Національний університет icon

Національний університет
Скачати 208.22 Kb.
НазваНаціональний університет
Дата29.06.2012
Розмір208.22 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”


Кафедра філософії

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова методичної комісії базового напряму

___________________/ _______________/

/підпис/

“_____“___________________200 р.

Робоча навчальна програма


Дисципліни___________ФІЛОСОФІЯ_________

/назва дисципліни/


Для базового напряму_____________БАКАЛАВРИ_______________________

/номер і назва базового напряму/

Для спеціальності (тей)__________________ _______________________________

/шифр і назва спеціальності (тей)/


Вид роботи

Денна форма
^

Заочна форма


Семестр

Семестр

Всього

Семестр

Семестр

Всього

-лекційні заняття, год-лабораторні заняття, год-практичні (семінар-ські) заняття, год-модульний контроль, год^ Всього аудиторних, год^ Самостійна робота, год^ Загальний обсяг, годКП/КР^ Контрольні роботи, шт.^ Розроблення графічних робіт, шт.ЕкзамениЗаліки

Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО напряму____________________________________________________________________

/шифр, назва/

Робоча навчальна програма складена кандидатом філософських наук Мазурик М.В. __________________________ /вчена ступінь, звання, прізвище та ініціали автор (ів) програми/

“____”__________________200 _ р.


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри______

___________________________________________________________________________

/назва кафедри/

Протокол №___ від “___” _______________200___р.


Завідуючий кафедрою________________________________________________

/підпис - прізвище, ініціали/


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напряму Протокол №___ від “___”________________200__р.


1.Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.

Зміст програми спрямований на вивчення природи і сутності етики, моральності,

дослідження основ етики бізнесу, її зв'язок з іншими областями наук і сферами

практичної діяльності, основних принципів та механізмів впровадження етичних

норм, стандартів і вимог, основах розрізнення добра і зла, які властиві кожній

людині і на формування яких впливає суспільство, організація.

  1. ^ Мета викладення дисципліни – формування розвинутої культури менеджменту, самореалізації особистості спеціаліста і підприємця. Прищепити студентам навички самостійного розгляду та вирішення проблем ведення бізнесу, методологічних проблем та діяльності із залученням понятійного апарату етики; пробудити у студентів інтерес до духовних пошуків та розширення горизонту особистісного світобачення. Одне із провідних завдань курсу полягає у роз’ясненні причин підвищення значущості гуманітарного знання за умов ускладнення міжіндивідуальних стосунків в сучасному суспільстві.

  2. ^ Завдання вивчення дисципліни: ознайомити студентів з класичними зразками етичної думки та нормами етикету, які неможливо відділити від етичних і моральних принципів, формування у студентів поняття етичності службової поведінки і вчинків менеджера, вироблення навиків аналізу установок, властивих кожному менеджеру і різних типів керівництва для вироблення стратегії організації в плані етики.

^ Після закінчення цього курсу студенти повинні мати такі знання: знати сучасний стан теорії етики в сфері підприємництва, специфіку етики бізнесу та її зв'язок з іншими сферами практичної діяльності, етичні норми та стандарти в історії бізнес-етики, аналіз взаємодії етики бізнесу і економічної теорії, особливості ділового етикету.

^ Після закінчення цього курсу студенти повинні мати такі вміння: вміти користуватися базовою термінологією етики бізнесу, адаптувати теоретичний та практичний матеріал до сучасних умов ринку, вирішувати проблеми ділового життя, створити здорову атмосферу в організації, підтримуючи дух дружньої взаємодії та взаєморозуміння між колегами, використовувати отримані знання ділового етикету в підприємницькій діяльності.

  1. ^ Перелік дисциплін, знання яких необхідне студентам для вивчення курсу логіки наукового пізнання: етика, етика бізнесу, етика підприємницької діяльності, історія сучасної культури.

  2. ^ Науково-методичні засади навчальної дисципліни полягають у поєднанні проблемного підходу до вивчення основних проблем курсу із самостійним опрацюванням студентами оригінальних наукових текстів, у широкому використанні різних форм активізації інтересів до пізнання (тести, проблемні завдання, вільні обговорення, проведення колоквіумів).^ 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ.

2.1. Лекції: ДФН год. ЗФН год.

п/п

Найменування розділів, тем

К-сть

годин


ДФН

ЗФН

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.

Тема 1. «Етика бізнесу та її місце в системі соціально-гуманітарних наук».

 1. Природа і сутність етики. Поняття етика, мораль, бізнес. Етика бізнесу як складова етики ділових відносин. Взаємозв’язок етики та економіки.

 2. Етика бізнесу: предмет та специфіка. Основні категорії бізнес-етики, її структурні елементи та функції. Співвідношення загальнолюдської етики та етики бізнесу.

 3. Ринкові відносини, їх формування та розвиток. Моральні цінності сучасного ринку.

 4. Бізнес-етика: історія та сучасність. Зв'язок етики бізнесу з іншими етико-філософськими дисциплінами.


Тема 2. «Етика підприємництва та культура бізнесу».

 1. Сутність та функції підприємницької діяльності. Етика підприємництва та її основні складові. Підприємницька діяльність в умовах ринку.

 2. Бізнес – як ключовий момент підприємництва та професійної економічної діяльності. Основні складові бізнесу.

 3. Ділова професійна етика, її різновиди. Основні концепції в етиці бізнесу: утилітаризм, деонтична етика, етика справедливості.

 4. Поняття відповідальності в сучасній етиці бізнесу. Відмінність етичних норм від юридичних. Вибір цілей та засобів ведення бізнесу.

Тема 3. «Етика і сучасне управління».

 1. Управлінська етика як один з видів професійної етики. Поняття етики і культури управління: ознаки, зміст, сутність. Цінності, мотивація культури управління.

 2. Менеджмент як вміння раціональної організації та управління персоналом. Етичні принципи та норми в діяльності менеджера, як основного суб’єкта управління.

 3. Етика лідерства в менеджменті. Форми лідерства у підприємництві. Стилі і методи керівництва.

 4. Методи самовдосконалення керівника. Етична атмосфера в організації і стиль управління.

Тема 4. «Проблеми мікро- та макроетики».

 1. Визначення поняття мікроетики. Корпоративна етика та прийняття рішень. Влада та підпорядкування.

 2. Етика кадрового бізнесу. Проблема працюючих жінок. Етика вигідних зв’язків.

 3. Макроетика: структура, функції, застосування. Принципи ключового партнерства в бізнесі. Функціонування етики на міжнародному рівні.

 4. Взаємини між корпораціями та інші види співвідношень: корпорація-держава, корпорація-споживач, корпорація-інвестори, корпорація-оточуюче середовище. Проблема екологічної етики.

Тема 5. «Моральна культура спілкування. Вербальні та невербальні засоби у мовленевому етикеті».

 1. Спілкування як одна з нагальних потреб людини. Моральна культура спілкування та її рівні. Сутність спілкування, його мета та моральний сенс.

 2. Моральні цінності як основа гуманістичного спілкування. Моральні норми та принципи, їх значення для досягнення високого рівня культури спілкування.

 3. Вербальне, або мовленеве, спілкування. Культура мови та мовленевий етикет. Моделі, стилі, стратегії та тактики спілкування. Добір засобів ділового спілкування.

 4. Невербальне спілкування та культура поведінки. Поняття невербального спілкування. Класифікація невербальних засобів спілкування.

Тема 6. «Професійна культура спілкування та діловий етикет».

 1. Професійна культура та мораль. Етикет як сукупність правил поведінки людини. Моральні основи етикету.

 2. Особливості ділового етикету. Етичні кодекси, їх значення у формуванні етичної поведінки ділової людини.

 3. Етика ділового спілкування та етика ділових контактів. Ділові зустрічі, бесіди, наради, переговори. Особливості бесіди по телефону. Організація ділових письмових контактів та ділового листування.

 4. Етикет як умова ефективного здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Етикет у взаєминах з іноземцями.

Тема 7. «Спілкування як вид соціальної взаємодії. Конфлікти, шляхи їх попередження та розв’язання».

  1. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування. Спільна діяльність і вплив на неї етичних норм та правил.

  2. Взаєморозуміння та його рівні. Бар’єри на шляху до взаєморозуміння, зокрема моральні. Механізми взаєморозуміння, роль етики в їх застосуванні.

  3. Конфліктні ситуації, визначення та класифікація конфліктів. Типи соціально-психологічних конфліктів на виробництві.

  4. Формування готовності до виходу з конфлікту. Варіанти виходу з конфліктних ситуацій: міжособистісні стилі розв’язання конфлікту, структурні методи розв’язання конфліктів, самостійне розв’язання конфліктів, розв’язання конфліктів за допомогою посередника.

^ Тема 8. «Ділова людина – умови успішної кар’єрної діяльності».

 1. Діловий етикет та ефективне його дотримання в різних ситуаціях. Деякі протокольні положення дотримання етикету в системі внутрішньо та зовнішньоекономічної діяльності.

 2. Особливості службового етикету. Етичні кодекси, їх значення у формуванні етичної поведінки ділової людини. Дотримання правил формування іміджу ділової людини.

 3. Основні правила етикету при особистому спілкуванні. Професійна культура бізнесової діяльності. Основні ознаки успішної ділової поведінки.

 4. Вибір ділового гардеробу. Основні правила доброї поведінки за столом. Ділові прийоми та коктейль-фуршети: суть, основна мета, правила поведінки. Інші види прийомів.

^ 2.2. Практичні /семінарські/ заняття: ДФН год., ЗФН год.
п/п

Зміст /теми/ занять

К-сть


ДФН

годин

ЗФН

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.

Тема 1. «Етика бізнесу – сутність, мета, завдання».

  1. Етика бізнесу – її місце в системі соціально-гуманітарного знання. Предмет дослідження етики бізнесу, її структура та функції. Виникнення та розвиток бізнес-етики.

  2. Визначення співвідношення етики та економіки. Моральні цінності та їх місце у функціонуванні сучасного бізнесу. Етичні аспекти введення бізнесу.

  3. Умови формування сучасного ринку – «наша» ситуація. Моральні виміри розвитку та становлення ринкових відносин.

  4. Етика бізнесу – її місце в системі соціально-гуманітарного знання. Економічна діяльність та її місце в житті сучасного суспільства.


Тема 2. «Підприємництво, бізнес та ділова етика».

 1. Етичні основи підприємницької діяльності та її основні компоненти. Функціонування підприємства в умовах жорсткої конкуренції. Поняття «чесної» конкуренції в сучасних ринкових умовах.

 2. Бізнес як основна частина підприємницької та професійної економічної діяльності. Етичні аспекти бізнесової діяльності. Складові бізнесу, їх взаємозв’язок та функції.

 3. Ділова професійна етика як основа успішного введення бізнесу, основні її різновиди. Дилеми професійної моралі. Професійна та універсальна етика.

 4. Еволюція концепцій соціальної відповідальності в історії бізнес-етики. Категорія совісті – як основного регулятора моральної поведінки особистості та корпорації. Проблема співвідношення мети та засобів в економічній діяльності.


^ Тема 3. «Функціональні і теоретичні обґрунтування етики і культури управління».

  1. Поняття етики і культури управління. Моральні цінності та гідна мотивація як основа управлінської діяльності. Стилі та форми ділового управління. Поняття службової та адміністративної етика, їх роль та функції в етиці бізнесу.

  2. Етика в системі категорій та понять менеджменту. Етика і культура організації. Співвідношення етики функціонування організації і етики поведінки менеджера.

  3. Етика і стиль керівництва. Етичні якості лідера, форми лідерства у підприємництві. Авторитарний та демократичний стилі управління.

  4. Керівник – обличчя фірми, методи морального самовдосконалення керівника. Форми ефективного впливу на підлеглих: переконання, навіювання, примус.

Тема 4. «Поняття мікро- та макроетики».

 1. Співвідношення мікро- та макроетики. Визначення мікроетики, її сутність та структура. Корпоративна етика та проблематичність прийняття рішень.

 2. Підбір кадрів, етичний критерій вибору. Проблема службових викриттів. Проблема працюючих жінок. Етика вигідних зв’язків.

 3. Поняття макроетики: сфери виявлення та застосування. Принципи ключового партнерства в бізнесі. Етика на міжнародному рівні ведення бізнесу.

 4. Корпорація та її функціонування на різноманітних рівнях. Взаємини між корпораціями. Проблема екологічної етики.

Тема 5. «Моральне спілкування як творчість. Вибір засобів ділового спілкування. Мовленевий етикет».

  1. Культура спілкування як цінність і творчість. Структура та функції спілкування. Основні типи, принципи та суперечності спілкування.

  2. Спілкування як царина людської моральності. Моральна культура спілкування та її виявлення. Мовленевий етикет. Особливості та засоби ділового спілкування. Функції та види бесід.

  3. Мова як засіб спілкування, поняття вербального спілкування. Значення переконуючого впливу в мовному спілкуванні: маніпулювання, актуалізація.

  4. Невербальні засоби спілкування та їх класифікація. Жести. Контакт очей. Види погляду. Проксеміка (територіальні зони в процесі спілкування).


Тема 6. «Етика мовлення та діловий етикет у бізнесі».

 1. Етикет як умова ефективного здійснення економічної діяльності. Етикет як сукупність правил та норм поведінки людини. Моральний аспект етикету.

 2. Особливості ділового етикету. Моральні цінності, ідеали, переконання та їх вплив на формуванні етичної поведінки ділової людини. Діловий етикет – стандарти та стереотипи.

 3. Етика ділових контактів. Ділові переговори – невід`ємна частина практики менеджменту, тактичні прийоми введення переговорів. Роль прийомів в розвитку та забезпеченні ефективності ділових відносин. Діловий етикет і поведінка за столом під час ділового прийому.

 4. Протокольні положення дотримання етикету в системі зовнішньоекономічної діяльності. Діловий етикет у міжнародному бізнесі.Тема 7. «Спілкування як фактор соціальної взаємодії. Конфлікологія, наука про шляхи розв’язання та попередження конфліктів».

 1. Спілкування як взаємодія та співпраця. Формальні та особистісні взаємини в діловому світі. Їх взаємозв’язок, переваги та недоліки.

 2. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування. Механізми взаєморозуміння, роль етики в їх застосуванні.

 3. Сутність та види конфліктів. Конфліктні ситуації та їх учасники. Причини конфліктів. Типи соціально-психологічних конфліктів на виробництві.

 4. Структурні методи розв’язання конфліктів. Міжособистісні стилі  розв’язання конфліктів. Формування готовності до виходу з конфлікту.

Тема 8. «Зовнішній вигляд – ключ до фінансового успіху».

 1. Особисті та моральні якості ділової людини як запорука її успіху у сфері бізнесу. Етичні кодекси, їх значення у формуванні етичної поведінки ділової людини. Дотримання правил формування іміджу ділової людини.

 2. Одяг та зовнішній вигляд ділового чоловіка та жінки. Підбір гардеробу, важливість деталей, гармонія кольорів. Загальна характеристика та вимоги до ділового одягу.

 3. Наслідування кращих зразків етики поведінки, самоосвіта та самовиховання, спеціально організоване навчання, діагностика та корекція – як запорука ділового успіху.

Затверджено на комісії по плануванню самостійної роботи студентів методичної ради Інституту.

Дата_________________________

Підпис_______________________ Прізвище


2.3. Самостійна робота: ДФН 40 год. ЗОН_____ год.
п/п

Зміст (теми) занять

Кількість годин

ДФН

ЗОН

1

Підготовка до семінарських занять

24 год.
2

Підготовка до виконання письмових робіт

6 год
3

Підготовка до колоквіуму

10 год
4
.


2.4. Проведення модульних контролів і семестрових екзаменів.

Розподіл балів модульних контролів (МК)

^ Модульний контроль

Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль

Конт- рольний захід (Колок-віум)

^ Модульна оцінка (ПК+КЗ)

Лаб.

зан.

(тес-ти)

Сем.

зан.

Конт-роль-на роб.

КР (Інд. пись-

мова роб.

Разом балів (ПК)


5

15

20

40
20

1003. Навчально-методичні матеріали.

3.1. Основна література


 1. Андреева И.В. Этика деловых отношений: Учебное пособие. - СПб: Вектор, 2005.

 2. Борисов В.К., Петрунин Ю.Ю. Этика бизнеса. – М: Издательство: Дело. – 280с.

 3. Ботавина Р.Н. Этика менеджмента: Учебник. – М: Финансы и статистика, 2002. – 280с.

 4. Невелєв О.М. Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К: Центр учбової літератури, 2009. – 168с.

 5. Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена: Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2004. – 232с.

3.2.Додаткова література:

 1. Белоусов А.С. Международный менеджмент: Учебник. – М.: Юристъ, 2000. – 223 с.

 2. Бериев А.Х., Кретов Б.И., Старовойт В.А. Деловое общение и служебный этикет. – Владикавказ: Тикси, 2001. – 150 с.

 3. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений: Учебное пособие для студ., обуч. по эконом. специальностям. – М: Финансы и статистика, 2001. – 203с.

 4. Венедиктова В.И. Деловая репутация: Личность, культура, этика, имидж делового человека. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 245 с.

 5. Гах Й.М. Етика ділового спілкування. – К: Центр навчальної літератури, 2005. – 160с.

 6. Дунцова К.Г., Станкевич Г.П. Этикет за столом. – М: Экономика, 1990.

 7. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. – М: 1989.

 8. Макеева В.Г. Культура предпринимательства. – М: Издательство: Инфра, 2001.

 9. О деловой этике и этикете / Под. ред. О.И. Алексеева. – М: РИОР, 2002. – 159 с.

 10. Ричард Т., Джордж Д. Деловая этика. Учебный курс для колледжей и университетов. М: Издательство: Рипол - Классик, 2002.

 11. Рюттингер Р. Культура предпринимательства. – М: Новое изд-во, 2002. – 356 с.

 12. Свиткин М.З. От менеджмента качества к качеству менеджмента и бизнеса: миф или реальность? // Стандарты и качество. - 2004. - № 1. - С. 74-79.

 13. Семенов А.К. Психология и этика менеджмента и бизнеса: Учебное пособие. – М.: Маркетинг, 2000. – 160 с.

 14. Снітинський В.В., Давальницька Н.Б., Брух О.О. Діловий етикет у міжнародному бізнесі: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 300с.

 15. Палеха Ю.І. Ділова етика: Навч. посібник. – К: 2002.

 16. Пірен М. Конфліктологія: Підручник. – К: 2001.

 17. Уткин Э.А. Этика бизнеса. М: Издательство: Теис, 2003. – 272с.

 18. Чайка Г.Л. Культура ділового спілкування менеджера: Навчальний посібник. – К: Знання, 2005. – 442с.

 19. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. – К: Знання, 2007. – 230с. – (Вища освіта ХХІ століття).Узгодження з іншими дисциплінами.


п/п

Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження

Прізвище викладача
^

Підпис, дата


1.

Етика та естетика2.

Історія світової культури3.


4.


5.


Схожі:

Національний університет iconНаціональний університет “Острозька академія” Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України
Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій у фінансах
Національний університет iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Вінницький національний аграрний університет Жешувський університет Інформаційний лист Вельмишановні колеги,
На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами
Національний університет iconІi міжнародна науково–практична конференція
України «Київський політехнічний інститут», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський...
Національний університет iconКиївський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Національний університет “Острозька академія”
Пасічник І. Д., ректор Національного університету «Острозька академія», герой України, доктор психологічних наук, професор
Національний університет icon«туризм як фактор розвитку регіону»
Михайла Коцюбинського, Київський національний педагогічний університет імені Драгоманова, Львівський національний університет імені...
Національний університет iconПлан проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених І студентів у 2011 році
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Таврійський національний універ­си­тет ім. В.І. Вернадського, Мінський державний...
Національний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київський університет імені Бориса Грінченка Черкаський національний університет ім.
«Здоров’я дитини–основа майбутнього життя людини», яка відбудеться 17 квітня 2013 року в м. Умань
Національний університет iconНаціональний університет державної податкової служби україни яковчук михайло Юрійович
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри публічного права
Національний університет iconXviiі. Додаткове зарахування до двнз «Криворізький національний університет» І зберігання робіт вступників
Національний університет. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати...
Національний університет iconXviiі. Додаткове зарахування до двнз «Криворізький національний університет» І зберігання робіт вступників
Національний університет. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати...
Національний університет iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет шматко Олексій Юрійович
Вітлінський Вальдемар Володимирович, Київський національний економічний університет, професор кафедри економіко-математичних методів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи