Харківська національна академія міського господарства о. Д. Стешенко програма І робоча програма навчальної дисципліни icon

Харківська національна академія міського господарства о. Д. Стешенко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Скачати 362.87 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства о. Д. Стешенко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Дата29.06.2012
Розмір362.87 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


О.Д. Стешенко


ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«ТЕХНОЛОГІЯ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ»


(для студентів 3 курсу всіх форм навчання

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавра»)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008

Програма і робоча програма дисципліни «Технологія готельної справи» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавра») / Укл.: Стешенко О.Д. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 27 с.


Укладач: О.Д. Стешенко


Рецензент: д.е.н., проф. І.М. Писаревський


Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства,

протокол № 4 від « 20 » листопада 2007 р.

ЗМІСТ


Вступ 4

1 Програма дисципліни «Технологія готельної справи» 5

1.1 Мета, предмет та місце дисципліни 5

1.2 Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 5

1.3 Освітньо-кваліфікаційні вимоги 6

1.4 Анотація програми учбової дисципліни 7

2 Робоча програма дисципліни «Технологія готельної справи» 8

2.1 Структура навчальної дисципліни 8

2.2 Кваліфікаційні вимоги до студентів 8

2.3 Тематичний план навчальної дисципліни 10

2.4 Зміст дисципліни за модулями та темами 14

2.5 Плани лекцій 17

2.6 Плани семінарських (практичних) занять 19

2.7 Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) 24

2.8 Самостійна робота студентів 26

2.9 Методика активізації процесу навчання 29

2.10 Система поточного та підсумкового контролю знань студентів 30

2.11 Рекомендована література 33


ВСТУП


У сучасних умовах господарювання готельна справа стає все більш розповсюдженою.

Програма вивчення нормативної дисципліни “Технологія готельної справи” складена відповідно до місця та значення за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра, і охоплює всі змістові модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Предметом вивчення є загальні закономірності й особливості формування, функціонування та розвитку готельного господарства.

Основною метою викладання дисципліни є формування комплексу теоретичних знань і умінь щодо розробки та здійснення сучасної політики в готелях, контроль дотримання персоналом правил обслуговування клієнтів, аналіз та оцінка системи заходів щодо безпеки проживання в готелях.

Дисципліна “Технологія готельної справи” викладається після вивчення дисциплін “Основи менеджменту”, “Основи економічної теорії”, “Безпека життєдіяльності”.


1. Програма дисципліни «Технологія готельної справи»


1.1. Мета, предмет і місце дисципліни


Мета і завдання дисципліни. Формування навичок з аналізу технологічних процесів по обслуговуванню бізнес-послуг, рекреаційних послуг в готелях і туркомплексах.

^ Предмет вивчення дисципліни. Технологічні та економічні механізми функціонування та обслуговування в готелях, курортах, туркомплексах.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця


^ Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну

1. Вступ до гостинності

1. Інвестиційний менеджмент

2. Організація туризму

2. Технологія і організація міжнародного туризму

3. Туристський потенціал країн світу

3. Економіка і ціноутворення в підприємствах туріндустрії

4. Менеджмент організації


^ 1.2 Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

(відповідно до стандартів ОПП)


Модуль 1 Технологія готельної справи

Змістовий модуль 1

^ Готельне господарство як об’єкт управління
Тема 1. Еволюція підприємств системи гостинності.

Тема 2. Класифікація засобів розміщення.

Тема 3. Організаційна структура управління на підприємствах готельного господарства.

Тема 4. Технологія і організація розміщення та обслуговування в готелях.

Тема 5. Організація роботи поверхових служб готелю.

Тема 6 Система обліку матеріальних цінностей готелю

Тема 7. Правила санітарного утримання та експлуатації готелів та інших підприємств готельного і туристського типу.

Тема 8. Санітарні вимоги до білизняного господарства готелю

Змістовий модуль 2

Особливості надання додаткових послуг в системі гостинності


Тема 9. Характеристика готельних послуг.

Тема 10. Організація надання додаткових послуг

Тема 11. Принципи функціонування підприємств харчування.

Тема 12. Індустрія розваг як об’єкт вивчення.


^ 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги


Вміння та знання

Сфери діяльності

^ Функції діяльності у виробничій сфері (проектувальна, організаційна, управлінська, виконавська, технічна, інші)

1

2

3

Розробляти основні технологічні цикли виробництва та споживання послуг розміщення з урахуванням форм організації праці

соціальна

Організаційна

Розробляти обслуговуючий технологічний цикл виробництва послуг розміщення з урахуванням інформаційних технологій та автоматизації технологічних процесів

соціальна

Мотиваційна

Розробляти обслуговуючий технологічний цикл споживання послуг розміщення з упровадженням інноваційних клірингових технологій

соціальна

Організаційна

Розробляти допоміжний технологічний цикл процесу розміщення

соціальна

Мотиваційна

Розробляти обслуговуючий технологічний процес виробництва та споживання рекреаційних послуг, з урахуванням місця розташування підприємства.

соціальна

Організаційна

Розробляти обслуговуючий технологічний процес виробництва та споживання бізнес-послуг, згідно з партнерськими угодами, рівнем комфорту та можливостями надання.

соціальна

Організаційна

Складати технологічні стандарти процесу обслуговування з врахуванням взаємодії функціональних служб підприємств індустрії гостинності

соціальна

КонтрольнаПродовження табл. 1.3

1

2

3

Оформляти експлуатаційні документи для житлової групи приміщень з метою забезпечення технологічного процесу та обліку оснащення приміщень.

соціальна

Контрольна

Впроваджувати інноваційні технології резервування, приймання та обслуговування гостей, використовуючи інформаційні комп’ютери мережі.

соціальна

Організаційна

Розробляти нові технології галузі, нові послуги гостинності та визначати соціально-економічний ефект та екологічні наслідки від їх впровадження на підставі аналізу ринкових тенденцій еколого захисних обмежень і змін макро- і мікросередовища та екології навколишнього середовища.

соціальна

Контрольна^ 1.4 Анотація програми дисципліни «Технологія готельної справи»


Мета. Формування навичок з аналізу технологічних процесів по прийому, розміщенню та обслуговуванню в готелях, туркомплексах і курортах та пріоритетних напрямів їх розвитку.

Дисципліна: Технологія обслуговування та технологічні системи як економічні об’єкти. Технологія обслуговування гостей в службі прийому та обслуговування, поверхових службах. Особливості надання готельних, курортних та туристських сервісних послуг. Структура управління підприємствами. Система якості готельного, курортного та туристського продукту. Організація матеріальної відповідальності в готелі.


Модуль 1. Технологія готельної справи


Змістовий модуль:

  1. Готельне господарство та туризм як об’єкт управління.

  2. Особливості надання додаткових послуг в системі гостинності


The educational discipline program annotation «The service technology in hotels»

The Objective: Acquiring skills in the analysis of the technological process in reception, lodging and hotel and resort service. Creating priority directions in their development. The service technology and the technological system as economical objects. The service technology in the reception and service departments. The service technology in the floor departments. The features of giving the hotel, resort and tourist services. The enterprise management structure. The quality system of the hotel, resort and tourist product. The financial liability in hotels.

Module 1. The service technology in hotels

Substantial module (SM):

1.1 Hotel business and tourism as a management object.

1.2. The classification of lodging.


Аннотация программы учебной дисциплины «Технология гостиничного дела»

Цель: Формирование навыков по анализу технологических процессов при приеме, размещении и обслуживании в гостиницах, туркомплексах и курортах, а также приоритетные направления их развития. Технология обслуживания и технологические системы как экономические объекты. Технология обслуживания гостей в службе приема и обслуживания, поэтажных службах. Особенности предоставления гостиничного, курортного и туристского сервиса. Структура управления предприятиями. Система качества гостиничного, курортного и туристского продукта. Организация материальной ответственности в гостинице.


Модуль 1. Технология гостиничного дела.

Содержательный модуль (СМ):

  1. Гостиничное хозяйство как объект управления.

  2. Особенности предоставления дополнительных услуг в системе гостеприимства

^ 2. Робоча програма дисципліни «Технологія готельної справи»


2.1. Структура навчальної дисципліни


Характеристика дисципліни

Освітньо-кваліфікаційний рівень

^ Характеристика навчальної дисципліни

Кількість модулів – 1

у тому числі:

змістових модулів 2, самостійна робота, індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)


бакалавр

Нормативна

Рік підготовки 3.

Семестр 5

Кількість годин:

усього 108

за змістовними модулями:

модуль 1 - 54

модуль 2 - 54

Кількість годин:

Лекції – 15

Практичні заняття – 30.

Самостійна робота –53

Індивідуальна робота -10

Кількість тижнів викладання дисципліни: 15

Кількість годин за тиждень – 3

Вид контролю - іспит


^ 2.2. Кваліфікаційні вимоги до студентів


Завданням вивчення дисципліни “Технологія готельної справи”, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є теоретична підготовка студентів з питань:

 • обґрунтування принципів управління готелем;

 • формування та аналізу організаційних структур управління підприємств розміщення;

 • застосування сучасних методів класифікації засобів розміщення в Україні та за кордоном;

 • аналізування особливостей готельних послуг;

 • оцінювання ефективності й результативності роботи в службах готелів.

У результаті вивчення дисципліни студенти мають здобути наступні практичні навички та уміння:

 • підтримувати за допомогою стандартів належний рівень якості;

 • захищати клієнтів від неякісного продукту;

 • аналізувати причини рекламацій і запобігати їх виникнення;

 • здійснювати заходи з підвищення конкурентоспроможності готельного продукту;

 • підтримувати за допомогою технічних засобів зв’язку, безпосереднього спілкування ділові контакти, вести ділову бесіду із партнерами, у тому числі й однією з іноземних мов;

 • контролювати дотримання персоналом правил внутрішнього розпорядку в готелях;

 • контролювати відповідність встановлення цін щодо регламентуючих документів;

 • контролювати своєчасність та чіткість здійснення розрахунків;

 • вести облік та складати первинну звітність в готелях;

 • складати оперативні довідки про основну діяльність готелю;

 • висловлювати чітко, послідовно й логічно свої думки та переконання;

 • проявляти хороші манери, культуру мови;

 • одягатися відповідно до ситуації з урахуванням особливостей зовнішності та віку;

 • підтримувати врівноважені стосунки з найближчим оточенням;

 • використовувати різні форми постійного підвищення власної кваліфікації;

 • дотримуватися етики ділового спілкування.


^ 2.3. Тематичний план навчальної дисципліни


При вивченні дисципліни «Технологія готельної справи» студент повинен ознайомитися з програмою дисципліни, з її структурою, формами й методами навчання, видами та методами контролю знань.

Тематичний план дисципліни «Технологія готельної справи» складається з двох змістових модулів, кожний з яких об’єднує в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, який логічно пов’язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом та взаємозв’язками.

Навчальний план здійснюється у таких формах: лекційні, семінарські й практичні заняття, індивідуальна науково-дослідна робота, самостійна робота студента.^ Зміст навчальної дисципліни

Обсяг у годинах

Лекції

Практ.

заняття

Індив.

робота

Самост. робота

1

2

3

4

5

^ Модуль 1 Технологія готельної справи

Змістовий модуль 1.1

Готельне і туристське господарство як об’єкт управління

Тема 1. Еволюція підприємств системи гостинності

1

2

-

-

Тема 2. Класифікація засобів розміщення

2

2

2

5

Тема 3 Організаційна структура управління на підприємствах готельного господарства

1

2

1

-

Тема 4. Технологія і організація розміщення та обслуговування в готелях

2

4

2

3

Тема 5 Організація роботи поверхових служб готелю

1

4

-

-

Тема 6 Система обліку матеріальних цінностей готелю

1

2

2

2

Тема 7. Правила санітарного утримання та експлуатації готелів та інших підприємств готельного і туристського типу.

2

2

1

-

Тема 8. Санітарні вимоги до білизняного господарства готелю.

1

2

-

5

Разом годин за змістовим модулем 1.1

11

20

8

15

Змістовий модуль 1.2.

Особливості надання додаткових послуг в системі гостинності

Тема 9. Характеристика готельних послуг

1

2

-

12

Тема 10 Організація надання додаткових послуг..

1

4

2

8

Тема 11. Принципи функціонування підприємств харчування.

1

2

-

9

Тема 12 Індустрія розваг як об’єкт вивчення.

1

2

-

9

Разом годин за змістовим модулем 1.2

4

10

2

38

Всього годин

15

30

10

53


^ 2.4. Зміст дисципліни за модулями та темами


Модуль 1 Технологія готельної справи


Змістовий модуль 1.1

Готельне господарство та туризм як об’єкт управління


Тема 1. Еволюція підприємств системи гостинності

Історія виникнення та розвитку готельної справи. Передумови розвитку готельної справи у різні історичні періоди. Сучасні тенденції розвитку системи гостинності. Глобалізація системи гостинності.

Поглиблення спеціалізації готельного попиту. Міжнародні готельні ланцюги. Розвиток мережі малих готелів. Упровадження нових комп’ютерних технологій. Розвиток готельної справи в Україні.


Тема 2. Класифікація засобів розміщення

Класифікація готелів. Основні критерії комфорту готелів. Міжнародні системи класифікації готелів. Класифікація готелів в Україні. Комплекс вимог до готелів різних категорій. Функціональне призначення готелів. Характеристика номерного фонду.


Тема.3. Організаційна структура управління на підприємствах готельного господарства

Структура управління підприємствами індустрії гостинності. Чинники, що обумовлюють вибір організаційної структури управління. Типи організаційних структур. Форми управління. Методи управління. Розуміння та класифікація методів менеджменту. Стилі управління. Поняття та характеристика стлів управління.

Принципи складання графіків виходу на роботу. Забезпечення цілодобового та постійного функціонування всіх служб.


Тема4. Технологія і організація розміщення та обслуговування в готелях

Правила користування готелями та надання готельних послуг в Україні. Порядок оформлення клієнтів. Права та обов’язки адміністрації та гостей готелю. Склад персоналу служби прийому та обслуговування. Технологія роботи адміністратора та касира. Службові обов’язки старшого адміністратора (менеджера по розміщенню).

Вимоги до організації робочих місць персоналу служби прийому та розміщення. АРМ менеджера. Облікова документація. Цінова політика. Інформаційні послуги.

Тема 5. Організація роботи поверхових служб

Склад зміни служби експлуатації номерного фонду та обов’язки персоналу, що входить до складу служби. Оснащеність жилих номерів. Перевірка наявності та справності меблів, устаткування, інвентаря.

Вид прибиральних робот внутрішніх приміщень готелю: вестибюльні групи, жилих номерів, коридорів, холів, сходів, місць загального користування, адміністративних приміщень. Види прибиральних робіт у жилих приміщеннях (номерах). Послідовність прибиральних робіт у жилих приміщеннях. Організація робочого місця покоївки.


Тема 6. Система обліку матеріальних цінностей готелю

Особливості обліку основних засобів готельного підприємства. Матеріальна відповідальність в готелі. Термін та порядок проведення інвентаризації. Види інвентаризації. Порядок регулювання різниць, виявлених інвентаризацією. Випадки пошкодження майна готелю. Складання акта про псування майна.


Тема 7. Правила санітарного утримання та експлуатації готелів та інших підприємств готельного і туристського типу

Вимоги до персоналу щодо дотримання норм особистої гігієни. Обов’язки та організація роботи санітарної служби по дотриманню персоналом готелю та туркомплексу, норм особистої гігієни та своєчасному проходженню профілактичного медичного огляду.

Вимоги санітарно-епідеміологічної станції та інструкції по санітарному утриманню приміщень готельних і туристських підприємств. Санітарні вимоги по дотриманню кімнат відпочинку покоївки.


Тема 8. Санітарні вимоги до білизняного господарства в готелях і туркомплексах

Визначення оптимальної кількості комплексів постільної білизни на 1 койко-місце в готелі. Заходи щодо продовження терміну служби білизни. термін зміни постільної білизни. Санітарні вимоги до приміщень для зберігання білизни.


^ Змістовий модуль 1.2

Особливості надання додаткових послуг в системі гостинності


Тема 9. Характеристика готельних і туристських послуг

Характеристика та особливості готельних послуг. Створення продукту „готель” та його рівні. Якісні характеристики продуктів „готель”, „курорт”.

Розуміння основних та додаткових готельних послуг. Зміст послуги розміщення. Функції готельних номерів. Основне та додаткове оснащення готельних номерів. Види додаткових послуг, що надаються у готелі.

Тема 10. Організація надання додаткових послуг

Аналіз системи надання готельних послуг з точки зору маркетингової концепції. Взаємозв’язок функціонального призначення готельного підприємства зі спектром послуг, які в ньому надаються. Надання платних та безкоштовних готельних послуг. Перелік підрозділів, які надають послуги в готелі.


Тема 11. Принципи функціонування підприємств харчування

Класифікація підрозділів підприємств харчування. Основні групи приміщень підприємств харчування та їхній зв’язок. Чинники, що визначають режим роботи підприємств харчування в готелях. Меню. Закупівля та збереження харчової сировини. Розрахунок добового запасу харчової сировини. Розрахунок добового запасу харчової сировини. Організація приготування їжі. Обробка та зберігання предметів сервіровки. Особливості та форми обслуговування відвідувачів. Розміщення меблів в торгових залах підприємств харчування при готелях.


Тема 12. Індустрія розваг як об’єкт вивчення

Соціальна направленість розвитку індустрії розваг. Перелік та характеристика підприємств, які відносяться до індустрії розваг. Збір та аналіз соціологічної інформації про розвиток індустрії розваг. Система збору та обробки соціологічної інформації. Інфраструктура театрів. Композиційні складові приміщень театрів. Система організації театрального простору. Інфраструктура багатоцільових залів. Клубна діяльність. Гра як вид розваг. Персонал та обладнання дискотек.


^ 2.5. Плани лекцій

Тема 1. Еволюція підприємств системи гостинності

1 Давній період ( ІV тис. до н.е. – 476 р. н.е.)

2 Середньовіччя (V – XV вв. н.е.)

3 Новий час (XVI в. - початок XX в.)

4 Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності

Література: основна 5, 8; додаткова 17, 19.


Тема 2 Класифікація засобів розміщення

 1. Рівні комфорту

 2. Класифікація готелів в Україні

 3. Місткість номерного фонду готелів

 4. Функціональне призначення готельного підприємства

 5. Класифікація готельних номерів

Література: нормативна 1, 2, 3; основна 4, 8,10; додаткова 15, 16.


Тема 3 Організаційна структура управління на підприємствах готельного господарства

 1. Типи організаційних структур управління

2 Достоїнства та недоліки кожної організаційної структури управління

Література: основна 5, 9, додаткова16, 19


Тема 4. Технологія і організація розміщення та обслуговування в готелях

 1. Правила користування готелями та надання готельних послуг в Україні.

 2. Склад служби прийому та обслуговування. Технологія роботи адміністратора та касира.

Література: нормативна 2, 3; основна 4,5,9; додаткова 15,17,19.


Тема 5 Організація роботи поверхових служб готелю

 1. Склад служби експлуатації номерного фонду та обов’язки персоналу служби.

 2. Види прибіральних робіт у жилих приміщеннях готелю.

 3. Організація робочого місця покоївки.

Література: основна 4,6,9; додаткова 13,14,16.


Тема 6 Система обліку матеріальних цінностей готелю

 1. Матеріальна відповідальність в готелі.

 2. Інвентаризація, її види, порядок проведення, оформлення документації.

 3. Складання акту про псування майна готелю

Література: основна 4,5,11, додаткова 13,15,17.


Тема 7. Правила санітарного утримання та експлуатації готелів та інших підприємств готельного і туристського типу.

 1. Правила санітарного утримання приміщень готелю.

 2. Вимоги до персоналу щодо дотримання норм особистої гігієни та своєчасного проходження медичного огляду.

Література: основна 7,11; додаткова 15,18,19.


Тема 8. Санітарні вимоги до білизняного господарства готелю.

 1. Транспортування, облік та зберігання чистої та брудної білизни.

 2. Санітарні вимоги щодо утримання приміщень для зберігання білизни.

Література: основна 4,5,8,11, додаткова 15,17,18,19.


Тема 9. Характеристика готельних послуг

 1. Створення продукту „готель” та його рівні.

 2. Розуміння основних та додаткових готельних послуг.

Література: основна 5,11,12, додаткова 15,18,19.

Тема 10 Організація надання додаткових послуг.

 1. Система надання готельних послуг з точки зору маркетингової концепції.

 2. Надання платних та безкоштовних готельних і туристських послуг

Література: основна 4,7,8,9, додаткова 13,15,16,19.


Тема 11. Принципи функціонування підприємств харчування.

 1. Класифікація підрозділів підприємств харчування.

 2. Організація приготування їжі.

Література: основна 7,9, додаткова 12,15.


Тема 12 Індустрія розваг як об’єкт вивчення.

 1. Збір та аналіз соціологічної інформації про розвиток індустрії розваг.

 2. Інфраструктура театрів.

 3. Клубна діяльність.

Література: основна 5,8,9 , додаткова 13,14,16.  1. Плани практичних занять

Назва теми

Перелік практичної роботи (опрацьованих питань)

^ Обсяг у годинах

Література

1

2

3

4

Тема 1 Еволюція підприємств системи гостинності

1.1 Особливості надання готельних послуг в різні історичні періоди

1.2. Розвиток сучасної готельної справи в Україні та за кордоном

2

1,4,9,19

Тема 2. Класифікація засобів розміщення

2.1. Критерії класифікації готельних підприємств

2.2 Міжнародні системи класифікації готелів

2

1,2,3,4,9

Тема 3. Організаційна структура управління на підприємствах готельного господарства

3.1. Організаційні структури управління залежно від розмірів готельних підприємств.

3.2. Взаємозв’язок служб готелю при різних організаційних структурах управління.

2

1,2,4,6

Тема 4. Технологія і організація розміщення та обслуговування в готелях

4.1. Порядок оформлення клієнтів у готелі.

4.2. Облікові документи служби прийому та обслуговування

4.3. Організація зберігання цінних речей клієнтів

4.4 Порядок збереження і повернення забутих речей

4

1,3,6,8,9, 15, 18

Продовження

1

2

3

4

Тема 5 Організація роботи поверхових служб

5.1. Склад служби експлуатації номерного фонду та структура підпорядкування служби.

5.2. Послідовність проведення прибиральних робот в готелі

5.3. Методи прибирання. Прибиральний інвентар і устаткування.

4

1,3,4,5,6,8,

13,14, 18

Тема 6. Система обліку матеріальних цінностей готелю

6.1. Види та особливість проведення інвентаризації в готелі.

6.2. Порядок регулювання різниць, виявлених в результаті проведення інвентаризації.2

1,4,8,9,16

Тема 7. Правила санітарного утримання та експлуатації готелів та інших підприємств готельного і туристського типу

7.1. Санітарні вимоги щодо дотримання кімнат відпочинку покоївки

7.2. Створення сприятливого мікроклімату в приміщеннях готелю. Фактори, що сприяють створенню мікроклімату

2

1,3,4,5,6,19

Тема 8. Санітарні вимоги до білизняного господарства в готелях

8.1. Термін зміни постільної білизни в залежності від категорії готелю.

8.2. Визначення оптимальної кількості комплектів постільної білизни на 1 койко-місце в готелі.

2

1,4,6,7,8,20

Тема 9. Характеристика готельних послуг

9.1. Особливості надання готельних послуг з точки зору сезонності попиту.

9.2. Співвідношення послуги розміщення та послуги харчування в різних готелях

2

1,2,3,7,9,20

Тема 10. Організація надання додаткових послуг

10.1. Маркетингові дослідження та вивчення попиту клієнтів щодо надання додаткових послуг у готелі

10.2. Обов’язкові безкоштовні послуги в готелі

4

1,2,3,7,9,20Продовження

1

2

3

4

Тема 11. Принципи функціонування підприємств харчування


11.1. Основні групи приміщень харчування та їхній зв’язок

11.2. Закупівля та збереження харчової сировини

11.3. Особливості та форми обслуговування відвідувачів

2

1,3,9,10,12

Тема 12. Індустрія розваг як об’єкт вивчення

12.1. Гра як вид розваг

12.2. Персонал та обладнення дискотек

12.3. Функціональні зв’язки приміщень клубів

2

3,4,7,13,14

Разом годин
30  1. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ)


ІНДЗ передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань із дисципліни «Технологія готельної справи» та застосування їх при вирішенні конкретних виробничих ситуацій; розвиток навичок самостійної роботи з літературними джерелами.

ІНДЗ видається студенту викладачем на початку семестру. Студент повинен надати ІНДЗ для перевірки при оцінці проміжних знань(модульного контролю). Оцінка за виконання ІНДЗ враховується при виставленні загальної оцінки з дисципліни.

Індивідуальне завдання складається з:

 • титульної сторінки;

 • змісту;

 • вступу;

 • основної частини;

 • заключення;

 • списку використаної літератури;

 • додатків до індивідуального завдання (при необхідності).

Тематика ІНДЗ

1 Глобалізація індустрії туризму і гостинності.

2. Специфіка послуг готельного бізнесу.

3. Культура обслуговування на підприємствах індустрії гостинності.

4. Обчислювальна техніка у готельному бізнесі.

5. Міжнародні гостинні мережі.

6. Використання реклами та PR в індустрії гостинності.

7. Умови харчування та методи обслуговування.

8. Взаємодія якості продукції і діяльності підприємства.

9. П’ятирівнева модель якості обслуговування.

10. Підвищення комфорту готелів методом реконструкції та розширення спектру додаткових послуг.

11. Виконання протоколу та етикету при обслуговуванні туристів за системою VIP.  1. Самостійна робота студентів


Для опанування матеріалу дисципліни «Технологія готельної справи» окрім лекційних, практичних (семінарських) занять, тобто аудиторної роботи, значну увагу необхідно приділити самостійній роботі.

Основні види самостійної роботи студента:

1 Вивчення додаткової літератури.

2 Робота із законодавчими, нормативними та інструктивними матеріалами.

3 Підготовка до практичних (семінарських) занять.

4 Підготовка до проміжного та підсумкового контролю.


Питання для самостійного опрацювання

 1. Загальні вимоги до готелів згідно з національним стандартом України „Класифікація готелів”.

 2. Технологія прибирання санітарного вузла в номері.

 3. Технологія прибирання санітарних вузлів та душових загального користування.

 4. Безпечні методи роботи покоївки під час прибирання.

 5. Етика поведінки покоївки.

 6. Особливості роботи поверхового персоналу. Вимоги до особистої гігієни та охорони праці.

 7. Склад поверхової служби та основні посадові обов’язки персоналу.

 8. Посадові обов’язки покоївки. Безпечні методи роботи.

 9. Порядок проведення інвентаризації на житловому поверху.

 10. Зміст роботи завідуючої корпусом з організації роботи поверхового персоналу.

 11. Організація білизняного господарства готелю. Вимоги до білизняних приміщень і поверсі.

 12. Обов’язки портьє. Відповідальність за ключі від номерів.

 13. Організація зберігання грошей і цінностей гостей.

 14. Вимоги до зовнішнього вигляду персоналу. Уніформа в готелях.

 15. Права й обов’язки гостей – споживачів готельних послуг.

 16. Права й обов’язки готелю при наданні готельних послуг споживачам

 17. Правила оплати місць в готелі. Єдина розрахункова година.

 18. Порядок виїзду з готелю. Прийом номера від гостя.
  1. Методика активізації процесу навчання


При викладанні дисципліни «Технологія готельної справи» для активізації навчального процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких як кейс-метод.

Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу.

Семінари-дискусії – передбачають обмін думками та поглядами учасників щодо даної теми, а також розвивають погляди і переконання, допомагають формулювати думки й висловлювати їх.


^ Розподіл форм та методів активізації процесу навчання за темами навчальної дисципліни

Тема

Практичне застосування навчальних технологій

Тема 3. Організаційна структура управління на підприємствах готельного господарства

Семінар-дискусія з питання «Культура обслуговування на підприємствах індустрії гостинності»

Тема 4. Технологія і організація розміщення та обслуговування в готелях

Кейс-метод «Бронювання. Регістрація. Методи оплати.»

Тема 9. Характеристика готельних послуг

Семінар-дискусія з питання «Виконання протоколу та етикету при обслуговуванні туристів по системі VIP»


^ 2.10. Система поточного й підсумкового контролю знань студентів

Засоби і форми поточного контролю

Види контролю та їх стислий текст

Обсяг у годинах

 1. Контрольна робота:

30 варіантів: відповідь на два питання та розв’язання комплексної задачі за варіантами

Передбачено в загальному обсязі практичної роботи

2. Тренінгові заняття за темами

Передбачено в загальному обсязі практичної роботи


^ Засоби і форми підсумкового контролю

Види контролю та їх стислий текст

Складання екзамену

Питання по модулям та практичне завдання


Згідно з Положенням про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу використовується 100-бальна шкала оцінювання.

Принцип формування оцінки за модуль у складі залікового кредиту за 100-бальною шкалою показано в таблиці, де наведена максимальна кількість балів, яку може набрати студент за різними видами навчання.


Поточне тестування


Практичні

заняття


Відвідування

лекцій

Самостійна

робота

Сума балів за

модуль

Змістовий

модуль 1

Змістовий модуль 2

до 20

до 20

до 20

до 10

до 20

до 100


^ Поточне тестування оцінює рівень засвоєння матеріалу двох змістових модулів, які входять до складу відповідного модуля. Максимальна кількість балів за кожний змістовний модуль складає 20.


^ Практичні(семінарські) заняття також оцінюються за трьома рівнями за відповідне відпрацювання завдань на кожному практичному (семінарському) занятті (яких за навчальним планом - 8):

^ 5 - «відмінно» – 2 бали;

4 - «добре» – 1,5 бали;

3 - «задовільно» – 1 бал

За нестандартні рішення та творчий підхід при виконанні практичних завдань викладач може додати до 2 балів. Максимальна сума, яку може набрати студент – 20 балів.

За складову «Відвідування лекцій» бали не нараховуються взагалі, якщо студент не відвідував більш 7 лекційних занять (з загальної кількості - 15) у модулі з неповажних причин. За відвідування кожної лекції понад 8 (10 лекцій) нараховується по 1 балу. Максимальна сума становить 10 балів.

У складовій «Самостійна робота» оцінюється рівень засвоєння студентом розділів і питань навчальної дисципліни, які визначені для самостійного вивчення. Оцінювання проводиться шляхом тестування та опитування студентів. Максимальна кількість балів складає 20.

До перелічених складових модульної оцінки можуть нараховуватися додаткові бали за участь студента в науковій роботі, підготовці публікацій, робіт на конкурси, участь в олімпіадах тощо.

Кількість додаткових балів визначається на розсуд викладача, але в сумі не більш є 100 балів разом з переліченими складовими модульної оцінки. Обґрунтованість нарахування студенту додаткових балів розглядається на засіданні кафедри та оформлюється відповідним протоколом.

Отримана таким чином сума балів доводиться до відома студентів перед проведенням модульного контролю. Студентам, які набрали від 60 до 100 балів і згодні з цією сумою, відповідна оцінка модуля проставляється у заліково-екзаменаційну відомість.

У разі незгоди студента з отриманою сумою балів або, якщо вона складає менше 60 балів, її можна покращити за рахунок участі студента у процедурі модульного(поточного) контролю.

Кількість балів, яка може бути отримана за результатом модульного (поточного) контролю, дає студенту можливість для підвищення оцінки поточного контролю на один ступінь за державною шкалою:

 1. з «4» (75-89 балів) на «5» (90-100 балів);

 2. з «3» (60-74 бали) на «4» (75-89 балів);

 3. з «2» (35-59 балів) на «3» (60-74 бали).

Таким чином максимальна кількість балів модульного контролю коливається у межах від 10 до 25 балів залежно від конкретного випадку.


Проведення підсумкового письмового іспиту

Іспит здійснюється у письмовій формі за екзаменаційними білетами. Екзаменаційний білет складається з теоретичного й практичного завдань.

Зразок екзаменаційного білету


Харківська національна академія міського господарства

(назва вищого навчального закладу)


Спеціальність Менеджмент організацій Семестр 7

Навчальний предмет Технологія обслуговування в готелях і туркомплексах

^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1


1. Історія і основні етапи розвитку готельної справи.


2. Терміни зміни білизни й вимоги до її якості та її комплектності. Зберігання, облік і списання білизни.


3. Завдання. Гість поселився в 1-місному номері готелю категорії «*». Проживав у період з 15 по 21 липня до 12 год. В номері був встановлений телевізор. Провести розрахунок, якщо вартість номера складає 60 грн., телевізора – 2 грн./доба.


Затверджений на засіданні кафедри туризму і готельного господарства

Протокол ___1___ від "30" серпня 2006 р.


Відповіді студентів оцінюються за 100-бальною системою згідно з кваліфікаційними вимогами.

^ Оцінка «відмінно» (90-100 балів) ставиться коли студент дає абсолютно правильні відповіді на теоретичні питання з викладенням оригінальних висновків, отриманих на основі програмного, додаткового матеріалу, законодавчих актів та нормативних документів. При виконанні практичного завдання студент застосовує системні знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою.

^ Оцінка «дуже добре» (82-89 балів) Теоретичні запитання розкрито повністю, на основі програмного та додаткового матеріалу. При виконанні практичного завдання застосовує узагальнені знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою.

^ Оцінка «добре» (75-81 балів). Теоретичні запитання розкрито повністю, програмний матеріал викладено у відповідності до вимог. Практичне завдання виконується взагалі правильно, але мають місце окремі неточності.

^ Оцінка «задовільно» (69-74балів) Теоретичні запитання розкрито повністю, проте при викладанні програмного матеріалу допущені незначні помилки. При виконанні практичних завдань без достатнього розуміння застосовує навчальний матеріал, припускається помилок.

^ Оцінка «задовільно (достатньо)» (60-68балів). Теоретичні питання розкрито не повністю, з суттєвими помилками. При виконанні практичного завдання студент припускається значної кількості помилок, зустрічається зі значними труднощами при аналізі та порівнянні економічних явищ та процесів.

^ Оцінка «незадовільно» (35-59 балів) Теоретичні питання не розкрити. Студент не може виконати практичні завдання, виявляє здатність до викладення думки на елементарному рівні.

^ Оцінка «незадовільно» (менш 35 балів). Теоретичні питання не розкрити. Студент не може виконати практичні завдання.


Оцінка екзамену визначається, як середньоарифметична оцінок двох модулів залікового кредиту навчальної дисципліни.

При заповненні заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки (індивідуального навчального плану) студента, оцінка, виставлена за 100-бальною шкалою, повинна бути переведена до державної шкали (5, 4, 3,) та шкали ECTS (А, В, С, D, Е).


^ Визначення назви за державною шкалою (оцінка)

Визначення назви за шкалою ECTS

За 100 бальною шкалою

ECTS

оцінка

^ ВІДМІННО – 5

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100

A

^ ДОБРЕ - 4

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

82-89

B

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

75-81

C

^ ЗАДОВІЛЬНО - 3

Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків

69-74

D

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

E

^ НЕЗАДОВІЛЬНО – 2

Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим як отримати залік або екзамен (без повторного вивчення модуля)

35-59

FX

Незадовільно - необхідна серйозна подальша робота (повторне вивчення модуля)

<35

F


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Нормативні акти


1 Нормативно - правові акти України з питань туризму: Збірник законодавчих та нормативних актів / Упоряд. М. І. Камлик/. – К.: Атіка, 2004. – 464 с.

2 ДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги»

3 ДСТУ 4269:2003 «Класифікація готелів»


Основна література


 1. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство: обслуживание, организация, управление. – К.: ВИРА-Р (дополн.), 2006 – 235 с.

 2. Бондаренко Г. Менеджмент гостиничниц и ресторанов. Учебное пособие. Минск, 2006.

 3. Волков Ю. Ф. Технология гостиничного обслуживания. – М.: Феникс, 2003. – 386 с.

 4. Кабушкин Н. И., Бондаренко Г. А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Уч. пособие. – Минск: ООО «Новое знание», 2000

 5. Лесник А.Л., Мацицкий И.П., Чернышев А.В. Организация и управление гостиничным бизнесом. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 265с.

 6. Ляпина А. Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания: учебн. Для нач. проф. образования / Под ред. канд. пед. наук. А. Ю. Ляпина. – М.: ПрофОбрИздат, 2001. – 208 с.

 7. Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посібник. – К.: Кандор, 2005. – 408 с.

 8. Уокер Джон. Введение в гостеприимство. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 365 с.

 9. Черных Н.Б. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2002. – 320с.Додаткова 1. Соловьев Б. Л., Толстова Л. А. Менеджмент гостеприимства: Справ. -метод. пособие. М., 1997.

 2. Стадник А. А. Технология приема и обслуживания туристов в гостинице: Метод. разработка. М.: Высш. шк. по туризму и гостиничному хозяйству, 1995.

 3. Требования к индустрии гостиниц, ресторанов и кафе в 1992 году: По материалам Белой Книги ХОТРЕК. М., 1991.

 4. Управление персоналом организации: Практикум: Учеб. пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА-М, 1999.

 5. Чернышев А.В., Лесник А.Л. Гостиничная индустрия: методы корпоративного менеджмента // Пять звезд. М., 1998. №1. С.18-24.

 6. Чернышев А.В., Лесник А.Л. Гостиничная индустрия: конкуренция в новых условиях экономической среды // Пять звезд. М., 1998.-№3.-с.29-32.

 7. Чудновский А. и др. Специализированные кадры для гостинично-туристского комплекса: кого готовят вузы Москвы? // Пять звезд. М., 1998. №3. С.38-40.Ресурси мережі Іnternet


 1. Нормативні акти України// www.nau.kiev.ua


^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Програма і робоча програма дисципліни «Технологія готельної справи» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавра»)


Автор: Олена Дамирівна Стешенко


Редактор: М.З.Аляб’єв


План 2008, (додатково)

Підп. до друку 04.10.07 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на різографі Умовн.- друк.арк. 1,6 Обл.- вид.арк. 2,1

Тираж 50 прим. Зам. №


ХНАМГ. 61002, Харків, вул. Революції,12.


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Харківська національна академія міського господарства о. Д. Стешенко програма І робоча програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства волгіна Н. О. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Комплексний тренінг на підприємствах міського господарства...
Харківська національна академія міського господарства о. Д. Стешенко програма І робоча програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Хесін Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні» (для студентів...
Харківська національна академія міського господарства о. Д. Стешенко програма І робоча програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства г. Г. Фесенко Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни «Філософія господарювання» для студентів 2 курсу заочної форми...
Харківська національна академія міського господарства о. Д. Стешенко програма І робоча програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства глухарєв С. М. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Методика викладання економіки” (для студентів 3 курсу напряму...
Харківська національна академія міського господарства о. Д. Стешенко програма І робоча програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства І. Т. Карпалюк Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "геоінформаційні системи" (для студентів 4 курсу напряму...
Харківська національна академія міського господарства о. Д. Стешенко програма І робоча програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Віноградська програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Ділове адміністрування» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Харківська національна академія міського господарства о. Д. Стешенко програма І робоча програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Віноградська програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Ділове адміністрування» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Харківська національна академія міського господарства о. Д. Стешенко програма І робоча програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства н. Ю. Мущинська програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Планування проектної діяльності” для студентів 5 курсу спеціальності...
Харківська національна академія міського господарства о. Д. Стешенко програма І робоча програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства панова О. Д. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Ділова іноземна мова” (для студентів 3 курсу напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства о. Д. Стешенко програма І робоча програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства бурак О. М. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Педагогічна практика ” (для студентів 5 курсу денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи