Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни донецький національний університет кафедра економічної статистики затверджено icon

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни донецький національний університет кафедра економічної статистики затверджено
Скачати 63.86 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни донецький національний університет кафедра економічної статистики затверджено
Дата29.06.2012
Розмір63.86 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ СТАТИСТИКИ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

обліково-фінансового факультету

Протокол № ____

від ________________2011р.


ПРОГРАМА

співбесіди для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр” заочної прискореної форми навчання, які отримують другу вищу освіту за спеціальністю „Прикладна статистика” - 6.030506


ДонНУ - 2011

Програма для співбесіди для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр” заочної прискореної форми навчання, які отримують другу вищу освіту за спеціальністю „Прикладна статистика” - 6.030506

– Донецьк: ДонНУ, 2011. – 5с.


Автори: Сидорова А.В. д.е.н., проф.

Масич Л.О., к.е.н., доц.,

Науковий редактор Сидорова А.В.– зав. каф. „Економічна статистика”, д.е.н., проф.

ЗМІСТ

Вступ

Тема 1. Предмет і метод статистики

Тема 2. Статистичне спостереження

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних

Тема 4. Графічне зображення статистичних даних

Тема 5. Узагальнюючі показники

Тема 6. Показники варіації

Тема 7. Вибіркове спостереження

Тема 8. Ряди динаміки

Тема 9. Індекси

Тема 10. Статистичні методи вивчення взаємозв'язків соціально-економічних явищ

Структура екзаменаційного білета вступного іспиту з дисципліни «Статистика» на заочне відділення спеціальності

«Прикладна статистика» - 6.030506

Критерії оцінювання відповідей на тестові завдання вступного іспиту

Література до вивчення курсу « Статистика»

ВСТУП


Історія розвитку людства показала, що без статистичних даних неможливе управління державою, розвитком окремих галузей і секторів економіки, забезпечення оптимальних пропорцій між ними.

У сучасному суспільстві статистика стала одним з найважливіших інструментів управління економікою. Вона збирає інформацію про розвиток економіки країни, на основі статистичної методології інформація систематизується, узагальнюється, що дає можливість визначити тенденції розвитку соціально-економічних явищ і процесів, взаємозв’язки між ними, здійснювати моделювання і прогнозування.

Мета. Перевірка знань економічної сутності явищ і процесів суспільного життя, методів розрахунку і аналізу статистичних показників.

Під час тестування необхідно показати вміння виконувати групування, аналіз рядів розподілу, розрахунок абсолютних, відносних і середніх величин показників варіації, показати знання методики розрахунку аналітичних (ланцюгових і базисних) показників динаміки і показників інтенсивності розвитку явищ, розраховувати індивідуальні і загальні індекси кількісних, якісних і об’ємних показників, індексів середніх величин, визначити кількісні показники взаємозв’язків.

Програма

Тема 1. ^ ПРЕДМЕТ І МЕТОД СТАТИСТИКИ


Статистика як сукупність відомостей, рід діяльності людей і як наука про масові явища. Предмет статистики. Статистичний метод. Організація статистики в Україні. Державна і відомча статистика.


Тема 2. ^ СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ


Поняття статистичного спостереження. Основні вимоги до статистичного спостереження. Дві форми організації статистичного спостереження: статистична звітність і спеціально організовані статистичні обстеження. Основні напрямки удосконалювання статистичного спостереження. Програмно-методологічні питання статистичного спостереження. Об'єкт спостереження. Одиниці сукупності й одиниці спостереження. Види статистичного спостереження. Суцільні і несуцільні статистичні спостереження.


Тема 3^ . ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ


Поняття статистичного зведення. Програма зведення. Види зведень. Поняття групування. Групувальні ознаки, їх види. Види групувань: типологічні, структурні, аналітичні. Визначення величини інтервалу угруповання. Вторинне групування, мета і методика її проведення. Статистичні таблиці, їх види. Правила побудови таблиць.


^ Тема 4. ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ


Роль і значення графічного методу. Статистичні графіки, їх класифікація. Елементи графіка: поле, графічний образ, масштаб, експлікація графіка. Графіки порівняння статистичних величин, графіки структури і структурних зрушень, графічне зображення динаміки статистичних показників.


^ Тема 5. УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ПОКАЗНИКИ


Види узагальнюючих показників: абсолютні, відносні і середні величини. Значення, види і одиниці виміру абсолютних статистичних величин. Поняття про відносні величини, їх види, форми вираження. Показники виконання плану, планового завдання і динаміки; їхній взаємозв'язок. Відносні величини порівняння, структури і координації. Показники інтенсивності розвитку. Сутність і значення середніх величин у статистиці. Види середніх. Середня арифметична, середня гармонійна, середня квадратична. Мода і медіана.


^ Тема 6. ПОКАЗНИКИ ВАРІАЦІЇ


Абсолютні і відносні показники варіації: розмах варіації, середнє лінійне і середнє квадратичне відхилення, дисперсія, коефіцієнт варіації.


^ Тема 7. ВИБІРКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ


Теоретичні основи вибіркового спостереження. Поняття про вибіркове спостереження, умови й область його застосування. Генеральна і вибіркова сукупності. Види вибіркового спостереження. Поняття помилки вибірки. Формули граничної і середньої помилок вибірки.


^ Тема 8. РЯДИ ДИНАМІКИ


Поняття про ряди динаміки, їх види. Показники аналізу ряду динаміки: абсолютний приріст, темп росту і приросту, абсолютне значення одного відсотка приросту; методика розрахунку їх базисним, ланцюговим способом і осереднення. Розрахунок середнього рівня в интервальному і моментному рядах динаміки.

^ Тема 9. ІНДЕКСИ

Сутність і визначення індексів. Класифікація індексів. Індивідуальний індекс, його поняття і методика розрахунку. Правила побудови агрегатних індексів об'ємних, якісних і кількісних показників; взаємозв'язки цих індексів. Середні з індивідуальних індексів: середній гармонійний і середній арифметичний; умови їх застосування і побудови. Розкладання абсолютного приросту об'ємного показника по факторах. Індекси середніх величин якісних показників: змінного, постійного складу і структурних зрушень. Розкладання абсолютного приросту об'ємного показника по факторах.


Тема 10. ^ СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ


Види залежностей суспільних явищ і задачі їх статистичного вивчення. Парний кореляційно-регресійний аналіз. Показники тісноти зв'язку при лінійній залежності. Статистична оцінка точності та вірогідності зв'язку.

Література до вивчення курсу « Статистика»


  1. Леонова Н.В., Сидорова А.В. Курс лекций по статистике. - Донецк: ДонНУ,2007.- 148с.

  2. Масич Л.О. Навчальний посібник з основ теорії статистики. Донецьк, 2003.- 190 с.

  3. Практикум по теории статистики.: Учебное пособие / Сидорова А.В., Леонова Н.В., Масич Л.А., и др. - Донецк: ДонНУ, 2003. – 280 с.

  4. Статистика. Підручник/Під ред. Єріної А.М., Моторіна Р.М. – К.: КНЕУ, 2005.-468с.

  5. Теория статистики: Учебник/ Р.А.Шмойлова, В.Г.Минашкин, Н.А.Садовникова, Е.Б.Шуавлова; под. ред. Р.А. Шмойловой - М.: Финанси и статистика, 2009.- 656с.

  6. Теорія статистики: Навчальний посібник/Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І.-К.: Либідь, 2001.-320с.

  7. Чекотовський Е.В. Графічний метод у статистиці (на основі програми ЕХСЕL): Навч. посіб.- К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000.- 518с.: іл., граф., табл..


Критерії оцінювання відповідей за результатами співбесіди

для вступників на навчання на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів „Спеціаліст”, „Магістр”, які отримують другу вищу освіту за спеціальністю „Прикладна статистика” освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” – 8.050110


Оцінка для вступників у бакалаврат за результатами співбесіди на спеціальність «Прикладна статистика» формується відповідно до набраної кількості балів за тестові завдання. Білет містить 10 завдань, кожне з яких оцінюється 10 балами.

Кількість набраних балів за підсумками проведення співбесіди визначається за шкалою 100-200 балів.


Підсумкова оцінка визначається підсумовуванням набраних балів. Якщо абітурієнт за результатами співбесіди набрав 100-123 бали, він не допускається до участі у конкурсі.

Для участі в конкурсі необхідно набрати 124 - 200 балів. Зарахування відбувається за рейтингом.


Зав.кафедри економічної статистики

д.е.н., проф. А.В.Сидорова

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни донецький національний університет кафедра економічної статистики затверджено iconМіністерство освіти І науки україни донецький нацональний університет економічний факультет кафедра прикладної економіки
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри економічної статистики, протокол №1, від 28. 08. 2009 р
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни донецький національний університет кафедра економічної статистики затверджено iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра історії України
...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни донецький національний університет кафедра економічної статистики затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни донецький національний університет кафедра економічної статистики затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни донецький національний університет кафедра економічної статистики затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни донецький національний університет кафедра економічної статистики затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет іноваційної економіки та кібернетики кафедра «економічної кібернетики» затверджую
move to 213-161272
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни донецький національний університет кафедра економічної статистики затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний технічний університет факультет екології та хімічної технології кафедра природоохоронної діяльності
Друкується відповідно з протоколом засідання кафедри Природоохоронна діяльність Доннту №10 від 05. 05. 2010 р
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни донецький національний університет кафедра економічної статистики затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Луцький національний технічний університет Факультет бізнесу Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки Партнери: Філія ат «Укрексімбанк» в м.
Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської облдержадміністрації
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни донецький національний університет кафедра економічної статистики затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни донецький національний університет кафедра економічної статистики затверджено iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» ромащенко катерина миколаївна
Роботу виконано на кафедрі економічної теорії та міжнародної економіки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи