Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради icon

Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
НазваЗатверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Сторінка1/12
Дата29.06.2012
Розмір1.65 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ЗАТВЕРЖДЕНО

на засіданні Вченої ради

економіко-правового факультету

протокол № 4 від 23.12.2011 р.

Голова Вченої ради

_______________ Р.Ф. Гринюк


Порядок проведення та критерії оцінки

фахового випробування

для вступників на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»

для спеціальності «Правознавство»

у 2012 році


Головною метою фахового випробування за спеціальністю у формі тестування для тих, хто поступає на спеціальність «Правознавство» (освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр») з дисциплін «Теорія права», «Конституційне право України», «Цивільне право», «Трудове право», «Господарське право», «Адміністративне право», «Кримінальне право» є визначення обсягу і характеру знань студентів, які одержали освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», з питань теорії права, конституційного, цивільного, трудового, господарського, адміністративного та кримінального права рівня їх правосвідомості та юридичного мислення, що виступають як необхідні умови можливості отримання ними освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю «Правознавство».

Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін, які поділяються на:

а) п’ять тестів першого рівня складності (тестові завдання А), для кожного з яких запропоновано п'ять варіантів відповідей, позначених буквою, причому вірною з них є лише одна відповідь. Серед варіантів відповідей необхідно визначити найбільш правильне і повне теоретичне положення, фрагмент законодавчого формулювання, тезу, що відповідає вимогам чинного законодавства. Кожна правильно вказана відповідь оцінюється в 1 бал.

б) три тести другого рівня складності (тестові завдання Б), які містять питання з приведеними варіантами відповідей, позначеними цифрою, при цьому у кожному завданні дві та більше правильних відповідей. Серед запропонованих варіантів відповідей необхідно знайти і вказати номери, під якими приведені правильні відповіді. Кожний правильно вирішений тест оцінюється в 2 бали;

в) два тести третього рівня складності (тестові завдання В), які містять завдання на встановлення того, чи розуміє студент суть вивченого матеріалу, чи може він здійснити його інтерпретацію та екстраполяцію. Вони побудовані у формі співвідношення або послідовності. Серед запропонованих варіантів відповідей необхідно визначити логічні пари, або провести розширений вибір, або побудувати певну послідовність. Кожний правильно вирішений тест оцінюється в 3 бали.

Максимальна кількість балів, отриманих за вирішення тестових завдань, складає 102 бали.

Відповідно до нижче приведеної схеми, відбувається переведення балів, отриманих студентом за виконання тесту, у шкалу 100-200 балів наступним чином:

тестовий бал

шкала 100-200
тестовий бал

шкала 100-200
тестовий бал

шкала 100-200
тестовий бал

шкала 100-200
тестовий бал

шкала 100-200

0

100
24

109
47

116
69

124
92

170

1

101
25

109
48

116
70

125
93

173

2

101
26

109
49

116
71

126
94

176

3

101
27

109
50

117
72

127
95

179

4

102
28

110
51

117
73

128
96

182

5

102
29

110
52

117
74

129
97

185

6

102
30

110
53

118
75

130
98

188

7

103
31

111
54

118
76

132
99

191

8

103
32

111
55

118
77

134
100

194

9

103
33

111
56

119
78

136
101

197

10

104
34

112
57

119
79

138
102

200

11

104
35

112
58

119
80

140


12

104
36

112
59

120
81

142


13

105
37

113
60

120
82

144


14

105
38

113
61

120
83

146


15

105
39

113
62

121
84

148


16

106
40

114
63

121
85

150


17

106
41

114
64

121
86

152


18

106
42

114
65

121
87

15519

107
43

114
66

122
88

158


20

107
44

115
67

122
89

161


21

107
45

115
68

123
90

164


22

108
46

115

91

167


23

108

Всі відповіді на тестові завдання повинні заноситися в аркуш відповідей (екзаменаційний аркуш) шляхом вписування необхідної відповіді, позначеної буквою (на тестові завдання А), цифрою (на тестові завдання Б), певна послідовність букв або відповідність певної цифри певній букві (на тестові завдання В). Він заповнюється ручкою синього або чорного кольору. Обов’язково фіксується номер варіанта на аркуші. Жодні зайві помітки на аркуші не допускаються.

Тестові завдання повинні бути виконані протягом 120 хвилин.

Примітка. Особи, які отримали 0 - 123 бали (за 100-200 бальною шкалою) вважаються такими, які отримали оцінку «незадовільно».


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький національний університет

^ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ


затверджено

Вченою радою

економіко-правового факультету

(протокол № 4 від 23.12.2011 р.)

Голова Вченої Ради

______________ Гринюк Р.Ф.


програма

фахового випробування для вступників

на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра

для спеціальності «Правознавство» у 2012 році


Донецьк - 2011

^ РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

«Теорія права»


Тема 1. Право у системі соціального регулювання відносин в суспільстві

Регулювання відносин у суспільстві і право. Нормативні і ненормативні регулятори: ціннісний, інформаційний, шлюбно-сімейний, релігійний, моральний, естетичний, правовий і ін. Поняття соціальних норм. Норми соціальні і технічні. Види соціальних норм: правові, моральні, корпоративні і ін. Право в системі соціальних норм і його призначення. Місце права в системі соціального регулювання з погляду гармонізації національного права і європейського права.

Поняття права. Об'єктивне і суб'єктивне у праві. Право як система правил поведінки і як міра свободи особи. Зміст права. Право як масштаб поведінки, як вживання однакової міри до різних людей.

Право і держава. Їх взаємодія. Примат права, зв'язаність держави правом. Розсуд держави, відступ від права, свавілля.

Право і економіка. Економічні інтереси в праві. Соціально-економічна обумовленість в праві. Можливості і межі дії права на економіку.

Право і політика. Право як основа і засіб виразу політики. Право і національні відносини в суспільстві.

Сутність права. Право як соціальний регулятор відносин у суспільстві. Соціальна цінність права. Право як явище цивілізації і культури людського суспільства. Право і моральність. Ідеї «належного» і «сущого», «справедливого» у праві. Гуманізація права. Ознаки і властивості права. Прояви сутності права на різних етапах його розвитку. Соціальна цінність і регулятивні властивості права як критерії його прогресивного розвитку.

Функції права. Поняття, зміст, класифікація. Соціальні і юридичні функції. Виховна функція, функції громадянської згоди і соціального захисту особи. Регулятивні статична і динамічна, охоронна функції. Інші функції, які виконує право.


^ Тема 2. Джерела (форми) права

Поняття джерела (форми) права. Форма і зміст права. Форма права і його сутність.

Класифікація джерел права. Тенденції в розвитку джерел.

Поняття і основні ознаки нормативно-правового акту, його відмінність від актів вживання і роз'яснення права. Види нормативно-правових актів. Право і закон. Закон як вид нормативно-правового акту. Верховенство закону. Закон і підзаконні нормативні акти. Локальні нормативно-правові акти. Роль судової практики в нормативному регулюванні. Нормативні акти суспільних організацій Межі дії нормативно-правових актів у часі, просторі і за колом осіб.

Прецедент як джерело права. Види прецеденту.

Звичай. Співвідношення права і звичаю. Діловий звичай. Правовий звичай. Звичаєве право.

Юридична доктрина. Доктрина і коментарі до юридичних текстів.

Нормативний договір: типовий і зразковий. Міжнародні угоди.

Порівняльний аналіз місця і ролі джерел права на основі гармонізації і адаптації внутрішнього права держави і європейського права.

Правила гуртожитку, етикет і інші регулятори у суспільстві. Їх співвідношення з правом.


^ Тема 3. Правотворчість і систематизація в праві

Поняття і загальна характеристика правотворчого процесу. Значення правотворчості в різних правових системах.

Єдність правотворчості і правового регулювання. Правотворчість і управління у суспільстві.

Правотворчість як завершальна стадія формування права. Правотворчість і правотворення.

Зміст правотворчого процесу, його стадії і суб'єкти. Концепція законопроекту. Законодавча ініціатива.

Якість і мова правових актів. Законодавча техніка. Юридичні терміни, конструкції, аксіоми і презумпції. «Закон про закони» і механізм регулювання правотворчого процесу. Проблеми правотворчості і гармонізації та адаптації внутрішньодержавного права і європейського права.

Систематизація в праві. Акти кодифікації, їх види та структура. Інкорпорація та консолідація. Електронно-обчислювальна техніка у систематизації правових актів.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconЗатверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін: «Конституційне право України», «Цивільне...
Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconЗатверджено Вченою радою економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Окр молодшого спеціаліста з основ теорії права І держави, конституційного законодавства, судової системи, правоохоронних органів...
Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconПлан роботи Вченої ради університету на 2010-2011 навчальний рік
Розглянутий та затверджений на засіданні Вченої ради 09. 09. 2010 р протокол №2
Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconПлан роботи Вченої ради університету на 2010-2011 навчальний рік
Розглянутий та затверджений на засіданні Вченої ради 09. 09. 2010 р протокол №2
Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconПрограма вступного випробування з української мови І літератури
Затверджено на засіданні вченої ради факультету філології та журналістики Протокол №4 від 16 листопада 2011 року
Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconРозпорядження № від 2014 р. Затверджено на засіданні Вченої ради університету від 201 р
Дата та номер протоколу засідання Вченої ради університету, на якому затверджена тема дисертації
Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconПрограма вступного випробування з української мови напряму підготовки 06. 020303. Філологія*. Українська мова І література
Затверджено на засіданні вченої ради факультету філології та журналістики Протокол №4 від 16 листопада 2011 року
Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconЗатверджую ректор Луцького національного технічного університету професор В. Божидарнік “ ” 2012 р. План роботи Вченої ради
Вченою радою Луцького нту 27. 06. 2012 р. (протокол №11) та зі змінами, затвердженими на засіданні Вченої ради університету 27. 09....
Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconДержавного екзамену з математики та методики її викладання для окр
Схвалено на засіданні вченої ради фізико-математичного факультету від 19 листопада 2008 р., протокол №4
Затверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради iconПротокол № від 20 р. Голова вченої ради (піп, підпис)
Спеціальність
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи