Робоча програма вступного іспиту для здобуття окр “Магістр” зі спеціальності “Мова та література (французька)” 030502 icon

Робоча програма вступного іспиту для здобуття окр “Магістр” зі спеціальності “Мова та література (французька)” 030502
Скачати 170.98 Kb.
НазваРобоча програма вступного іспиту для здобуття окр “Магістр” зі спеціальності “Мова та література (французька)” 030502
Дата29.06.2012
Розмір170.98 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Кафедра романських мовРОБОЧА ПРОГРАМА


вступного іспиту

для здобуття ОКР “Магістр”

зі спеціальності “Мова та література (французька)” 8.030502


Затверджено на засіданні Вченої Ради


факультету іноземних мов

Протокол № від ............. 2012


Голова Вченої Ради В.Д. Каліущенко


Донецьк 2012

Зміст1.

Загальні положення

3

2.

Вимоги до кандидатів

4

3.

Структура іспиту

5

4.

Критерії оцінювання та співвідношення балів та оцінок з чотирьох видів завдань екзаменаційного білету

6

5.

Зміст теоретичних курсів, що передбачені навчальним планом підготовки фахівців з романської філології освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

9

6.

Використана література

18
 1. ^ Загальні положення

Для вступу на спеціальність “Мова та література (французька)” факультету іноземних мов Донецького національного університету здобувачам освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” необхідно скласти іспит зі спеціальності. Іспитом передбачено оцінювання спеціальних знань здобувача, мовного і мовленнєвого рівнів, що мають відповідати C1.2 за загальноєвропейською шкалою.

Робоча програма вступного іспиту на спеціальність “Мова та література (французька)” (освітньо-кваліфікаційний рівень 8.030502 “Магістр” ) містить питання, які охоплюють основні проблеми з теоретичних курсів професійно орієнтованих дисциплін, передбачених навчальним планом підготовки фахівців з романської філології освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, а саме: історії мови, лексикології, стилістики, теоретичної фонетики, теоретичної граматики та країнознавства.

Робочу програму складено у відповідності до типових програм Міністерства науки і освіти України й робочих програм кафедри романських мов і структуровано таким чином:

 1. Загальні положення.

 2. Вимоги до кандидатів.

 3. Структура іспитів.

 4. Критерії оцінювання.

 5. Зміст теоретичних курсів, передбачених навчальним планом підготовки фахівців з романської філології освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

  1. Перелік теоретичних питань з розгорнутим планом основних положень і фактів, які повинен знати здобувач з головних розділів дисциплін, що вивчаються французькою мовою:

 • історії мови,

 • лексикології,

 • стилістики,

 • теоретичної фонетики,

 • теоретичної граматики,

 • країнознавства.

5.2. Перелік ключових понять з кожного розділу зазначених дисциплін, якими повинен володіти здобувач.

5.3. Список рекомендованої літератури.

6. Використана література.


2. Вимоги до кандидатів


Від вступника вимагається володіння французькою мовою на рівні С1 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. На рівні С1 вступник може розуміти широкий спектр досить складних та об’ємних текстів і розпізнавати імпліцитне значення. Може висловлюватись швидко і спонтанно без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження. Може ефективно і гнучко користуватись мовою у суспільному житті, навчанні та з професійними цілями. Може чітко, логічно, детально висловлюватись на складні теми, демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами висловлювання.Вид мовленнєвої діяльності

Характеристика рівня С1

Читання

Може розуміти довгі та складні документальні й літературні тексти, оцінюючи особливості їх стилю. Може розуміти спеціалізовані статті та довгі технічні інструкції, навіть якщо вони не стосуються сфери діяльності користувача мови.

Аудіювання

Може розуміти довготривале мовлення, навіть якщо воно не досить чітко структуроване або коли його зв’язність прихована і не виражена експліцитно. Може розуміти програми телебачення і фільми без надмірних зусиль.

Говоріння

Діалогічне мовлення:

Може швидко й спонтанно висловлюватись без очевидних утруднень у доборі виразів. Може гнучко й ефективно користуватись мовою із соціальними та професійними цілями. Може чітко формулювати думки й точки зору та донести свої погляди у повному обсязі до інших співрозмовників.

^ Монологічне мовлення:

Може представити чіткі, детальні висловлювання на складні теми, розвиваючи окремі точки зору та доходячи логічного висновку.

Письмо

Може виражати думки у формі чіткого, добре структурованого тексту, висловлюючись досить поширено. Може писати листи, твори або доповіді на складні теми, підкреслюючи те, що здається найважливішим. Може обрати стиль відповідно до уявного читача.

^ 3. Структура іспиту

Іспит складається з двох частин: письмової і усної:

Письмова частина

1. Тестові завдання з теорії французької мови

2. Лексико-граматичний тест

3. Реферування суспільно-політичного тексту

Усна частина

Представлення результатів наукового дослідження (для спеціальності 8.030502)


3.1. Письмова частина:

Структура письмової частини

Зміст письмової частини

Кількість питань

Максимальна кількість балів

Час виконання

Тестові завдання з теорії французької мови

Тестові завдання множинного вибору з теоретичних дисциплін: історії мови, лексикології, стилістики, теоретичної фонетики, теоретичної граматики та країнознавства

10

2001 година

Лексико-граматичний тест

Тестові завдання різних типів з практики французької мови

20

200

Реферування суспільно-політичного тексту

Реферування суспільно-політичного тексту обсягом 2000 знаків з української на французьку мову.

-

200


3.2. ^ Усна частина:


Зміст усної частини

Максимальна кількість балів

Час опитування

Представлення результатів наукового дослідження, що виконано здобувачем в рамках бакалаврату та співбесіда з екзаменатором про наукові інтереси, цілі навчання в магістратурі (французькою мовою)20010 хвилин^ 4. Критерії оцінювання та співвідношення балів та оцінок з чотирьох видів завдань екзаменаційного білету


1. Тест з теоретичних дисциплін – максимально 200 балів:


Оцінка

Кількість правильних відповідей

Кількість питань, на які надано правильну відповідь

відмінно” – 200-190 б.

100% - 90%

10 – 9

добре” – 180-170 б.

89% - 70%

8 – 7

задовільно” – 160-130 б.

69% - 50%

6 – 5

незадовільно” – 120-100 б.

49% - 0%

4 – 0


^ 2. Лексико-граматичний тест – максимально 200 балів:


Оцінка

Кількість правильних відповідей

Кількість питань, на які надано правильну відповідь

відмінно” – 200-189 б.

100% - 90%

20-18

добре” – 185-170 б.

89% - 70%

17-14

задовільно” – 165-125 б.

69% - 50%

13-5

незадовільно” –124-100 б.

49% - 0%

4-0


^ 3. Реферування суспільно-політичного тексту з української на французьку мову:


Оцінка

Критерії оцінювання

відмінно”

200-190 балів

 • вилучення та відтворення ключових аспектів змісту суспільно-політичного тексту;

 • деталізоване висвітлення подій або аргументів, що представлені у тексті оригіналу, а також їх викладення в логічній послідовності;

 • правильне використання відповідних зв’язуючих слів і словосполучень, правильне застосування складних граматичних структур та стилістично адекватне використання лексичних засобів при відсутності граматичних і лексичних помилок. Допускаються одна – дві орфографічні помилки.

добре”

189-170 балів

 • вилучення та відтворення теми суспільно-політичного тексту;

 • деталізоване висвітлення подій або аргументів, які представлені у тексті;

 • подання останніх у логічній послідовності;

 • доречне використання зв’язуючих слів і словосполучень, правильне та стилістично адекватне застосування граматичних структур і лексичних засобів. Допускається три – чотири орфографічні, одна – дві граматичні або лексичні помилки.

задовільно”

169-124 балів

 • правильне зазначення теми суспільно-політичного тексту;

 • висвітлення деяких деталей подій або аргументів, які представлені у тексті;

 • доречне використання зв’язуючих слів і словосполучень, правильне застосування граматичних структур і лексичних засобів. Допускається до 5 орфографічних і 5 граматичних або лексичних помилок.

незадовільно”

123-100 балів

 • невірне зазначення теми суспільно-політичного тексту або вірне зазначення основної теми при відсутності висвітлення деталей подій або аргументів, що представлені у тексті;

 • відсутність в роботі здобувача зв’язуючих слів і словосполучень; наявність більш п’яти орфографічних та п’яти граматичних або лексичних помилок. Робота містить більше 5 орфографічних та 5 граматичних або лексичних помилок.


^ 4. Усне представлення результатів наукового дослідження французькою мовою, що виконано здобувачем в межах бакалаврату:


Оцінка

Критерії оцінювання

відмінно”

200-190 балів

 • Здобувач вміє представити повний виклад основних положень свого наукового дослідження із зазначенням таких аспектів: а) актуальність роботи; б) мета, завдання; в) матеріал дослідження: критерії відбору, теоретичні, лексикографічні та текстові джерела; г) методи дослідження; д) основні результати і висновки.

 • Здобувач має продемонструвати набуті навички правильного та стилістично адекватного використання різноманітних граматичних форм і лексико-фразеологічних одиниць, вміння логічно структурувати свою відповідь із використанням засобів передання наукової інформації, знання термінологічного апарату дослідження. Вимова має бути коректною для забезпечення успішної комунікації, що передбачає сформованість фонетичних навичок, умінь використовувати логічний наголос і відповідні інтонаційні моделі іноземної мови. Допускаються 1-2 граматичні або 1-2 лексичні помилки.

добре”

189-170 балів

 • Здобувач не зовсім точно формулює загальну мету дослідження, а також допускає 1 – 2 граматичні або лексичні помилки.

задовільно”

169-124 балів

 • Кандидат не зовсім докладно і повно формулює актуальність проведеного дослідження, його теоретичну і методологічну бази. В усному мовленні допускає до 5 фонетичних та граматичних або лексичних помилок.

незадовільно”

123-100 балів

 • Здобувач не вірно формулює актуальність і мету дослідження, не точно і не досить докладно представляє результати дослідження, погано розбирається в теоретичній базі дослідження, не може повно і чітко представити загальні висновки. В усному мовленні допускає більш 5 фонетичних та граматичних або лексичних помилок.


Підсумкова оцінка з вступного іспиту до магістратури визначається як середньозважена результатів виконання зі всіх видів завдань екзаменаційного білету та перераховується згідно шкали оцінювання:

^ Загальна кількість балів за вступний іспит зі спеціальності

«Мова та література (французька)»^ Оцінка за бальною шкалою, що використовується в ДонНУ

Оцінка за національною шкалою

200 - 190

5 (відмінно)

189 - 170

4 (добре)

169 - 124

3 (задовільно)

123 - 100

2 (незадовільно)^ 5. Зміст теоретичних курсів, передбачених навчальним планом підготовки фахівців з романської філології освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”


Історія французької мови

Питання

 1. Les pйriodes de l’йvolution du franзais

La division de l’histoire de la langue franзaise. L’ancien franзais. Le moyen franзais. Le franзais moderne. Les subdivisions des grandes pйriodes de l’histoire de la langue franзaise.

^ 2. La prйhistoire de la langue franзaise

Le latin populaire. La pйriode gallo-romane. L’histoire de la langue et l’histoire de la sociйtй. L’йvolution de la situation en Gaule.

3. Le substrat celtique

Le superstrat germanique. Les traces laissйes par le substrat celtique et le superstrat germanique dans la langue franзaise. La phonйtique. Le vocabulaire.

^ 4. Le vocalisme du latin populaire

L’accent. Les changement dans le systиme des voyelles du latin classique. La rйduction de hiatus. La syncope des voyelles inaccentuйes. La diphtongaison des voyelles accentuйes. La palatalisation des voyelles.

5. Le consonantisme du latin populaire

Les positions fortes et les positions faibles des consonnes dans le mot. La palatalisation des consonnes. La rйduction des consonnes.

^ 6. Le substantif et l’adjectif du latin populaire

Les tendances essentielles de l’йvolution de la structure analytique. Le genre. Les cas. La dйclinaison.

7. Le systиme verbal du latin populaire

Les tendances essentielles de l’йvolution de la structure grammaticales du latin populaire. Le passage de la structure synthйtique а la structure analytique. Les formes nouvelles du passif. LA chute des formes synthйtiques. La formation des temps grammaticaux nouveaux.

^ 8. L’ancien franзais

La situation linguistique. L’йpoque de l’йtat fйodal. La diffйrencaition du franзais en dialectes. La langue d’oil. La langue d’oc.

9. Le systиme phonйtique de l’ancien franзais

Le vocalisme. La palatalisation. La vocalisation. La nasalisation. Le consonantisme. L’affaiblissement des consonnes.

^ 10. Le systиme grammatical de l’ancien franзais

Les traits caractйristiques des formes nominales. L’unification des formes d’aprиs l’analogie. L’article. Le verbe.


Ключові поняття


 • la division

 • la subdivision

 • la pйriode

 • le superstrat

 • l’accent

 • hiatus

 • la palatalisation

 • la syncope

 • la rйduction

 • le genre

 • le cas

 • la dйclinaison

 • la langue d’oc

 • la langue d’oil

 • le vocalisme

 • le consonantismeСписок рекомендованої літератури:


1. J. Chigarevskaїa N. Prйcis d’histoire de la langue franзaise. – М., 1958

2. Скрелина Л.М.. История французского языка. – М., 1972

3. Катагощина Н.А., Гурычева М.С., Аллендорф К.А. История французского языка. – М., 1976

4. Щетинкин В.С. История французского языка. – М.. 1984

5. Сергиевский М.В. История французского языка. – М., 1938


Лексикологія

Питання


1. L’objet d’йtude de la lexicologie

La lexicologie et les autres branches de la linguistique. La lexicologie et la lexicographie.

2. Le mot en tant qu’une unitй de la langue

La dйfinition du mot. Les caractйristiques phonйtique et grammaticale du mot. Le signifiй et le signifiant. La motivation des mots. Les fonctions des mots.

3. Le mouvement sйmantique dans le vocabulaire franзais

Le mot et son sens. Le changement et le dйveloppement du sens. Les causes de l’йvolution sйmantique.

4. La monosйmie et la polysйmie des mots

Le sens propre et le sens figurй. Le sens concret et loe sens abstrait. La restriction et l’extension du sens. La modification du sens des mots en intensitй. Les champs sйmantiques.

5. Les sйries lexicales du franзais moderne

Les synonymes. Le classement des synonymes. Les sources de la synonymie. Les antonymes. L’antonymie dans le discours : l’antithиse face а la polysйmie ou а l’homonymie.

6. Les sйries lexicales du franзais moderne

Les homonymes. Dйfinitions. Sources. Les homophones, les homographes. Les paronymes. La paronomase.

7. Les emprunts

Considйrations gйnйrales sur les emprunts. Les emprunts aux langues classiques. Les doublets. Les emprunts aux autres langues.

8. Les causes de l’emprunt (extra-linguistiques et linguistiques)

Les domaines de l’emprunt. Le sort des emprunts. Les types d’emprunt. L’intйgration phonique. L’intйgration morphologique.

9. Les couches lexicales du franзais moderne

Les argots ; les langues spйciales ; les langages familier, populaire et vulgaire ; les dialectes et les patois

10. La formation des mots

La dйrivation propre et impropre. Les types productifs des mots dйrivйs. La Conversion. Les mots composйs.


Ключові поняття


 • le signe linguistique

 • le signifiant

 • le signifiй

 • le rйfйrant

 • les sens dйnotй

 • le sens connotй

 • la motivation


Список рекомендованої літератури:

 1. Чекалина Е.М., Ушакова Т.М. Лексикология французского языка. – СПб, 1988.

 2. Beylon Ch., Mignot X. Sйmantique du langage. Initiation. – P. , 1995.

 3. Blanchard S. Korach D. Vocabulaire. Le Robert et Nathan. – P., 1995

 4. Eluerd R. «La lexicologie» - P : PUF, 2000 – 127 p.

 5. Lopatnikova N., Movchovitch N. Lexicologie du franзais moderne. – M., 2001.

 6. Mortureux M.-F. La lexicologie entre langue et discours. P : A.Colin, 2004

 7. Lehmann A. , Martin-Berthet F. Introduction а la lexicologie. Sйmantique et morphologie. – P, 2000

 8. Picoche J. «Prйcis de lexicologie franзaise». – P : Nathan, 1997

 9. Sauvageot A. Portrait de vocabulaire franзais. – P., 1964Стилістика

Питання1. Problиmes essentiels de la stylistique moderne.

2. Conception stylistique de Charles Bally.

3. Stylistique linguistique, son objet, ses rapports avec d’autres sciences. Linguostylistique comme science linguistisue universelle.

4. Notion du style. Langue et style.

5. Systиme des styles fonctionnels du franзais moderne. Leur classification.

6. Valeurs stylistiques des phйnomиnes phonйtiques.

7. Valeurs stylistiques des phйnomиnes grammaticaux.

8. Tropes comme procйdйs stylistiques.

9. Figures syntaxiques comme procйdйs stylisiques.

10. Phrasйologie comme objet de la stylistique.

^

Ключові поняття

 • stylistique linguistique

 • objet d’йtude

 • dйfinir

 • dйfinition

 • moyen d’expression

 • procйdй stylistique

 • norme littйraire

 • style fonctionnel=style langagier

 • trope

 • figure

 • lexique neutre

 • moyen lexico-phrasйologiques stylistiquement marquйs

 • phrasйologie

 • groupes phrasйologiques (фразеологические разряды)Список рекомендованої літератури:


 1. Алєксєєв А. Я. Нариси з контрастивної стилістики французької мови: Навчальний посібник для факультетів іноземних мов університетів. – Він ниця: Нова Книга, 2010. – 456 с.

 2. Хованская З.И. Стилистика французского языка. М., 1984 (р.); М., 1991 (фр.)

 3. Долинин К.А. Французская стилистика. Л., 1980

 4. Пиотровский Р.Г. Очерки по грамматической стилистике современного французского языка. М., 1989

 5. Charles Bally. Traitй de stylistisque franзaise. P, 2001.^

Теоретична граматика

Питання


1. Les notions grammaticales essentielles

La forme grammaticale, la valeur grammaticale, le sens grammatical. Les espиces des formes grammaticales. La catйgorie grammaticale. L’aspect syntagmatique et l’aspect paradigmatique du fonctionnement de la langue.

^ 2. Les critиres de base de la rйpartition des mots en parties du discours

Les principales classes de mots dйgagйs d’aprиs les critиres notionnel, morphologique et syntaxique. Les parties du discours essentielles et secondaires.

3. Le Substantif

La catйgorie de la dйtermination/indйtermination. Les valeurs des diffйrentes formes de l’article. Les fonctions du Substanif sans article.

^ 4. Le Substantif

Les catйgories du genre et du nombre. Les moyens de marquer les catйgories grammaticales du Nom en franзais. Les particularitйs de la catйgorie du genre du Substantif franзais. L’organisation hiйrarchique de la catйgorie du nombre.

5. Le Pronom

Les catйgories morphologiques qui caractйrisent les pronoms personnels. Les catйgories du nombre et du genre dans les classes des pronoms. Les classes des pronoms.

6. L’Adjectif

Les valeurs gйnйrales et les traits caractйristiques de l’adjectif franзais. La rйpartition des adjectifs en deux aspects. Les critиres de cette rйpartition.

^ 7. Le Verbe. Les catйgories du Verbe

Le contenu de la catйgorie du temps et celle de la corrйlation temporelle.

8. Le Verbe. Les catйgories du Verbe

Le mode et la modalitй. La diversitй des points de vue sur la catйgorie du mode en franзais. La catйgorie grammaticalme de l’aspect et les modes d’action.

^ 9. La proposition Simple

Les principes du classement de la proposition simple. Les marques distinctives des propositions а deux termes et des propositions а un terme. La proposition а termes rйduits.

10. La diffйrence entre les termes essentielles et termes secondaires

La diversitй d’opinions sur les critиres de la dйlimitation et du dйgagement des termes secondaires. Les termes homogиnes. L’apposition.


^

Ключові поняття

 • catйgorie grammaticale

 • forme grammaticale

 • valeur grammaticale

 • indice grammatical

 • paradigmatique et syntagmatique

 • forme analytique

 • forme synthйtique^

Список рекомендованої літератури:

 1. Попович М.М. Теоретична граматика французької мови. Морфологія: навчальний посібник / М.М. Попович. – Чернівці: Букрек, 2010. – 288 с.

 2. Васильева Н.М., Пицкова Л.П. Теоретическая грамматика. – Морфология. Синтаксис. Ускоренный курс. М.: ВШ, 2007

 3. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. – М., 2000.

 4. Rйfйrovskaїa E.A., Vassiliйva A.K. Essai de grammaire franзaise. – M., 2000

 5. Huot H. Morphologie. – Colin, 2001Країнознавство

Питання


^ 1. L’hexagone : dimensions, position et frontiиres

La France et ses dimensions par rapport а d’autres pays d’Europe et du globe. La situation au milieu de la zone dite «tempйrйe» а mi-distance de l’йquateur et du pфle. La forme relativement massive du territoire. Les frontiиres maritimes : l’ouverture de la France sur 4 systиmes de mer. Les frontiиres terrestres : les barriиres naturelles.

^ 2. L’hexagone: relief, climat, cours d’eau

Trois principales structures gйologiques. Trois types de climats tempйrйs. Le climat de montagne. La dйpendence du climat de la France de sa position gйographique et du relief. Le rйseau hydrographique de la France : trois directions et trois bassins.

^ 3. Les rйgions de la France

La diversitй des rйgions. L’Ili-de-France, l’Ouest de la France, le Nord, l’Est, le Centre, le Sud-Ouest, le Grand Sud

4. La population de la France

La formation du peuple franзais. L’йvolution de la population franзaise а travers les siиcles. La composition nationale de la population. La religion. La structure de la population : la composition sociale, la population active, l’immigration. La repartition de la population franзaise.

^ 5. La sociologie et la vie de famille

Divers modes de vie familiale, le divorce, les enfants, les femmes, les relations parents-enfants, les personnes agйes. La maison, le logement, l’alimentation, le temps libre.

6. L’organisation du pouvoir en France

La V-iиme Rйpublique. L’instauration de la V-иme Rйpublique (la Constitution de 1958, le poutch en Algйrie, l’affirmation de l’independence nationale, la crise de mai 1968). Le pouvoir exйcutif (le Prйsident, le Premier ministre, le gouvernement) et le pouvoir lйgislatif (le Parlement). Les organes spйcialisйes (les Conseils).

^ 7. L’йvolution de la civilisation en France

Le temps des chasseurs et des premiers cultivateurs. La Gaule celtique ; la Gaule romaine ; la Gaule franque et mйrovingienne. Les maires du palais et les derniers Mйrovingiens.

8. Les partis politiques de la France

L’йtat des forces politiques en France : le rapport des forces. La reprйsentation des divers partis а l’Assemblйe nationale. Les formations traditionnelles – la dйsaffection des Franзais, la progression de nouvelles formations (le Front national, les Verts). Les йlections prйsidentielles de 2007.

^ 9. L’enseignement et l’art mйdiйval en France

Deux sortes d’йcoles : les йcoles monastiques et les йcoles йpiscopales. L’Universitй de Paris (crййe en 1206), la plus renommйe en Europe, l’autonomie de l’Universitй. Le renouveau des grandes rиgles antiques architecturales dы aux moines de l’Occident.

10. La Renaissance en France

L’influence italienne sur la renaissance des arts en France, apportйe en France par le roi Franзois Ier. Les marques de la Renaissance italienne dans l’architecture : Lйonard de Vinci, Rabelais, Ronsard, Du Bellay, Montaigne


^

Ключові поняття

 • occuper une position clй

 • le plissement hercynien

 • la Fance citadine

 • la France rurale

 • l’exode rurale

 • le droit matrimonial

 • le suffrage universel direct

 • la cohabitation de la droite et de la gauche

 • une civilisation de «franges»

 • l’italianisme йxubйrantСписок рекомендованої літератури:


 1. Бачурина Н.М., Луценко А.А., Луценко О.Г. Франция и французы (социально-культурный аспект): Уч. пособие по истории Франции и страноведению. – Горловка, 2008. – 164 с.

 2. Ведина И.В., Сваткова Т.Д. Франція. Посібник з країнознавства.—Київ, 2008.—279с.

 3. Захаркевич М.И Страноведение: Франция. Учебное пособие для институтов и факультетов иностранных языков. – Мн.: ВШ, 1990

 4. Civilisation progressive du franзais. Clй international, Steele Ross. Paris, 1999

 5. Labrune Gйrard, Toutain Ph. L’histoire de France. Paris, Nathan, 1986.

 6. Bourgeois R., Eurin S. La France des rйgions. Presse universitaires de Grenoble, 1998


Теоретична фонетика

Питання


 1. Notions du son et du phonиme. Dйfinitions. Fonctions.

 2. Notion du trait pйrtinent. Valeur de la thйorie du phonиme.

 3. Apport des linguistes les plus connus dans le domaine de phonologie.

 4. Notion du systиme phonologique et de ses йlйments.

 5. Systиme vocalique du franзais moderne.

 6. Problиme de semi-voyelles (semi-consonnes) et diphtongues. Vision йvolutive.

 7. La durйe des voyelles et son rфle dans le fonctionnement du franзais.

 8. Systиme deconsonnes du franзais moderne. Particularitйs de leurs rйalisations (palatalisation, gйmination, qualitй, quantitй).

 9. Alternances historiques et phonйtiques. Tendances dans les domaines des liaisons et du [ə] caduc.

 10. Aperзu comparatif des particularitйs articulatoires du franзais et de la langue maternelle.

Ключові поняття

 • son

 • phonиme

 • systиme

 • trait pertinent

 • opposition des phonиmes

 • voyelle

 • consonne

 • semi-voyelle

 • semi-consonne

 • durйe des voyelles

 • palatalisation

 • gйmmination

 • qualitй

 • quantitй

 • alternance

 • liaison


Список рекомендованої літератури


 1. Дем’яненко М.Я. Вступний курс фонетики французької мови. Київ, 1996.

 2. Малышева Н.И. Коррективный фонетический курс французского языка.—М.: Просвещение, 2000.—130с.

 3. Масльонкіна Н.Г. Практичний курс фонетики французької мови.—Донецьк,2010.—85с.

 4. Рапанович А.Н. Фонетика французского языка.—М.: Высшая школа,1973.—290с.

 5. Соколова В.С. Фонетика французского языка. М., 1983.

 6. Скрелина В.С. Фонетика французского языка. М., 1982.

 7. Тихомирова Н.И. Французский язык.—М.: Высшая школа, 1988.—447с.

 8. Charliac L. Phonйtique progressive du franзais/ L. Charliac , A.-C. Motron.—Paris : Clй Intйrnationale/ Intйrmйdiare, 2009.—125p.

 9. Delattre P. Dix intonations de base du franзais/ P. Delattre// The French Review.—Paris , 1980.—№1.—P.70-85.

 10. Loreil B. Phonйtique progressive du franзais/ B.Loreil , J.T.H. Le Bougnec.—Paris : Clй Intйrnationale/Avancй, 2009.—130p.

 11. Malberg B. La phonйtique/ B/ Malberg.—Paris : Ellipses, 2006.—250p.

 12. Paniez-Delbart A l’ecoute des sons. Les voyelles.—Paris : A. Colin, 2008.—144p.6. Використана література

1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. редактор укр. видання С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.


Схожі:

Робоча програма вступного іспиту для здобуття окр “Магістр” зі спеціальності “Мова та література (французька)” 030502 iconРобоча програма з вступного іспиту для здобуття окр “Магістр” зі спеціальності “Мова та література (німецька)” 030502
Критерії оцінювання та співвідношення балів та оцінок з чотирьох видів завдань екзаменаційного білету
Робоча програма вступного іспиту для здобуття окр “Магістр” зі спеціальності “Мова та література (французька)” 030502 iconРобоча програма з вступного іспиту для здобуття окр “Спеціаліст” зі спеціальності “Мова та література (німецька)”
Критерії оцінювання та співвідношення балів та оцінок з чотирьох видів завдань екзаменаційного білету
Робоча програма вступного іспиту для здобуття окр “Магістр” зі спеціальності “Мова та література (французька)” 030502 icon„Історія української І світової культури” Для спеціальності 030502 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література”
Для спеціальності 030502 „Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) та література”
Робоча програма вступного іспиту для здобуття окр “Магістр” зі спеціальності “Мова та література (французька)” 030502 iconПрограма вступного іспиту до магістратури Основна мова Спеціальність 020303 "Іноземна мова ( французька ) та література"
Програма вступного іспиту до магістратури (напрям 020303 – філологія, спеціальність 02030302 іноземна мова і література) складена...
Робоча програма вступного іспиту для здобуття окр “Магістр” зі спеціальності “Мова та література (французька)” 030502 iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Робоча програма вступного іспиту для здобуття окр “Магістр” зі спеціальності “Мова та література (французька)” 030502 iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Робоча програма вступного іспиту для здобуття окр “Магістр” зі спеціальності “Мова та література (французька)” 030502 iconАнглійська, німецька, французька, іспанська Вступ Програма вступного іспиту за програмою окр «Спеціаліст»
Спеціальність 02030302 "Мова і література (англійська, німецька, французька, іспанська)"
Робоча програма вступного іспиту для здобуття окр “Магістр” зі спеціальності “Мова та література (французька)” 030502 iconПрограма вступного іспиту з іноземної мови (польська мова) для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» Вступ
Програма вступного іспиту для спеціалістів (напрям 0203 – філологія, спеціальність 030501 – українська мова І література; польська...
Робоча програма вступного іспиту для здобуття окр “Магістр” зі спеціальності “Мова та література (французька)” 030502 iconРобоча програма
Оцінити рівень володіння другою іноземною мовою вступників на спеціальність «Мова та література (німецька, французька)» здобувачів...
Робоча програма вступного іспиту для здобуття окр “Магістр” зі спеціальності “Мова та література (французька)” 030502 iconПрограма складена відповідно до програми державних іспитів для студентів філологічних та педагогічних факультетів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та
Програма фахового випробування на здобуття О. К. Р «Магістр» зі спеціальності 02030302 «Мова І література (французька)» на основі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи