Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 318.7 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Сторінка1/3
Дата29.06.2012
Розмір318.7 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ


ПРОГРАМА

іспиту з іноземних мов

для вступників до магістратури


Затверджено Радою факультету іноземних мов

Протокол № 1 від 21 вересня 2011


Донецьк 2011


Програма іспиту з іноземних мов для вступників до магістратури Донецького національного університету (окрім факультету іноземних мов). – Донецьк: ДонНУ, 2011. – 29с.


.


Укладачі: доц., к.ф.н. Бакаєва Г.Є.

доц., к.ф.н. Борисенко О.А.


Рецензент: доц., к.ф.н. Пирлік Н.В.


ЗМІСТ

1

Призначення іспиту………………………………………………...

4

2

Структура іспиту та критерії оцінювання………………………...

8

3

Документи, які визначають зміст іспиту………………………….

9

4

Рекомендована література для підготовки до іспиту…………….

10


Додаток 1

Приклад завдання англійською мовою для економічних спеціальностей………………………..


12

Додаток 2

Приклад завдання англійською мовою для природничих і гуманітарних спеціальностей ……..


16

Додаток 3

Приклад завдання німецькою мовою………………

20

Додаток 4

Приклад завдання французькою мовою

25

Додаток 5

Зразок листа відповіді письмового іспиту з дисципліни «Іноземна мова»………………………..


29ПРОГРАМА

іспиту з іноземних мов

для вступників до магістратури

Донецького національного університету.

ФАКУЛЬТЕТИ ДОННУ (окрім ФІМ )


^ 1. Призначення іспиту


Призначення іспиту – оцінити рівень володіння іноземними мовами вступників до магістратури з метою конкурсного відбору для навчання в магістратурі.

Від вступника до магістратури, який закінчив навчання на ступені бакалавру, вимагається володіння іноземною мовою на рівні В2 відповідно до «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти». Цей рівень володіння мовою забезпечує академічну і професійну мобільність студентів магістратури, дозволяє їм компетентно функціонувати в академічному контексті і вести самостійну науково-дослідницьку діяльність: розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й технічні (спеціалізовані) дискусії за своїм фахом; спілкуватися з носіями мови з таким ступенем швидкості та спонтанності, який не завдає труднощів жодній із сторін; чітко, детально висловлюватись стосовно широкого кола тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти (стор. 24).

Володіння мовою на рівні В2 передбачає сформованість комунікативної компетенції на цьому рівні, що розглядається як мовна поведінка, яка вимагає набуття іншомовної лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь та мовних знань), соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій, що є необхідними для виконання завдань, пов’язаних з навчанням та роботою. Таким чином, вступники до магістратури повинні:

ВМІТИ

^ Лінгвістична компетенція


Аудіювання

 • розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході детальних обговорень, дебатів, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за темою пов’язані з навчанням та спеціальністю

 • розуміти в деталях телефонні розмови, які виходять за межі типового спілкування

 • розуміти загальний зміст та більшість суттєвих деталей в автентичних радіо- та телепередачах, пов’язаних з академічною та професійною сферами

 • розуміти досить складні повідомлення та інструкції в академічному та професійному середовищі

 • розуміти намір мовця та комунікативні наслідки його висловлювання (напр., намір висварити)

 • визначати позицію та погляди мовця

 • розрізняти різні стилістичні регістри в усному та письмовому спілкуванні з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями та з людьми різного віку і соціального статусу, маючи при цьому різні наміри спілкування


Усне діалогічне мовлення

 • реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час детальних обговорень, дискусій, офіційних переговорів, лекцій, бесід, що пов’язані з навчанням та професією

 • подавати чітку аргументацію відносно актуальних тем в академічному та професійному житті (напр., в семінарах, дискусіях)

 • поводитись адекватно у типових світських, академічних та професійних ситуаціях (напр., у засіданнях, перервах на каву, вечірках)

 • реагувати на телефонні розмови, які виходять за межі типового спілкування

 • телефонувати з конкретними цілями академічного та професійного характеру

 • висловлювати думки щодо змісту автентичних радіо- та телевізійних програм, пов’язаних з академічною та професійною сферами

 • реагувати на оголошення, доволі складні повідомлення та інструкції в академічному та професійному середовищах

 • адекватно реагувати на позицію / погляд співбесідника

 • пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються під час бесіди і стосуються її напрямку, стилю та основних наголосів

 • виконувати широку низку мовленнєвих функцій та реагувати на них, гнучко користуючись загальновживаними фразами


Монологічне мовлення

 • чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями з широкого кола тем академічного та професійного спрямування

 • продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов’язаних з навчанням та спеціальністю

 • користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний дискурс


Читання

 • розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, газет, популярних та спеціалізованих журналів та інтернетівських джерел

 • визначати позицію та різні погляди в автентичних текстах, пов’язаних з навчанням та спеціальністю

 • розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслідки висловлювання (напр., службових записок, листів, звітів)

 • розуміти деталі у доволі складних рекламних матеріалах, інструкціях, специфікаціях (напр., стосовно функціонування пристроїв / обладнання)

 • розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію (напр., листи, факси, електронні повідомлення, тощо)

 • розрізняти різні стилістичні регістри усного та писемного мовлення з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями та з людьми різного віку і соціального статусу, коли здійснюються різні наміри спілкування


Письмо

 • писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані з особистою та професійною сферами (напр., заяву)

 • писати у стандартному форматі деталізовані завдання та звіти, пов’язані з навчанням та спеціальністю

 • готувати та продукувати ділову та професійну кореспонденцію

 • точно фіксувати повідомлення по телефону та від відвідувачів

 • писати з високим ступенем граматичної коректності резюме, протоколи та ін.

 • заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з високим ступенем граматичної коректності

 • користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний дискурс

 • виконувати широку низку мовленнєвих функцій та реагувати на них, гнучко користуючись загальновживаними фразами


^ Соціолінгвістична та прагматична компетенції

 • розуміти, як ключові цінності, переконання та поведінка в академічному та професійному середовищі України відрізняються від інших у порівнянні різних культур (міжнародні, національні, інституційні особливості)

 • розуміти різні корпоративні культури в конкретних професійних контекстах та те, яким чином вони співвідносяться одна з іншою

 • застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного та писемного спілкування в академічному та професійному середовищі

 • належним чином поводити себе й реагувати у типових світських, академічних та професійних ситуаціях повсякденного життя, а також знати правила взаємодії між людьми у таких ситуаціях (розпізнавання відповідних жестів, спілкування очима, усвідомлення значення фізичної дистанції та розуміння жестикуляції у кожній з таких ситуацій).^ МАТИ РОБОЧІ ЗНАННЯ

Мовні вміння

 • граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів у академічній та професійній сферах

 • правил англійського синтаксису, щоб надати можливість розпізнавати та продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах

 • мовних форм, властивих для офіційним та розмовним регістрам академічного і професійного мовлення

 • широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним у академічній та професійній сферах


Розвиток комунікативної компетенції відбувається відповідно до здатності студентів навчатися, їх предметних знань та попереднього досвіду, і здійснюється в межах ситуативного контексту, пов’язаного з навчанням та спеціальністю («Програма з англійської мови для професійного спілкування», стор. 7). Це передбачає, що вступники до магістратури повинні


ВМІТИ

Пошук інформації

 • запитувати у пошуках інформації

 • знаходити конкретну інформацію, пов’язану з процессом або предметом навчання, користуючись для цього бібліотечним каталогом, сторінкою змісту або показчиком, довідниками, словниками та Інтернетом

 • запитувати, щоб отримати суттєво важливу інформацію, пов’язану з навчанням або спеціальністю

 • прогнозувати інформацію, користуючись для цього "ключами", напр., заголовками, підзаголовками, ім’ям автора та ін.

Академічне мовлення

 • виступати з презентаціями чи доповідями з питань, пов’язаних з навчанням

 • враховувати аудиторію та мету висловлювання

 • викласти план-схему висловлювання та логічно структурувати ідеї

 • користуватись відповідними правилами презентації, мовою жестів і т.д.

 • коментувати таблиці, графіки та схеми

 • користуватись адекватними стратегіями під час дискусій, семінарів та консультацій

 • орієнтувати аудиторію щодо загальної побудови виступу

 • дотримуватись теми виступу

 • враховувати різні погляди

 • виділяти головну ідею, розширювати та розвивати її, розпочинати дискусію, підсумовувати, головувати під час дискусії

Академічне письмо

 • тлумачити, порівнювати та співставляти таблиці, графіки та схеми

 • узагальнювати, перефразовувати та синтезувати ідеї з різних типів текстів (напр., із статей, дослідницьких проектів)

 • фіксувати та письмово викладати результати досліджень (напр., опитування думки, огляд теми)

 • робити адекватні та придатні для користування конспекти з різноманітних інформаційних джерел

 • написати звіт (напр., за проектом)

 • враховувати аудиторію та мету висловлювання

 • стисло викладати зміст тексту, логічно структурувати ідеї

 • писати вступ / висновки

 • організовувати текст як послідовність абзаців з їх заголовками та підзаголовками

 • користуватися логічними сполучниками для поєднання абзаців в єдиний текст

 • коректно наводити цитати

 • складати бібліографію

 • вичитувати та виправляти роботу

Організація та самоусвідомлення

 • розробляти індивідуальні навчальні плани

 • ефективно користуватися навчальними ресурсами (напр., словниками, довідниками, Інтернетом)

 • усвідомити індивідуальний стиль навчання /мислення

 • вести навчальні / аналітичні щоденники

 • сумлінно вести облік прочитаного матеріалу, важливих посилань, цитат .

Оцінювання

 • розуміти вимоги щодо оцінювання, у тому числі поточного оцінювання

 • розуміти критерії виставлення балів на екзаменах, тестах та при виконанні окремих завдань

 • читати й розуміти загальні інструкції щодо екзаменів

 • ефективно готуватися до тестів та екзаменів (напр., повторювання шляхом інтенсивного читання та з використанням різноманітних механізмів запам’ятовування

 • ефективно використовувати час на екзаменах та тестах

 • належним чином здійснювати самооцінювання^ 2. Структура іспиту та критерії оцінювання


Структура іспиту:

І частина - письмовий тест на розуміння професійно-орієнтованого тексту, обсяг тексту – 3000-3500 знаків, кількість завдань – 10.

ІІ частина – лексико-граматичний тест, кількість завдань – 10.

Час на підготовку – 45 хвилин

Критерії оцінювання: оцінюється здатність кандидатів

 • розуміти ідею тексту та її задуманий наперед «вплив»

 • розуміти сутність, деталі і структуру тексту

 • визначати головні думки і конкретну інформацію

 • робити припущення про ідеї та ставлення

 • розуміти особливості дискурсу


Завдання іспиту перевіряють також практичні навички з нормативного курсу граматики іноземної мови та діапазон словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах.


^ Максимальна кількість балів – 200 (100 балів + 5 балів за кожну вірну відповідь).


Типи завдань:

    • множинний вибір - пошук вірної (правильної) відповіді з 2-4, які пропонуються (див. питання 1 – 6 Додатка 1, 11-20 Додатків 1, 2, 3, 4)

    • оцінка речення –чи відповідає речення інформації тексту, протиречить їй, чи не має відношення до тексту (див. питання 10 Додатка 2)

    • пошук відповідностей – знайти ту частину тексту, яка містить правильну відповідь стосовно запропонованого варіанта (див. питання 1 – 5 Додатка 2)

    • заповнення прогалин – доповнення пропусків в абзаці / реченні іншими реченнями / частинами речення / словосполученнями / словами, які треба вибрати із запропонованих варіантів (див. питання 7 – 10 Додатка 1).


^ 3. Документи, які визначають зміст іспиту:


 • Умови прийому до вищих навчальних закладів України (затверджені наказом МОН № 873 від 18.09.2009, зареєстровано в Міністерстві юстиції 6.10.09 № 930/16946, п.7.11).

 • Програма з англійської мови для професійного спілкування. – К.: Ленвіт, 2005.

 • Галузевий стандарт вищої освіти: Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 – «Економіка і підприємництво». – Київ, 2002.

 • Вимоги з іноземної мови до фахівців, які сформульовані в ОПП,ОКХ спеціальностей


4. Рекомендована література для підготовки до іспиту


^ 4.1. ЗАГАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – Київ: Ленвіт, 2003.


4.2. АНГЛІЙСЬКА МОВА

1. Програма з англійської мови для професійного спілкування. - К.: Ленвіт, 2005.

2. Mahnke, M.K., Duffy, C.B. The Heinemann ELT TOEFL Preparation Course. – Macmillan Heinemann, 2003.


^ 4.2.1.Література для студентів економічних спеціальностей

1. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader (Intermediate). – Pearson Longman, 2000.

2. O’Driscoll N., Scott-Barrett F. Bec Vantage Masterclass. – Oxford University Press, 2003.

3. Tullis G., Trappe T. New Insights into Business. - Pearson Longman, 2000.


^ 4.2.2. Література для студентів природничих і гуманітарних спеціальностей

1. Cox K., Hill D. English for Academic Purposes. – Pearson Longman, 2004.

2. Jakeman, V., McDowell, C. IELTS Practice Tests. Pearson Longman, 2006.

3. Kelly K. Science. – Macmillan, 2008.

5. Phillips D. Preparation Course for TOEFL Test: Skills and Strategies (The Paper Test; iBT). – Longman, 2010.


^ 4.3. НІМЕЦЬКА МОВА

1. Рамкова програма з німецької мови для професійного спілкування для вищих навчальних закладів України.- К.: Ленвіт, 2006.


4.3.1 Література для студентів економічних спеціальностей

1. Deutsch im Beruf. Wirtschaft. Lehrbuch 1.von H.K.G.Neuf.

2. Deutsch im Beruf. Wirtschaft. Arbeitsbuch 1.von Ursula Hassel Beate.

3. Freyhoff.D, Beketova J.V. Marktwirtschaftssprache Deutsch. К.: Заповіт, 1999.


^ 4.3.2 Література для студентів природничих і гуманітарних спеціальностей

1. Левитан К.М. Немецкий язык для студентов-юристов.М.: Гардарики, 2003

2. Funk H.,Kцnig M. u.a. Sowieso. Deutsch als Fremdsprache fьr Jugendliche. Kursbuch/Arbeitsbuch. Langenscheid K.G., Berlin u. Mьnchen,1994.

3. Funk H.,Kцnig M. u.a. Sowieso. Deutsch als Fremdsprache fьr Jugendliche. Kursbuch/Arbeitsbuch. Langenscheid K.G., Berlin u. Mьnchen,1994.

4. Kappler A.P. u.a. Tatsachen ьber Deutschland. Societдts-Verlag, 1999.

5. Deutschkomplex Biologie/Chemie/Physik /Mathematik. Leipzig, 1987.


^ 4.4. ФРАНЦУЗЬКА МОВА

1. Крючков Г.Г. Французька мова. Прискорений курс. – Київ «Вища школа». –1994.


4.4.1. Література для студентів економічних спеціальностей

1. Посібник з навчання читанню та розумінню текстів з економіки (французька мова). – Донецьк, 2000.


^ 4.4.2. Література для студентів природничих і гуманітарних спеціальностей

1. Турусова А.М. Тексты на французском языке для студентов-физиков. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1971.

2. Посібник з навчання читанню та розумінню текстів з ботаніки (французька мова). – Донецьк, 2000.

3. Capelle G.Le Nouvel espace. Mйthode de franзais. – Paris: Hachette, 1998.

4. Girardet J., Pкcheur J. Campus. Mйthode de Franзais, 1-2. – Paris: Clй International, 2004.


^ ДОДАТОК 1. ПРИКЛАД ЗАВДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ


ЧАСТИНА І


Read the article below. For each question 1-6, mark one letter (А, В, С or D) on your Answer Sheet, for the answer you choose.
^ PROBLEMS FACING POTENTIAL EXPORTERS


Many firms fail because when they begin exporting they have not researched the target markets or developed an international marketing plan. To be successful, a firm must clearly define goals, objectives and potential problems. Secondly, it must develop a definitive plan to accomplish its objective, regardless of the problems involved. Unless the firm is fortunate enough to possess a staff with considerable expertise, it may not be able to take this crucial first step without qualified outside guidance.

Often top management is not committed enough to overcome the initial difficulties and financial requirements of exporting. It can often take more time and effort to establish a firm in a foreign market than in the domestic one. Although the early delays and costs involved in exporting may seem difficult to justify when compared to established domestic trade, the exporter should take a more objective view of this process carefully monitor international marketing efforts through these early difficulties. If a good foundation is laid for export business, the benefits derived should evetually outweigh the investment.

Another problem area is in the selection of the foreign distributor. The complications involved in overseas communications and transportation require international distributors to act with greater independence than their domestic counterparts. Also, since a new exporter's trademarks and reputation are usually unknown in the foreign market, foreign customers may buy on the strength of the distributing agent's reputation. A firm should therefore conduct a thorough evaluation of the distributor's facilities, the personnel handling its account, and the management methods employed.

Another common difficulty for the new exporter is the neglect of the export market once the domestic one booms: too many companies only concentrate on exporting when there is a recession. Others may refuse to modify products to meet the regulations or cultural preferences of other countries. Local safety regulations cannot be ignored by exporters. If necessary modifications are not made at the factory, the distributor must make them, usually at a greater cost and probably not as satisfactorily. It should also be noted that the resulting smaller profit margin makes the account less attractive.

If exporters expect distributing agents to actively promote their accounts, they must be trained, and their performance continually monitored. This requires a company marketing executive to be located permanently in the distributor's geographical region. It is therefore advisable for new exporters to concentrate their efforts in a few geographical areas until there is sufficient business to support a company representative. The distributor should also be treated on an equal basis with domestic counterparts. For example, special discount offers, sales incentive programmes and special credit terms should be available.

Considering a joint-venture or licensing agreement is another option for new exporters. However, many companies still dismiss international marketing as unviable. There are a number of reasons for this. There may be import restrictions in the target market, the company may lack sufficient financial resources, or its product line may be too limited. Yet, many products that can compete on a national basis can be successful in the majority of world markets. In general, all that is needed for success is flexibility in using the proper combinations of marketing techniques.

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи