Міністерство освіти І науки icon

Міністерство освіти І науки
НазваМіністерство освіти І науки
Дата29.06.2012
Розмір72.6 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Кафедра теорії і практики перекладу


РОБОЧА ПРОГРАМА


вступного іспиту з другої іноземної мови (англійської)

для вступників до магістратури ДонНУ

на здобуття ОКР «Магістр»

Напрям підготовки 0305-Філологія

Спеціальність “Переклад (англійська, німецька мови)”

8.02030304


Затверджено на засіданні Вченої Ради
факультету іноземних мов
Протокол № , від 2012 р.
Голова Вченої Ради
_________________________В.Д. Каліущенко^ Донецьк – 2012

Загальні положення


Для вступу на спеціальність „Переклад (німецька, англійська мови)” факультету іноземних мов Донецького національного університету здобувачам освітньо-кваліфікаційних рівнів «магістр» необхідно скласти іспит з другої іноземної мови. Вимоги до кандидатів та структура іспиту регулюються положеннями даної програми.

Робочу програму складено відповідно до наказу (про впровадження вступних іспитів до магістратури), типових робочих програм Міністерства освіти і науки України та робочих програм кафедри теорії і практики перекладу й структуровано таким чином:


 1. Вимоги до кандидатів

 2. Структура іспиту з другої іноземної мови (англійська)

 3. Критерії оцінювання

 4. Рекомендована література для підготовки до іспиту з другої іноземної мови (англійська)
 1. Вимоги до кандидатів


Від вступника вимагається володіння англійською мовою на рівні В 2.2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Цей рівень володіння мовою забезпечує академічну і професійну мобільність студентів, дозволяє їм компетентно функціонувати в академічному просторі і вести самостійну науково-дослідницьку діяльність.

Кандидат, якій володіє мовою на рівні В2.2, повинен продемонструвати, що він може:

 • розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й технічні (спеціалізовані) дискусії за своїм фахом;

 • нормально спілкуватися з носіями мови з таким ступенем швидкості та спонтанності, який не завдає труднощів жодній із сторін;

 • чітко, детально висловлюватись на широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти

(«Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання», стор.24).

Якісні аспекти мовлення, що відповідають рівню комунікативної компетенції В 2.2.  1. Структура іспиту з другої іноземної мови (англійська)


Іспит складається з таких частин:

 1. Лексико-граматичний тест з англійської мови, що містить 20 позицій. Час виконання – 20 хвилин.
 1. Переклад тексту з англійської мови на рідну. Обсяг тексту – 900-1000 знаків. Час виконання – 45 хвилин.
 1. Усне реферування тексту з рідної мови на англійську. Обсяг тексту – 1800-2000 знаків. Час виконання – 25 хвилин.
 1. Критерії оцінювання
 1. Лексико-граматичний тест (20 питань) передбачає вміння коректного вибору відповідних граматичних і лексичних одиниць:

Оцінювання – максимально 200 балів:

 • відмінно” – 200-190 балів (20-18 правильних відповідей)

 • добре” – 185-170 балів (17-14 правильних відповідей)

 • задовільно” – 165-125 балів (13-5 правильних відповідей)

 • незадовільно” – 120-100 балів (4-0 правильних відповідей)
  1. Переклад тексту передбачає адекватний переклад тексту, виконаний у повному обсязі з коректним застосуванням граматичних і лексичних відповідників. При оцінюванні адекватності перекладу потрібно приймати до уваги наступні помилки:

  • пропуск важливої інформації при перекладі та перекручування інформації – мінус 10 балів;

  • лексичні помилки та похибки при перекладі – мінус 5 балів;

  • морфологічні, синтаксичні, орфографічні, пунктуаційні та стилістичні помилки – мінус 1 балів.

Оцінювання – максимально 200 балів:

 • відмінно”– 200-190 балів

 • добре” – 189-170 балів

 • задовільно” – 169-124 балів

 • незадовільно” – 123-100 балів
 1. Усне реферування тексту з рідної мови на англійську (1800-2000 знаків): передбачає правильне та стилістично адекватне використання різноманітних граматичних форм і лексичних одиниць, вміння порівнювати й протиставляти, логічно структурувати свою відповідь із використанням одиниць мови професійного спілкування. Вимова має бути коректною для забезпечення успішної комунікації, що передбачає володіння фонетичними, інтонаційними та ритмічними моделями англійської мови з логічним наголосом і емфазою.

^ Оцінювання – максимально 200 балів:

Оцінка “відмінно” – 200-190 балів (1-2 граматичні помилки) передбачає такі вміння:

 • вилучення та відтворення теми тексту;

 • деталізоване висвітлення подій або аргументів, що представлені у тексті, а також організація їх у логічній послідовності;

 • доречне використання зв’язуючих слів і словосполучень, правильне та стилістично адекватне застосування складних граматичних структур, лексичних засобів при відсутності граматичних і лексичних помилок.

Оцінка “добре” – 189-170 балів (3-4 граматичні або лексичні помилки) передбачає такі вміння:

 • вилучення та відтворення теми тексту;

 • деталізоване висвітлення подій або аргументів, які представлені у тексті;

 • організація останніх у логічній послідовності;

 • доречне використання зв’язуючих слів і словосполучень, правильне та стилістично адекватне застосування граматичних структур і лексичних засобів;

 • можливі одна-дві граматичні або лексичні помилки.

Оцінка “задовільно” – 169-124 балів (до 7-10 граматичних або лексичних помилок) передбачає такі вміння:

 • зазначення теми тексту;

 • висвітлення деяких деталей подій або аргументів, які представлені у тексті;

 • доречне використання зв’язуючих слів і словосполучень, правильне застосування граматичних структур і лексичних засобів;

 • можливі не більше 5 граматичних або лексичних помилок.

Оцінка “незадовільно” – 123-100 балів (більше 10 граматичних або лексичних помилок) передбачає:

 • невірне зазначення теми суспільно-політичного тексту або вірне зазначення основної теми при відсутності висвітлення деталей подій або аргументів, що представлені у тексті;

 • відсутність в мовленні здобувача зв’язуючих слів і словосполучень;

 • наявність більш десяти граматичних або лексичних помилок.

 1. Загальна кількість балів за комплексний іспит з другої іноземної мови (англійська)

Підсумкова оцінка з вступного іспиту до магістратури визначається як середньозважена оцінка результатів виконання трьох видів завдань екзаменаційного білету та перераховується згідно шкали оцінювання, прийнятої у ДонНУ:


^ Оцінка за бальною шкалою, що використовується в ДонНУ

Оцінка за національною шкалою

200 - 190

5 (відмінно)

189 - 170

4 (добре)

169 - 124

3 (задовільно)

123 - 100

2 (незадовільно)
 1. ^ Рекомендована література для підготовки до іспиту з другої іноземної мови (англійська)


Лексика


 1. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю., Рябих М.В. Практичний курс англійської мови: Підручник для студентів молодших курсів вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад»). – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 432 с.

 2. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю. Практичний курс англійської мови: Підручник для студентів другого курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад»). – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 356 с.

 3. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Ковальчук Н.М., Набокова І.Ю., Пчеліна С.Л., Рябих М.В. Практичний курс англійської мови: Підручник для студентів третього курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад»). – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 520 с.

 4. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Ковальчук Н.М., Ярощук І.П., Ганічева Т.В., Кукуєва Н.О. Практичний курс англійської мови: Підручник для студентів четвертого курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад»). – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 608 с.


Граматика


 1. Gordon E.M., Krylova I.P. A grammar of Present-Day English (Parts of Speech). - M., 1980

 2. Kaushanskaya V.L. Kovner R.L., Kozhevnikova O.N. A grammar of the English Language. - Л., 1973.

 3. Kobrina N.A., Komeyeva E.A., Ossovskaya M.I., Guzeyeva K.A. An English Grammar: Morphology. - M., 1985 .

 4. Методичний посібник з курсу граматики для студентів 2 курсу спеціальності „Переклад” / укл. Подєнєжна Т.О., Шевченко Л.І. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 27 с.

 5. Barmina L. A., Verchovskaya I. P.. Learning the Articles. М.: Высшая шк., 1998.

 6. Luke Podromou, Grammar and vocabulary for First Certificate. – Longman, 1999.


Практика перекладу


 1. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: У 2-х ч. Вінниця: Нова книга, 2001.

 2. Карабан В.І., Мейс Дж. Dictum Factum Translation from Ukrainian into English. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 608с.

 3. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Іванко Ю.П. Dictum Factum. Переклад англомовної юридичної літератури. – Вінниця. – Поділля-2000, 2004 –480с.

 4. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Омелянчук О.О. Dictum Factum Переклад англомовної технічної літератури. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 296с.

 5. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Пенькова І.О., Ярощук І.П. Dictum Factum Переклад англомовної економічної літератури. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 496с.

 6. Chernovaty L., Karaban V. Dictum Factum International Conventions on Human Rights. – Вінниця. – Поділля-2000, 2004 – 256с.

 7. Chernovaty L., Karaban V. Dictum Factum International Political, Economic and Military Organizations. – Поділля-2000. – Вінниця, 2004 – 208 p.Схожі:

Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки iconМ. С. Барчій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2009. № С. 102-110
Україна. Міністерство освіти і науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи