Теорії та практики перекладу icon

Теорії та практики перекладу
НазваТеорії та практики перекладу
Сторінка1/5
Дата30.06.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Перелік публікацій викладачів кафедри __________теорії та практики перекладу__________________________________________________________________

(назва кафедри)

за ____________2010_________ рік

(календарний)
Співавтори7

пп

Назва роботи1

Вид публікації2

Scopus3

Країна4

Вихідні дані5

Публікація від імені СумДУ6

студент (так /ні)8

ПІБ

Факультет

кафедра/

група9
^ Навчально-методичні виданняШвачко С.О.

1

Числівник англійської мови

навчальний посібник з грифом МОН України

ні

Україна

Числівник англійської мови: навч. посіб./ С.О. Швачко, С.В. Баранова, І.К. Кобякова та ін.; за заг. ред. С.О. Швачко.- Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 171 с.

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Баранова С.В.

Кобякова І.К. Медвідь О.М.,

Чернюк Н.І., Єгорова О.І., Шуменко О.А.

гуманітарний

каф. ТПП

каф. ГФ

каф. ТПП

каф. ТПП

каф. ТПП

каф. ТПП

2

Методичні вказівки «Порівняльна стилістика англійської та української мов» до практичних занять з дисциплін «Порівняльна стилістика англійської та української мов»

методичні вказівки

ні

Україна

Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 43 с.

так

3

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Студентський науковий семінар»

методичні вказівки

ні

Україна

Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 43 с.

так
^ Чернюк Н.І.

4

Методичні вказівки «Усний переклад» до практичних занять з дисципліни «Усний переклад»

методичні вказівки

ні

Україна

Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 40 с.

так
^ Наукові видання
Швачко С.О.

5

Сага про квантитативну родину

стаття

ні

Україна

Мова й дискурс: вимір і вимірювання: міжвузівський збірник наукових праць до 75-річчя з дня народження доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи України Світлани Олексіївни Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 235 с. - С. 227-231

такСпівавтори7

пп

Назва роботи1

Вид публікації2

Scopus3

Країна4

Вихідні дані5

Публікація від імені СумДУ6

студент (так /ні)8

ПІБ

Факультет

кафедра/

група9

6

У царині номінативних та комунікативних одиниць.

збірник наукових статей

ні

Україна

Збірник наукових праць до 75-річчя з дня народження. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 168 с.

так

7

До питання верифікації метазнаків перекладознавства

стаття у фаховому виданні

ні

Україна

Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. Випуск 40/1. - С.401-403

так

8

Передача авторского юмора в художественных текстах

тези

ні

Росія

Материалы конференции «Логический анализ языка 2010» «ПЕРЕВОД ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ НА РОДСТВЕННЫЕ И НЕРОДСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ В РАЗНЫЕ ЭПОХИ» (18–20 октября 2010 г., Институт языкознания РАН, Москва) 246 с.

так

9

Семантичні девіації у числівниковій родині

стаття у фаховому виданні

ні

Україна

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, - 2010. Випуск 51. - С.17-20

так

10

Статус номінацій silence та pause в худ. та муз. дискурсах

стаття у фаховому виданні

ні

Україна

Наук.вісник Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк. - №7. – 2010. - С.167-170

так

так

Буката М.В.

гуманітарний

ПР-51

11

Средства выражения понятия двойственности в английском языке

стаття у фаховому виданні

ні

Україна

Наукові записки. Серія філологічні науки (мовознавство): у 5 ч. – Кіровоград:РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2010. – Вип.89(3). - С.15-19

так

ні

Кобякова І.К.

гуманітарний

каф. германської філології

12

Лінгвокогнітивні аспекти понять «багато», «мало» в англомовному дискурсі.

стаття у фаховому виданні

ні

Україна

Функциональная лингвистика. – Сб.науч.работ. Крымский республ.ин-тут последипломного педагогического образования, науч.ред. А.Н.Рудякова. - №1, т.2. – Симферополь, 2010.- С.324-327

так

13

Системно-функциональное бытие нумеральных единиц (на материале англ. числительных)

стаття у фаховому виданні

ні

Україна

Філологічні трактати. – 2010. – Том 2, №1. – 161 с. - С.149-153

так

14

Лінгвокогнітивні аспекти нумеральних морфем

стаття

ні

Україна

Методи лінгвістичних досліджень: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Слов’янськ: СДПУ, 2010. – 262 с. - С.245-248

так

15

Семантична девіація номінацій природних явищ

стаття у фаховому виданні

ні

Україна

Мова і культура (Науковий журнал. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т.ІІІ (128)

так
Співавтори7

пп

^ Назва роботи1

Вид публікації2

Scopus3

Країна4

Вихідні дані5

Публікація від імені СумДУ6

студент (так /ні)8

ПІБ

Факультет

кафедра/

група9

16

Основні віхи аналізу корелюючи текстів

стаття

ні

Україна

Лінгвістичні дослідження: матеріали Міжнар. Наук. Практ. Конф. «Інноваціні технології у навчанні іноземних мов». – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2010. – 224. - С.207-210

так

17

Лінгво-когнітивні аспекти нумеральних морфем

стаття у фаховому виданні

ні

Україна

Методи лінгвістичних досліджень: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Слов’янськ: СДПУ, 2010. – 262 с. - С.245-248

так

18

Десемантизация квантитативных слов

стаття

ні

Україна

Теоретические и прикладные проблемы русской филологии. – Научно-методичес-кий сборник. – Вып. ХІХ (отв.ред. В.А. Глущенко).–Славянск:СГПУ, 2010.-327 с.

так

19

Етимологічні витоки лінгвістичних термінів

тези

ні

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету (Суми, 19-24 квітня 2010 року) / відп. за вип. Л.П.Валенкевич. - Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - Ч.ІІ. - С.57

так

так

Кальченко К.В.


гуманітарний

ПР-62

20

Моделювання англомовних вторинних текстів: лінгвокогнітивні аспекти

тези

ні

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету (Суми, 19-24 квітня 2010 року) / відп. за вип. Л.П.Валенкевич. - Суми: Вид-во СумДУ, 2010.- Ч.ІІ. - С. 110

так

так

Бугрик Є.


гуманітарний

ПР-63

21

Семантична девіація англійських числівників: аспекти спустошених слів

тези

ні

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету (Суми, 19-24 квітня 2010 року) / відп. за вип. Л.П.Валенкевич. — Суми: Вид-во СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. - С.111-112

так

так

Горенко В.М.

гуманітарний

ПР-61

22

Анклавні аспекти техаської говірки

стаття

ні

Україна

Анклавістика: Збірник наукових праць. – Горлівка. ГДПІІМ. 2010. - С.39-44

так
^ Баранова С.В.

23

Утішання в парентальному дискурсі

стаття у фаховому виданні

ні

Україна

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Сер. Філологічні науки. – 2010. - Вип. 49. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка. - С. 126 – 129

так

ні

Проценко О.В.

гуманітарний

каф. германської філології
Співавтори7

пп

^ Назва роботи1

Вид публікації2

Scopus3

Країна4

Вихідні дані5

Публікація від імені СумДУ6

студент (так /ні)8

ПІБ

Факультет

кафедра/

група9

24

Квантитативно-квалітативні одиниці в художньому дискурсі

стаття у фаховому виданні

ні

Україна

Філологічні трактати. – 2010. - Том 2. - № 1. – Суми: Вид-во СумДУ. - С. 20-25

так

25

Класифікація прислівників в авторському дискурсі

тези

ні

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету (Суми, 19-24 квітня 2010 року) / відп. за вип. Л.П.Валенкевич. — Суми: Вид-во СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. - С.80

так

так

Шелехова О.В.


гуманітарний

ПР-62

26

Метафора в англомовному дискурсі у світлі когнітивної лінгвістики

Тези

ні

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету (Суми, 19-24 квітня 2010 року) / відп. за вип. Л.П.Валенкевич. — Суми: Вид-во СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. - С.108

так

так

Заскока В.


гуманітарний

ПР-62
^ Косенко Ю.В.

27

Феномен мовчання як невербальний засіб комунікації (на матеріалі роману Е.Л.Войнич “Ґедзь”)

стаття

ні

Україна

Учёные записки. - Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2010. – Том 23 (62). №2. Ч.2. – Филология. Социальные коммуникации. – С. 209-213.

так

так

Овчіннікова О.


гуманітарний

ПР-51

28

Статус невербальних засобів комунікації в англомовному художньому діалогічному дискурсі прощання.

стаття

ні

Україна

Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, 2010. – №1.- Т.1. – С.337-341

так

29

Особливості невербальної передачі інформації в процесі міжкультурної комунікації.

стаття

ні

Україна

Філологічні трактати. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – Том 2, №1'2010. – С.45-51.

так

30

Расстройства коммуникации у детей

тези

ні

Україна

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету (Суми, 19-24 квітня 2010 року) / відп. за вип. Л.П.Валенкевич. — Суми: Вид-во СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. - С.43

так

так

Беспалова А.гуманітарний

ПР-84
  1   2   3   4   5

Схожі:

Теорії та практики перекладу iconТеорії та практики перекладу
Перелік публікацій викладачів кафедри теорії та практики перекладу Чернюк Ніни Іванівни
Теорії та практики перекладу iconКафедра теорії І практики перекладу
Кафедра теорії та практики перекладу (далі кафедра тпп) була утворена в 2006 році на основі функціонування підготовки спеціалістів...
Теорії та практики перекладу iconСписок магістерських робіт кафедри теорії та практики перекладу
Макаров С. О. «Лексико-семантичні особливості перекладу дипломатичної термінології»
Теорії та практики перекладу iconРобоча програма «Переддипломний семінар» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є сучасні проблеми теорії І практики перекладу, закономірності перекладу текстів різноманітних жанрів, особливості...
Теорії та практики перекладу iconРобоча програма з переддипломного семінару для студентів 5 курсу (магістрів) інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є сучасні проблеми теорії І практики перекладу, закономірності перекладу текстів різноманітних жанрів, особливості...
Теорії та практики перекладу iconОснови теорії мовної комунікації
С. О. Швачко д філол н., професор, зав кафедри теорії та практики перекладу Сумського державного університету
Теорії та практики перекладу iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання іноземних мов та перекладу» для студентів 3 курсу заочного
Дисципліна «Методика викладання іноземних мов І перекладу» є частиною курсу професійно-орієнтованих обов’язкових дисциплін, яку присвячено...
Теорії та практики перекладу iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання іноземних мов та перекладу» для студентів 3 курсу заочного
Дисципліна «Методика викладання іноземних мов І перекладу» є частиною курсу професійно-орієнтованих обов’язкових дисциплін, яку присвячено...
Теорії та практики перекладу iconКафедра теорії та практики перекладу Сумду кафедра германської філології Сумду 3 в I т про ІХ всеукраїнську наукову конференцію «Методологічні проблеми сучасного перекладу»
Алежної країни. У сумському державному університеті проводиться значна робота по забезпеченню підготовки перекладачів англійської...
Теорії та практики перекладу iconКафедра: теорії І практики перекладу германських І романських мов
Застосування стилістичних позначок у французьких словниках до рівня вишуканої мови
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи