Затверджую” “Голова методичної комісії базового напряму” / / /підпис/ /прізвище, ініціали/ “ “ 200 р програма icon

Затверджую” “Голова методичної комісії базового напряму” / / /підпис/ /прізвище, ініціали/ “ “ 200 р програма
Скачати 133.04 Kb.
НазваЗатверджую” “Голова методичної комісії базового напряму” / / /підпис/ /прізвище, ініціали/ “ “ 200 р програма
Дата29.06.2012
Розмір133.04 Kb.
ТипДокументиНАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра філософії

ЗАТВЕРДЖУЮ”

“Голова методичної комісії базового напряму”

_____________ / /

/підпис/ /прізвище, ініціали/200 р


ПРОГРАМА

вибіркового курсу


Дисципліни Роль релігії в сучасному інформаційному суспільстві /назва дисципліни/

Для базового напряму __бакалаври___________________________

/номер і назва базового напряму/

Для спеціальності (тей) ІГСН (ФЛ, МС,СР, СО, ДК)

/шифр і назва спеціальності (тей)/


Вид роботи

Денна форма
^

Заочна форма


Семестр

Семестр

Всього

Семестр

Семестр

Всього

-лекційні заняття, год

16

-

16


-лабораторні заняття, год

-

-

-


-практичні (семінар-ські) заняття, год

16

-

16


-модульний контроль, год

-

-

-


^ Всього аудиторних, год

32

-

32


^ Самостійна робота, год

40

-

40


^ Загальний обсяг, год

72

-

72


КП/КР

-

-

-


^ Контрольні роботи, шт.

-

-

-


^ Розроблення графічних робіт, шт.

-

-

-


Екзамени

-

-

-


Заліки

1

-

1
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО напряму________________________________________________________________________

/шифр, назва/

Робоча навчальна програма складена к.філос. наук, доц. Тімеником З.І.

/вчена ступінь, звання, прізвище та ініціали автор (ів) програми/

“___” березень 2010 р.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри______

__________________________філософії______________________________________________

/назва кафедри/

Протокол № 10 від “ 04” березня 2010 р.


Завідуючий кафедрою_________________В.Л.Петрушенко

/підпис - прізвище, ініціали/


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напряму Протокол №______ від “____”_______________200__р.


1.Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.


Зміст програми спрямований на вивчення й обґрунтування ролі релігії в сучасному інформаційному суспільстві. З огляду на суттєве прискорення динаміки сучасного суспільства, процеси глобалізації та технізації життя суттєво загострюються питання щодо пошуку та закріпленню у практиці життєво-визначальних духовних орієнтирів і тих критеріїв, котрі могли би постати фундаментальними в сучасному людському житті. В запропонованому курсі йдеться також і про значний вплив проблем релігії та релігійності на формування особистості студента.


  1. ^ Мета викладання дисциплін — сприяти усвідомленню студентами актуальність і значення ролі релігії в сучасному інформаційному просторі загалом та, зокрема, органічної єдності цих питань із контекстом духовної спадщини України. Студенти мають знати й розуміти значущість релігійних положень і цінностей у зв’язках з сучасними культурою, наукою, освітою, мистецтвом. Особливо, коли йдеться про формування їхніх морально-етичних принципів, з огляду на сучасні глобалізаційні процеси, на ті радикальні змінив способі життя, що їх зазнають як сучасне суспільство, так і окрема людина.

  2. ^ Завдання вивчення дисциплін — забезпечити правильне орієнтування в складних проблемах сучасного релігійно-духовного життя, з тим, щоб вміти практично розв’язувати проблеми життя в контексті інформаційних суперечностей, виходячи з конституційно-правових норм свободи совісті. Також необхідно показати органічну єдність релігії з усіма формами сучасних різноманітних процесів з огляду на перспективність розвитку людства та українського суспільства..Зміст курсу «Роль релігії в сучасному інформаційному суспільстві»


Лекції: ДФН 16 _год., ЗФН ___ год.
п/п

Найменування розділів, тем

Кількість

годин1.


2.


3.


4.


5.


_____________семестр


Актуальні проблеми сучасного суспільно-духовного поступу і світ інформації.

1. Провідні тенденції впливу інформаційних процесів на стан релігійного життя і її осмислення.

2. Релігія як предмет осмислення гуманітарних наук. Особливість статусу філософії у релігійному бутті.

3. Зміни, що їх зазначає релігія в інформаційному просторі основних сфер життя сучасного суспільства.

4. Особливості соціальних доктрин релігії та світ інформації: ретроспективний погляд.


Релігія як культурно-історичне явище: джерела, структура, функції.

1. Історико-суспільні витоки релігії як синкретичного явища. Реалії Стародавнього Світу в контексті сучасних підходів та осмислень.

2. Структурованість релігійних систем у різних цивілізаційних епохах.

3. Інформаційно-пізнавальна складова релігійного досвіду та релігійного світосприйняття та її сучасні оцінки.

4. Розуміння релігії сучасною людиною: релігія у ЗМІ, сучасному мистецтві, громадській та науковій думці.


Найавторитетніші релігії сучасності.

 1. 1. Поняття «світова релігія». Роль світових релігій у суперечливому сучасному суспільстві. Проблеми морального та духовного авторитету світових релігій.

 2. 2. Віровизнавчо-світоглядні, духовні засади буддизму, християнства, ісламу: спільне і специфічне в контексті імперативів інформаційного світу.

 3. 3. Феномен традиції і релігійні метаморфози України.Сучасне становище релігії.

1. Релігійна картина світу: специфіка поширення, утвердження, міжрелігійні зв’язки (екуменізм).

2. Релігійний світ у періодичних кризах і відродженнях: ретроспективний огляд.

3. Глобалізаційні процеси і проблема релігійної духовності.


Найновітніші тенденції у розвитку та функціонуванні релігії та релігійної свідомості.

 1. Причини кризового стану сучасної релігійності. Необхідність використання понять «релігійність» та «релігійний досвід» в осмисленні сучасної релігії.

 2. Екуменічні та інтеграційні процеси в сучасному релігійному світі. Поняття «нової релігійності» та його історичні перспективи.

 3. Проблеми взаємин традиційних релігій із сучасними езотерикою, містицизмом, парапсихологією та новітніми релігійними культами.

 4. Взаємини релігії та науки, їх дифузія та взаємовпливи.

 5. Сучасна релігій, масова культура та авангардне мистецтво.3 год


3 год


4 год


3 год


3 год


Семінарські заняття:

ДФН 16_год ЗФН ___ год
1.


2.


3.


4.


5.

_____________семестр

Сучасний суспільно-духовний поступ і релігійний світ

1. Аналіз основних закономірностей духовного світу людини і реальний стан релігійного життя.

2. Релігія і гуманітарний світ. Місце філософії і науки у релігійному бутті.

3. Суспільно-політичне життя і релігія

4. Участь релігійних організацій у соціальних акціях..


Основні засади релігії як культурно-історичного явища: аналіз джерел і структурно-функціональних особливостей

1. Витоки релігії і їх особливості..

2. Релігійні системи у різних цивілізаційних епохах: з’ясування спільних ознак.

3. Розумінння релігійних функцій у взаємодії з інформаційним полем інших сфер життя.

4. Статистика та географія сучасних релігій.


Причини й розвиток історичних різновидів релігії.

1. Полі- та монотеїстичні ознаки та їх сучасне переосмислення.

2. Розуміння національно-державних релігій.

3. Релігійниі різновидності в історико-сучасному зіставленні: з’ясування закономірностей.

Найавторитетніші релігії сучасності і їх аналіз.

 1. 1. Поняття «світова релігія» і порівняльний аналіз сучасного морально-духовного становища.

 2. 2. Розуміння основних засад буддизму, християнства, ісламу: спільне і специфічне в контексті імперативів інформаційного світу.

 3. 3. Традиційне і сучасне у релігійному житті багатоконфесійної України..Становище релігії і наш час.

 1. Поняття «релігійність» та «релігійний досвід» і необхідність їх використання в осмисленні сучасної релігії.

 2. Екуменічні та інтеграційні процеси в сучасному релігійному світі. Поняття «нової релігійності» та його історичні перспективи.

 3. Проблеми взаємин традиційних релігій із сучасними езотерикою, містицизмом, парапсихологією та новітніми релігійними культами.

 4. Взаємини релігії та науки, їх дифузія та взаємовпливи.

 5. Сучасна релігій, масова культура та авангардне мистецтво.

 6. Глобалізаційні процеси і проблема релігійної духовності.


2 год


2 год


2 год


4 год


6 год


2.3. Самостійна робота - 40 годин


№ п.п.

Зміст роботи

Кількість

годин

1.

2.

3.

4.

Підготовка до семінарських занять

Самостійне опрацювання окремих тем

Підготовка до виконання контрольних робіт

Підготовка індивідуальних домашніх завдань

22

06

06

06


2.4. Проведення модульних контролів і семестрових екзаменів.

Розподіл балів модульних контролів (МК)

^ Модульний контроль

Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль

Конт- рольний захід (Колок-віум)

^ Модульна оцінка (ПК+КЗ)

Лаб.

зан.

(тес-ти)

Сем.

зан.

Конт-роль-на роб.

КР (Інд. пись-

мова роб.

Разом балів (ПК)


5

15

20

40
20

1003. Література до курсу.

3.1. Основна література.

1.Академічне релігієзнавство. Підручник / За ред. А.М.Колодного. – К.,1996.

2. Бублик І. та ін. Релігієзнавство. – К., 2006.

3. Головащенко С.І. Історія християнства: Курс лекцій. – К.,2007.

6. Історія релігії. Зб. документів і матеріалів. – Тернопіль, 2008..

7. Історія релігії в Україні. У 10-ти тт.. – К., 1995.


^ 3.2. Додаткова література.

11 ОгієнкоІ.І. Дохристиянські вірування українського народу. – К., 2002.

12..Панченко П.П., Филпович Л. Релігійні конфесії в Україні. – К.,2007.

13.. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. – К. 2006.6.

14. Релігієзнавство / За ред. Лубського В.І. – К.,2000.

15. Релігієзнавство / За ред. Петрушенка В.Л. – Львів, 2004.

16. Релігієзнавчий словник. – За ред. А.М. Колодного. – К.,1996.


Узгодження з іншими дисциплінами.

п/п

Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження

Прізвище викладача
1.

Українська і зарубіжна культура2.

Політологія3.

Історія України

.

Схожі:

Затверджую” “Голова методичної комісії базового напряму” / / /підпис/ /прізвище, ініціали/ “ “ 200 р програма iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної (навчальної) роботи Підпис Прізвище та ініціали 200 р. Робоча програма
Статус дисципліни, цикл: дисципліна професійної та практичної підготовки, обов’язкова частина
Затверджую” “Голова методичної комісії базового напряму” / / /підпис/ /прізвище, ініціали/ “ “ 200 р програма iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної (навчальної) роботи Підпис Прізвище та ініціали 200 р. Робоча програма
Статус дисципліни, цикл: дисципліна професійної та практичної підготовки, обов’язкова частина
Затверджую” “Голова методичної комісії базового напряму” / / /підпис/ /прізвище, ініціали/ “ “ 200 р програма iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної (навчальної) роботи Підпис Прізвище та ініціали 200 р. Робоча програма
Робоча програма складена на основі опп підготовки бакалаврів галузевого стандарту вищої освіти мон україни
Затверджую” “Голова методичної комісії базового напряму” / / /підпис/ /прізвище, ініціали/ “ “ 200 р програма iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної (навчальної) роботи Підпис Прізвище та ініціали 200 р. Робоча програма
Робоча програма складена на основі робочої програми з курсу «Економічна географія України» Київ, національного педагогічного університету...
Затверджую” “Голова методичної комісії базового напряму” / / /підпис/ /прізвище, ініціали/ “ “ 200 р програма iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної (навчальної) роботи Підпис Прізвище та ініціали 200 р. Робоча програма
Робоча програма складена на основі робочої програми з курсу «Рекреаційна географія» кафедри країнознавства і туризму Київського національного...
Затверджую” “Голова методичної комісії базового напряму” / / /підпис/ /прізвище, ініціали/ “ “ 200 р програма iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної (навчальної) роботи Підпис Прізвище та ініціали 200 р. Робоча програма
Робоча програма складена на основі опп підготовки бакалаврів (спеціалістів, магістрів) галузевого стандарту вищої освіти мон україни...
Затверджую” “Голова методичної комісії базового напряму” / / /підпис/ /прізвище, ініціали/ “ “ 200 р програма iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної (навчальної) роботи Підпис Прізвище та ініціали 200 р. Робоча програма
Робоча програма складена на основі опп підготовки бакалаврів (спеціалістів, магістрів) галузевого стандарту вищої освіти мон україни...
Затверджую” “Голова методичної комісії базового напряму” / / /підпис/ /прізвище, ініціали/ “ “ 200 р програма iconЗатверджую декан факультету Карпіщенко О.І. (підпис) (прізвище,ініціали) 200 р. Робоча програма навчальної дисципліни
...
Затверджую” “Голова методичної комісії базового напряму” / / /підпис/ /прізвище, ініціали/ “ “ 200 р програма iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної та навчальної роботи М. М. Більченко Підпис Прізвище та ініціали 2011 р. Робоча програма
...
Затверджую” “Голова методичної комісії базового напряму” / / /підпис/ /прізвище, ініціали/ “ “ 200 р програма iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної та навчальної роботи М. М. Більченко Підпис Прізвище та ініціали 2011 р. Робоча програма
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи