Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів»
Скачати 101.47 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів»
Дата30.06.2012
Розмір101.47 Kb.
ТипРозрахунок

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності

«Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів»


Процеси та апарати хімічної технології

Машини та устаткування хімічних і силікатних виробництв

Розрахунок та конструювання машин та апаратів хімічних та силікатних виробництв

Корозія та захист металів


Програми дисциплін


Процеси та апарати хімічної технології


Загальні відомості

Класифікація основних процесів. Загальні принципи аналізу і розрахунку процесів та апаратів. Системи одиниць вимірювання фізичних величин.

Гідромеханічні процеси

Гідростатика. Диференційне рівняння рівноваги Ейлера. Основне рівняння гідростатики. Практичне використання основного рівняння гідростатики. Гідродинаміка. Основні характеристики руху рідини. Рівняння нерозривності потоку. Рівняння Бернуллі для ідеальної і реальної рідин. Гідродинамічна подібність. Гідравлічний опір у трубопроводах. Гідродинаміка зернистих шарів.

Переміщення рідин

Основні параметри насосів. Напір та висота всмоктування. Відцентрові та поршневі насоси. Насоси інших типів.

Переміщення та стиснення газів

Термодинамічні основи стиснення газів. Поршневі компресори. Відцентрові компресори. Вакуумні насоси.

Розділення неоднорідних систем

Відстоювання. Фільтрування. Центрифугування. Розділення газових систем.

Перемішування в рідких середовищах

Механічне перемішування. Механічні мішалки. Пневматичне перемішування. Перемішування в трубопроводах.

Основи теплопередачі в хімічній апаратурі

Теплові баланси. Передача тепла теплопровідністю. Теплове випромінювання. Передача тепла конвекцією. Складна тепловіддача. Теплопередача. Нестаціонарний теплообмін.

Нагрівання, охолодження, конденсація

Нагрівання водяною парою і гарячою водою. Нагрівання продуктами горіння. Нагрівання високотемпературними теплоносіями. Нагрівання електричним струмом. Охолодження до звичайних температур. Охолодження до низьких температур. Конденсація пари. Конструкції теплообмінних апаратів. Порівняльна характеристика нагрівальних апаратів. Розрахунок теплообмінних апаратів.

Випарювання

Однокорпусні випарні установки. Багатокорпусні випарні установки. Конструкції випарних установок. Розрахунок багатокорпусних установок.

Основи масопередавання

Рівновага під час масопередаванні. Швидкість масопередавання. Рушійна сила масопередавання. Розрахунок основних розмірів масообмінних апаратів. Масопередавання з твердою фазою.

Абсорбція

Рівновага при абсорбції. Матеріальний та тепловий баланси процесу абсорбції. Швидкість абсорбції. Конструкція абсорбційних апаратів. Розрахунок абсорбційних апаратів. Десорбція.

Перегонка рідин

Характеристика двохфазних систем рідина-пара. Проста перегонка. Ректифікація. Спеціальні види перегонки.

Екстракція

Рівновага в системах рідина–рідина. Методи екстракції. Конструкція екстракційних апаратів. Розрахунок екстракційних апаратів. Рівновага і кінетика вилуговування. Методи розчинення і вилуговування. Розрахунок апаратів для розчинення і вилуговування.

Адсорбція

Характеристика адсорбентів. Рівновага під час адсорбції. Динаміка адсорбції. Десорбція. Конструкції і розрахунок адсорбентів. Йонообмінні процеси.

Сушіння

Основні параметри вологого повітря. І–х діаграма вологого повітря. Рівновага під час сушіння. Матеріальний і тепловий баланс під час сушіння. Визначення витрати повітря і тепла на сушіння. Швидкість процесу сушіння. Конструкції сушарок. Спеціальні види сушіння.

Кристалізація

Рівновага під час кристалізації. Вплив умов кристалізації на властивості кристалів. Методи кристалізації. Конструкції кристалізаторів. Розрахунок кристалізаторів.


Література

1. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии / А.Г. Касаткин. – 9-е изд. – М. : Химия, 1973. – 754 с.

2. Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии : в 2 т. / Н.И. Гельперин. – М. : Химия, 1981. – 812 с.

3. Плановский Е.Н. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии / Е.Н. Плановский, П.И. Николаев. – 3-е изд. – М. : Химия, 1987. – 540 с.

4. Павлов К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии / К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. Носков. – Л. : Химия, 1987. – 576 с.


Машини та устаткування хімічних і силікатних виробництв


Теоретичні основи подрібнення матеріалів

Призначення і методи подрібнення. Класифікація машин для подрібнення, теоретичні основи подрібнення. Характеристики якості подрібнення.

Щокові дробарки

Загальні відомості і класифікація. Щокові дробарки з простим рухом щоки. Щокові дробарки з складним рухом щоки. Розрахунок основних параметрів щокових дробарок.

Конусні дробарки

Класифікація дробарок. Призначення та класифікація конусних дробарок; будова дробарок з верхнім підвісом рухомого конуса; будова дробарок для середнього і дрібного дроблення; розрахунок основних параметрів дробарок.

Валкові дробарки

Загальні відомості і класифікація. Призначення, принцип дії та класифікація валкових дробарок; конструкції дробарок з гладкими, зубчастими і ребристими валками; дезінтеграторні валкові дробарки. Розрахунок основних параметрів валкових дробарок.

Бігуни

Призначення, принцип дії та класифікація бігунів; конструкції бігунів мокрого та сухого подрібнення; розрахункові параметри бігунів.

Дробарки ударної дії

Загальні відомості і класифікація. Конструкції молоткових і роторних дробарок. Розрахункові відомості.

Барабанні кульові млини

Теоретичні основи помелу; призначення помелу; класифікація млинів. Млини періодичної дії. Кульові млини неперервної дії з розвантаженням через порожнисті цапфи. Кульові млини з ґратчастою діафрагмою. Кульові млини з периферійним розвантаженням. Конічні млини. Трубні млини. Деталі та вузли трубних млинів. Розрахунок основних параметрів млинів.

Середньохідні млини

Призначення та класифікація середньохідних млинів. Кульові кільцеві середньохідні млини. Розрахунок параметрів кульових середньохідних млинів. Валкові середньохідні млини. Розрахункові параметри валкових середньохідних млинів. Ролико-маятникові млини.

Млини ударної дії

Загальні відомості і класифікація. Шахтні млини. Аеробильні млини. Дезінтегратори.

Млини надтонкого помелу

Загальні відомості. Інерційні і граційні вібраційні млини. Струминні млини.


Література

1. Дубинін А.І. Обладнання для подрібнення матеріалів : навч. посіб. / А.І. Дубинін, Я.М. Ханик, В.М. Атаманюк. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – 140 с.

2. Чернобыльский И.И. Машины и аппараты химической промышленности / И.И. Чернобыльский, А.Г. Бондарь. – М. : Машиностроение, 1975. – 456 с.

3. Сапожников М.Я. Механическое оборудование предприятий промышленности строительных материалов, изделий и конструкций / М.Я. Сапожников. – М., 1971. –382 с.


Розрахунок та конструювання машин та апаратів

хімічних та силікатних виробництв


Основні положення про проектування та конструювання машин та апаратів

Основні причини, які впливають на конструкцію хімічних апаратів та машин. Визначення основних розмірів апаратів періодичної дії. Час оптимальної роботи апаратів безперервної дії. Основні вимоги, які ставляться до конструкцій машин і апаратів. Основні етапи створення технічних об’єктів. Розрахунки під час проектування та конструювання. Передумови вибору конструкційних матеріалів для хімічних машин і апаратів. Вибір конструкційних матеріалів залежно від робочої температури. Врахування повзучості і релаксації під час вибору конструкційних матеріалів.

Розрахунок і конструювання тонкостінних циліндричних апаратів

Конструювання і розрахунок ємнісних апаратів, які працюють під атмосферним тиском. Конструювання і розрахунок вертикальних циліндричних резервуарів. Конструювання і розрахунок горизонтальних циліндричних резервуарів. Конструювання і розрахунок прямокутних апаратів і резервуарів. Розрахунок циліндричних обичайок, навантажених внутрішнім тиском. Порядок розрахунку стінок апаратів на міцність, які навантажені внутрішнім тиском. Розрахунок корпусів апаратів, які навантажені зовнішнім тиском. Розрахунок довгих циліндричних обичайок, які навантажені зовнішнім тиском. Розрахунок коротких циліндричних обичайок, які навантажені зовнішнім тиском. Порядок розрахунку апаратів, які працюють під зовнішнім тиском. Розрахунок кришок і днищ апаратів. Конструювання та розрахунок фланцевих з’єднань. Вибір прокладок. Розрахунок і компенсація ослаблення стінок резервуарів отворами. Розрахунок вертикальних апаратів на вітрове навантаження. Конструювання та розрахунок вузлів для приєднання апаратів, їх огляду і встановлення. Розрахунок опор та лап.

Розрахунок і конструювання апаратів високого тиску

Розрахунок товстостінних апаратів, навантажених внутрішнім тиском. Розрахунок товстостінних апаратів, навантажених зовнішнім тиском. Розрахунок товстостінних апаратів, навантажених зовнішнім і внутрішнім тиском. Побудова епюр напружень у товстостінних апаратах. Температурні напруження, які виникають у товстостінних апаратах. Конструювання ущільнень, затворів, кришок та днищ для апаратів високого тиску. Методи виготовлення товстостінних апаратів.

Розрахунок і конструювання кожухотрубних теплообмінників

Конструювання вузлів і деталей кожухотрубних теплообмінників. Причини, які впливають на вибір теплообмінників. Розрахунок температурних напружень у теплообмінниках жорсткої конструкції. Розрахунок трубних ґраток теплообмінників жорсткого типу. Розрахунок рехомих трубних ґраток. Розрахунок лінзових компенсаторів. Порядок розрахунку та проектування теплообмінників.

Конструювання машини для подрібнення матеріалів

Основи розрахунку щокових, конусних, валкових та молоткових дробарок. Основи розрахунку та конструювання обертових барабанних апаратів. Розрахунок і конструювання приводу барабана. Ущільнення обертових барабанів. Розрахунок бандажів і опорних роликів.

Випробовування апаратів, транспортування, монтаж

Виконання умов техніки безпеки під час конструювання машин і апаратів. Експериментальні методи дослідження напружень і деформацій. Електричні, оптичні, рентгенівські та інші методи визначення деформацій і напружень. Перевірка якості швів. Транспортування і монтаж обладнання.


Література

1. Атаманюк В.М. Конспект лекцій з курсу «Розрахунок і конструювання машин та апаратів хімічних та силікатних виробництв. Розрахунок ємнісних апаратів» / В.М. Атаманюк. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2001. –99 с.

2. Домашнев А.Д. Конструирование и расчет химических аппаратов / А.Д. Домашнев. – М. : Машгиз, 1961. – 623 с.

3.Топтуненко Е.Т. Основы конструирования и расчета химических аппаратов и машин : в 2 ч. / Е.Т. Топтуненко. – Ч. 1. – Х. : изд-во Харьковского ун-та, 1968. – 275 с. Ч. 2. – К. : Вища шк., 1974. – 218 с.


Корозія та захист металів


Загальні відомості

Визначення терміну «корозія металів». Роль термодинаміки і кінетики в науці про корозію та захист металів. Класифікація корозійних процесів.

Плівки на металах

Класифікація плівок на металах за товщиною. Умови суцільності плівок на металах. Утворення дефектів у кристалічній ґратці.

Кінетика хімічної корозії металів

Ріст пористої плівки. Ріст суцільної плівки. Двошарові однофазні плівки. Напруження в захисних плівках і руйнування плівок.

Теорія жаростійкого легування

Зменшення дефективності утворення окалини. Теорія утворення захисного окислу легуючого елемента. Жаростійке легування тугоплавких металів .Високотемпературна пасивація.

Хімічна корозія металів у рідких середовищах

Корозія металів у неелектролітах. Руйнування металів у рідкометалічних теплоносіях. Взаємодія твердих металів з домішками у рідких металах.

Подвійний електричний шар і електродні потенціали

Причина виникнення стрибка потенціалу між фазами. Стрибок потенціалу на межі метал–електроліт. Будова подвійного електричного шару.

Поляризація електродних процесів

Поляризація електродів і її причини. Електрохімічна кінетика анодних і катодних процесів. Дифузійна кінетика і концентраційна поляризація.

Розрахунок електрохімічного корозійного процесу

Аналітичний розрахунок процесу. Графічний розрахунок процесу. Захисний ефект.

Пасивність металів

Визначення пасивності металів. Характеристика пасивного стану металів. Пасиватори і депасиватори.

Атмосферна корозія металів

Класифікація і механізм атмосферної корозії. Конденсація вологи на поверхні кородувального металу. Фактори атмосферної корозії.

Підземна корозія металів

Ґрунти як корозійні електроліти. Механізм і класифікація підземних металів. Вплив різних факторів на ґрунтову корозію металів.

Морська корозія металів

Механізм і особливості морської корозії. Вплив різних факторів на морську корозію металів. Способи захисту металів від морської корозії.

Корозія металів у розтоплених солях

Електродні потенціали у розтоплених солях. Механізм і особливості корозії у розтоплених солях. Вплив різних факторів на корозію у розтоплених солях. Захист металів від корозії у розтоплених солях.


Література

1. Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов / Н.П. Жук. – М. : Металлургия, 1976. – 472 с.

2. Ромашов Н.Д. Теория коррозии и защиты металллов / Н.Д. Ромашов. – М. : Изд-во АН ССР, 1959. – 576 с.

3. Скорчетелли В.В. Теоретические основы коррозии метал лов / В.В. Скорчетелли. – Л.: Химия, 1973. – 264 с.

4. Емелин М.И. Защита машин от коррозии в условиях зксплуатации / М.И. Емелин, А.А. Герасименко. – М. : Машиностроение, 1980. – 224 с.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Процеси І обладнання хімічних виробництв»
Класифікація основних процесів. Загальні принципи аналізу І розрахунку процесів та апаратів. Системи одиниць вимірювання фізичних...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Процеси і обладнання хімічних виробництв»
Класифікація основних процесів. Загальні принципи аналізу і розрахунку процесів та апаратів. Системи одиниць вимірювання фізичних...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв»
...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання переробних І харчових виробництв»
...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих І силікатних матеріалів»
Технологія І обладнання виробництва в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі. Технологія І обладнання виробництва кераміки та...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»
Технологія і обладнання виробництва в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі. Технологія і обладнання виробництва кераміки та...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Пожежна безпека»
Основні властивості будівельних матеріалів. Негорючі будівельні матеріали. Горючі будівельні матеріали
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» iconЗі спеціальності «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів»
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів І матеріалів»
Конструкції промислових споруд. Вироби І конструкції цивільних будівель. Вироби для дорожнього І транспортного будівництва. Вироби,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи