Робоча програма icon

Робоча програма
Скачати 210.89 Kb.
НазваРобоча програма
Дата29.06.2012
Розмір210.89 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Кафедра романських мов


РОБОЧА ПРОГРАМА


вступного іспиту з другої іноземної мови (іспанської) для вступників до магістратури ДонНУ

на здобуття ОКР «Магістр»

Напрям підготовки 0305-Філологія

Спеціальність “Мова та література (англійська)” 8.030502


Затверджено на засіданні Вченої Ради


факультету іноземних мов

Протокол № від ……..….... 2012

^

Голова Вченої Ради В.Д. Каліущенко
Донецьк 2012

Зміст

І.

Загальні положення
1.

Призначення іспиту
2.

Документи, які визначають зміст іспиту
3.

Вимоги до кандидатів
4.

Структура іспиту
5.

Структура програми
ІІ

Вимоги до іспиту
ІІІ.

ІV

Критерії оцінювання

Cписок рекомендованої літератури

Додатки


До


І. Загальні положення

1. Призначення іспиту:


Оцінити рівень володіння другою іноземною мовою вступників до магістратури з метою конкурсного відбору для навчання в магістратурі.


^ 2. Документи, які визначають зміст іспиту:


- Наказ (про впровадження вступних іспитів до магістратури);

- Типова програма з практики усного та писемного мовлення іспанською мовою для університетів і педагогічних інститутів. – К.: Ленвіт, 2004. – 256 с. (іспанською мовою);

- ОПП.ОКХ спеціальності.


^ 3. Вимоги до кандидатів


Від вступника до магістратури вимагається володіння іспанською мовою на рівні В2.2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Цей рівень володіння мовою забезпечує академічну і професійну мобільність студентів магістратури, дозволяє їм компетентно функціонувати в академічному просторі і вести самостійну науково-дослідницьку діяльність.

Кандидат, якій володіє мовою рівні В2.2, повинен продемонструвати, що він● може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й технічні (спеціалізовані) дискусії за своїм фахом. ● може нормально спілкуватися з носіями мови з таким ступенем швидкості та спонтанності, який не завдає труднощів жодній із сторін. ● може чітко, детально висловлюватись на широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти.


(«Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання», стор.24)
При цьому кандидат демонструє якісні аспекти мовлення та комунікативні компетенції відповідно до рівня В2.2 (див. Додаток 1).

^ 4. Структура іспиту

Для вступу на спеціальність “Мова та література (англійська)” факультету іноземних мов ДонНУ здобувачам освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” та “магістр” необхідно скласти іспит з другої мови. Іспитом передбачено оцінювання знань здобувача, мовного і мовленнєвого рівнів, що мають відповідати рівню В2.2 за загальноєвропейською шкалою. Іспит складається з таких частин:


 1. Лексико-граматичний тест з іспанської мови, який містить 20 позицій;

 2. Усне реферування українського тексту іспанською мовою. Обсяг тексту 2000 знаків;

 3. Представлення теми наукового дослідження, що виконано здобувачем у рамках бакалаврату (тільки для майбутніх магістрів). Відповідь надається іспанською мовою.^ 5. Структура програми

Програму іспиту для вступників до магістратури ДонНУ складено у відповідності до типових програм Міністерства освіти і науки України й робочих програм кафедри романських мов. Структура програми містить такі компоненти:

 1. Загальні положення.

 2. Вимоги до іспиту.

 3. Критерії оцінювання.

ІV. Список рекомендованої літератури.


^ II. Вимоги до іспиту


Іспит складається з таких частин:

 1. Лексико-граматичний тест з іспанської мови, який містить 20 позицій (3 варіанти). Час виконання – 30 хвилин.

2. Усне реферування українського тексту іспанською мовою. Обсяг тексту 2000 знаків. Час виконання – 30 хвилин.

3. Усне представлення теми наукового дослідження, що виконано здобувачем у рамках бакалаврату. Відповідь надається іспанською мовою. Час виконання – 10 хвилин.


^ III. Критерії оцінювання та співвідношення балів та оцінок з трьох видів завдань екзаменаційного білету


1. Лексико-граматичний тест з іспанської мови, що містить 20 позицій передбачає наявність вміння коректного вибору відповідних граматичних форм і лексичних одиниць.

Оцінювання – максимально 200 балів:


- 100% - 90% (20 – 18 питань) = 200-190б. – “відмінно”

- 89% - 70% (17 – 14 питань) = 185-170б. - “добре”

- 69% - 50% (13 – 5 питань) = 165 –125б. - “задовільно”

- 49% - 0% (4 – 0 питань) = 120-100б. – “незадовільно”


2. Усне реферування українського тексту іспанською мовою (2000 знаків) передбачає правильне та стилістично адекватне використання різноманітних граматичних форм і лексичних одиниць, вміння порівнювати й протиставляти, логічно структурувати свою відповідь із використанням одиниць мови професійного спілкування. Вимова має бути коректною для забезпечення успішної комунікації, що передбачає володіння фонетичними, інтонаційними та ритмічними моделями іспанської мови з логічним наголосом і емфазою.

При усному висловлюванні кандидат має продемонструвати правильне та стилістично адекватне використання різноманітних граматичних форм і лексичних одиниць, вміння порівнювати й протиставляти, логічно структурувати свою відповідь із використанням одиниць мови професійного спілкування. Вимова має бути коректною для забезпечення успішної комунікації, що передбачає володіння фонетичними, інтонаційними та ритмічними моделями іспанської мови з логічним наголосом і емфазою.


Оцінювання - максимально 200 балів:


- оцінка “відмінно” – 200-190 балів, при наявності:

а) вилучення та відтворення теми тексту;

б) деталізованого висвітлення подій або аргументів, що представлені у тексті, а також організація їх в логічній послідовності;

в) доречного використання зв’язуючих слів і словосполучень, правильне та стилістично адекватне застосування складних граматичних структур, лексичних засобів при відсутності граматичних і лексичних помилок; допускаються одна – дві орфографічні помилки;


- оцінка “добре” – 189-170 балів, при наявності:

а) вилучення та відтворення теми тексту;

б) деталізованого висвітлення подій або аргументів, які представлені у тексті;

в) організації останніх у логічній послідовності;

г) доречного використання зв’язуючих слів і словосполучень, правильного та стилістично адекватного застосування граматичних структур і лексичних засобів; допускаються три – чотири орфографічні, одна – дві граматичні або лексичні помилки;


- оцінка “задовільно” – 169-124 балів, при наявності:

а) вказівки на тему тексту;

б) висвітлення деяких деталей подій або аргументів, які представлені у тексті;

в) доречного використання зв’язуючих слів і словосполучень, правильного застосування граматичних структур і лексичних засобів; допускаються до 5 орфографічних і 5 граматичних або лексичних помилок;


- оцінка “незадовільно” – 123-100 балів, при наявності:

а) невірного зазначення теми тексту або вірного зазначення основної теми при відсутності висвітлення деталей подій або аргументів, що представлені у тексті;

б) відсутності в роботі здобувача зв’язуючих слів і словосполучень; наявності більш п’яти орфографічних та п’яти граматичних або лексичних помилок.


3. Усне представлення іспанською мовою теми наукового дослідження, що виконано в межах бакалаврату, передбачає виклад основних положень свого наукового дослідження із зазначенням таких аспектів:

а) актуальність роботи;

б) мета, завдання;

в) матеріал дослідження: критерії відбору, теоретичні, лексикографічні та текстові джерела;

г) методологічна база;

д) загальні висновки.

Він має продемонструвати набуті навички правильного та стилістично адекватного використання різноманітних граматичних форм і лексичних одиниць, вміння порівнювати й протиставляти, логічно структурувати свою відповідь із використанням одиниць мови професійного спілкування. Вимова має бути коректною для забезпечення успішної комунікації, що передбачає володіння фонетичними, інтонаційними та ритмічними моделями іноземної мови, з логічним наголосом і емфазою.


^ Оцінювання - максимально 200 балів:


- оцінка “відмінно” 200-190 балів, передбачає повний виклад основних положень свого наукового дослідження із зазначенням таких аспектів:

а) актуальність роботи;

б) мета, завдання;

в) матеріал дослідження: критерії відбору, теоретичні, лексикографічні та текстові джерела;

г) методологічна база;

д) загальні висновки.

При усному висловлюванні здобувач має продемонструвати набуті навички правильного та стилістично адекватного використання різноманітних граматичних форм і лексичних одиниць, вміння порівнювати й протиставляти, логічно структурувати свою відповідь із використанням одиниць мови професійного спілкування (не більш 1-2 граматичні або 1-2 лексичні помилки). Вимова має бути коректною для забезпечення успішної комунікації, що передбачає володіння фонетичними, інтонаційними та ритмічними моделями іноземної мови, з логічним наголосом і емфазою.


 • оцінка “добре” - 189-170 балів, виставляється, якщо здобувач не зовсім точно формулює загальну мету дослідження, а також припускається 1 – 2 граматичні або лексичні помилки.
 • оцінка “задовільно” – 169-124 балів, передбачає не зовсім докладне і повне формулювання актуальності проведеного дослідження, його теоретичної і методологічної бази. В усному мовленні припускається до 5 фонетичних та граматичних або лексичних помилок.
 • оцінка “незадовільно” – 123-100 балів, виставляється за умови, якщо здобувач невірно сформулював актуальність і мету дослідження, неточно і не досить докладно представив матеріал дослідження, погано розбирається в методологічній базі дослідження, не спроможний повно і чітко представити загальні висновки, а також у мовленні припускається більш 5 фонетичних та граматичних або лексичних помилок.

Підсумкова оцінка з вступного іспиту до магістратури визначається як середньозважена з результатів виконання трьох видів завдань екзаменаційного білету та перераховується згідно шкали оцінювання:


^ Загальна кількість балів за комплексний іспит з другої іноземної мови (іспанської)


Оцінка за бальною шкалою, що використовується в ДонНУ

Оцінка за національною шкалою

200 - 190

5 (відмінно)

189 - 170

4 (добре)

169 - 124

3 (задовільно)

123 - 100

2 (незадовільно)
ІV. Список рекомендованої літератури

1. Розмовна практика


 1. Родригес-Данилевская Е. И. Учебник испанского языка. – М.: ЧеРО, 1998

 2. Гонсалес-Фернандес А. Самоучитель испанского языка. – М.: ЧеРО, 1998

 3. Espaсol-2000. Nivel elemental.

 4. Espaсol-2000. Nivel medio.

 5. Abanico. Curso avanzado de espaсol.

 6. Clave. Diccionario de uso del espaсol actual.2. Практична граматика

 1. Виноградов В. С. Сборник упражнений по грамматике испанского языка, Москва, ВШ, 1998.

 2. Родригес-Данилевская Е. И. Учебник испанского языка. – М.: ЧеРО, 1998.

 3. Новикова В. И. Учебник испанского языка для II курса институтов и факультетов иностранных языков. – М.: ВШ, 1989.

 4. Гонсалес-Фернандес А. Самоучитель испанского языка. – М.: ВШ, 1996.

 5. Abanico. Libro del Alumno. Pifusiуn. Barcelona. 1998.

 6. Espaсol-2000. Nivel elemental. Madrid, 1998.

 7. Espaсol-2000. Nivel medio. Madrid, 1998.

 8. Espaсol-2000. Nivel medio. Cuaderno de ejercicios. Madrid, 1998

 9. Espaсol-2000. Nivel supenor. Madrid, 1998.


ДОДАТКИДодаток 1


Вимоги до рівня володіння мовою згідно «Загальноєвропейським Рекомендаціям з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» (далі «РРЄ»)


І. Якісні аспекти мовлення:

1. У продуктивних видах мовленнєвої діяльності:^ А. Усне мовлення

1. Загальне усне мовлення /монологічне («РРЄ», стор.58):

Може давати чіткі, систематично розгорнуті описи та презентації з відповідним виділенням головних положень та релевантними допоміжними деталями. Може давати чіткі, детальні описи та презентації широкого ряду предметів, які стосуються його/її кола інтересів, викладаючи та аргументуючи думки/погляди з додатковими положеннями та відповідними прикладами.

2. Якісні характеристики усного монологічного мовлення («РРЄ», стор.28):

Діапазон

Правильність

Швидкість

Взаємодія

З'вязність

Володіє мовою достатньо, для того щоб робити точні описання, виражати точки зору на найбільш загальні теми без надто помітних пошуків слів, і використовує з цією метою деякі складні мовленнєві звороти.

Володіє мовою достатньо, для того щоб робити точні описання, виражати точки зору на найбільш загальні теми без надто помітних пошуків слів, і використовує з цією метою деякі складні мовленнєві звороти.

Може продукувати мовленнєві відрізки у досить швидкому темпі, навіть за умови хезитації під час пошуків структур або виразів. Помітно довгих пауз в його/її мовленні небагато.

Може почати бесіду, висловлюватись у свою чергу належним чином та закінчувати бесіду, коли йому/їй це потрібно, хоча не завжди він/ вона може це зробити елегантно. Може підтримувати дискусію на знайомі теми, забезпечуючи розуміння, залучаючи інших до неї тощо.

Може використовувати обмежене число схем зв'язку, щоб його висловлювання мало точний, зв'язний характер, навіть якщо у ньому трапляються деякі "перескакування" ("стрибки") під час довгого говоріння.

3. В усних текстах («РРЄ», стор.58-60):

Опис, розповідь

Може робити чіткі, детальні описи широкого кола об'єктів, пов'язаних із своєю сферою інтересів.

Публічні виступи

Може публічно висловлюватись на найбільш загальні теми з таким ступенем точності, швидкості та спонтанності, що не спричиняє утруднень або незручностей слухачеві.

Звернення до аудиторії


Може зробити чітку, послідовно розвинену презентацію з підкреслюванням значущих моментів та відповідними додатковими деталями.

Може спонтанно висловлюватись на основі підготовленого тексту і розвивати цікаві положення, висунуті слухачами аудиторії, часто демонструючи помітну швидкість та легкість вираження.^ Б. Писемне мовлення

1. Загальне писемне мовлення («РРЄ», стор.61):

Може писати зрозумілі, детальні тексти наряд знайомих тему межах своєї сфери інтересів, узагальнюючи й оцінюючи інформацію та аргументи з певної кількості джерел.

2. В письмових текстах («РРЄ», стор.62):

Творче письмо


Може писати чіткі, детальні описи дійсних або уявних подій чи вражень, виділяючи зв'язки між думками у вигляді чіткого зв'язного тексту і дотримуючись прийнятих умовностей відповідного жанру. Може писати чіткі, детальні описи на різні теми, що стосуються його/й інтересів.

Може написати огляд фільму, книги або п'єси.

Доповіді, есе


Може написати твір або доповідь з послідовно розгорнутою аргументацією, належним чином підкреслюючи значущі думки та наводячи відповідні допоміжні деталі.

Може оцінити різні думки або шляхи вирішення проблеми.

Може написати повідомлення або твір з розвиненою аргументацією, наводячи докази "за" і "проти" певної точки зору та пояснюючи переваги і недоліки різних варіантів.

Може узагальнити інформацію та аргументи з певної кількості джерел.2. У рецептивних видах мовленнєвої діяльності:

1. Аудіювання («РРЄ», стор.66):

1. Загальне розуміння


Може розуміти нормативне усне мовлення, живе або в запису, як на близькі, так і на незнайомі теми, які звичайно зустрічаються в особистому, суспільному, академічному або професійному житті. Лише надзвичайний фоновий шум, неадекватна структура висловлювання та/або вживання ідіоматизмів впливає на здатність розуміти.

2. Розуміння розмови

Може розуміти пожвавлену розмову носіїв мови.

Може з певним зусиллям "вловити" багато зі сказаного навколо нього/неї, але може вважати для себе важким стати активним учасником дискусії з кількома носіями мови, які ніяк не змінюють свого мовлення.

2. Читання («РРЄ», стор.69-70):

1.Загальне читання

Може читати з високим ступенем самостійності, адаптуючи стиль і швидкість читання до різних текстів і цілей, і вибірково використовуючи відповідні довідкові джерела. Має широкий активний словниковий запас читання, але може відчувати деякі утруднення при зустрічі з маловживаними ідіомами.

2. Читання з метою орієнтації


Може швидко переглянути довгий і складний текст, знаходячи потрібні йому деталі.

Може швидко ідентифікувати зміст і відповідність новин, статей, повідомлень на професійні теми широкого діапазону, вирішуючи, чи потрібне більш уважне їх вивчення.

3. Читання для отримання інформації і аргументації

Може вилучати інформацію, думки і точки зору з вузькоспеціальних джерел у межах своєї сфери.

Може розуміти спеціальні статті поза своїм полем діяльності за умови, якщо можна інколи користуватись словником для підтвердження своєї інтерпретації сприйнятої термінології.

Може розуміти статті та доповіді, що стосуються сучасних проблем, в яких автори мають особливі погляди.3. У інтерактивних видах мовленнєвої діяльності («РРЄ», стор.74-77):

1. Загальне усне спілкування/діалогічне


Може користуватись мовою вільно, правильно й ефективно, в широкому діапазоні загальних, академічних, професійних тем про дозвілля, чітко позначаючи зв'язки між ідеями. Може спонтанно спілкуватись, добре контролюючи граматичний аспект, без жодних ознак необхідності обмеження того, що він/вона хоче сказати, приймаючи стиль мовлення залежно від обставин

2. Розуміння співрозмовника

Може детально розуміти, що сказано йому/їй на нормативному усному мовленні навіть в умовах шуму.

3. Дискусія


Може підтримувати жваву бесіду з носіями мови.

Може досить точно виражати свої думки і погляди, наводити свої та переконливо реагувати на складні аргументації інших.

Може брати активну участь у неформальній бесіді зі знайомим контекстом, коментувати, чітко висловлювати свою точку зору, оцінювати альтернативні пропозиції, висувати гіпотези й реагувати на них.

Може з деякими зусиллями зрозуміти більшість із того, що говориться при ньому/ній у дискусії, проте може вважати надто складним успішно взяти участь у бесіді/дискусії з носіями мови, які абсолютно не змінюють свого мовлення.

Може висловлюватись "за" і захищати свої погляди в дискусії, наводячи відповідні пояснення, аргументи й коментарі.ІІ. Комунікативні компетенції

1. Лінгвістичні компетенції («РРЄ», стор 110-117):

Загальний лінгвістичний діапазон

Лексична компетенція

Граматична компетенція

Фонологічна компетенція

Може ясно виразитись, не маючи потреби в обмеженні того, що хоче сказати.

Має достатній діапазон мовлення, щоб описати щось чітко, виразити точки зору і розвинути аргументацію без помітних утруднень при пошуках слів, використовуючи складні синтаксичні форми.

Вільно володіє лексикою на найбільш загальні теми та теми, пов'язані з його/її сферою діяльності.


Належний граматичний контроль; випадкові помилки або несистематичні огріхи та незначні порушення у структурі речення все ж інколи трапляються, проте рідко, і до того ж вони часто виправляються при поверненні назад.

Демонструє відносно високий ступінь граматичного контролю. Не робить помилок, що ведуть до нерозуміння.

Володіє чіткою, природною вимовою та інтонацією.
2. Соціолінгвістична («РРЄ», стор.121):


Може висловлюватись упевнено, чітко і ввічливо у формальному та неформальному реєстрах, адекватно ситуації та особистості співрозмовника.

Може з певним зусиллям розуміти і брати участь в групових дискусіях/бесідах, навіть коли мова швидка й розмовна.

Може підтримувати стосунки з носіями мови без того, щоб ненавмисне їх розсмішити, роздратувати, або змусити поводитись інакше, ніж вони поводились би з носієм мови.

Може висловлюватись відповідно до ситуації та уникати грубих помилок при формулюванні.


3. Прагматична компетенція («РРЄ», стор.124-125):1. Дискурсивна

компетенція

Гнучкість

Розгортання теми

Зв’язність і злитність

Може привести зміст і форму власного висловлювання у відповідність до ситуації та реципієнта, а також враховувати рівень формальності залежно від обставин. Може пристосовуватись до змін напряму, стилю та поставлених акцентів, які звичайно відбуваються в розмові.


Може розвивати чіткий опис або розповідь, аргументуючи й захищаючи власні погляди, наводячи відповідні деталі та приклади.Може ефективно використовувати різноманітні засоби/слова зв'язку, щоб чітко позначити вид зв'язків між думками.

Може використовувати обмежену кількість схем зв'язку, щоб пов'язати свої висловлювання у чітке, зв'язне мовлення, хоча у довгих репліках можуть бути деякі "перескакування".2. Функціональна компетенція

Швидкість мовлення

Точність висловлюванн

Може висловлюватись досить легко. Не зважаючи на те, що має деякі проблеми з формулюванням і тому трапляються паузи та невдачі, він/вона здатний/а продовжувати мовлення без сторонньої допомоги.

Може висловлюватись зрозуміло, хоча й зупиняючись для граматичного і лексичного планування висловлювання та виправлення, особливо у довготривалих відрізках мовлення.


Може впевнено передавати детальну інформацію.


Може точно кваліфікувати точки зору і твердження відповідно до ступенів, напр., напевно/можливо, впевненість/сумнів, ймовірність тощо.

Схожі:

Робоча програма iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма iconМ. С. Лисенко програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етика бізнесу» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма iconО. В. Дорохов програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Електричні машини” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 050701...
Робоча програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Транспортне право» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Робоча програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101...
Робоча програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 140101...
Робоча програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма iconТ.Є. Одаренко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Економіка якості (для студентів фпотазн 5 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи