Звіт роботи кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2011 рік icon

Звіт роботи кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2011 рік
Скачати 119.95 Kb.
НазваЗвіт роботи кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2011 рік
Дата30.06.2012
Розмір119.95 Kb.
ТипДокументи

ЗВІТ

роботи кафедри теорії та практики перекладу СумДУ

за 2011 рік


Протягом звітного періоду (2011 рік) кафедра виконала навчальне навантаження обсягом 6453 годин. Проведено лекцій – 228 год.; консультацій – 78 год.; практичних занять – 1510 год.; перевірки робіт – 220 год.;керівництво курсовими роботами - 647 год.; дипломними роботами 1040 год.; заліків – 251год.; екзаменів - 58 год.; інших видів - 1005 год.; КМС – 235; ДЕК – 144 год.; керівництво практикою – 807 год.; аспірантами – 230 год. (з них 188 год. за погодинною формою оплати).

На кафедрі теорії та практики перекладу працює на постійній основі 5 викладачів з науковими ступенями та вченими званнями.

Доц. кафедри теорії та практики перекладу Косенко Ю. В. пройшла підвищення кваліфікації в СумДУ (п.1.4).

В очній аспірантурі кафедри ТПП (п.1.9.3) проходять підготовку Попова О.В., Рева Н.В. Переломов А.Ю., Прокопенко А.В.; закінчили аспірантуру та подали до захисту дисертації Єгорова О.І., Бровкіна О.В., Шуменко О.В. Навчання аспірантів Кобякова О.О. та Волкова О. М. призупинено у зв’язку з науковою роботою за кордоном (п.4.2.3).

Проф. Швачко С.О. є членом постійно діючих СВР із захисту докторських та кандидатських дисертацій (п.1.11.15, 1.11.16) – Спеціалізована вчена рада ХНУ ім. В. Н. Каразіна К64.051.16.

НПП кафедри працює за держбюджетною тематикою з виділенням фінансування (№ 100.01.01.09-11, НДР 01.09U001390 «Еволюційні тенденції квантитативної лексики»), керівник – зав. кафедрою теорії та практики перекладу проф. Швачко С.О., відповідальний виконавець – доц. Медвідь  О. М. (п.1.12.2). За рахунок другої половини дня ПВС кафедри працює за держбюджетною тематикою без виділеного фінансування «Категорії типових та нетипових текстів» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05408289, НДР 0107U001286). У виконанні НДДКР кафедри (п.2.15) беруть участь 3 студенти:

Кафедра теорії та практики перекладу забезпечує викладання дисциплін напряму «Філологія», спеціальність «Переклад» за ОКР «бакалавр» (6.020303), «спеціаліст» (7.020303), «магістр» (8.020303) (п.2.1). Крім того здійснюється навчання за екстернатною формою. Екстерн Чіркінян З. отримала кваліфікацію бакалавра за спеціальністю «Переклад».

З 48 студентів, що навчалися за держзамовленням, 47 працевлаштовані (п.2.11.2), в т.ч. 19 випускників підтвердили цільовий договір. З 3 студентів, що навчались на умовах повної оплати, працевлаштовані двоє. Зросло число студентів, зарахованих за ОКР «спеціаліст» та «магістр» (п.2.7). Збільшився відсоток студентів, що навчаються на умовах повної оплати, з договорами на цільову підготовку, іноземних студентів.

Збільшилася кількість навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі (п.2.19), в т.ч. тих, що викладаються англійською мовою (п.2.19.3), що пов’язано з уведенням 2-х вибіркових блоків дисциплін: «Переклад у забезпеченні зовнішньоекономічної діяльності», «Юридичний переклад».

Підвищення кваліфікації на кафедрі (п.2.18) пройшла …

Серед учасників загальноукраїнських конкурсів студентських наукових робіт (п.2.23.2, п.2.28) ІІІ місце посіли Якубович А. (Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з перекладу, напрям «Художній переклад»), Сенченко Ю. (Всеукраїнський конкурс студентських наукових з напряму «Романо-германські мови»).

Протягом попередніх 5 років (п.3.1.1) видано 2 колективні монографії викладачів і аспірантів кафедри теорії та практики перекладу:

1. Швачко С. О., Баранова С. В., Кобякова І. К., Медвідь О. М., Чернюк Н. І. (за ред. С.О.Швачко) // Засоби квантифікації: лінгвокогнітивні аспекти (монографія). – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. - 203 с.

2. Швачко С. О., Анохіна Т. О., Баранова С. В., Кобякова І. К., Козловська Г. Б., Косенко Ю. В., Подолкова С. В., Самохіна В. О., Соколова І. В., Чуланова Г. В. Лінгвокогнітивні аспекти малих текстів. Монографія / за редакцією С. О. Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 178с.

У 2011 році викладачі кафедри опублікували свої праці (п.3.3, 3.4) в таких наукових збірках:

1. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”.

2. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія Філологічні науки (мовознавство): збірник наукових праць.

3. Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. – Суми: СумДУ, 2011. - Ч.1.

4. Філологічні трактати. Науковий журнал. – Суми – Харків: СумДУ – ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

5. «КАРАЗІНСЬКІ ЧИТАННЯ: ЛЮДИНА. МОВА. КОМУНІКАЦІЯ»– Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна.

6. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки.

7. Вісник Луганського національного університету імені Т. Шевченка.

8. Вісник Житомирського державного університет ім. Івана Франка.

9. Проблеми зіставної семантики :збірник наукових статей. – Вип. 10 / Відп.ред. Корольова А.В. – К.: Вид.центр КНЛУ.

10. Науковий журнал «Освіта, менеджмент і бізнес: світовий вимір». Серія: Філологічні науки.

11. М74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго.

12. Функциональная лингвистика: сборник научных работ. - Крымский республ. ин-тут последипломного педагогического образования, науч. ред. А. Н. Рудякова.

13. Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского.

14. Профессиональное лингвообразование: материалы пятой международной конференции. Июль 2011 г. – Нижний Новгород: Изд-во Волго-Вятской гос. Службы.

15. Текст. Язык. Человек. Неделя русской филологии в Мозырском государственном педагогическом университете имени И. П. Шамякина : сборник научных трудов : в 2 ч. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина; редкол.: С. Б. Кураш (отв. ред.) [и др.].

16. Проблемы языка и культуры в гуманитарном образовании: материалы Международной научно-практической конференции.

Студенти у співавторстві з викладачами кафедри теорії та практики перекладу мають статті у фахових виданнях (п.3.3.8): Ващук І. (ПР-71), Джой А. (ПР-71) (співавтор – проф. Швачко С. О.), Сергієнко А. (ПР-71) (співавтор – доц. Баранова С.В.), Семенець Ю. (ПР-81) (співавтор – доц. Медвідь О.М.) та тези доповідей на наукових конференціях, опубліковані під керівництвом ПВС кафедри.

За попередні 5 років видано 2 навчальні посібники з грифом МОНУ (п.3.5.1):

 1. Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькі аспекти [Текст] : посібник / С. О. Швачко. — Вінниця : Нова книга, 2008. — 128 с. + Гриф МОН.

 2. Числівник англійської мови: навч.посіб. / С. О. Швачко, С. В. Баранова, І. К. Кобякова, О. М. Медвідь, Н. І. Чернюк, О. І. Єгорова, О. А. Шуменко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. -152 с. + Гриф МОН.


У звітному році видано 1 навчальний посібник з грифом МОНУ (п.3.5.2): Баранова С. В. Практикум з порівняльної граматики англійської та української мов : навч. посіб. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 132 с. + Гриф МОНУ.

Навчально-методичні видання останніх років зареєстровані в електронній базі СумДУ,

Подано на розгляд науково-методичної комісії МОНУ навчальний посібник доц. Медвідь О.М. «Лінгвістичний статус квантитативних одиниць: парадигматична та синтагматична представленість» щодо надання грифу.

Викладачі та аспіранти кафедри теорії та практики перекладу брали участь у роботі конференцій, проведених:

а) за кордоном (п.4.8):

 • Текст. Язык. Человек. Неделя русской филологии в Мозырском государственном педагогическом университете имени И. П. Шамякина, 23 – 27 мая 2011 г. (доц. Медвідь О. М., асп. Кобяков О.О.);

 • 6-я Международная научно-методическая интернет-конференция «Профессионально ориентированный перевод: реальность и перспективы». – Москва: Российский университет дружбы народов, 11-22 апреля 2011г. (доц. Баранова С. В., доц. Медвідь О. М.);

 • Пятая международная конференція «Профессиональное лингвообразование», июль 2011 г., Нижний Новгород (проф. Швачко С. О.);

 • Международная научно-практическая конференція «Проблемы языка и культуры в гуманитарном образовании», Кемерово, 27-28 октября 2011 г. (проф. Швачко С. О.);

 • Заочная конференция студентов, аспирантов и преподавателей «Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода» (г. Нижний Новгород, декабрь 2011) (асп. Попова О. В.);б) у Міжнародних конференціях, що проводилися в Україні:

 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів», 7-8 квітня 2011 р., Тернопіль;

 • ІІІ Міжнародний науково-методичний семінар «Актуальні проблеми художнього і галузевого перекладу», 20 березня 2011 р. , Горлівка;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Гендерна мапа центрально-східної Європи», 21-22 квітня 2011 р, Суми;

 • ХІХ Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго «Мова і культура»;

 • X наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» з міжнародною участю;

в) у Всеукраїнських конференціях:

 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (15 березня 2011) «СУЧАСНІ НАУКОВІ ПАРАДИГМИ», Горлівка;

 • IX Міжвузівська конференція молодих учених „Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських та германських мов і літератур”, Донецьк;

г) у конференціях, проведених у СумДУ:

 • науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ, (Суми, 18-23 квітня 2011 року).


ПВС кафедри теорії та практики перекладу вчасно проводилися контрольні роботи (залишкові, модульні, ректорські), відкриті заняття. У поточному навчальному році відкриті лекції та практичні заняття провели такі викладачі кафедри, як доц. кафедри ТПП Косенко Ю.В., доц. Чернюк Н. І. Заняття були проведені на високому науково-методичному рівні, про що засвідчили проф. Швачко С.О., доц. Баранова С.В. Немає порушень у проведенні сесій.

Викладачі кафедри – члени редколегії «Філологічних трактатів» Сумського державного університету. Кафедра представлена в редколегії наукових збірників інших університеті.

Швачко С.О. виступала офіційним опонентом дисертацій:

 1. Оленяк Мар’яни Ярославівни «Семантико-синтаксичні функції уточнення в англійській, українській та польській мовах», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.17 - «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство».

 2. Соловей Ганни Сергіївни «Політична лексика як об’єкт перекладу (на матеріалі текстів політичних заяв, звернень, промов, статей та анекдотів)», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство.

3. Ступак Інни Валер’янівни «Похідні каузативні дієслова в німецькій та українській мовах», представленої на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.17 - «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство»

4. Єнікєєвої Санії Маратівни «Система словотвору сучасної англійської мови: синергетичний аспект (на матеріалі новоутворень кінця ХХ початку ХХІ століть» представленої на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

5. Малишенко Аліни Олегівни «Гендерні особливості англомовного рекламного дискурсу друкованих засобів масової інформації» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

6. Палійчук Анни Леонардівни «Наративний код інтимізації (на матеріалі англомовного художнього дискурсу представлену на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.


Фахівцями кафедри здійснювалася консультативна робота за такими напрямками:

- написання кандидатських дисертацій;

- методична допомога школам області;

- переклади для університетських структур та підрозділів;

- рецензії, відгуки на наукові та методичні роботи викладачів, аспірантів, студентів. Зокрема, проф. Швачко С.О. складала відгуки на автореферати дисертацій:

 • Довганчиної Р.Г. “Відворення ідіостилю Ернеста Гемінґвея в українських та російських перекладах”,представленої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство;

 • Закреницької Людмили Антонівни “Англійська християнсько-богословська терміносистема: генезис, структура, семантика”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови /Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова;

 • Біскуб Ірини Павлівни «Лінгвістична категоризація і моделювання знань в англомовному дискурсі програмного забезпечення», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (Київ 2011, 36 с.);

 • Ваніної Ганни Вікторівни «Особливості вербалізації концепту PR / ПІАР / ПИАР в англійському (американський варіант), українському та російському газетному дискурсі», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство;

 • Влох Н. М. „Лінгвопрагматичні та параграфемні засоби англомовного постмодерністського тексту (на матеріалі художніх творів ХХ – ХХІ ст.)”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови;

 • Боровинського Іллі Миколайовича «Відтворення образної своєрідності поезій англійських та американських романтиків в українських перекладах»», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство;

 • Пожидаєвої Надії Петрівни «Лексичні та граматичні особливості англійської як міжнародної допоміжної мови (на матеріалі текстів адміністративних документів Європейського Союзу)» (Херсон, 2011) на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

 • Барбанюк Олесі Олександрівни «ЛІНГВОСЕМІОТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІПЕРРЕАЛЬНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ (на матеріалі творів Урсули Ле Ґуїн циклу «Земномор’я» ) на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.


Доц. Баранова С. В. рецензувала дисертацію Єгорової О. І. «Лінгвокогнітивні аспекти об’єктивації невизначеної кількості в англомовному дискурсі» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, спеціальність 10.02.04 – германські мови.

Завідувач кафедри рецензувала:

 • колективну монографію «Грані сучасного перекладознавства» (Класичний приватний університет, колектив авторів О.Г.аФоменко, А.В.вБірюков, Т.В.вІваніна, С.Я.вЛитвак, З.В.вПартико, Н.М.вТоркут);

 • програмне забезпечення навчальної дисципліни «Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз» для студентів IV курсу, освітній рівень «бакалавр», напрям підготовки: 6.020303 Філологія* (англійська мова і література); укладачи: к.ф.н. доц. Байков В.Г., к.ф.н. доц. Зоз О.А.;

 • навчальний посібник „Теоретична граматика сучасної англійської мови в таблицях ”, автор: Гладуш Н.Ф. (Київ, 2011);

 • навчальний посібник докт. пед. наук, проф. Пасинок Валентини Григорівни «Основи культури мовлення»;

 • навчальний посібник. ^ ГЕРМАНІСТИКА УКРАЇНИ – ЇЇ МИНУЛЕ ТА СУЧАСНЕ: Історія лінгвістичних учень: Провідні германісти України: Навчальний посібник-довідник / укл. Огуй О.Д. – Чернівці, ЧНУ, 2011. – 124 с.

Зав. кафедрою теорії та практики перекладу працювала в комісії ліцензування та акредитації, розпочата робота по введенню в навчальний процес спеціалізацій для студентів-перекладачів.

На кафедрі надавалися консультації молодим ученим різних вузів України. Викладачі проводили консультації з абітурієнтами щодо вступних іспитів на спеціальність 6.030507 „Переклад”. 7.030507 „Переклад”, 8.030507 „Переклад”.

У 2011 році викладачі кафедри теорії та практики перекладу традиційно проводили виховну роботу серед студентів:

1. Проводилися заходи, присвячені святкуванню Дня перекладача, Різдва, Хелоуіну та Нового року, проведений конкурс на кращого знавця англійської поезії, конкурс новорічних сувенірів "Різдвяні фантазії".

2. Проведений цикл бесід про охорону здоров’я молоді та профілактику туберкульозу.

3. Організовували конкурси творчих робіт студентів, випуск стінгазет, колажів.

Здійснюється орієнтація школярів області на професію перекладача та відбір найбільш здібної до цієї професії молоді. Складена програма спецкласів поглибленого вивчення іноземної мови, французької мови. Створені «Перекладацькі студії» для учнів Сумщини.

Лаборанти кафедри протягом року вели облік використання технічних засобів, навчальних матеріалів; здійснювали підписку літератури, вели облік періодичної літератури, що надходить; комп’ютерний набір методичних вказівок, планів, матеріалів; чергували у методкабінеті, вели облік проведених занять, консультацій, замін.

Традиційним стало висвітлення подій життя кафедри по обласному радіо та телебаченню з гідної уваги тематики: випуск бакалаврів, спеціалістів, участь у конференціях. Студенти залучалися до виступів з доповідями на вузівських конференціях.

Розпочата робота з організації та проведення ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Перекладацькі інновації» (Суми, березень 2012р.) та Х Всеукраїнської наукової конференції «Методологічні проблеми сучасного перекладу» (Суми, березень 2012р.).

Недоліки в роботі:

- зменшилося число студентів, зарахованих на перший курс денної форми навчання (п.2.3.1), в т.ч. й тих, хто навчається на умовах повної оплати), що пов’язано зі зменшенням загального набору до ВНЗ під час вступної кампанії 2011 р.;

- 1 студент, що навчався за держзамовленням (Неліна О.), та 1 студент, що навчався на умовах повної оплати (Тарасенко О.), не працевлаштовані;

- збільшення кількості навчальних дисциплін потягло за собою зниження відсотка забезпечення предметів навчальними посібниками, конспектами лекцій, методичними розробками різних видів (п.2.19.4, 2.19.5). Для усунення цього недоліку розроблений перспективний план методичного забезпечення відповідних дисциплін.


26.12.2011 р.

Зав. каф. теорії та практики перекладу проф. Швачко С.О.

Схожі:

Звіт роботи кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2011 рік iconЗвіт роботи кафедри теорії та практики перекладу сумду за 2010 рік
Протягом звітного періоду 2010р кафедра виконала навчальне навантаження повністю в обсязі 6111 годин, з них
Звіт роботи кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2011 рік iconЗвіт про роботу кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2012 рік
Кмс – 115 год; дек – 160 год.; керівництво практикою – 919 год., аспірантами – 40 год., Ндрс 150 год. (з них 180 год за погодинною...
Звіт роботи кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2011 рік iconКафедра теорії І практики перекладу
Кафедра теорії та практики перекладу (далі кафедра тпп) була утворена в 2006 році на основі функціонування підготовки спеціалістів...
Звіт роботи кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2011 рік iconТеорії та практики перекладу
Перелік публікацій викладачів кафедри теорії та практики перекладу Чернюк Ніни Іванівни
Звіт роботи кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2011 рік iconТеорії та практики перекладу
Перелік публікацій викладачів кафедри теорії та практики перекладу
Звіт роботи кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2011 рік iconКафедра теорії та практики перекладу Сумду кафедра германської філології Сумду 3 в I т про ІХ всеукраїнську наукову конференцію «Методологічні проблеми сучасного перекладу»
Алежної країни. У сумському державному університеті проводиться значна робота по забезпеченню підготовки перекладачів англійської...
Звіт роботи кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2011 рік iconСписок магістерських робіт кафедри теорії та практики перекладу
Макаров С. О. «Лексико-семантичні особливості перекладу дипломатичної термінології»
Звіт роботи кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2011 рік iconПерелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей студентів кафедри теорії та практики перекладу за 2009 рік

Звіт роботи кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2011 рік iconПерелік опублікованих статей, доповідей та тез доповідей студентів кафедри теорії та практики перекладу за 2009 рік

Звіт роботи кафедри теорії та практики перекладу Сумду за 2011 рік iconОснови теорії мовної комунікації
С. О. Швачко д філол н., професор, зав кафедри теорії та практики перекладу Сумського державного університету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи