Національний університет „львівська політехніка” Кафедра іноземних мов icon

Національний університет „львівська політехніка” Кафедра іноземних мов
Скачати 88.75 Kb.
НазваНаціональний університет „львівська політехніка” Кафедра іноземних мов
Дата29.06.2012
Розмір88.75 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”


Кафедра ІНОЗЕМНИХ МОВ


„ЗАТВЕРДЖЕНО”

Голова методичної комісії базового напряму

___________________________________________________

/підпис/ /прізвище/

_______________________ 2010р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліни

ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням)


Для базових напрямів /спеціальностей: 030503/СЕ, 030504/ЕП, 030507/МК, 030508/ФК, 030509/ОА, 03060/МЕ

^ Види роботи

Денна форма
Семестр


Усього


3


Лекційні заняття / год.


-

-

Лабораторні заняття


-

-

Практичні заняття


32

32

Модульний контроль


-

-

Усього аудиторних год.


32

32

Самостійна робота


40

40

Загальний обсяг годин


72

72

КП/КР


-

-

Контрольні робот /к-сть


1

1

Екзамени


-

-

Заліки


1

1Робоча навчальна програма складена для освітньо-професійної програми ГСВО напрямів:

030503, 030504, 030507, 030508, 030509, 03060.

Робоча навчальна програма складена:

Завідувач кафедри, к.ф.н., доц. Задорожний В.В.

Завідувач секції англійської мови, к.ф.н., доц. Гасько О.Л.

Завідувач секції німецької мови, доц. Весна М.П.

Завідувач секції романських мов, к.ф.н.. доц. Домбровський Ю.О.

Старший викладач Пиндик Н.І.

Старший викладач Балацька Л.П.


____________________ 2010р.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри іноземних мов. Протокол № від 2010 р.


Завідувач кафедри іноземних мов доц. Задорожний В.В.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напряму

Протокол №


1. Мета та завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі.

Сучасний стан розвитку зовнішньоекономічних зв’язків потребує якісно нового підходу не тільки до проблем вивчення економіки взагалі, а й до мовної підготовки майбутнього економіста, якого вже не можна уявити без належного володіння іноземною мовою. Теоретичні знання, засвоєні студентами - майбутніми фахівцями у галузі економіки на заняттях з фахових дисциплін, закріплюються та доповнюються на заняттях з іноземної мови. Таким чином, курс “Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)” для студентів спеціальностей “Економіка” та “Менеджмент” належить до професійно спрямованих курсів.


  1. Мета викладання дисципліни.

^ Практична мета і завдання навчальної дисципліни полягають у практичному оволодінні студентами різними видами мовленнєвої діяльності відповідно до профілю майбутньої професії, тобто умінням читати і розуміти популярну та наукову літературу з питань менеджменту, міжнародної економіки та зовнішньоекономічних зв’язків, користуватися усним монологічним та діалогічним мовленням у межах професійної тематики, перекладати з іноземної мови на рідну тексти фахового характеру, вміти підготуватися до участі у міжнародних конференціях, семінарах, переговорах, дебатах.

^ Розвиваюча мета передбачає подальший розвиток комунікативних здібностей студента, його пам’яті (слухової та зорової, оперативної та тривалої), уваги (довільної та мимовільної), логічного мислення, вольових якостей, пов’язаних з досягненням прогресу в навчальній діяльності.

^ Загальноосвітня мета передбачає збагачення духовного світу особистості, розширення знань про культуру країни, мова якої вивчається, та рідної країни, а саме – про історію, географічне положення, політичний устрій, культуру, міста, розвиток науки тощо; про структуру іноземної мови, її систему, особливості.

^ Виховна мета передбачає у процесі навчання іноземної мови виховання культури спілкування, прийнятої у сучасному цивілізованому світі, таких рис характеру як доброзичливість, толерантність, колективізм, активність. Працьовитість, здатність до прийняття самостійних рішень, робота в команді та ін.


1.2. Завдання вивчення дисципліни.

 1. Викладання другої іноземної мови в контексті сьогодення.

 2. Викладання другої іноземної мови в контексті національної і світової культури.

 3. Максимально ефективне використання теоретичного доробку кафедри іноземних мов, великого практичного досвіду її викладачів.


^ У результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:

Основи граматики: синтаксичні та морфологічні особливості іноземних мов (практичне застосування).

Засвоїти 800 лексичних одиниць (з них 300 слів та фраз – активний словник).


^ Підготовлений фахівець повинен вміти:

Спілкуватися іноземною мовою в межах визначеної робочою програмою навчальної тематики для курсу „Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)”.

Володіти базовими навичками мовлення, необхідними для читання оригінальної літератури за фахом для одержання науково-технічної інформації.


  1. Перелік дисциплін, необхідних студентові для вивчення курсу
№ п/п

Назва дисципліни

Назва розділів та тем

1.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
2.

Загальноосвітні дисципліни

2. Зміст дисципліни


2.1. Лекції 0 год.

№ п/п

Найменування розділів, тем

Кількість годин


2.2 Лабораторні заняття 0 год.

№ п/п

Зміст занять

Кількість годин
  1. Практичні /семінарські/ заняття: ДФН – 32 год.

№ п/п

Зміст /теми/ занять

Кількість годин


1.

3 семестр

Тема: Фонетичні та лексико-граматичні особливості другої іноземної мови.

Навчання в університеті.


8

2.

Тема: Наш інститут/кафедра.

6

3.

Тема: Моя спеціальність.

6

4.

Тема: Професія менеджера.

6

5.

Тема: Сучасні економічні проблеми. Господарство.

6


2.4. Самостійна робота: ДФН – 40 год.

№ п/п

Зміст роботи

Кількість годин


1.

3 семестр

Підготовка до лабораторних занять


0

2.

Підготовка до контрольних занять

10

3.

Виконання індивідуального домашнього завдання

30


Перелік індивідуальних домашніх завдань:

 1. Вивчення лексичного матеріалу – 15 год.

 2. Вивчення граматичного матеріалу – 15 год.

 3. Домашнє читання – 10 год.


Затверджено на комісії з планування самостійної роботи студентів методичної ради інституту


Дата____________________________

(Підпис)________________ (Прізвище)________________________


  1. Проведення модульних контролів і семестрових екзаменів. Розподіл балів модульних

контролів (МК). МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ НЕ ЗАПЛАНОВАНИЙ


3. Навчально-методичні матеріали

3.1. Література до теоретичного курсу.

3.2. Література до практичних / семінарських занять.


1. Програма з іноземних мов для неспеціалізованих факультетів ВНЗ України. Міністерство освіти України.

2. Типові програми з іноземних мов (англійської, німецької, французької) для неспеціалізованих факультетів вузів львівського регіону. Міністерство освіти України. Опорна кафедра іноземних мов Львівського регіону, Львів, 1993.

3. Інноваційні напрями в навчанні іноземних мов. Матеріали міжвузівської науково- практичної конференції 15-16 квітня 1999, Львів, 1999.

4. Методичні рекомендації та робоча навчальна програма з іноземних мов (англійської, німецької). Львів, ЛДУ, 1997.

5. Горкун М. Вивчення іноземних мов у вузах немовних спеціальностей України. Газета “Освіта”, 7 лютого, 1994.


Підручники та посібники

Англійська мова:

 1. Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для менеджерів). За ред. Мукан Н.В. – К.: Знання, 2009. – 595 с.

 2. Шпак В.К. Англійська для економістів й бізнесменів. Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Київ, „Вища школа”, 2001.

 3. Getting on in English. Ed. By P.Corness and N.Haiduk. Lviv, 1998.

 4. Getting on in English (Upper Intermediate). За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Львів – 2009.

 5. Making a New Start. Verkhovtsova O.M. Методично-навчальний посібник з курсу ділової англійської мови для студентів економіки та менеджменту. Вінниця, 2001.

 6. Business Class. David Cotton, Sue Robbins. Longman.

 7. Understanding Business. Nickels, McHugh, McGraw Hill, 1997.

 8. Basic Translation. Курс теорії перекладу. В-во Ельга, 2002.

 9. Dictionary of Business English for Learners of English. Edited by Allue Tuck, Phonetics Editor Michael Ashby. First published 1993.

 10. Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту. Київ, „Спалах” ЛТД, 1996.

 11. Англо-український словник. Базова економічна, фінансова та ділова термінологія. Р. Соневицький, Тернопіль, „Збруч”, 2001.

 12. R.Murphy. English Grammar in Use. 1995.

 13. M.Swan. Practical English Usage. Oxford, 1995.

 14. M.Swan, C.Walter. How English works. A Grammar Practice Book.

 15. T. Nelson. Business Class. Max Hueber Verlag, 1995.

 16. N. Brieger, J. Comfort. Language Reference for Business English. Prentice Hall International, London. 1992.

 17. T. Huckin and L.Olsen. Technical and Professional Communication. McGraw – Hill, Inc., 1991.

 18. P.Strutt. Longman Business English Usage. Longman Group UK Limited, 1995.

 19. E.Laird. Faces of Britain. Longman, 1995.

 20. Словники.

 21. Фахова література.


Німецька мова:

 1. Kommunikaives Deutsch. Redaktionelle Leitung: Dr. V. Sadoroshnyj, Dr. Th. Seifert, Dr. F. Spitzner, M. Vesna. Lviv, 1998.

 2. Top-Manager. Весна М.П. – Л.: Растр-7, 2009.

 3. Бориско Н.В. Бизнес-курс немецкого языка. К., „ЛОГОС”, 1998.

 4. Весна М. Пиндик Н, Шуневич Б. Українсько-німецький словник-мінімум довідникового типу. Львів, 1996.

 5. Haensch G., Lopez Casero F. Deutsche Wirtschaftstexte zum Ubersetzen. Max Hueber-Verlag, 1989.

 6. Hering A., Matussek M. Geschaftskommunikation. Max Hueber- Verlag, 1996.

 7. Hoffgen A. Deutsch lernen fur den Beruf. Verlag fur Deutsch, 1996.

 8. Словники: 1) Німецько-російський економічний словник. Прогрес, М., 1967. 2) Російсько-німецький економічний словник. Прогрес, М., 2001.


Французька мова:

 1. “Parlez-vous Francais?”, навчальний посібник з французької мови за редакцією І. Ключковської. Львів, 2000.

 2. “Sans frontiers I”, methode de Francais, CLE international, P. 1992.

 3. “Sans frontiers II”, methode de Francais, CLE international, P. 1992.

 4. “Sans frontiers III”, methode de Francais, CLE international, P. 1992.

 5. “Le nouveau sans frontiers I”, CLE international, P. 1997.

 6. “Le nouveau sans frontiers II”, CLE international, P. 1997.

 7. “Le nouveau sans frontiers III”, CLE international, P. 1997.

 8. “Grammaire progressive du francais. Niveau A” CLE international, P. 1996.

 9. “Grammaire progressive du francais. Niveau B” CLE international, P. 1996.

 10. “Grammaire. 450 nouveaux exercices”, niveau intermediaire. CLE international, P. 1997.

 11. “Grammaire. 450 nouveaux exercices”, niveau avance. CLE international, P. 1997.

 12. “Grammaire progressive du Francais avec 400 exercices”, CLE international, P. 1997.

 13. LE Robert Micro. Dictionnaire de langue francaise. Orthgraphe, grammeire et exemples, difficultes, analogies, synonymes et contraires, phonetique, tableau de conjugaison.

 14. “Dictionnaire etymologique”, Larousse, 1990.

 15. Dictionnaire des noms et prenoms de France”, Larousse, 1990.

 16. “Українсько-французький словник-мінімум довідникового типу”, Л., 1996.


Іспанська мова:

 1. Santillano ч. І, ІІ, ІІІ, 1998 р. Тріста “Збірник технічних текстів”.

 2. Бізнес-курс. 2002 р.

 3. Діловодство. 2002 р.


3.3. Література до лабораторних занять.


 1. Узгодження з іншими дисциплінами

№ п/п

Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження

Прізвище викладача

Підпис, дата

1.

Загальноосвітні дисципліниСхожі:

Національний університет „львівська політехніка” Кафедра іноземних мов iconКорпус Миру США в Україні Національний університет «Львівська політехніка» Інститут гуманітарних І соціальних наук Кафедра іноземних мов
«Development of Communication Skills» – семінар-тренінг для викладачів Інституту економіки та менеджменту й Інституту комп’ютерних...
Національний університет „львівська політехніка” Кафедра іноземних мов icon„Львівська політехніка” Кафедра теоретичної та прикладної економіки Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України Львівська обласна державна адміністрація Економічний університет в Катовіцах (РП) Сілезька вища школа ринкового управління та іноземних мов,
Ринок, екскурсія в італійський дворик та екскурсійним трамвайчиком, мандрівка центром Львова
Національний університет „львівська політехніка” Кафедра іноземних мов iconНаціональний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую»
...
Національний університет „львівська політехніка” Кафедра іноземних мов iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет факультет іноземних мов кафедра германської філології
Переклад (англійська, німецька мови)” факультету іноземних мов Донецького національного університету необхідно скласти іспити з основної...
Національний університет „львівська політехніка” Кафедра іноземних мов iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет факультет іноземних мов кафедра германської філології
Переклад (англійська, німецька мови)” факультету іноземних мов Донецького національного університету необхідно скласти іспити з основної...
Національний університет „львівська політехніка” Кафедра іноземних мов iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
«Магістр» на природничих факультетах Львівського національного університету імені
Національний університет „львівська політехніка” Кафедра іноземних мов iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
України, сусідство з Європейським Союзом, все тісніші політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з усіма країнами,...
Національний університет „львівська політехніка” Кафедра іноземних мов iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
України, сусідство з Європейським Союзом, все тісніші наукові, політичні, економічні та культурні контакти з усіма іншими країнами,...
Національний університет „львівська політехніка” Кафедра іноземних мов iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
України, сусідство з Європейським Союзом, все тісніші політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з усіма країнами,...
Національний університет „львівська політехніка” Кафедра іноземних мов iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
України, сусідство з Європейським Союзом, все тісніші наукові, політичні, економічні та культурні контакти з усіма іншими країнами,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи