Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 319.14 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата29.06.2012
Розмір319.14 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Кафедра англійської філології


РОБОЧА ПРОГРАМА


вступного іспиту

з основної іноземної мови (англійської)

для вступників до магістратури ДонНУ

на здобуття ОКР «Магістр»

Напрям підготовки 0305-Філологія

Спеціальність “Мова та література (англійська)” 8.02030302


Затверджено на засіданні Вченої Ради


факультету іноземних мов

Протокол № 5 від 24. 01. 2012
^

Голова Вченої Ради В.Д. Каліущенко
Зміст


1.

Загальні положення

3

2.

Вимоги до кандидатів

4

3.

Структура іспиту

5

4.

Критерії оцінювання та співвідношення балів та оцінок з чотирьох видів завдань екзаменаційного білету

6

5.

Зміст теоретичних курсів, що передбачені навчальним планом підготовки фахівців з англійської філології освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

9

6.

Використана література

21^ 1. Загальні положення

Для вступу на спеціальність “Мова та література (англійська)” факультету іноземних мов ДонНУ здобувачам освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” необхідно скласти іспит зі спеціальності. Іспитом передбачено оцінювання спеціальних знань здобувача, мовного і мовленнєвого рівнів, що мають відповідати C1 за загальноєвропейською шкалою.

Робоча програма вступного іспиту на спеціальність “Мова та література (англійська)” освітньо-кваліфікаційних рівнів 8.030502 «Магістр» та 7.030502 «Спеціаліст» містить питання, які охоплюють основні проблеми з теоретичних курсів професійно орієнтованих дисциплін, передбачених навчальним планом підготовки фахівців з англійської філології освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, а саме: історії мови, лексикології, стилістики, теоретичної фонетики, теоретичної граматики та лінгвокраїнознавства.

Робочу програму складено у відповідності до:

- типових програм Міністерства освіти і науки України;

- Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;

- робочих програм кафедри англійської філології ДонНУ.

Робочу програму структуровано таким чином:

 1. Загальні положення.

 2. Вимоги до кандидатів.

 3. Структура іспиту.

 4. Критерії оцінювання.

 5. Зміст теоретичних курсів, що передбачені навчальним планом підготовки фахівців з англійської філології освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

5.1. Перелік теоретичних питань з розгорнутим планом основних положень і фактів, які повинен знати здобувач з головних розділів дисциплін, що вивчаються англійською мовою:

 • історії мови,

 • лексикології,

 • стилістики,

 • теоретичної фонетики,

 • теоретичної граматики,

 • лінгвокраїнознавства.

5.2. Перелік ключових понять з кожного розділу зазначених дисциплін, якими повинен володіти здобувач.

5.3. Список рекомендованої літератури.

6. Використана література


^ 2. Вимоги до кандидатів


Від вступника вимагається володіння англійською мовою на рівні С1 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. На рівні С1 вступник може розуміти широкий спектр досить складних та об’ємних текстів і розпізнавати імпліцитне значення. Може висловлюватись швидко і спонтанно без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження. Може ефективно і гнучко користуватись мовою у суспільному житті, навчанні та з професійними цілями. Може чітко, логічно, детально висловлюватись на складні теми, демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами висловлювання.


Вид мовленнєвої діяльності

Характеристика рівня С1

Читання

Може розуміти довгі та складні документальні й літературні тексти, оцінюючи особливості їх стилю. Може розуміти спеціалізовані статті та довгі технічні інструкції, навіть якщо вони не стосуються сфери діяльності користувача мови.

Аудіювання

Може розуміти довготривале мовлення, навіть якщо воно не досить чітко структуроване або коли його зв’язність прихована і не виражена експліцитно. Може розуміти програми телебачення і фільми без надмірних зусиль.

Говоріння

Діалогічне мовлення:

Може швидко й спонтанно висловлюватись без очевидних утруднень у доборі виразів. Може гнучко й ефективно користуватись мовою із соціальними та професійними цілями. Може чітко формулювати думки й точки зору та донести свої погляди у повному обсязі до інших співрозмовників.

^ Монологічне мовлення:

Може представити чіткі, детальні висловлювання на складні теми, розвиваючи окремі точки зору та доходячи логічного висновку.

Письмо

Може виражати думки у формі чіткого, добре структурованого тексту, висловлюючись досить поширено. Може писати листи, твори або доповіді на складні теми, підкреслюючи те, що здається найважливішим. Може обрати стиль відповідно до уявного читача.^ 3. Структура іспиту


Іспит складається з двох частин: письмової і усної:

Письмова частина

1. Тестові завдання з теорії англійської мови

2. Лексико-граматичний тест

3. Реферування суспільно-політичного тексту

Усна частина

Представлення результатів наукового дослідження


3.1. Письмова частина:


Структура письмової частини

Зміст письмової частини

Кількість питань

Максимальна кількість балів за кожен вид роботи

Час виконання

Тестові завдання з теорії англійської мови

Тестові завдання множинного вибору з теоретичних дисциплін: історії мови, лексикології, стилістики, теоретичної фонетики, теоретичної граматики та країнознавства

10

2002 години

Лексико-граматичний тест

Тестові завдання різних типів з практики англійської мови

20

200

Реферування суспільно-політичного тексту

Реферування українського суспільно-політичного тексту обсягом 1 500 знаків англійською мовою.

-

200


3.2. ^ Усна частина:


Зміст усної частини

Максимальна кількість балів

Час опитування

Представлення результатів наукового дослідження, що виконано здобувачем в рамках бакалаврату та співбесіда з екзаменатором про наукові інтереси, цілі навчання в магістратурі (англійською мовою)20010 хвилин^ 4. Критерії оцінювання та співвідношення балів та оцінок з чотирьох видів завдань екзаменаційного білету


1. Тест з теоретичних дисциплін:


Оцінка

Кількість балів

Кількість правильних відповідей

відмінно”

200-190

10 – 9

добре”

180-170

8 – 7

задовільно”

160-130

6 – 3

незадовільно”

120-100

2 – 0


^ 2. Лексико-граматичний тест:


Оцінка

Кількість балів

Кількість правильних відповідей

відмінно”

200-190

20-18

добре”

185-170

17-14

задовільно”

165-125

13-5

незадовільно”

120-100

4-0


^ 3. Реферування українського суспільно-політичного тексту англійською мовою:


Оцінка

Критерії оцінювання

відмінно”

(200-190 балів)

 • вилучення та відтворення ключових аспектів змісту суспільно-політичного тексту;

 • деталізоване висвітлення подій або аргументів, що представлені у тексті оригіналу, а також їх викладення в логічній послідовності;

 • правильне використання відповідних зв’язуючих слів і словосполучень, правильне застосування складних граматичних структур та стилістично адекватне використання лексичних засобів при відсутності граматичних і лексичних помилок. Допускаються одна – дві орфографічні помилки.

добре”

(189-170 балів)

 • вилучення та відтворення теми суспільно-політичного тексту;

 • деталізоване висвітлення подій або аргументів, які представлені у тексті;

 • подання останніх у логічній послідовності;

 • доречне використання зв’язуючих слів і словосполучень, правильне та стилістично адекватне застосування граматичних структур і лексичних засобів. Допускається три – чотири орфографічні, одна – дві граматичні або лексичні помилки.

задовільно”

(169-124 балів)

 • правильне зазначення теми суспільно-політичного тексту;

 • висвітлення деяких деталей подій або аргументів, які представлені у тексті;

 • доречне використання зв’язуючих слів і словосполучень, правильне застосування граматичних структур і лексичних засобів. Допускається до 5 орфографічних і 5 граматичних або лексичних помилок.

незадовільно”

(123-100 балів)

 • невірне зазначення теми суспільно-політичного тексту або вірне зазначення основної теми при відсутності висвітлення деталей подій або аргументів, що представлені у тексті;

 • відсутність в роботі здобувача зв’язуючих слів і словосполучень; наявність більш п’яти орфографічних та п’яти граматичних або лексичних помилок. Робота містить більше 5 орфографічних та 5 граматичних або лексичних помилок.


^ 4. Усне представлення результатів наукового дослідження англійською мовою, що виконано здобувачем в межах бакалаврату:


Оцінка

Критерії оцінювання

відмінно”

(200-190 балів)

 • Здобувач вміє представити повний виклад основних положень свого наукового дослідження із зазначенням таких аспектів: а) актуальність роботи; б) мета, завдання; в) матеріал дослідження: критерії відбору, теоретичні, лексикографічні та текстові джерела; г) методи дослідження; д) основні результати і висновки.

 • Здобувач має продемонструвати набуті навички правильного та стилістично адекватного використання різноманітних граматичних форм і лексико-фразеологічних одиниць, вміння логічно структурувати свою відповідь із використанням засобів передання наукової інформації, знання термінологічного апарату дослідження. Вимова має бути коректною для забезпечення успішної комунікації, що передбачає сформованість фонетичних навичок, умінь використовувати логічний наголос і відповідні інтонаційні моделі іноземної мови. Допускаються 1-2 граматичні або 1-2 лексичні помилки.

добре”

(189-170 балів)

 • Здобувач не зовсім точно формулює загальну мету дослідження, а також допускає 1 – 2 граматичні або лексичні помилки.

задовільно”

(169-124 балів)


 • Кандидат не зовсім докладно і повно формулює актуальність проведеного дослідження, його теоретичну і методологічну бази. В усному мовленні допускає до 5 фонетичних та граматичних або лексичних помилок.

незадовільно”

(123-100 балів)

 • Здобувач не вірно формулює актуальність і мету дослідження, не точно і не досить докладно представляє результати дослідження, погано розбирається в теоретичній базі дослідження, не може повно і чітко представити загальні висновки. В усному мовленні допускає більш 5 фонетичних та граматичних або лексичних помилок.Підсумкова оцінка з вступного іспиту на спеціальність «Мова та література (англійська)» здобувачів ОКР «Магістр» визначається як середньозважена результатів виконання з чотирьох видів завдань екзаменаційного білету та перераховується згідно шкали оцінювання:

^ Загальна кількість балів за комплексний іспит з основної іноземної мови (англійської)


Оцінка за бальною шкалою, що використовується в ДонНУ

Оцінка за національною шкалою

200 - 190

5 (відмінно)

189 - 170

4 (добре)

169 - 124

3 (задовільно)

123 - 100

2 (незадовільно)^ 5. Зміст теоретичних курсів, передбачених навчальним планом підготовки фахівців з англійської філології освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

Історія англійської мови Питання

^ 1. Chronological Divisions in the History of English. Traditional chronological divisions in the history of English. H. Sweet's approach to the history of English. Seven chronological periods in the history of English and their short survey.

2. Old English Phonetics. Old English alphabet and pronunciation. Word stress. Old English vowels: development of monophthongs and diphthongs; breaking and diphthongization; palatal mutation. Old English consonants: hardening, rhotacism, voicing and devoicing; West German gemination of consonants; loss of consonants in some positions.

^ 3. Old English Grammar: the Nominal System. The noun: gender, number, case. Homonymity of forms in Old English and its influence on the further development of noun forms. The pronoun: personal, demonstrative pronouns, etc. The adjective: declension, degrees of comparison.

4. Old English Grammar: the Verbal System. General survey of finite and non-finite forms of the verb. Grammatical categories of the finite verb. Grammatical categories of the verbals. Morphological classification of verbs: strong verbs, weak verbs and minor groups of verbs.

^ 5. Development of the Analytical Forms from Old English to New English. The main trends in the development of the grammatical system from the 11th to
the 18th с. The growth of new grammatical forms within the existing grammatical
categories: the Future Tense, interrogative and negative forms with do, Perfect
forms.

^ 6. Development of Subjunctive Mood Forms from Old English to New
English.
Development of the analytical forms in the English language. The origin and new forms of the Subjunctive Mood.

7. Development of Non-Finites from Old English to New English. Growth of analytical forms and new grammatical categories of the verbals: the Infinitive, Participle I, II, the Gerund.

^ 8. Changes in the Phonetic System in Middle English and New English. Spelling changes in Middle English. Rules of reading. Changes in the phonetic
system in Middle English: vowels in the unstressed position, vowels under stress,

consonants. Changes in the phonetic system in New English: vowels in the unstressed position, vowels under stress, consonants.

^ 9. The Role of Foreign Element at Different Stages of the English Language Development. Old English borrowings: Latin and Celtic borrowings. External means of enriching vocabulary in Middle English: Scandinavian and French borrowings. External means of enriching vocabulary in New English: early and late NE borrowings.

^ 10. Development of the National Literary English Language. Formation of the English national language. Establishment of the literary norm. Growth of the spoken standard.

Ключові поняття

 1. periodization of the language history

 2. word stress

 3. monophthongs and diphthongs

 4. breaking and diphthongization

 5. palatal mutation

 6. hardening

 7. rhotacism

 8. voicing and devoicing

 9. grammatical categories

 10. homonymity of forms

 11. declension

 12. conjugation

 13. morphological classification of verbs

 14. synthetical vs analytical forms

 15. borrowings

 16. means of enriching the language vocabulary

 17. the English national language

 18. the literary norm

 19. the spoken standard

Список рекомендованої літератури

 1. Аракин В.Д. История английского языка: Учебное пособие. 2-е изд. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. 272 с.

 2. Иванова И.П., Чахоян Л.П., Беляева Т.М. История английского языка. Учебник. Хрестоматия. Словарь. СПб.: Изд-во «Лань», 1999. 512 с.

 3. Ильиш Б.А. История английского языка. (На англ. яз.): Учебник. Л.: Просвещение, 1972. 351 с.

 1. Расторгуева Т.А. История английского языка: 2-е изд., стер. М.: Изд-во «Астрель», 2002. 352 с.

 2. Reznik R.V., Sorokina T.S., Reznik I.V. A History of the English Language. История английского языка: Учебное пособие. М.: Наука, 2001. 496 с.

Лексикологія


Питання


 1. The Semantic Aspects of the Word. The problem of the word-meaning. Different approaches to its definition. The main factors of the semantic complexity of the word. Lexical vs grammatical meaning. Components of lexical meaning: denotative and connotative. Types of connotations: expressive, emotional, evaluative, stylistic. Seme as the ultimate semantic unit. The word meaning as a set of semes. Componential analysis as a method of describing the word-meaning. Word-meaning and its motivation: phonetic, morphological, semantic.

 2. ^ Polysemy and Context. Polysemy as a historically bound process of the word-meaning development and as a phenomenon of the paradigmatical level. The semantic structure of a polysemantic word as a structured, hierarchical set of its lexico-semantic and lexico-grammatical variants. The semantic relations between the variants of the word-meaning. Typology of the polysemantic word-meanings synchronic and diachronic classifications. Polysemy and context. Types of context: extralinguistic and linguistic ones. Contextual analysis.

^ 3. Homonymy Treated Synchronically and Diachronically. Homonymy, its similarity to and difference from polysemy. The definition of homonyms. Classification of English homonyms according to their form: homophones, homographs, homonyms proper. Classіfication of homonyms according to the type of meaning involved: lexical, grammatical, lexico-grammatical. Classification of homonyms according to the degree of coincidence of their morphological paradigms: full and partial homonyms. Patterned homonymy. Sources of homonymy: converging sound development and diverging meaning development, borrowings, abbreviations, sound imitation, conversion. Patterned homonymy as a specific kind of homonymy in English. Criteria of distinguishing between homonymy and polysemy spelling, distribution, semantics, etymology.

^ 4. The Problem of Semantic Change. Extralinguistic causes of semantic change: the emergence of new notions, the development of old notions under the influence of social factors. Linguistic causes of semantic change (paradigmatically and syntagmatically dependent): differentiation of synonyms, changes in connection with ellipsis and fixed context, changes resulting from ambiguity in certain contexts. The nature of semantic change: transference of meaning based on associations of similarity and contiguity. Metaphor as a type of transfer resulting from similarity, its formula and types. Metonymy as a type of transfer conditioned by spatial, temporal, causal, functional, instrumental and other relations. The results of semantic change within a) the denotative meaning of a word: narrowing vs broadening; generalization vs specialization of meaning; b) the connotative meaning: amelioration vs pejoration of meaning.

^ 5. English Phraseology. Phraseological units, their structural and semantic peculiarities. Criteria of stability, idiomaticity, function and context. The difference between a phraseological unit and a) a word and b) a free word combination. Different approaches to the classification of phraseological units A.I. Smirnitsky's, V.V. Vinogradov's, A.V.Kunin's, thematic classification by N. Smith. Proverbs and sayings as a specific kind of phraseological units.

^ 6. Paradigmatic Relations within the English Vocabulary. Semantic similarity of words synonymy. The problem of the definition of synonyms. Traditional definition of synonyms and its criticism. Criteria of synonymy. The basis of synonymic opposition. Sources of synonymy in English. Classification of synonyms. Patterns of synonymic set in Modern English. A synonymic set, a synonymic dominant. Lexical variants and paronyms. Antonymic relations in Modern English as the manifestation of semantic polarity of words. Definition of antonyms. Classification of antonyms: absolute, derivational; gradable, absolute; antonyms proper and complementary ones. Conversives, their distinctive features and their relation to antonyms.

^ 7. Etymological Survey of the English Vocabulary. Words of native origin. Borrowings: causes and sources of borrowing into the English vocabulary. The role of a foreign element in the English vocabulary. The international element in the English vocabulary. Etymological doublets. Hybrids.

 1. The Problem of Regional Variability of English. The terminological distinction between dialects and variants of English in Great Britain. Standard English versus local and regional dialects. Peculiarities of Cockney as one of the Southern dialects of English. Scottish and Irish variants of English. British English versus American English. Canadian, Australian, Indian variants of English.

 2. ^ Types of Word-Formation in MnE. The morphological structure of English words. Types of morphemes: word-changing vs word-building; root vs affixal; semi-affixes; bound vs free morphemes. Types of stems. A suffix, a prefix, an infix. Analysis into immediate constituents.

Major ways of word-building:

1) Affixation. Prefixal and suffixal derivation. Classification of prefixes. Suffixation, main principles of classification. Polysemy, homonymy and synonymy of derivational affixes. Origin of derivational affixes and their semantics.

^ 2) Word-composition. The criteria of compounds. Сlassification of compounds 1) according to the character of joining, 2) according to the way of formation, 3) according to the syntactic relations between the components, 4) according to the character of derivative stems, 5) according to motivation :: non-motivation; idiomaticity :: non-idiomaticity. Phonetic and graphical inseparability. Meaning of compounds. Productive types of compounds in English. 3) Conversion, its essence and definition. Different approaches to conversion. Denominal, deadjectival, deverbal nouns. Substantivization of adjectives. Typical semantic relations between conversion pairs. Basic criteria of semantic derivation. Diachronic approach to conversion, its origin. Traditional and occasional conversion.

4) Shortening of words (Abbreviation) Graphical and lexical shortenings, clippings, initialisms, acronyms.

Minor ways of word-building: blending, reduplication, stress-interchange, sound imitation.

^ 10. Lexicography and its Main Problems. Types of dictionaries. An outline of the most widely-used English lexicographic resources.

Ключові поняття

 1. vocabulагу system, lexicon, word-stock

 2. synchronic vs diachronic approaches to the vocabulary study

 3. etymology

 4. onomasiology

 5. semasiology

 6. lexicography

 7. syntagmatic vs paradigmatic relations

 8. expression plane (form) vs content plane (meaning)

 9. meaning vs notion

 10. motivation

 11. semantic structure vs morphological structure

 12. seme (semantic component), componential analysis

 13. referent

 14. denotation vs connotation

 15. inherent vs adherent connotation

 16. semantic integrity

 17. context, contextual analysis

 18. distribution, valency, distributional analysis

 19. polysemy, homonymy, synonymy, paronymy, antonymy, conversives

 20. colligation, collocation

 21. lexico-semantic variant (LSV)

 22. lexico-grammatical variant (LGV)

 23. semantic change

 24. transfer

 25. borrowings, loan words

 26. conversion

 27. compounding (composition)

 28. shortening (abbreviation)

 29. morpheme, stem, root

 30. derivational (word-building, lexical) morphemes vs inflectional (word-changing, grammatical) morphemes

 31. homographs, homophones, perfect homonyms


Список рекомендованої літератури

 1. Arnold I.V. The English Word. M, 1986.

 2. Antrushina G.B., Afanasyeva O.V. English Lexicology. M., 1999.

 3. Ginzburg R.S., Khidekel S.S. A Course in Modern English Lexicology. M., 1975.

 4. Raevska N.M. English Lexicology. K., 1971.

 5. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов. Київ, 1995.

 6. Бунтина Т.А. Задания для самостоятельной работы по курсу лексикологии (семасиология). Донецк, 1985.

 7. Баранов А.М., Добровольский Д.О. Идиоматичность и идиомы // Вопросы языкознания. 1996. № 6. С. 51-64.

 8. Беляева Т.М., Хомяков В.А. Нестандартная лексика современного английского языка. Л., 1985.

 9. Бортмичук Е.М. и др. Словообразование в современном английском языке. К., 1988.

 10. Каращук П.М. Словообразование современного английского языка. М, 1977.

 11. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. М., 1996.

 12. Медникова Э.М. Практикум по лексикологи английского языка. М, 1978.

 13. Мешков О.Д. Словообразование современного английского языка. М., 1985.

 14. Хидекель С.С. и др. Английская лексикология в выдержках и извлечениях. – Л., 1969.

 15. Finch G. How to Study Linguistics. London, 1998.

 16. Kashcheyeva M.A. Practical Lexicology. M., 1975.

 17. Marchand H. The Categories and Types of Present-day English Word-Formation. – Wiesbaden, 1960.

 18. Methods of Linguistic Research. M.: Moscow State University, 1988.

 19. Ullmann S. Semantics. An Introduction to the Science of Meaning. Oxford, 1962.

 20. Weinreich L.J. Lexicology. Current Trends in Linguistics. The Hague, 1963.


Стилістика


Питання


 1. Style and Stylistics. A confusion between the terms. Style as a name of an
  excessively broad category applied to any sphere of human activity. Stylistics as a
  study of literary discourse.

 2. The Subject-Matter of Linguostylistics. Conveying information as an essential
  function of linguistic units. Additional information conveyed by language units.

 3. Understanding as a Linguostylistic Problem. Three levels of understanding a work of verbal arts: 1) semantic level understanding words as such; 2) metaphoric level both the expression and the content of the word on the semantic level going up to the metasemiotic level; 3) metametasemiotic level both the expression and the content of the word becoming the expression for the metametacontent.
 1. Stylistic Functioning of Linguistic Units. Lexical and syntactical repetition; changes in style as manifestations of stylistic functioning of linguistic units. The effects of convergence, implications, suspense and irradiation as indispensable features of stylistic functioning of linguistic units.

 2. Stylistic Classification of the English Vocabulary. The division of the word-stock of the English language into 3 main layers: the literary, the neutral, the colloquial.

 3. Stylistic Functioning of Syntactical Means. Inversion. Parallel constructions as a device usually traced in macro-structures like supra-phrasal unities and paragraphs. Polysyndeton. Chiasmus.

 4. Lexical Stylistic Devices. Units of poetic speech belonging to tropes simile, metaphor, metonymy, irony, epithet, hyperbole.

 5. Functional Styles of the English Language. Classification of the functional styles. The belle-lettres style. Publicistic style. Newspaper style. Scientific prose style. The style of official documents.

 6. The Language of Belles-Lettres Style. The three substyles the language of poetry, emotive prose, the language of drama. Aesthetic and cognitive functions of belles-lettres style. Indispensable linguistic features of belles-lettres style genuine imagery, individual selection of vocabulary.

^ 10. Scientific Prose Style. The language of science as a means of conveying matter-of-fact objective information of a scientific character. Logical sequence of utterances. Impersonality of expression. The use of special terminology.

Ключові поняття

 1. stylistic devices

 2. expressive means

 3. individual style

 4. connotation

 5. inherent connotation

 6. adherent connotation

 7. verbal layer

 8. superverbal layer

 9. semantic level

 10. semiotic level

 11. metasemіotic level

 12. metametasemiotic level

 13. background knowledge

 14. vertical context

 15. effect of convergence

 16. effect of implication

 17. effect of suspense

 18. irradiation

 19. stylistic aspect of utterances

 20. stylistic syntactical patterns

 21. direct meaning vs contextual meaning

 22. transference of meaning

 23. aesthetic and cognitive functions

 24. functional stylesСписок рекомендованої літератури:


 1. Виноградoв В.В. Стилистика, теория поэтической речи, поэтика. М,
  1983.

 2. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Л., 1992.

 3. Akhmanova О. ed. Linguostylistics. Theory and Method. M: MGU, 1972.

 4. Galperin I. Stylistics. M., 1971.

 5. Halliday, M.A.K. The Linguistic Study of Literary Texts. The Hague, 1964.

6. Riffater M. Stylistic Context. Word. 1990.


Теоретична граматика

Питання

 1. General Peculiarities of MnE Structure. Analytical nature of the English language. Analysis and synthesis in the structure of MnE. Relative value of signals of the grammatical structure. Inflexion. Arrangement of words on sentence and phrase levels. Function words. The notion of "heavy premodification". Secondary predication as one of the main peculiarities of MnE structure.

 2. ^ Grammatical Category in Terms of the Opposition Theory. Definition of the grammatical category. Grammatical meaning versus lexical meaning. The notion of opposition, its countermembers. Classification of oppositions (according to the number of members contrasted). Common and differential features inherent in the countermembers of the opposition. Types of oppositions: privative, gradual and equipollent. Neutralization of oppositions.

 3. ^ The Morphemic Structure of the Word. Basic units of Morphology. The word as the smallest nominative unit of morphology. Definition of the word. The morpheme as the smallest meaningful unit of language. Types of morphemes. Morphs and allomorphs. The notion of the complementary distribution.

 4. ^ Parts-of-speech Classification. Different approaches to the classification of parts of speech in English grammar. Principles of traditional classification of parts of speech. A set of criteria necessary for parts-of-speech identification. Native grammarians’ contribution to the solution of the parts-of-speech problem. Structural linguists’ (Ch. Fries, P. Roberts, W. Francis) ideas about the parts-of-speech classification. O. Jespersen's theory of phrase structure.
 1. ^ The English Noun, its Semantic and Grammatical Properties. The lexico-grammatical meaning of the noun. Semantic classification of nouns. Formal characteristics: noun-forming suffixes and grammatical categories. Combinability of nouns. Premodification of noun by nouns. Syntactic functions of nouns.

 2. The Case Problem in MnE. The points of controversy among the linguists (M. Deutchbein, B.A. Ilyish, G.N. Vorontsova, B.S. Khaimovich, B.I. Rogovskaya) on the problem of the category of case. The number of cases. Doubts about the existence of a two-case system іn MnE. Definition of the Case. The Absolute Possessive. The classes of English nouns capable of forming the Possessive Case.

 3. ^ Semantic and Grammatical Peculiarities of the English Verb. The general categorial meaning of the verb. Semantic classification of verbs. Formal characteristics. Structural classification of verbs. Grammatical categories. Combinability and syntactic functions.

 4. Non-Finite Forms of the Verb, their Nominal and Verbal Features. The opposition between the finite and the non-finite forms of the verb. The dual nature of the non-finites. The Infinitive, its forms and syntactic functions. The -ing form. The problem of distinguishing between Participle I and the Gerund. Participle II, its grammatical meaning. Predicative complexes in MnE. Secondary predication, its constituent parts (nominal and verbal components). Predicative complexes with the Infinitive, the Participle, the Gerund, their formation and syntactic functions.

^ 9. The Category of Voice. The definition. The voice opposition. The notion of transitivity, its connection with the category of voice. The frequency of usage of passive constructions in MnE. Peculiarities of the passive voice in MnE. Types of passive constructions. The number of voices in MnE. Different approaches to the category of voice. H. Poutsma's approach to the reflexive voice. B.A. Ilyish's ideas about the existence of 5 voice meanings in MnE.

^ 10. Basic Units of Syntax. The sentence as a communicative unit. The problem of the definition of the sentence. Predicativity and intonation pattern as distinctive features of the sentence. Communicative types of sentences. Structural classification of sentences. The word-combination as a nominative unit. Functional identity of the word-combination and the word. Traditional classification of word-combinations. Different approaches to the sentence analysis. The Parts-of-the-sentence model. The Distributional model. The Immediate Constituents model. The Transformational model.


Ключові поняття


 1. Parts of speech

 2. grammatiсаl meaning

 3. grammatical category

 4. grammatical form

 5. homonymy

 6. polysemy

 7. synonymy

 8. grammatical opposition

 9. neutralization of oppositions

 10. actualization of neutralized oppositions

 11. morpheme

 12. zero morpheme

 13. discontinuous morpheme

 14. morph

 15. allomorph

 16. complementary distribution

 17. Singularia Tantum

 18. Pluralia Tantum

 19. "allo-emic" theory

 20. distribution

 21. combinability

 22. heavy premodification

 23. premodification of nouns by nouns

 1. conversion

 2. inflexion

 3. morpho-phonemic alternation

 4. affixation

 5. non-finite forms of the verb (verbids, verbals)

 6. primary predication

 7. secondary predication

 8. time correlation (phase, order)

 9. marked and unmarked members of the grammatical opposition

 10. reflexive, middle, reciprocal voices

 11. Syntax

 12. Major Syntax

 13. Minor Syntax

 14. the sentence

 15. the word-combination

 16. predicativity

 17. a communicative unit

 18. distribution

 19. an immediate constituent

 20. kernel structure

 21. transform

 22. derivational history


Список рекомендованої літератури


 1. Ilyish В.A. The Structure of Modern English. Moscow – Leningrad, 1971.

 2. Blokh M.Y. A Course in Theoretical English Grammar. M., 1983.

 3. Rayevskaya N.N. Modern English Grammar. K., 1978.

4. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. М., 1981.

 1. Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка. М., 1975.

 2. Iofik L.L., Chakhoyan L.P. Readings in the Theory of English Grammar. L, 1972.

 3. Irtenyeva N.F., Blokh M.Y., Shapkin A.P. The Structure of the English Sentence (A Practical Course). M., 1969.

 1. Khaimovich B.S., Rogovskaya B.I. A Course in English Grammar. M., 1967.

 2. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A University Grammar of English. M., 1982.

10. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов. Навч. пос. Вінниця: Нова книга, 2003.

11.Morokhovskaya E.J. Fundamentals of Theoretical English Grammar. Kiev, 1984.

 1. Вейхман Г.А. Новое в английской грамматике. М., 1990.

 2. Спорные вопросы английской грамматики / Сост. Зернов Б.Е., Варшавская А.И., Чахоян Л.П. и др. Л., 1988.

14.Starikova О.М ., Alova N.P. Seminars in Theoretical English. Kiev, 1980.

15.Ежкова Р.В. Методические указания по проблемной организации курса теоретической граматики английского языка. Донецк, 1988.

16.Ежкова Р.В. Задачи и принципы грамматического анализа (учебное пособие для студентов III-IV курсов английского отделения). К.: УМК ВО, 1988.

17.Koshevaya I.G. The Theory of English Grammar. M, 1982.

18.Иртеньевa Н.Ф., Барсова О.М., Блох М.Я., Шапкин А.П. Теоретическая грамматика английского языка (синтаксис). М: Высшая школа, 1966. 19.Бархударов Л.С. Структура простого предложения современного английского языка. М., 1966.

Лінгвокраїнознавство
Питання
 1. Ancient Britain. The Invasion of the Romans. The Anglo-Saxon Invasion. The Scandinavian Invasion and its Influence on the English Language.

 2. Feudal England. The Norman Conquest and its Influence on the English Language. King John and Magna Carta. The History of the British Parliament.

 3. Development of Absolutism in Britain. The Hundred Years' War. The War with France. The War with Spain, its Consequences for England. Class Contradictions on the Eve of the 17th century.

 1. The United Kingdom in the Epoch of New History. The Restoration Period. Formation of the Colonial Empire. The Industrial Revolution. Napoleonic Wars. The Reign of Queen Victoria.

 2. Great Britain in the 20th century. Post-Victorian Britain. World War I. Political Life between the Wars. World War II. The Reign of Elizabeth II. The End of Colonial Britain. UK and Overseas Relations at Present.

 3. State System of Great Britain. Rights and Duties of the Monarch. Parliament, Political Parties, Elections, and Prime Minister. The Government of Great Britain.

 4. The State Symbols of the UK. The Union Jack and its History. The National Anthem 'God Save the Queen'. The Royal Coat of Arms.

 5. The Outline of the History of the USA. The Immigration and the Creation of the USA. Racial Inequality and the Civil War. Growth and Expansion of the USA.

 6. The State System and the System of Education of the USA. The System of Government. The Law System. The System of Education.

^ 10. The State Symbols of the United States. The Flag of the USA. The National Anthem of the USA. The Great Seal of the United States.

Ключові поняття

 1. the Anglo-Saxon Invasion

 2. the Scandinavian Invasion

 3. the Norman Conquest

 4. Magna Carta (the Great Charter 1215)

 5. the Bill of Rights (1689)

 6. the Doomsday Book (1086)

 7. the Glorious Revolution (1688)

 8. Puritanism

 9. the Wars of the Roses (1455-1485)

 10. the Civil Wars

 11. the Spanish Armada (1588)

 12. the Gunpowder Plot (1605)

 13. the Battle of Britain (1940)

 14. the Industrial Revolution

 15. the Union Jack Flag

 16. Stonehenge

 17. the Rebellion of Boadicea (61)

 18. Invasions of the Romans (55-54 B.C., 43 A.D.)

 19. the Battle of Trafalgar (1805)

 20. the Commonwealth of Nations

Список рекомендованої літератури

1. McDowal, David. An Illustrated History of Britain. Longman, 1997. 188p.

 1. Pisarevskaya N. Great Britain: History, Geography, Culture: a textbook. Donetsk: ЄАІ - ПРЕС, 2001. 296 p.

 2. Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. Вінниця: Нова Книга, 2005. 464 с.

 3. The Lives of the Kings and Queens of England / Edited by A. Fraster. Revised and Updated. London: Seven Dials, 1998. 384 p.^ 6. Використана література

1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. редактор укр. видання С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

2. Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний курс навчання) / Кол. авторів: С.Ю. Ніколаєва та ін. – К.: Київ. держ. лінгв. ун-т та ін., 2001. – 245 с.


^

Теоретична фонетика
Питання
 1. Phonetics and Phonology. A speech sound and a phoneme. Definition of the segmental phoneme. Allophones and their types. Properties and functions of phoneme.

 2. The three aspects of speech sounds. Acoustic aspect. Basic acoustic properties of speech sounds. Articulatory aspect. The four speech-producing mechanisms. Articulatory classifications of consonants, vowels and sonorants. Phonological (functional) aspect of speech sounds.

 3. The theory of phoneme. The notion of phonological opposition. Distinctive and redundant features. Types of phonemic environment. Commutation test.

 4. English consonants and vowels as units of the phonological system. Classificatory principles of English consonants. basic oppositions in the system of English consonants. Classificatory principles of English vowels. Basic opposition in the system of English vowels. Typical mistakes of the Russian learners in the articulation of English consonants and vowels.

 5. Articulatory transitions of English consonants and vowels in speech. Assimilation as the basic articulatory transition. Nasalization, nasal plosion, labialization, lateral plosion, loss of plosion, palatalization. The notion of articulatory basis. Articulatory bases of the English and Russian languages.


Ключові поняття

 • segmental phoneme

 • allophone

 • phonological opposition

 • phonemic environment

 • complementary distribution

 • contrasted pairs

 • free variation

 • distinctive features

 • redundant features

 • commutation test

 • articulatory basis

 • minimal and subminimal pairs

 • monophtongs

 • diphthong

 • diphtongoidСписок рекомендованої літератури


1. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge:

Cambridge University Press, 1995.

2. Jenkins J. The Phonology of English as an International Language. – Oxford:

Oxford University Press, 2000.

3. Lass R. Phonology: An Introduction to Basic Concepts. – Cambridge:

Cambridge University Press, 1996.

4. Laver J. Principles of Phonetics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

5. Pennington M. Phonology in English Language Teaching: an International

Approach. – London and New York; Longman, 1996.

6. Leontyeva S.F. A Theoretical Course of English Phonetics. – M.: Vysshaya

Shkola, 2002.

7. Vassilyev V.A. English Phonetics. A Theoretical Course. – M.: Higher School

Publishing House, 1970.

8. Соколова М.А., Гинтовт К.П., Тихонова И.С., Тихонова Р.М. Теоретическая

фонетика английского языка. – М.: ВЛАДОС, 1996.

9. Антипова А.М. Система английской речевой интонации. – М.: Выс. шк., 1979.

10. Шахбагова Д.А. Фонетические особенности произносительных вариантов

английского языка. – М.: Выс. шк., 1982.

11. Торсуев Г.Т. Константность и вариативность в фонетической системе. –

М.: Наука, 1977.
Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи