Договір про передачу права на одержання патенту icon

Договір про передачу права на одержання патенту
Скачати 86.99 Kb.
НазваДоговір про передачу права на одержання патенту
Дата29.06.2012
Розмір86.99 Kb.
ТипДокументи

ДОГОВІР

про передачу права на одержання патенту

Громадянин (громадяни) , що є

(ПІБ автора чи авторів винаходу)


автором (співавторами) винаходу (надалі іменується "Винахід"),

(назва винаходу)


на який подана заявка на патент № з пріоритетом від

(номер заявки) (дата пріоритету )


(надалі іменується "Автор" (автори)), з одного боку,

та

,

(повна назва підприємства)


в особі , що діє на підставі ___________________

(посада та ПІБ особи, що діє від імені підприємства) (документ, який надає право підписувати угоди)


(надалі іменується "Підприємство"), з іншого боку, уклали цей Договір про наступне.

1. В порядку та на умовах, визначених чинним в Україні законодавством,
Автор передає Підприємству право на одержання патенту на винахід і

зобов'язується в денний строк із дня набуття чинності цим Договором

підписати заяву про заміну заявника і подати її до уповноваженого органу.

 1. Підприємство погоджується прийняти право на одержання патенту на
  винахід і зобов'язується виконати усі необхідні і достатні дії для одержання
  патенту і підтримання його в силі до кінця строку дії патенту, що залишився,
  включаючи сплату відповідних платежів.

 2. Підприємство зобов'язується в місячний строк здати одержання патенту

виплатити Автору винагороду у розмірі

грн., яка не враховується після наступних виплат.

 1. Підприємство зобов'язується розпочати використання винаходу не
  пізніше ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5. Підприємство зобов'язується інформувати Автора про використання
винаходу, про продаж на нього ліцензій, про передачу права на патент третім
особам і наміру відмовитись від подальшої підтримки патенту в силі.

6. Підприємство приймає на себе зобов'язання по виплаті винагороди
стосовно усіх співавторів і до кожного Автора і зобов'язується виплатити
співавторам протягом строку дії патенту незалежно від виплат за інші винагороди
або інші види промислової власності, що використовуються в тій самій продукції,
винагороду за використання вказаного винаходу в наступному розмірі:

% від долі собівартості продукції (робіт, послуг), що приходиться

на цей винахід, але не менше % прибутку, який одержується щороку

Підприємством від використання винаходу у власному виробництві;

% валютної виручки, яка одержується щороку Підприємством

від використання винаходу у власному виробництві;

% виручки від продажу ліцензії;

% долі виручки, що приходиться на цей винахід від продажу

та/або обміну продукції за інші цінності, ніж офіційна валюта місцезнаходження Підприємства.

 1. Сторони, виходячи з обсягу правової охорони, що надається патентом,
  погодились вважати долю собівартості продукції (робіт, послуг), що приходиться
  на цей винахід, рівній добутку кількості виготовлених за час, який рахується,
  виробів, що вказані в назві винаходу, на суму прямих витрат Підприємства на
  виготовлення вказаних в формулі винаходу елементів кожного виробу та/або
  покупку (з урахуванням транспортно-заготівельних витрат) вказаних елементів
  (включаючи виконані разом з ними або невіддільно з'єднані елементи, що не
  згадуються в формулі винаходу), витрат на зборку кожного витвору і середніх по
  Підприємству накладних витрат, віднесених до вказаних прямих витрат на
  виготовлення і зборку кожного виробу.

 2. Сторони погодились надалі до набуття чинності основаних на законах
  підзаконних актів та/або обов'язкових до виконання інструкцій і роз'яснень, що
  регламентують порядок і умови визначення прибутку (відповідної частини доходу)
  і виручки, що одержує Підприємство від використання винаходу, вважати
  прибуток (відповідну частину прибутку) або виручку, що одержує Підприємство
  від використання цього винаходу (включаючи валютну виручку):

а) у випадку продажу виробів, вказаних у назві винаходу, окремо від іншої
продукції Підприємства - рівними фактичному прибутку або виручці від продажу
вказаних виробів;

б) у випадку продажу виробів, вказаних в назві винаходу, в складі іншої
продукції Підприємства - рівними добутку відповідно прибутку (відповідній
частині прибутку) або виручки від продажу продукції на відношення вказаної в п. 7
долі собівартості продукції (робіт, послуг), що приходиться на цей винахід, до
середньозваженої по Підприємству собівартості проданої за обліковий період
продукції, в склад якої входять вказані вироби, якщо при цьому не відбулось
підвищення рентабельності проданої продукції в результаті використання винаходу

- в останньому випадку додатковий прибуток в результаті підвищення рентабельності додається до вищевказаного прибутку (відповідної частини прибутку).

9. Сторони погодились у випадку надання Підприємством третій особі права
на використання цього винаходу без оплати в грошовій формі, в тому числі на
основі перехресних ліцензій, визначати ціну наданого права в грошовій формі і
вважати вказану ціну виручкою від продажу ліцензії.

10. Підприємство зобов'язується виплачувати співавторам винагороду,
визначену згідно п. п. 6 - 9 цього Договору, в наступні строки і в наступному
порядку:

винагорода, визначена за долею собівартості продукції (робіт, послуг) -щоквартально, в двомісячний строк з дня закінчення відповідного кварталу, з визначенням розміру виплати за фактичними звітними даними вказаного кварталу;

винагорода, визначена по прибутку (відповідній частині прибутку), якщо розмір цієї винагороди більше суми винагород, визначених за долею собівартості продукції (робіт, послуг), - не пізніше трьох місяців після закінчення кожного календарного року, в якому використовувався винахід, з визначенням розміру виплати за фактичними звітними даними відповідного року у вигляді доплати з зарахуванням зроблених вищевказаних виплат за той самий рік;

винагорода, визначена по прибутку від продажу ліцензій, - не пізніше

місяців після надходження виручки, причому виплачувати його

(за бажанням винахідників) в тій самій валюті, в якій одержана виручка;

винагорода, визначена по виручці від продажу і/або обміну продукції за інші цінності, ніж офіційна валюта місцезнаходження Підприємства, - не пізніше

місяців після одержання виручки, причому виплачувати її (за

бажанням співавторів) в тій самій валюті, в якій отримана виручка, без урахування інших виплат і незалежно від них;

винагорода, визначена по додатковому прибутку Підприємства в результаті

пільг з оподаткування, - щоквартально, не пізніше місяців

після закінчення відповідного кварталу.

11. Підприємство зобов'язується проводити індексацію винагороди, що
виплачується співавторам, у випадку зміни офіційно встановленого для
місцезнаходження Підприємства індексу споживчих цін з початку періоду часу, за
який повинен бути проведений розрахунок відповідної винагороди, і до дня
фактичної виплати винагороди.

12. Підприємство зобов'язується виплачувати всі види винагороди
співавторам в долях, встановлених згодою співавторів винаходу при поданні
заявки на одержання авторського свідоцтва на цей винахід. Виплата винагороди
провадиться шляхом перерахування на розрахункові рахунки співавторів. Усі
витрати по розрахункам винагороди і його перерахуванню співавторам в межах
країни місцезнаходження Підприємства воно бере на себе. Розрахунки по
перерахуванню винагороди за межами країни місцезнаходження Підприємства
беруть на себе співавтори.

13. Підприємство зобов'язується виплачувати співавторам за кожний день

прострочення платежу пеню в розмірі % від суми, що підлягає виплаті.

у випадку несвоєчасної виплати винагороди.

14. У випадку укладення ліцензійних договорів на строк менший, ніж строк
дії патенту, Підприємство зобов'язується не дозволяти ліцензіату подальше
використання винаходу до закінчення строку дії патенту.

15. Автори мають право через свого представника з числа Авторів
знайомиться з усіма матеріалами, на підставі яких провадяться розрахунки
винагороди, у тому числі з даними про обсяг виробництва, собівартість продукції,
рентабельність, прибуток, виручку від продажу продукції, повідомленнями про
надходження платежів, умовами ліцензійних угод. Автори зобов'язуються зберігати
конфіденційність повідомлень.

 1. Сторони зобов'язуються не заперечувати патент, який буде виданий на
  винахід.

 2. Санкції і порядок розгляду спорів.

17.1. У випадку невиконання п. 2 Договору право на патент переходить до Автора і Підприємство зобов'язується виконати усі необхідні дії для переданий права на патент, при цьому усі зроблені Підприємством раніше витрати не підлягають компенсації і раніше зроблені виплати не підлягають поверненню.

17.2. У випадку невиконання п. 4 Договору Підприємство виплачує
кожному співавтору, починаючи з місяця, наступного за місяцем, встановленим у

вказаному пункті Договору, щомісячну компенсацію в розмірі ___________ %

середньомісячного заробітку працівника Підприємства.

 1. У випадку невиконання п. 14 Договору укладена ліцензійна угода
  втрачає силу.

 2. Спори, що можуть виникнути в зв'язку з виконанням п. п. З, 6, 7. 8, 9,
  10, II, 12 і 13 Договору, вирішуються в установленому порядку, відповідно до
  законодавства, що діє на території місцезнаходження Підприємства. Інші спори, що
  можуть виникнути в зв'язку з виконанням Договору, вирішуються арбітрами, що
  вибрані співавторами і Підприємством, причому рішення арбітрів є кінцевим і
  підлягає обов'язковому виконанню.
 1. Якщо законодавством встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в
  цьому Договорі, то застосовуються правила законодавства..

 2. Односторонні зміни умов Договору не допускаються.

 1. У випадку реорганізації Підприємства його права і обов'язки за цим
  Договором переходять до правонаступника. У випадку ліквідації Підприємства
  право на патент переходить співавторам. У випадку переуступки патенту
  Підприємством третій особі права і обов'язки Підприємства за цим Договором
  переходять до правонаступника.

 2. У випадку виникнення форс-мажорних обставин дія цього Договору
  припиняється до завершення вказаних обставин, при цьому усі зроблені раніше
  витрати не підлягають компенсації і усі зроблені раніше виплати не підлягають
  поверненню.

 3. У випадку закінчення дії патенту до закінчення строку дії цього
  Договору усі зроблені раніше витрати не підлягають компенсації і усі зроблені
  раніше виплати не повертаються.

 1. Додаткові умови: _______________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 1. Цей Договір підлягає виконанню незалежно від інших договорів і угод
  сторін з третіми особами і незалежно від зобов'язань сторін перед третіми особами.

25. Цей Договір в частині конкретних умов його виконання с
конфіденційним, не розголошується І не передається третім особам, крім обставин,
передбачених п. 17.5 Договору.

26. Договір набирає чинності в день його підписання Сторонами і діє до _________ року.


^ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Автор (співавтор)


1) _____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)


домашня адреса: ______________________________________________________

паспорт серія ___________ № ___________ виданий _____________________року


2) _____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)


домашня адреса: ______________________________________________________

паспорт серія ___________ № ___________ виданий _____________________року


3) _____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)


домашня адреса: ______________________________________________________

паспорт серія ___________ № ___________ виданий _____________________року


Підприємство: ____________________________________________________,

Адреса: ____________________________________________________________,


Код ЄДРПОУ:_______________________________________________________,


Поточний рахунок: ________________________________________________.


ПІДПИСИ:
Схожі:

Договір про передачу права на одержання патенту iconДоговір про передачу права на одержання патенту
Піб особи, що діє від імені підприємства) (документ, який надає право підписувати угоди)
Договір про передачу права на одержання патенту iconДоговір про передачу права на одержання патенту І прав на використання винаходу
Автор), створеного у зв’язку зі службовим завданням у Буковинському державному медичному університеті, передає свої права на отримання...
Договір про передачу права на одержання патенту iconПроект авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Університет, з іншої сторони, разом іменуються сторони, керуючись Цивільним кодексом України, Законом України «Про авторське право...
Договір про передачу права на одержання патенту iconУгода про відступлення працівниками роботодавцю права на одержання патенту на винахід/ корисну модель
Національний університет “Львівська політехніка “ (далі “ЛП”) в особі проректора з
Договір про передачу права на одержання патенту iconУгода про відступлення працівниками роботодавцю права на одержання патенту на винахід/ корисну модель
Національний університет “Львівська політехніка “ (далі “ЛП”) в особі проректора з
Договір про передачу права на одержання патенту iconУгода про відступлення працівниками роботодавцю права на одержання патенту на винахід/ корисну модель
Національний університет “Львівська політехніка “ (далі “ЛП”) в особі проректора з
Договір про передачу права на одержання патенту iconПоложення про Інституційний репозитарій Дондту авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між автором твору І донбаським державним технічним університетом...
Договір про передачу права на одержання патенту iconПоложення про Інституційний репозитарій Дондту авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між автором твору І донбаським державним технічним університетом...
Договір про передачу права на одержання патенту iconАвторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між (далі автором) І одеським національним університетом...
Договір про передачу права на одержання патенту iconАвторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей Авторський договір є договором приєднання, укладеним між далі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи