Потенціал підприємства: формування та оцінювання” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 050100   „Економіка підприємства”) icon

Потенціал підприємства: формування та оцінювання” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 050100   „Економіка підприємства”)
НазваПотенціал підприємства: формування та оцінювання” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 050100   „Економіка підприємства”)
Сторінка1/5
Дата29.06.2012
Розмір0.88 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Робоча програма

навчальної дисципліни


ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ”


(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.050100   „Економіка підприємства”)


ХАРКІВ   ХНАМГ   2007

Робоча програма навчальної дисципліни "Потенціал підприємства: формування та оцінювання” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.050100   „Економіка підприємства”) /Укл. Т.О.Мамаєва — Харків: ХНАМГ, 2007. — 71 с.


Затверджено на засіданні кафедри економіки будівництва.

Протокол № 4 від 27.11.2006 р.


Наведено тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й те­мами, вміщено плани лекцій і семінарських (практичних) занять, матеріал щодо закріп­лення знань (індивідуально-дослідне завдання, самостійна робота, контрольні запи­тання), методичні рекомендації до оцінювання знань студентів.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.


ЗМІСТ


Стор.
ВСТУП………………………………………………………………………….

4

1. Мета та структурно-логічне місце дисципліни…………....………………

5

2. Зміст дисципліни……..…………………………………………..…………

10

3 . Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами……….………..….

12
Модуль 1. Формування та оцінювання потенціалу підприємства……...

12
Змістовній модуль 1. Формування потенціалу підприємства………

12
Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства…....

12
Тема 2. Формування потенціалу підприємства…..………………

12
Тема 3. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства…...

13
Змістовній модуль 2. Оцінка потенціалу підприємства…………..

14
Тема 4. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства………………………………………………….


14
Тема 5. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства……………………………………………………


15
Тема 6. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд…………………………………………………………..


16
Тема 7. Визначення вартості машин і обладнання….……………

17
Тема 8. Нематеріальні активи та методи їх оцінювання…..…….

18
Тема 9. Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання.

19
Тема 10. Оцінювання вартості бізнесу……………………………

20
Тема 11. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства……………………………………………………


21

4. Плани лекцій…………….…………………………………………………..

22

5. Плани семінарських (практичних) занять………………….………………

25

6. Індивідуальне навчально-дослідне завдання………..……………………..

28

7. Самостійна робота студентів…….…………………………………………

31

8. Контрольні запитання для самодіагностики………………………..……..

35

9. Індивідуально-консультативна робота….………………………………….

48

10. Методики активізації процесу навчання…….……………………………

49

11. Система поточного й підсумкового контролю знань студентів…..…….

54

12. Проведення поточно-модульного контролю….………………………….

60

Зразок завдання до модуля 2……………………………………………..

61

Зразок екзаменаційного завдання……..…………………………………

64

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……….………………………………………………

69


ВСТУП


Робоча програма призначена для студентів як денного і заочного навчання спеціальності "Економіка підприємства" для підготовки до теоретичних та практичних занять та самостійної роботи з курсу "Потенціал підприємства : формування та оцінювання"

Метою складання робочою програми є надання до­помоги студентам у вивчені теоретичних аспектів обґрунтування доцільності прийняття й впровадження окремих альтернативних рішень в умовах обмеженос­ті ресурсів. Виробити теоретичні та практичні навички щодо прийомів та процедур, які застосовуються в процесі оцінки вартості підприємства, його ефективності, як основ­ної характеристики потенціалу. Студент також зможе ознайомитися з мето­дичним інструментарієм оцінки окремих складових потенціалу підприємства.

Потенціал підприємства   це можливості системи ресурсів і компетенцій підприємства створювати ефективний результат для зацікавлених осіб за допомогою реалізації всього комплексу потенціалу.

Метою викладання дисципліни "Потенціал підприємства: формування та оцінювання" є формування системи знань з методології формування та вартісної оцінки потенціалу підприємства, на практичних прикладах продемонструвати механізм використання інструментарію оцінки його вартості.


1. Мета та структурно-логічне місце дисципліни

1.1. Метою викладання курсу « Потенціал підприємства, формування та оцінювання» є: надання студентам теоретичних знань про закономірності, принципи й практичні напрямки з питань здатності підприємства забезпечувати своє довгострокове функціонування і досягнення стратегічних цілей: на основі використання системи наявних ресурсів і планами розробки та реалізації головного завдання розкриття потенціалу підприємства: випуск максимальної кількості якісної продукції, у мінімальні строки з мінімальними витратами й сполученням максимального економічного ефекту.

1.2. У програмі викладені основні положення дисципліни ”Потенціал підприємства, формування та оцінювання” у вигляді великого підприємства, на якому здійснюються виробництво продукції в асортименті. При цьому зростає роль розкриття потенціалу як самого підприємства, так й аналогічних, тому що від його результатів залежатимуть економічні показники використання об'єкта протягом усього терміну його експлуатації та одержання економічного ефекту в місті, галузі, регіоні, державі.

1.3. У програмі наведено основні положення дисципліни для організації всього комплексу робіт по досягненню поставлених цілей. Після вивчення дисципліни студенти повинні знаті концепцію економічного обґрунтування потенційних рішень , сутність процесу розкриття економічного потенціалу підприємства, різні види стратегічного аналізу та стратегій, методи реалізації потенціалу підприємства, вміти формувати й оцінювати їх, уміти застосовувати різні методи для вирішення конкретних завдань у підприємствах різних галузей народного господарства, погоджувати реальну ситуацію, будувати перспективу відповідно до обраного потенційного плану.

Потенціал   це сукупність ресурсів і компетенції, що створюють певний економічній ефект для зацікавлених сторін.

На основі роботи з рекомендованою літературою студенти мають змогу самостійно підготуватися до іспиту (заліку).

Підприємство   самостійний суб'єкт з правами юридичної особини, який на базі використання колективом майна, які він має, виробляє і реалізує продукцію.

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під години лекційних занять, виконують практичні завдання, багато працюють над тестами, та виконують самостійні роботи із систем показників підприємств різних галузей народного господарства.

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу курсу „Потенціал підприємства, формування та оцінювання» є самостійна робота студентів на базі теоретичного матеріалу вітчизняної і закордонною літератури, нормативними актами, державними стандартами України, сайтами Іntегnеt;.

1.4. Предмет вивчення в дисципліни: Предметом дисципліни «Потенціал підприємства, формування та оцінювання» є механізм і засоби забезпечення процесу формування конкурентоспроможності на рівні підприємства , галузі, регіону, держави, міжнародному рівні.


Таблица 1  Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця


Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну

мікро - та макроекономіка, бізнес-планування, економіко-математичні методи, менеджмент,

Управління потенціалом підприємства Стратегія підприємства, Стратегічне управління підприємством

економіка підприємства, економіка будівництва

Дипломне проектування


Таблиця 2   Структура навчальної дисципліни


Характеристика дисципліни: підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних до ЕСТS - 1/108

у тому числі: модулів - 1

змістовних модулів - 2;

самостійна робота;

індивідуальне науково-дослідне завдання

Шифр та назва напряму: 0501   „Потенціал підприємства: форму-вання та оцінювання”


Обов'язкова.

Рік підготовки: 1.

Семестр: 8

Кількість годин:

Усього - 108;

за змістовими модулями

модуль 1-108 год.;

Змістовні модулі 1- 54 год.;

2 -54 год;

Шифр і назва спеціальності: 6.050100   „Економіка підприємства”

Лекції:

кількість годин - 16.

практичні (семінарські):

кількість годин - 16 .

Самостійна робота:

кількість годин   76.

Індивідуальна робота:

кількість годин - 76

Кількість тижнів викладан-ня дисципліни: 8.

Кількість годин за

тиждень — 2

Освітньо-кваліфікаційний

рівень: бакалавр

Вид контролю: іспит


У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час проведення аудиторних занять: лекційних, практичних (семінарських). Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час се­мінарських занять. Велике значення у процесі вивчення та закріплення знань має самостійна робота студентів. Усі ці види занять розро­блені відповідно до положень Болонської декларації.

Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекційні, семінарські та практичні заняття, Індивідуальна науково-дослідна робота, самостійна робота студента. Структура залікового кредиту дисципліни наведена у табл. 3,4.

Таблиця 3   Структура залікового кредиту навчальної дисципліни (очне відділення)


Тема

Кількість годин

Лекції

Практичнісемінар

Індивідуальна

Самос тійна робот

1

2

3

4

5

Модуль 1. Потенціал підприємства: формування та оцінювання

Змістовий модуль 1: Формування потенціалу підприємства

Тема 1 .Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

1

1
14

Тема 2. Формування потенціалу підприємства

2

2

-

14

Тема 3. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

1

1

-

4

Тема 4. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства

1

1

-

4

Ітого по ЗМ 1

5

5

-

36

Змістовий модуль 2: Оцінка потенціалу підприємства

Тема 5. Методичні під­ходи до. оцінювання потенціалу підприємств

1

1

-

4

Тема 6. Оцінювання Вартості земельної ділянки, будівель і споруд

1

1

-

4

Тема 7. Визначення вартості машин і обладнання

1

1

-

4

Тема 8. Нематеріальні активи та методи їх оцінюванні

2

2

-

4

Тема 9. Трудовий потенціал підприємств та його оцінювання

3

3

-

10

Тема 10. Оцінювання вартості бізнесу

1

1

-

4

Тема 11. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємств

2

2

-

10

Ітого по ЗМ 2

11

11

-

40

Разом годин за модулем

16

16

-

76

Таблиця 4   Структура залікового кредиту навчальної дисципліни (заочне навчання)

Тема

^ Кількість годгодин

Лекції

Практичні -семінар

Індивідуальна

Самос тійна робота

1

2

3

4

5

Модуль 1. Потенціал підприємства: формування та оцінювання

^ Змістовий модуль 1: Формування потенціалу підприємства

Тема 1. Сутісна характеристика потенціалу підприємства.

Тема 1 .Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

0,5

0,3

1

8

Тема 2. Формування потенціалу підприємства.

0,5

0,3

1

8

Тема 3. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

0,5

0,3

1

8

Тема 4. Теоретичні основи оцінювання

потенціалу підприємства

0,5

0,3

1

8

Ітого по ЗМ 1

2

1

4

32

Змістовий модуль 2: Оцінка потенціалу підприємства

Тема 5. Методичні підходи до. оцінювання потенціалу підприємств

0,5

0,3

1

8

Тема 6. Оцінювання Вартості земельної ділянки будівель і споруд

0,5

0,3

1

8

Тема 7. Визначення вартості машин і обладнання

0,5

0,3

1

8

Тема 8. Нематеріальні активи та методи їх оцінюванні

0,5

0,3

1

8

Тема 9. Трудовий потенціал підприємств та його оцінювання

1

0,3

1

8

Тема 10. Оцінювання вартості бізнесу

0,5

0,3

1

8

Тема 11. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємств

0,5

0,3

1

7

Ітого по ЗМ 2

4

3

7

55

Разом годин за модулем

6

4

11

87


1.5. Освітньо-кваліфікаційні вимоги: відповідно до ОКХ та ОПП визначаються евристичні (творчі) уміння та знання, якими повинні оволодіти студенти внаслідок вивчення дисципліни „Потенціал підприємства: формування та оцінювання"


Вміння та знання

Сфера

діяльності

^ Функції

діяльності у виробничій сфері

Вміння: самостійно вибрати та застосувати методи оцінки економічної ефективності формування потенціалу підприємства

Знання:

Методичний інструментарій оцінки потенціалу підприємства, нормативно-інформаційну базу Держбуду України; методи розробки і реалізації економічної оцінки потенціалу, підприємства і їх зв'язок з іншими категоріями ринкової економіки; поняття економічну сутність техніко- економічних показників потен-ціалу підприємства, їх формування та оцінку

виробнича,

будівельна

проектувальна, планувальна, управлінська, стратегічна, економічна, фінансова, інвестиційна, інноваційна


^ 2. Зміст дисципліни

(обов'язкова складова)


Модуль 1. Формування та оцінювання потенціалу підприємства

(1/108)

(назва модулю) (кількість кредитів/годин)

Змістові модулі (ЗМ):

ЗМ 1. Формування потенціалу підприємства

(0,6/ЗО)

(кількість кредитів/годин)

Навчальні елементи - теми

  1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства. Необхідність і вимоги до потенціалу підприємства, формуванню та оцінки. Мета, завдання, результати, загальні положення потенціалу підприємства .

  2. Формування потенціалу підприємства

  3. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

ЗМ 2. Оцінка потенціалу підприємства

(0,6/30)

(кількість кредитів/годин)

Навчальні елементи - теми

4. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства ....

5. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд.

6. Визначення вартості машин і обладнання.

7.. Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання

8 . Оцінювання вартості бізнесу

(0,6 .../.. ЗО.)

Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства

(0,1 /..10..)

(кількість кредитів/годин)

Екзамен (0,1.../8 )

1. Кваліфікаційні вимоги до студентів в галузі стратегії потенціалу підприємства

Дисципліна "Потенціал підприємства: формування та оцінювання" є базовою для підготовки бакалаврів економічних спеціальностей.

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: з метою найкаращого засвоєння матеріалу студенти повинні до початку вивчення дисципліни опанувати знання і навички в галузі економічної теорії.

^ 3 . Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами


Модуль 1. Формування та оцінювання потенціалу підприємства

Змістовий модуль 1. Формування потенціалу підприємства


  1   2   3   4   5

Схожі:

Потенціал підприємства: формування та оцінювання” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 050100   „Економіка підприємства”) iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни
Потенціал підприємства: формування І оцінювання” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 – “економіка...
Потенціал підприємства: формування та оцінювання” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 050100   „Економіка підприємства”) iconТ. А. Пушкар, В. Г. Федорова конспект лекцій з курсу «потенціал підприємства: формування та оцінювання»
Потенціал підприємства: формування І оцінювання: конспект лекцій для студентів заочної форми навчання за напрямком підготовки 0501...
Потенціал підприємства: формування та оцінювання” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 050100   „Економіка підприємства”) iconСамостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка підприємства
Економіка підприємства для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 050100 “Економіка підприємства”, 050100 “Облік...
Потенціал підприємства: формування та оцінювання” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 050100   „Економіка підприємства”) iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „ потенціал підприємства: формування та оцінювання для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Потенціал підприємства: формування та оцінювання” для студентів...
Потенціал підприємства: формування та оцінювання” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 050100   „Економіка підприємства”) iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050100 "економіка підприємства"
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050100 – "економіка підприємства"
Потенціал підприємства: формування та оцінювання” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 050100   „Економіка підприємства”) iconМіністерство освіти І науки україни
«Кошторисна справа». Частина I. Кошторисні нормативи. (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки...
Потенціал підприємства: формування та оцінювання” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 050100   „Економіка підприємства”) iconА.І. Зіньковська Методичні вказівки
«Кошторисна справа». Частина Обґрунтування договірної ціни. (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму...
Потенціал підприємства: формування та оцінювання” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 050100   „Економіка підприємства”) iconМіністерство освіти І науки україни
«Внутрішній економічний механізм підприємств міського господарства» (для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання за напрямком...
Потенціал підприємства: формування та оцінювання” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 050100   „Економіка підприємства”) iconН. М. Матвєєва програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
«Ціноутворення на підприємствах міського господарства» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки...
Потенціал підприємства: формування та оцінювання” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 050100   „Економіка підприємства”) iconЕкономічні ризики для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з вивчення курсу “Економічні ризики” (для студентів 4 курсу денної І заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи