. Повітря робочої зони. Терморегуляція організму людини. Нормування параметрів мікроклімату. Організація робочих місць на підприємствах МЕТ.

7. Методи забезпечення оптимальних параметрів повітря робочої зони. Усунення джерел шкідливих виділень і випромінювань. Захист від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Забезпечення нормальної терморегуляції організму людини. Вентиляція.

8. Освітлення підприємств МЕТ. Природне і штучне-освітлення. Освітлення територій і доріг. Якісні й кількісні показники освітлення. Нормування освітлювальних установок за методом коефіцієнта використання світлового потоку.

9. Виробничий шум. Вібрації. .Ультразвук. Вплив на організм людини. Класифікація, характеристики. Нормування. Захисні заходи.

10. Іонізуючі випромінювання. .Вплив на організм людини. Граничнодопустимі рівні. Захисне обладнання і пристрої.

11. Електромагнітні полюси. Лазерне випромінювання Характеристика електромагнітних полів і лазерного випромінювання. Вплив на організм людини. Гігієнічні нормативи. Методи захисту.

Розділ 3. Основи техніки безпеки

12. Інженерно-технічні засоби безпеки. Класифікація

13. Установки і посудини, що працюють під тиском. Вимоги. Заходи безпеки. Умови перевезення і збереження. Іспит. Навчання працюючих.

14. Зварювальні роботи. Види зварювання. Небезпечні і шкідливі фактори зварювальних процесів. Заходи безпеки при проведенні зварювальних робіт.

15. Електробезпека. Дія електричного струму на організм людини. Причини й умови ураження струмом. Розтікання струму в землі. Захист в електроустановках від ураження струмом. Заземлення, занулення, захисне відключення, електричний розподіл мереж. Ізоляція та її контроль. Навчання працюючих. Вимоги до кваліфікації. Захисні засоби. Надання першої допомоги потерпілим.

16. Умови безпеки при роботі на механічному устаткуванні підприємств МЕТ.

Небезпечні зони устаткування і засоби захисту. Вимоги до конструкцій і підйомно-транспортних механізмів. Прилади і пристрої безпеки.

Розділ 4. Пожежна безпека

17. Організація пожежної охорони. Державний пожежний нагляд. Пожежно-профілактичні роботи.

18. Фізико-хімічні основи процесів горіння і вибухів. Умови і види горіння різних речовин. Класифікація їх за пожежною небезпекою; будинків і спору за вогнестійкостю. Межа вогнестійкості будівельних конструкцій, способи її підвищення.

19. Система запобігання пожежам на підприємствах МЕТ. Вимоги до системи запобігання пожежам.

Основні вогнегасні засоби. Пожежна профілактика на різних ділянках підприємств МЕТ і рухомого складу. Пожежна небезпека в електричних установках.

20. Система пожежного захисту на підприємствах МЕТ. Вимоги до системи пожежного захисту за ГОСТ 12.1.004-91. Пожежна сигналізація. Організаційні і технічні заходи щодо запобігання пожежам на підприємствах МЕТ. Особливості гасіння пожеж в електричних установках.

21. Охорона навколишнього середовища на підприємствах МЕТ. Основні джерела забруднення навколишнього середовища на підприємствах МЕТ і рухомому складі. Захисна зона депо, електричних мереж. Утилізація відходів. Організація миття рухомого складу. Регенерація паливно-мастильних матеріалів.


Запитання для контрольної роботи

  1. Приведіть терміни і визначення охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, небезпечних і шкідливих виробничих факторів (ДСТУ 2293-99)

2. Які завдання охорони праці визначені Конституцією України Законом “Про охорону праці”

3. Органи державного нагляду за дотриманням законів, правил і норм з охорони праці і навколишнього середовища, їхні права і повноваження.

4. Відповідальність адміністрації і працюючих за порушення законів, норм і правил з охорони праці.

5. Навчання та інструктаж працюючих з охорони праці.

6. Планування і фінансування заходів з охорони праці і навколишнього середовища.

7. Виробничий травматизм в організаціях електротранспорту і його причини.

8. Органи контролю і нагляду з охорони праці.

9. Порядок розслідування, реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві.

10. Статистичний, топографічний, монографічний, груповий і економічний методи аналізу і вивчення нещасних випадків.

11. Основні поняття і нормування параметрів повітря робочої зони (ДСН 3.3.6. 042-99).

12. Теплова взаємодія організму людини з навколишнім середовищем.

13. Захист від надмірного охолодження і перегрівів при роботі на відкритому повітрі.

14. Виробничі шкідливості. Загальні поняття.

15. Нормування концентрацій шкідливих речовин у повітрі. Контроль за складом повітря.

16. Захист від впливу шкідливих речовин, засоби захисту.

17. Природна вентиляція. Принцип розрахунку аерації. Привести схеми.

18. Механічна (штучна) вентиляція.

19. Кондиціонування повітря. Принцип дії кондиціонера

(з ескізом). Озонування повітря.

20. Методи і пристрої очищення викидів в атмосферу.

21. Природне освітлення. Види, нормування, принцип розрахунку

(СНиП 11-4-79).

22. Штучне освітлення. Види, вимоги до місцевого, аварійного, чергового і охоронного освітлень.

23. Нормування штучного освітлення (СНиП 11-4-79).

24. Якісні показники освітлення.

25. Принципи розрахунку штучного освітлення. Метод коефіцієнта використання світлового потоку.

26. Звук, шум, звуковий тиск, інтенсивність звуку.

27. Вібрація, Види вібрації і її параметри.

28. Нормування і вимір рівнів шуму і вібрацій.

29. Методи зменшення шуму і вібрацій.

30. Джерела електромагнітних випромінювань в електроустановках. Дія високочастотних електромагнітних полів на людину,

31. .Захист від електромагнітних випромінювань. Організаційні заходи захисту. Технічні засоби захисту. Індивідуальний захист.

32. Захист від лазерних випромінювань.

33. Захист від іонізуючих випромінювань. Нормування радіаційного впливу. Вимір іонізуючих випромінювань.

34. Небезпека ураження електричним струмом. Види ураження електричним струмом.

35. Фактори, що впливають на результат ураження електричним струмом. Індивідуальні особливості людей. Тривалість впливу. Шлях струму в тілі людини. Рід і частота струму.

36. Опір тіла людини. Припустимі значення проходження струму через людину.

37. Схеми дотику людини в електричних установках.

38. Розтікання струму при замиканні на землю.

39. Напруга дотику.

40. Напруга кроку.

41. Аналіз небезпеки електричних мереж.. Мережі з ізольованої нейтраллю.

42. Проаналізуйте небезпеку дотику, до струмоведучих частин у трифазній мережі, із глухоземленою нейтраллю трансформатора при нормальному й аварійному режимах (зі схемами).

43. Проаналізуйте небезпеку дотику до струмоведучих частин у трифазній мережі з ізольованою нейтраллю трансформатора при нормальному й аварійному режимах.

44. Перелічіть всі види захистів від випадкових доторкань до струмоведучих частин електроустановок. Приведіть схему електричного блокування, опишіть принцип її дії.

45. Поясніть призначення захисних огороджень і захисних відстаней при експлуатації електроустановок, сигналізації.

46. Поясните призначення і принцип дії захисного заземлення (зі схемами).

47. Поясніть призначення і принцип дії занулення, а також необхідність повторного заземлення нульового проводу (зі схемами).

48. Поясніть призначення і принцип дії захисного відключення. Приведіть перелік застосовуваних схем захисного відключення й опишіть їхні переваги і недоліки.

49. Опишіть захист від переходу напруги з мережі з високою напругою в мережу з низькою напругою у трифазних і однофазних системах. Приведіть схеми і поясніть їхній принцип дії.

50. Викладіть методику розрахунку захисного заземлення.

51. Викладіть методику розрахунку занулення.

52. Перелічить електрозапобіжні засоби. Охарактеризуйте їхнє застосування і вкажіть терміни випробувань.

53. Контроль і профілактика пошкодження ізоляції.

54. Компенсація ємнісної складової струму на землю.

55. Контроль заземлення.

56. Запобіжні пристрої в електроустановках.

57. Які загальні вимоги щодо безпеки електромонтажних робіт?

58. Заходи безпеки при монтажі й ремонті повітряних ліній електропередачі.

59. Оперативне обслуговування діючих установок.

60. Заходи безпеки при обслуговуванні повітряних ліній.

61. Заходи безпеки при обслуговуванні кабельних ліній.

62. Заходи безпеки при обслуговуванні підстанцій промислових підприємств.

63. Основні заходи безпеки при обслуговуванні виробничого електроустаткування.

64. Заходи безпеки при випробуванні ізоляції електроустановок підвищеною напругою.

65. Випробування електрозахисних засобів.

66. Пожежна безпека. Небезпечні фактори пожежі. Система пожежного захисту (ГОСТ 12.1.004-9І).

67. Горіння. Умови горіння. Особливості горіння пальних речовин.

68. Вибухове горіння. Самозаймання. Температура спалаху, запалення, самозапалювання. Область запалення.

69. Характеристики пожежної небезпеки легкозаймистих і пальних рідин, пальних газів і вибухонебезпечних речовин.

70. Пожежна небезпека електроустановок.

71. Вогнестійкість будівельних конструкцій.

72. Класифікація приміщень (зон) за пожежною небезпекою.

73. Вимоги до устаткування пожежонебезпечних приміщень (зон).

74. Класифікація вибухонебезпечних зон в електроустановках.

75. Захист від блискавки будинків і споруд.

76. Засоби пожежогасіння.

77. Автоматичні установки пожежогасіння. Дренчерні й спрінклерні установки.

78. Особливості гасіння пожежі в електроустановках.

79. Пожежна сигналізація.

Задачі до контрольної роботи


Задача 1


У малярському цеху протягом 1 год проводиться фарбування деталей. Як розчинник застосовують бензол, що випаровується до 8 % , Визначіть кількість повітря, яке необхідно ввести в приміщення для зниження концентрації парів бензолу до гранично припустимої. Необхідні дані наведені в табл. 2.


Таблиця 2

Задані параметри

Варіанти


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Об’єм цеху, м3

8000

8500

7500

7000

6500

7500

8000

6500

6000

5500

Кількість бензолу

850

900

800

770

740

890

880

890

830

790


Вказівка до вирішення задачі.

Після визначення концентрації парів бензолу треба встановити ГДК бензолу і кратність обміну повітря. Виходячи з розрахункових даних, дати рекомендації щодо вибору вентиляції [1-4].


Задача 2


У монтажному цеху (обсяг вказаний у табл.3) проводяться пайка і лудіння м'яким припоєм ПОС-40. За 1 год роботи витрачається 1 кг припою, до складу якого входить 0,6 кг свинцю. При пайці й лудінні випаровується визначена кількість повітря, який необхідно ввести в приміщення для зниження концентрації парів свинцю до гранично допустимої Зміст парів у проточному повітрі дорівнює нулю.


Таблиця 3


Задані параметри

Варіанти


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Об’єм цеху м3

8000

9000

8500

7500

6500

6000

7000

9500

6000

7000

Кількість

Припою що випаро-вується

0,1

0,3

0,2

0,15

0,09

0,08

0,1

0,2

0,09

0,2


Вказівки до вирішення задачі.

При визначенні кількості повітря, що вводиться в приміщення, необхідно визначити кратність повітрообміну і дати рекомендації з вибору системи вентиляції [1-4].


3адача 3.


Розрахувати штучне освітлення за методом світлового потоку в механічному цеху при роботі з деталями (табл.4). Робоча поверхня знаходиться на відстані 1,25 м. Вибір нормованої освітленості провести за СНиП-11-4-79.

Таблиця 4


Задані параметри

Варіанти


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розмір деталей, мм

0,1

0,2

0,3

0,5

0,7

0,9

0,1

0,5

0,3

0,2

Підрозріз робіт

в

а

б

А

Б

В

г

в

б

А

Площа цеху, м2

850

1900

750

950

1000

700

650

600

800

1050

Висота цеху, м

4,5

5,0

8,9

9,2

5,2

6,0

7

5,4

9

4,9Вказівки до вирішення

Використовуючи [1-4; 11], при виборі джерел світла необхідно обґрунтувати застосування електричних ламп розжарювання чи газорозрядних світильників.


Задача 4


Визначити силу струму, що проходить крізь тіло людини, яка доторкнулася до корпуса ушкодженої електроустановки при пробої ізоляції. Вихідні дані наведені в табл.5.

Указівки до вирішення.

При вирішенні задачі треба визначити силу струму, що проходить крізь тіло людини при наявності захисного заземлення і без нього. Порівняти силу струму з допустимим рівнем. Визначити напругу дотику і порівняти з допустимою [1-4;8-11].


Таблиця 5


Задані параметри

Варіанти


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Опір ізоляції, кОм

5

6

7

4

8,5

5,5

4,5

6,5

4,8

7,5

Опір тіла людини, кОм

1

0,9

0,96

1,15

1,25

1,3

1,4

1,5

1,2

1,1
^

Напруга, В


220

380

127

380

127

380

220

127

660

660

Опір захисного заземлення, Ом

9

8

7

5

6

7,5

9,5

8,5

4

3^ СПИСОК ЛИТЕРАТУРИ


Основна

1. Князевский Б.А. Охрана труда в электроустановках.-М., 1983.

2. Князевский Б.А. Охрана труда., І982.

3. Долин П.А. Справочник по технике безопасности.-М., 1984.

4. Павлов С.П. Охрана труда в приборостроении.-СПб., 1986.


Додаткова

5. Айзенберг Ю.Б. Справочная книга по светотехнике.-М., 1983.

6. Денисенко Г.Ф. Охрана труда.-М., І985.

7. Белов и др. Безопасность производственных процессов.-М., І985.

6. Сабарно Р.В. и др. Электробезопасность на промышленных предприятиях. Справочник. - М., 1984.

9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.-М., 1987.

10. Правила устройства электроустановок.-М., 1986.

11. СНиП 11-4-79. “Естественное и искусственное освещение нормы проектирования”.-М., 1978.


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ

“ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ”

для студентів 5-6 курсів заочної форми навчання

спеціальності 7.0922.02


Укладач: ГАРЬКОВЕЦЬ Анатолій Михайлович


Відповідальний випусковий: Б.М.Коржик


Редактор М.З.Аляб"єв


План 2003, поз 131


Підп до друку 10.03.03. Формат 60х84 1.16. Папір офісний

На ризографі. Умовн.- друк. арк 0,9. Обл.-вид арк.0,75.

Тираж 300 прим. Зам.№ Ціна договірна.


Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХДАМГ

61002 Харків, ХДАМГ, вул. Революції, 12
Схожі:

Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу “основи охорони праці” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки І контрольні завдання з курсу „Основи охорони праці”
Основи охорони праці” (для студентів заочної форми навчання спеціальностей 092100 – „Промислове та цивільне будівництво” та 092103...
Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу “основи охорони праці” iconБ. М. Коржик методичні вказівки
Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу «Основи охорони праці» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальностей...
Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу “основи охорони праці” iconМетодичні вказівки та контрольні завдання з курсу «основи електропривода» для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Основи електропривода» / укладачі: П. О. Василега, Д. В. Муріков,...
Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу “основи охорони праці” iconГ. В. Стадник Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів 3 курсу...
Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу “основи охорони праці” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в.І. Заіченко методичні вказівки
До виконання самостійної роботи І контрольні завдання з навчальної дисципліни «основи охорони праці» для студентів 5 курсу заочної...
Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу “основи охорони праці” iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів заочної форми навчання напряму 0906...
Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу “основи охорони праці” icon3250 методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення
Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Технологічні основи хімічних виробництв" / укладач М. П. Юхименко....
Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу “основи охорони праці” iconМетодичні вказівки І контрольні завдання з курсу «електропостачання» для студентiв спецiальності
Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Електропостачання» / укладачі: П. О. Василега, Д. В. Муріков, М. В. Петровський....
Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу “основи охорони праці” iconМетодичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання по дисц. “Основи екології” для студентів всіх спеціальностей. Уклали
Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу “основи охорони праці” iconМетодичні вказівки І контрольні завдання з курсу «безпека життєдіяльності»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи