7. 02030304 «Переклад (англійська, німецька мови)» міністерство освіти та науки icon

7. 02030304 «Переклад (англійська, німецька мови)» міністерство освіти та науки
Скачати 115.16 Kb.
Назва7. 02030304 «Переклад (англійська, німецька мови)» міністерство освіти та науки
Дата29.06.2012
Розмір115.16 Kb.
ТипДокументи

Робоча програма з вступного іспиту: 7.02030304 «Переклад (англійська, німецька мови)»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ


Кафедра теорії і практики перекладу


РОБОЧА ПРОГРАМА


вступного іспиту з основної іноземної мови (англійської)

для вступників до магістратури ДонНУ

на здобуття ОКР «Спеціаліст»

Напрям підготовки 0305-Філологія

Спеціальність “Переклад (англійська, німецька мови)”

7.02030304


Затверджено на засіданні Вченої Ради
факультету іноземних мов
Протокол № , від 2012 р.
Голова Вченої Ради
_________________________В.Д. Каліущенко^ Донецьк – 2012

Загальні положення


Для вступу на спеціальність „Переклад (англійська, німецька мови)” факультету іноземних мов Донецького національного університету здобувачам освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» необхідно скласти іспит з основної іноземної мови. Вимоги до кандидатів та структура іспиту регулюються положеннями даної програми.

Робочу програму складено відповідно до типових робочих програм Міністерства освіти і науки України та робочих програм кафедри теорії і практики перекладу й структуровано таким чином:


 1. Вимоги до кандидатів

 2. Структура іспиту з основної іноземної мови (англійська)

 3. Критерії оцінювання

 4. Рекомендована література для підготовки до іспиту з основної іноземної мови (англійська)
 1. Вимоги до кандидатів


Від вступника вимагається володіння основною іноземною мовою на рівні C 1.2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Рівень С 1.2 забезпечує академічну і професійну мобільність студентів магістратури, дозволяє їм компетентно функціонувати в академічному просторі і вести самостійну науково-дослідницьку діяльність. Кандидат, який володіє мовою на рівні C 1.2, повинен продемонструвати, що він може

 • розуміти широкий спектр досить складних та об'ємних текстів і розпізнавати імпліцитне значення;

 • висловлюватись швидко і спонтанно без помітних утруднень, пов'язаних з пошуком засобів вираження;

 • ефективно і гнучко користуватись мовою у суспільному житті, навчанні та з професійними цілями;

 • чітко, логічно, детально висловлюватись на складні теми, демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, коннекторами та зв'язними програмами висловлювання

(«Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання», стор.24).

Якісні аспекти мовлення, що відповідають рівням комунікативної компетенції С 1.2., представлені у Додатку 1.


 1. Структура іспиту з основної іноземної мови (англійська)


Іспит складається з таких частин:


 1. Тестові завдання, що передбачають відповіді на питання з історії англійської мови, лінгвокраїнознавства країн англійської мови та порівняльних дисциплін (порівняльна лексикологія англійської та української мов, порівняльна граматика англійської та української мов, порівняльна стилістика англійської та української мов), з перекладознавчих дисциплін (вступ до перекладознавства, лексичні та граматичні проблеми перекладу) та основ теорії мовної комунікації. Теоретичний тест містить 10 завдань. Час виконання – 15 хвилин.
 1. Лексико-граматичний тест з іноземної мови, що містить 20 позицій. Час виконання – 20 хвилин.
 1. Переклад тексту з англійської мови на рідну. Обсяг тексту – 900-1000 знаків. Час виконання – 45 хвилин.
  1. Критерії оцінювання
 1. Тест з теоретичних дисциплін (10 питань) передбачає вміння знаходити вірну відповідь з-поміж варіантів множинного вибору на основі володіння інформацією з основних проблем теоретичних дисциплін.

Оцінювання – максимально 200 балів:

 • відмінно” – 200-190 балів (10-9 правильних відповідей)

 • добре” – 180-170 балів (8-7 правильних відповідей)

 • задовільно” – 160-130 балів (6-3 правильних відповідей)

 • незадовільно” – 120-100 балів (2-0 правильних відповідей)
 1. Лексико-граматичний тест (20 питань) передбачає вміння коректного вибору відповідних граматичних і лексичних одиниць:

Оцінювання – максимально 200 балів:

 • відмінно” – 200-190 балів (20-18 правильних відповідей)

 • добре” – 185-170 балів (17-14 правильних відповідей)

 • задовільно” – 165-125 балів (13-5 правильних відповідей)

 • незадовільно” – 120-100 балів (4-0 правильних відповідей)
 1. Переклад тексту передбачає адекватний переклад тексту, виконаний у повному обсязі з коректним застосуванням граматичних і лексичних відповідників. При оцінюванні адекватності перекладу потрібно приймати до уваги наступні помилки:

  • пропуск важливої інформації при перекладі та перекручування інформації – мінус 10 балів;

  • лексичні помилки та похибки при перекладі – мінус 5 балів;

  • морфологічні, синтаксичні, орфографічні, пунктуаційні та стилістичні помилки – мінус 1 балів.

Оцінювання – максимально 200 балів:

 • відмінно”– 200-190 балів

 • добре” – 189-170 балів

 • задовільно” – 169-124 балів

 • незадовільно” – 123-100 балів
 1. Загальна кількість балів за комплексний іспит з основної іноземної мови (англійська)

Підсумкова оцінка з вступного іспиту до магістратури визначається як середньозважена результатів виконання з трьох видів завдань екзаменаційного білету та перераховується згідно шкали оцінювання, прийнятої у ДонНУ:^ Оцінка за бальною шкалою, що використовується в ДонНУ

Оцінка за національною шкалою

200 - 190

5 (відмінно)

189 - 170

4 (добре)

169 - 124

3 (задовільно)

123 - 100

2 (незадовільно)
 1. ^ Рекомендована література для підготовки до іспиту з основної іноземної мови (англійська)
  1. Література з теоретичних дисциплін


Історія англійської мови


 1. Аракин В.Д. История английского языка: Учебное пособие. – 2-е изд. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. – 272 с.

 2. Иванова И.П., Чахоян Л.П., Беляева Т.М. История английского языка. Учебник. Хрестоматия. Словарь. – СПб.: Издательство «Лань», 1999. – 512 с.

 3. Ильиш Б.А. История английского языка. (На англ яз.): Учебник. – Л., «Просвещение», 1972. – 351 с.

 4. Расторгуева Т.А. История английского языка: Учебник / Т.А. Расторгуева. – 2-е изд., стер. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 352 с. – На англ. яз.

 5. Reznik R.V., Sorokina T.S., Reznik I.V. A History of the English Language. История английского языка: Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 496 с.


Лінгвокраїнознавство країн англійської мови


    1. Артемова А.Ф. Энциклопедия самообразования по английскому языку и страноведению Великобритании и США. - М.: ООО "Издательство Астрель", 2005. – 398с.

    2. Виссон Л. Русские проблемы в английской речи. Слова и фразы в контексте двух культур. – М.: «Валент», - 2005. – 191с.

    3. Комова Т.А. Основы сопоставительной культурологии. – М.: Изд-во МГУ, 2000. – 168с.

    4. Ніколаенко А.Г. Соціальні аспекти мовлення. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2005. – 256с.

    5. Пинягин Ю.Н. Великобритания: история, культура, образ жизни. – Пермь: Изд-во Перм. Ун-та, 1996.

    6. Федорчук М.М. Американський варіант англійської мови: історія і сьогодення. - Вінниця, НОВА КНИГА, 2006. – 176 с.

    7. Bill Bryson. Mother tongue. The English language. London: Pengiun, 1990.

Donald Mackinnon. Good and Bad English // English: history, diversity and change. London: Routledge, 1996.


Порівняльна лексикологія англійської та української мов


 1. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). – М.: Международные отношения, 1975. – 240 с.

 2. Введение в сравнительную типологию английского, русского и украинского язьїков. – К.:Вища школа, 1977. – 146с.

 3. Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. Посібник для перекладацьких відділень вузів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. – 160 с.

 4. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 464 с.

 5. Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства: Підручник. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2006. – 424 с.

 1. Arnold I. V. The English Word. – M.: Высшая школа, 1986. – 296 с.

 2. Ginsburg R.S., Khidekel S.S., Knyazeva Y.Y, Sankm A.A. A Cource in Modem English Lexicology. – M.: Высшая школа, 1979. – 269с.

 3. Rayevska N.M. English Lexicology. – К.: Вища школа, 1971. – 335 с.


Порівняльна граматика англійської та української мов


 1. Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английског язика. – М., 1975.

 2. Вайхман Г.А. Новое в грамматике. – М., 1990.

 3. Введение в сравнительную типологию английского, русского и украинского язьїков. – К.:Вища школа, 1977. – 146 с.

 4. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М., 1981.

 5. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов. – К.: Либідь, 1995. – 238 с.

 6. Blokh. M.Y. A Course in Theoretical English Grammar. – M., 1983.

 7. Ilyish. B.I. The structure of Modern English. – L., 1971.

 8. Khaimovich B.S., Rogovskaya B.I. A Course in English Grammar. – М., 1967.

 9. Rayevskaya N.M. Modern English Grammar. – Kiev, 1976.

 10. Yoffic L.L., Chakhnoyan L.P. Readings in Theory of English Grammar. – L., 1967.


Порівняльна стилістика англійської та української мов


 1. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов. Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 224 с.

 2. Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 240 с.

 3. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теорія метафоры 1990. – с.387-416.

 4. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К., 1993.

 5. Сучасна українська мова. – К., 1997.

 6. Ужченко В.Д., Авксеньев Л.Г. Українська фразеологія. – Харків, 1990.

 7. Arnold I.V. Stylistics of Modern English. – L., 1973.

Galperin I.R. Stylistics. – ML, 1977.


Вступ до перекладознавства


 1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. – СПб., 2001.

 2. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. – СПб., 2003.

 3. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М.: МО, 1975.

 4. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія та практика перекладу (німецька мова). – Вінниця: Нова книга, 2006.

 5. Комиссаров В.Н. Теория перевода. – М.: Высш. школа, 1990.

 6. Комиссаров В.Н., Коралова А.Л. Практикум по переводу с английского на русский. - М.: Высш. школа, 1990.

 7. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2001.

 8. Лилова А. Введение в общую теорию перевода. – М.: Высш. школа, 1985.

 9. Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. – М.: Воениздат, 1980.

 10. Ревзин И.И., Розенцвейг В.Ю. Основы общего и машинного перевода. - Москва: Высш. школа, 1964.

 11. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М. 1974.

 12. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. - Москва: Высш. школа, 1983.

 13. Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. – Москва: Воениздат, 1973.

 14. Чуковский К. Высокое искусство. – М., 1968.

 15. Koller W. Einfьhrung in die Ьbersetzungswissenschaft. – Wiesbaden: Quelle und Meyer, 1997.

 16. Newmark P. Approaches to Translation. – Prentice Hall, 1981.

 17. Nida E.A. Toward a Science of Translating. – Leiden, 1964.


Лексичні і граматичні проблеми перекладу (англійська мова)


 1. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). – М.: Международные отношения, 1975. – 240 с.

 2. Ермолович Д.И. Имена собственные на стыке языков и культур. Заимствование и передача имен собственных с точки зрения лингвистики и теории перевода – М.: Русский язык, 2001.

 3. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову. Ч. І-II. – К.: Політична думка, 1997, 1999.

 4. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и фак-тов ин.яз. – М.: Высшая школа, 1990. – 253 с.

 5. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. – К.: Видавництво Київського університету, 1982.

 6. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2000. – 448 с.

 7. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М: Международные отношения, 1974.

 8. Слепович В.С. Курс перевода. – Мн.: «ТетраСистемс», 2002. – 272 с.


Основи теорії мовної комунікації


 1. Арутюнова Н.Д. Фактор адресата // Известия АН СССР. СЛЯ. Т.40. № 4. 1981. С.356-367.

 2. Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної генології. – К.: Вид. Центр “Академія”, 2006. – 248 с.

 3. Иссерс О. С. Речевое воздействие в аспекте коммуникативных категорий. Вестник Омского университета, 1999, Вып. 1. С. 74-79.

 4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987. 263 с.

 5. Клюев Е.В. Речевая коммуникация: Учебное пособие для университетов и вузов. – М.: „Издательство ПРИОР“, 1989. – С.337-369.

 6. Пиз А. Язык телодвижений. – М., 2002. – 272 с.

 7. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – К.: Спілка рекламістів України, Українська асоціація публік рілейшнз, 1996. – 175 с.

 8. Тер-Минасова С.Г. Личность и коллектив в языках и культурах. Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2003. № 2. С. 7 – 17.

 9. Austin J.L. Zur Theorie der Sprechakte. 2 Aufl. – Stuttgart: Reclam, 1979 – 217 S.

 10. Cohen L.J. Searles Theory of Speech Acts. – Philosophical Review,1970, No. 79. – P. 545 – 557.

 11. Heringer H.J. Interkulturelle Kommunikation. A. Franckle Verlag Tьbingen und Basel. – 2004. –240 S.
  1. Література з основної іноземної мови (англійська) і практики перекладу


Лексика


 1. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю., Рябих М.В. Практичний курс англійської мови: Підручник для студентів молодших курсів вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад»). – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 432 с.

 2. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Набокова І.Ю. Практичний курс англійської мови: Підручник для студентів другого курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад»). – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 356 с.

 3. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Ковальчук Н.М., Набокова І.Ю., Пчеліна С.Л., Рябих М.В. Практичний курс англійської мови: Підручник для студентів третього курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад»). – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 520 с.

 4. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Ковальчук Н.М., Ярощук І.П., Ганічева Т.В., Кукуєва Н.О. Практичний курс англійської мови: Підручник для студентів четвертого курсу вищих закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад»). – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 608 с.


Граматика


 1. Gordon E.M., Krylova I.P. A grammar of Present-Day English (Parts of Speech). - M., 1980

 2. Kaushanskaya V.L. Kovner R.L., Kozhevnikova O.N. A grammar of the English Language. - Л., 1973.

 3. Kobrina N.A., Komeyeva E.A., Ossovskaya M.I., Guzeyeva K.A. An English Grammar: Morphology. - M., 1985 .

 4. Методичний посібник з курсу граматики для студентів 2 курсу спеціальності „Переклад” / укл. Подєнєжна Т.О., Шевченко Л.І. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 27 с.

 5. Barmina L. A., Verchovskaya I. P.. Learning the Articles. М.: Высшая шк., 1998.

 6. Luke Podromou, Grammar and vocabulary for First Certificate. – Longman, 1999.


Практика перекладу


 1. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: У 2-х ч. Вінниця: Нова книга, 2001.

 2. Карабан В.І., Мейс Дж. Dictum Factum Translation from Ukrainian into English. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 608с.

 3. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Іванко Ю.П. Dictum Factum. Переклад англомовної юридичної літератури. – Вінниця. – Поділля-2000, 2004 –480с.

 4. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Омелянчук О.О. Dictum Factum Переклад англомовної технічної літератури. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 296с.

 5. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Пенькова І.О., Ярощук І.П. Dictum Factum Переклад англомовної економічної літератури. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 496с.

 6. Chernovaty L., Karaban V. Dictum Factum International Conventions on Human Rights. – Вінниця. – Поділля-2000, 2004 – 256с.

 7. Chernovaty L., Karaban V. Dictum Factum International Political, Economic and Military Organizations. – Поділля-2000. – Вінниця, 2004 – 208с.

Схожі:

7. 02030304 «Переклад (англійська, німецька мови)» міністерство освіти та науки icon8. 02030304 «Переклад (англійська, німецька мови)» міністерство освіти та науки
Робоча програма з вступного іспиту 02030304 «Переклад (англійська, німецька мови)»
7. 02030304 «Переклад (англійська, німецька мови)» міністерство освіти та науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Напрями підготовки: 02030304, 02030304 «Переклад», 02030302, 02030302 – «Філологія англійська, німецька, французька, іспанська мова...
7. 02030304 «Переклад (англійська, німецька мови)» міністерство освіти та науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка факультет іноземних мов затверджую
...
7. 02030304 «Переклад (англійська, німецька мови)» міністерство освіти та науки iconМіністерство освіти І науки
Переклад (німецька, англійська мови)” факультету іноземних мов Донецького національного університету здобувачам освітньо-кваліфікаційних...
7. 02030304 «Переклад (англійська, німецька мови)» міністерство освіти та науки iconРобоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність
Напрями підготовки: 02030304, 02030304 «Переклад», 02030302, 02030302 – «Філологія англійська, німецька, французька, іспанська мова...
7. 02030304 «Переклад (англійська, німецька мови)» міністерство освіти та науки iconНавчально-методичний посібник з німецької мови для студентів спеціальностей «Філологія. Мова І література (німецька, англійська)», «Філологія. Переклад», «пмсо. Мова та література (німецька, англійська)
...
7. 02030304 «Переклад (англійська, німецька мови)» міністерство освіти та науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет факультет іноземних мов кафедра германської філології
Переклад (англійська, німецька мови)” факультету іноземних мов Донецького національного університету необхідно скласти іспити з основної...
7. 02030304 «Переклад (англійська, німецька мови)» міністерство освіти та науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет факультет іноземних мов кафедра германської філології
Переклад (англійська, німецька мови)” факультету іноземних мов Донецького національного університету необхідно скласти іспити з основної...
7. 02030304 «Переклад (англійська, німецька мови)» міністерство освіти та науки iconМіністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую
...
7. 02030304 «Переклад (англійська, німецька мови)» міністерство освіти та науки iconМіністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи