Тернопільський національний економічний університет Круглий стіл «стан та шляхи розвитку економіки м. Тернополя» icon

Тернопільський національний економічний університет Круглий стіл «стан та шляхи розвитку економіки м. Тернополя»
Скачати 70.12 Kb.
НазваТернопільський національний економічний університет Круглий стіл «стан та шляхи розвитку економіки м. Тернополя»
Дата29.06.2012
Розмір70.12 Kb.
ТипДокументиТернопільська міська рада
Тернопільський національний економічний університетКруглий стіл


«СТАН ТА ШЛЯХИ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
м.ТЕРНОПОЛЯ»,який відбудеться 20 червня 2012 року

в Тернопільському національному економічному університеті


Тернопіль

2012


Мета – виробити практичні рекомендації щодо шляхів розвитку еконо­міки м. Тернополя і удосконалення діяльності Тернопільської міської ради та її виконавчих органів.


^ Дата проведення: 20 червня 2012 року


Місце проведення: зала засідань ТНЕУ, корпус №11

(вул. Львівська, 11а, м. Тернопіль)


ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ


9.30–10.00

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ


10.00–10.20

ВСТУПНЕ СЛОВО

Задорожний З-М.В.,

д.е.н., професор, проректор з наукової роботи ТНЕУ


ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ

Юрій С.І.,

д.е.н., професор, ректор ТНЕУ

Надал С.В.,

міський голова м. Тернополя


10.20–12.30

ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ


12.30–13.30

ОБГОВОРЕННЯ


13.30–14.00

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

Тематичний напрям 1.
Стратегічні напрями розвитку економіки міста:


методологічні та прикладні аспекти


Доповіді:

Мельник А.Ф. (д.е.н., професор, завідувач кафедри державного і муніци­пального управління ТНЕУ)

^ СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ МІСТА ТА СТРАТЕГІЯ ЙОГО РОЗ­ВИТКУ: ПРОБЛЕМА УЗГОДЖЕННЯ


Желюк Т.Л. (д.е.н., доцент кафедри державного і муніципального управ­ління ТНЕУ).

^ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ДОВГОСТРОКОВОГО РОЗВИТКУ м. ТЕРНОПОЛЯ


Монастирський Г.Л. (д.е.н., доцент кафедри державного і муніципаль­ного управління ТНЕУ)

^ ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ МІСТА-РЕГІОНУ ТЕРНОПОЛЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ


Попович Т.М. (к.е.н., доцент кафедри державного і муніципального управління ТНЕУ)

^ КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМ МІСТА


Лаврів Л.А. (к.е.н., старший викладач кафедри державного і муніципаль­ного управління ТНЕУ)

^ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ «СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ЕКОНОМІЧ­НОГО РОЗВИТКУ м. ТЕРНОПОЛЯ» ТА НАПРЯМИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ


Чикало І.В. (к.е.н., викладач кафедри державного і муніципального управ­ління ТНЕУ)

^ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ м. ТЕРНОПОЛЯ НА ЗАСАДАХ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОГО ПІДХОДУ


Папуша Н.С. (викладач кафедри менджменту ТНЕУ).

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ м. ТЕРНОПОЛЯ В КОН­ТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ


Тематичний напрям 2.
Удосконалення партнерських відносин
органів місцевого самоврядування із представниками наукових кіл
та бізнес-структур у питаннях розвитку економіки міста ТернополяДоповіді:

Васіна А.Ю. (к.е.н., доцент кафедри державного і муніципального управ­ління ТНЕУ)

^ ВЗАЄМОДІЯ ВЛАДНИХ І БІЗНЕСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ В ПИТАН­НЯХ СТРУКТУРНОГО РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ МІСТА


Августин Р.Р. (к.е.н., доцент кафедри державного і муніципального управління ТНЕУ)

^ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХ­НОЛОГІЙ В УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАС­НОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ


Жуковська А.Ю. (к.е.н., доцент кафедри державного і муніципального управління ТНЕУ)

^ ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИКИ ДЕРЖАВНО-ПРИ­ВАТНИХ ПАРТНЕРСТВ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ


Богач Ю.А. (к.е.н., викладач кафедри державного і муніципального управління ТНЕУ)

^ ПУБЛІЧНІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІС­ЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕН­НЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МІСТА


Постніков В.С. (викладач кафедри державного і муніципального управ­ління ТНЕУ)

^ ВЗАЄМОДІЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ І БІЗНЕСУ В ПИТАН­НЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ МІСТА


Тематичний напрям 3.
Стан і перспективи розвитку окремих видів


та сфер економічної діяльності у місті


Доповіді:

Дейнека Ю.П. (начальник управління економіки, промисловості та праці)

АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО СТАНУ ТА ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ ЕКО­НОМІКИ м. ТЕРНОПОЛЯ


Дудкіна О.П. (к.е.н., доцент кафедри державного і муніципального управління ТНЕУ)

^ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ЕЛЕМЕНТУ МІСТОУТВОРЕННЯ


Круп’як Л.Б. (к.е.н., доцент кафедри державного і муніципального управ­ління ТНЕУ)

^ ПРІОРИТИЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТО-СПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ МІСТА ТЕРНОПОЛЯ


Кривокульська Н.М. (к.е.н., доцент кафедри державного і муніципального управління ТНЕУ)

^ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУ­ТОВИМИ ВІДХОДАМИ МІСТА


Тематичний напрям 4.
Актуальні проблеми фінансів місцевого самоврядуванняДоповіді:

Кириленко О.П. (д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ТНЕУ)

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІСТА


Остапчук В.О. (заступник міського голови з питань діяльності вико­навчих органів ради).

^ БЮДЖЕТ м. ТЕРНОПОЛЯ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ


Сохацька О.М. (д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародного менедж­менту та маркетингу ТНЕУ)

^ МУНІЦИПАЛЬНІ ОБЛІГАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Дем’янишин В.Г. (д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування ТНЕУ)

^ ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ МІЖ ДЕРЖАВ­НИМ І МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ


Малиняк Б.С. (к.е.н., доцент кафедри фінансів ТНЕУ)

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПОСИЛЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ


Русін В.М. (викладач кафедри фінансів ТНЕУ)

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛІГАЦІЙ МІСЦЕ­ВИХ ПОЗИК ДЛЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ


Тематичний напрям 5.
Фіскальний потенціал м. Тернополя
та ефективність його використання.Доповіді:

Валігура В.А. (к.е.н., доцент кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ)

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ПОДАТКІВ ЯК ВАГОМИЙ РЕСУРС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧ­НОГО РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛІТЕТУ


Маршалок Т.Я. (к.е.н., викладач кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ)

^ ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ МІСТА


Заклекта-Берестовенко О.С. (к.е.н., старший викладач кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ)

^ ЕФЕКТИВНИЙ РОЗПОДІЛ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСТА


Амбрик Л.П. (аспірант кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ МІЖБЮДЖЕТ­НИХ ТРАНСФЕРТІВ


Тематичний напрям 6.
Боргова політика органів місцевого самоврядування
та дієвість її реалізаціїДоповіді:

Крисоватий А.І. (д.е.н., професор, завідувач кафедри податків та фіскаль­ної політики ТНЕУ)

^ БОРГОВІ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ


Фільо М.М. (аспірант кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ)

ОЦІНКА БОРГОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ м. ТЕРНОПОЛЯ


Василевська Г.В. (викладач кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ)

ОПТИМІЗАЦІЯ НАПРЯМІВ ВИКОРИСТАННЯ МУНІЦИПАЛЬ­НИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ


Тематичний напрям 7.
Інвестиційно-інноваційна компонента
соціально-економічного розвитку міста ТернополяДоповіді:

Дмитрів В.І. (аспірант кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ)

ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МІСТА


Герчаківський С.Д. (к.е.н., доцент кафедри податків та фіскальної полі­тики ТНЕУ)

^ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЯК ЗАСОБУ СТИМУ­ЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ


Ревуцька Л.В. (викладач кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ)

ЗНИЖЕННЯ РЕСУРСОЗАТРАТНОСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬ­НОГО ГОСПОДАРСТВА, ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННО­ВАЦІЙНИХ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Тематичний напрям 8.
Розвиток логістичної інфраструктури міста ТернополяДоповіді:

Тарнавська Н.П. (д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та інноваційного підприємництва),

Сивак Р.Б. (к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій та інноваційного підприємництва).

^ СТВОРЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ В м. ТЕРНОПОЛІ

Для нотаток

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Схожі:

Тернопільський національний економічний університет Круглий стіл «стан та шляхи розвитку економіки м. Тернополя» iconДвнз київський національний економічний університет
Важливим аспектом вивчення цієї системи є її аналіз на макрорівні. Він дозволяє оцінити стан національної економіки, виявити резерви...
Тернопільський національний економічний університет Круглий стіл «стан та шляхи розвитку економіки м. Тернополя» iconКруглий стіл на тему
Перспективи розвитку вертикально та горизонтально інтегрованих агроформувань в Україні
Тернопільський національний економічний університет Круглий стіл «стан та шляхи розвитку економіки м. Тернополя» iconКруглий стіл на тему
Перспективи розвитку вертикально та горизонтально інтегрованих агроформувань в Україні
Тернопільський національний економічний університет Круглий стіл «стан та шляхи розвитку економіки м. Тернополя» iconДля студентів та викладачів факультету
Круглий стіл «Інноваційно-інвестиційна діяльність як чинник стабілізації економіки регіонів та держави»
Тернопільський національний економічний університет Круглий стіл «стан та шляхи розвитку економіки м. Тернополя» iconПередумови та фактори інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації Паценко О. Ю. К. е н., доцент кафедри міжнародної економіки двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
С. 27-32], підтримувати високий рівень стійкості до зовнішніх шоків в умовах, коли доступ до фінансування розвитку погіршується
Тернопільський національний економічний університет Круглий стіл «стан та шляхи розвитку економіки м. Тернополя» iconПередумови та фактори інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації Паценко О. Ю. К. е н., доцент кафедри міжнародної економіки двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
С. 27-32], підтримувати високий рівень стійкості до зовнішніх шоків в умовах, коли доступ до фінансування розвитку погіршується
Тернопільський національний економічний університет Круглий стіл «стан та шляхи розвитку економіки м. Тернополя» iconПравила оформлення документів у басейн нсоц "Політехнік" Для занять необхідно оформити І подати в кабінет №100 наступні документи: заяву
Тернополя на рахунок: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя банк
Тернопільський національний економічний університет Круглий стіл «стан та шляхи розвитку економіки м. Тернополя» iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет
Шляхи розвитку регіональної економіки в галузях І виробництвах реального сектору, інфраструктури та сервісу
Тернопільський національний економічний університет Круглий стіл «стан та шляхи розвитку економіки м. Тернополя» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Маркетинг»
Тернопільський національний економічний університет Круглий стіл «стан та шляхи розвитку економіки м. Тернополя» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи