Публікація статей вимоги до змісту та оформлення статей icon

Публікація статей вимоги до змісту та оформлення статей
Скачати 50.32 Kb.
НазваПублікація статей вимоги до змісту та оформлення статей
Дата29.06.2012
Розмір50.32 Kb.
ТипДокументи

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ


Вимоги до змісту та оформлення статей

Текст статті повинен відповідати вимогам ВАКу України, згідно з якими обов’язковими є:

 • постановка проблеми в контексті сучасної лінгвістики і лінгводидактики та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями;

 • формулювання мети статті (завдань);

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вивчення проблеми і на які спирається автор;

 • виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням авторських положень;

 • висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок у визначеному напрямі;

 • статті супроводжують анотації (обсягом не більше 5-ти рядків) та ключові слова українською (перед статтею) й російською та англійською (після статті) мовами;

 • перед статтею – номер УДК (лише для учасників з України).

Вимоги до комп’ютерного варіанту статей

 1. Формат аркуша А4, відступи: ліворуч, праворуч, згори та знизу – 2 см.
 1. Текст: шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – одинарний, абзац – 1,25 см.
 1. Матеріали подавати в такій послідовності:

 • номер УДК (12 шрифт, у лівому куті);

 • прізвище, ініціали (через 1 інтервал, жирний шрифт, курсив, у правому куті);

 • назва статті (через 2 інтервали, жирний шрифт, великими літерами, по центру). У заголовках не допускаються скорочення та перенесення слів;

 • анотація та ключові слова українською мовою (через 2 інтервали, 12 шрифт);

 • текст статті (через 2 інтервали);

 • література (через 2 інтервали, слово ЛІТЕРАТУРА великими літерами, 12 шрифт, жирний, через 1 інтервал, нумерація джерел в алфавітному порядку, оформлення згідно з державним стандартом, обов’язкова вказівка на видавництво та загальну кількість сторінок, 12 шрифт, виступ – 1,25 см). Приклади оформлення бібліографічного опису в списку джерел дивитися у Бюлетені ВАК України, № 5, 2009 р.


Наприклад:

  1. Бондарко А. В. Основы функциональной граматики : Языковая интерпретация времени / А. В. Бондарко. – С.-Пет. : Изд-во С.-Пет. ун-та, 1999. – 206 с.

  2. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті [Текст] : [монографія] / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1988. – 256 с.

  3. Тараненко О. О. Вербалізація / О. О. Тараненко // Українська мова : Енциклопедія / [редкол. : Русанівський В. М. (співголова), Тараненко О. О. (співголова), М. П. Зяблюк та ін.]. – К. : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 65–66.

  4. Хант Г. О. Конверсія на синтаксичному рівні як один із проявів мовної економії в сучасній німецькій мові [Електронний ресурс] / Г. О. Хант. – Режим доступу. – http://www.nbuv.gov.ua/articles/2006/06hgosnm.zip.

  5. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови / К. Ф. Шульжук. – К. : ВЦ «Академія», 2004. – 408 с.

  6. Rybбk J. Vzťahy opozнcie neurčitэch zбmen a gramatickej kategуrie čнsla v ruљtine a slovenčine / J. Rybбk  // Slavica Slovaca. – 1978. – Ročnik 13. – Čislo 1. – S. 33–42.
 • список джерел і їх умовних скорочень (через інтервал, слова ^ СПИСОК ДЖЕРЕЛ І ЇХ УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ великими літерами, 12 шрифт, жирний, через 1 інтервал, без нумерації в алфавітному порядку, оформлення згідно з державним стандартом, без абзаців)


Наприклад:

ДМВН – Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст. : Збірник актових документів / [Підгот. до вид. В. В. Німчук, В. М. Русанівський, К. С. Симонова, В. Ю. Франчук, Т. К. Черторизька]. – К. : Наук. думка, 1981. – 316 с.

Костенко – Костенко Л. В. Вибране /Л. В. Костенко. – К. : Дніпро, 1989. – 560 с.

ЛУ – Літературна Україна. – 2008. – № 1.

Фр. – Франко І. Я. Зібрання творів: у 50 т. / І. Я. Франко. – К. : Наук. думка, 1976. – Т. 1. – 502 с.


4. Після списку літератури подати анотації та ключові слова російською та англійською мовами (через 2 інтервали, 12 шрифт).


5. Ілюстративний матеріал виділяти курсивом, акценти – жирним курсивом.


6. Для покликань на наукову літературу використовувати квадратні дужки, наприклад: [5, 77], де 5 – номер у списку використаної літератури, а 77 – номер сторінки. Не робити посторінкових покликань, а подавати їх у дужках безпосередньо в тексті.


7. Покликання на джерела фактичного матеріалу подавати в круглих дужках, бажано із зазначенням сторінки, наприклад: (Костенко, 84) або (Фр., 25).


8. Абревіатуру розшифровувати в тексті статті, починаючи з місця, де вона вперше трапляється.


9. Текст слід друкувати без переносів. Сторінки рукопису нумерувати олівцем на звороті.


10. У тексті статті біля прізвища подавати або одну ініціальну, або дві ініціальні літери, але однаково у всіх випадках.


11. Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word 2000 за допомогою функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх тексту. Написи на рисунки виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення.


12. Таблиці подавати як окремі об’єкти у форматі ^ Excel for Windows або у МS Word з розмірами, наведеними до сторінки складання. Основний кегль таблиці 10, заголовок 11. Заголовки таблиць розміщувати по центру сторінки, накреслення грубе, пряме, а нумерація (якщо їх більше ніж одна) – по правому краю таблиці, накреслення світле, курсивом. Таблицю також слід подати окремим файлом, в якому параметри сторінки такі: А5, усі поля 2 см. міжрядковий інтервал 1.


13. Лапки оформлювати за зразком: ВЦ «Академія»; Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана


14. Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире. Скорочення на зразок т. п., та ін., XVI ст., ініціали при прізвищах (напр., Ф. Л. Бойко), назви населених пунктів типу м. Київ, с. Яблунівка друкуються через нерозривний проміжок (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+проміжок). Скорочення типу 90-ті, 20-го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+проміжок+дефіс).


^ Дотримання зазначений вимог обов’язкове. Матеріали, що не відповідатимуть зазначеним вимогам, до друку прийматися не будуть. Роздрук статей і диски не повертаються.


Зразок оформлення статті:


УДК 81’367.4=161.2


Козачук Г. О.


^ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ У ФУНКЦІЇ ОБСТАВИНИ МІСЦЯ

В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ


У статті розглянуто лексико-граматичну структуру семантично та синтаксично нерозкладних словосполучень у членній будові речення, з’ясовано їх роль і специфіку у вираженні аналітичної форми обставини місця в сучасній українській мові.

Ключові слова: другорядні члени речення, обставини місця, аналітизм, аналітична форма, структурно-семантичний компонент речення, семантично та синтаксично нерозкладні словосполучення.


Основний текст


ЛІТЕРАТУРА


 1. Вихованець І. Р. Граматика української мови : Синтаксис / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – 368 с.В статье рассматривается лексико-грамматическая структура семантически неделимых словосочетаний в функции членов предложения, определена их роль и специфика в выражении аналитической формы обстоятельств места в современном украинском языке.

Ключевые слова: второстепенные члены предложения, обстоятельства места, аналитизм, аналитическая форма, структурно-семантический компонент предложения, семантически и синтаксически неделимые словосочетания.


The article is related towards lexical and grammatical structure of sematically non-dividable combinations of words in structure of members of sentence. Their role and specifics in expression of analythical form of cisrcumstance of place in modern Ukrainian language is defined.

Key words: the circumstance of the place, analytical form, structural and semantic component of sentences, semantically and syntactically non-dividable combinations of words.

Схожі:

Публікація статей вимоги до змісту та оформлення статей iconПублікація статей вимоги до змісту та оформлення статей
move to 0-16332437
Публікація статей вимоги до змісту та оформлення статей iconПублікаці я статей вимоги до змісту та оформлення статей
Текст статті повинен відповідати вимогам ваку України, згідно з якими обов’язковими є
Публікація статей вимоги до змісту та оформлення статей iconВимоги до змісту та оформлення статей
Статті обсягом від 6 сторінок комп’ютерного тексту приймаються до 30 квітня 2011 року
Публікація статей вимоги до змісту та оформлення статей iconВимоги до оформлення текстів статей
У тексті статей слід чітко виділяти постановку задачі, елементи новизни І короткі висновки у відповідності до вимог вак україни до...
Публікація статей вимоги до змісту та оформлення статей iconЩодо змісту та оформлення статей до збірника наукових праць "Науковий вісник дасоа"
Зміст статей має відповідати профілю та спрямованості вісника, сучасному науково-теоретичному рівню, а також новим вимогам, викладениму...
Публікація статей вимоги до змісту та оформлення статей iconВимоги до статей у
Вимоги до статей у «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія Педагогічні науки: реалії...
Публікація статей вимоги до змісту та оформлення статей iconВимоги щодо змісту наукових статей студентів, що приймаються до розміщення у «Молодіжному науковому віснику уабс нбу. Серія І: «Економічні науки»»
України та зарубіжжя одноосібно або у співавторстві, які раніше не були опубліковані. Зміст статей повинен відповідати профілю та...
Публікація статей вимоги до змісту та оформлення статей iconВимоги щодо змісту наукових статей студентів, що приймаються до розміщення у «Молодіжному науковому віснику уабс нбу. Серія І: «Економічні науки»»
України та зарубіжжя одноосібно або у співавторстві, які раніше не були опубліковані. Зміст статей повинен відповідати профілю та...
Публікація статей вимоги до змісту та оформлення статей iconВимоги до оформлення статей
move to 0-7904319
Публікація статей вимоги до змісту та оформлення статей iconПравила оформлення статей до Збірника
Обсяг статей – 3-8 повних сторінок (разом з рисунками І літературою). Текстовий редактор Microsoft Word 0–2000)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи