Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання комплексної контрольної роботи icon

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання комплексної контрольної роботи
Скачати 308.4 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійного вивчення та виконання комплексної контрольної роботи
Дата30.06.2012
Розмір308.4 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України


Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійного вивчення та виконання комплексної контрольної роботи


«Спецкурс за напрямком магістерської роботи»


(для студентів денної форми навчання спец. 8.120102 – «Містобудування» напряму 1201 – «Архітектура»)


ХАРКІВ - ХНАМГ - 2007

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання комплексної контрольної роботи з курсу «Спецкурс за напрямком магістерської роботи» (для студентів денної форми навчання спеціальності 8.120102 - «Містобудування» напряму 1201 - «Архітектура») / Укл.: Криворучко Н. І. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 22 с.


Укладач: доц., канд. архіт. Н.І. Криворучко


Рецензент: док. архіт. Н.Я. Крижановська


Рекомендовано кафедрою архітектурного і ландшафтного проектування, протокол № 3, від 20.09. 2007 р

ВСТУП


Спецкурс за напрямком магістерської роботи – одна із спеціальних дисциплін, що забезпечує рівень підготовки магістрів за спеціальністю «Містобудування».

Мета курсу – формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо архітектурного проектування в основі якого лежить багатофакторний аналіз з виявленням усіх чинників, що впливають на формування міського середовища.

Завданнями вивчення дисципліни є набуття практичних навичок з організації наукової діяльності, визначенням методології та методики наукових досліджень за напрямком магістерської роботи, її планування, виконання комплексу наукових досліджень, оформлення робочої документації досліджень, підготовки наукових висновків та інших підсумкових документів, а також ознайомлення студентів з приоритетними напрямками наукових досліджень в галузі архітектури та містобудування в Україні та в світі, приоритетними напрямками НД в цій галузі в академії, в якій вони навчаються, а також на кафедрі.

Об’єктом курсу є наукова діяльність.

Предметом курсу є наукова діяльність в архітектурі, її методи дослідження.

Спецкурс вивчається на базі засвоєння студентами таких дисциплін навчального плану:

 • в теоретико-методичному відношенні – наукова робота студентів;

 • в методичному відношенні – містобудування, архітектурне проектування, організація і технологія виробництва, теорія архітектурної композиції;

 • у відображенні результатів наукових досліджень за напрямком магістерської роботи – історія філософії, методологія та методика наукової роботи, методи дослідження, архітектурний та містобудівний аналіз та синтез, а також, технічна реалізація наукових досліджень у вигляді містобудівного архітектурного проекту та магістерської роботи за індивідуальною темою, що реалізують зв'язок: навчання – наука – виробництво.


^ У результаті освоєння спецкурсу за напрямком магістерської роботи студент повинен

мати уявлення:

 • про роль і місце знань з дисципліни у процесі освоєння основної професійної освітньої програми за фахом;

знати:

 • законодавство про містобудівну та архітектурну діяльність в Україні, порядок її здійснення;

 • стандарти проектування за напрямком магістерської роботи (МР);

 • сутність наукової діяльності;

 • організацію наукових досліджень;

 • методи наукових досліджень за темою МР;

 • функції наукових досліджень;

 • апробацію наукових висновків за темою МР;

 • порядок оформлення наукових висновків за темою МР;

вміти:

 • планувати наукову роботу за темою МР;

 • складати план наукових досліджень за темою МР;

 • готувати тези, статті з наукової роботи та її висновків за темою магістерської роботи;

 • використовувати дані наукових досліджень у своєму архітектурному містобудівному проекті з метою прогнозування та покращення використання інфраресурсів міського середовища для створення сучасних умов для життєдіяльності населення міст.2. Зміст дисципліни

(обов'язкова складова за СВО ХНАМГ ПНД ХХХХ-ХХ та додаткова частина)


Модуль 1. Модуль 1. Методологія та методика наукових досліджень за напрямком магістерської роботи. 2/72

(кількість кредитів/годин)


ЗМ 1.1. Суть і предмет спецкурсу за напрямком магістерської роботи. Об’єкт та предмет наукових досліджень. Мета і загальні принципи НДР. Сутність специфіки наукових досліджень в архітектурі. 1/35

(кількість кредитів/годин)


Обов’язкові укрупнені навчальні елементи

  • Проблемний аспект.

  • Цілі і задачі.

  • Методика дослідження за темою магістерської роботи.


ЗМ 1.2. Принципи та методика вибору ключових фрагментів шедеврів історії містобудування, архітектури та мистецтва, які найяскравіше розкривають висунуту в НДР проблему. 1/37

(кількість кредитів/годин)


Обов’язкові укрупнені навчальні елементи

  • Об’єкти-оригінали, принцип їх відбору.

  • Аналіз об’єктів-оригіналів, виявлення універсальних та специфічних ознак по даній проблематиці.

  • Формулювання висновків.

Модуль 2. Сучасні методи дослідження. Системний підхід в архітектурі. 2/72

(кількість кредитів/годин)


ЗМ 2.1. Містобудування як системний вид людської діяльності. Використання методів системного аналізу в містобудуванні. Модельно-системний підхід до територіально - просторового розвитку міста. Принцип сталого розвитку як новий системоутворюючий фактор в містобудуванні. 1/35 (кількість кредитів/годин)


Обов’язкові укрупнені навчальні елементи

  • Системоутворюючі фактори.

  • Модельно-системний підхід.

  • Системний аналіз


ЗМ 2.2. Магістерська робота по темі (індивідуально). 1/37

(кількість кредитів/годин)


Обов’язкові укрупнені навчальні елементи

  • Постановочна частина: тема, проблема (актуальність), об’єкт, предмет, цілі, задачі, методи дослідження.

  • Вивченість питання.

  • Формування структури наукових досліджень.

  • Оригінальний результат дослідження

  • Гіпотетичний вихід.

  • Системна модель.

^ 2.2. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної роботи студента


Модулі (семестри) та змістовні модулі

Всього, кредит/годин

Форми навчальної роботи

Лекції

Сем., практ.

Лабор.

СРС

Модуль 1

2/72

16

16
35

ЗМ 1.1

1/35

8

8
15

ЗМ 1.2

1/37

8

8
20

Модуль 2

2/72

18

18
37

ЗМ2.1

1/35

8

8
15

ЗМ2.2

1/37

10

10
22


2.3. Лекційний курс (денне навчання)


Зміст

Кількість годин

за спеціальностями, спеціалізація ми (шифр, абревіатура)

8.120 1.02

1. Тема 1. Вступна лекція. Науковий пошук і обґрунтування його результатів. Проблемна ситуація. Постановка наукової проблеми. Науковий пошук. Проблемна ситуація як виникнення суперечності в пізнанні. Метод формулювання теми дослідження. Об’єкт та предмет дослідження.

4

2. Тема 2. Методика та структура наукових досліджень. Емпіричний рівень дослідження. Теоретичний рівень дослідження. Методи дослідження.

4

3. Тема 3. Наукове вивчення як обґрунтування сформульованих в НДР проблем. Порівняння, аналіз і синтез, індукція та дедукція у наукових дослідженнях. Вивченість питання.

2

4. Тема 4. Архітектурний та містобудівний аналіз ситуації міського середовища за темою магістерського проекту.

2

5. Тема 5. Моделювання як один із принципів наукового пошуку. Узагальнення схем, формулювання висновків.

2

6. Тема 6. . Вибіркова модель як узагальнення НДР.

2


2.3. Практичні (семінарські) заняття (денне навчання)


Зміст

Кількість годин

за спеціальностями, спеціалізація ми (шифр, абревіатура)

7.120 1.02

1. Тема 1. Вступна лекція. Науковий пошук і обґрунтування його результатів. Проблемна ситуація. Постановка наукової проблеми. Науковий пошук. Проблемна ситуація як виникнення суперечності в пізнанні. Метод формулювання теми дослідження. Об’єкт та предмет дослідження.

4

2. Тема 2. Методика та структура наукових досліджень. Емпіричний рівень дослідження. Теоретичний рівень дослідження. Методи дослідження.

4

3. Тема 3. Наукове вивчення як обґрунтування сформульованих в НДР проблем. Порівняння, аналіз і синтез, індукція та дедукція у наукових дослідженнях. Вивченість питання.

2

4. Тема 4. Архітектурний та містобудівний аналіз ситуації міського середовища за темою архітектурного проекту.

2

5. Тема 5. Моделювання як один із принципів наукового пошуку. Узагальнення схем, формулювання висновків.

2

6. Тема 6. . Вибіркова модель як узагальнення НДР.

2^ 2.6. Індивідуальні завдання: курсовий проект (робота), РГР,

контрольна робота тощо

Для проміжного та підсумкового контролю знань студентів передбачені:

- по модулю 1 - 1 тестування, одна контрольна робота та контрольна робота за темами архітектурного проекту;

- підсумковий контроль – екзамен.


^ 2.7. Самостійна навчальна робота студента

Під час самостійної роботи студенти вивчають рекомендовану літературу та працюють над виконанням контрольної роботи та рефератами.


^ 3. Засоби контролю та структура залікового кредиту

Види та засоби контролю

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо)

Розподіл балів, %

МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістовних модулів

ЗМ 1.1. Тестування

10%

ЗМ 1.2. Тестування

10%Контрольна робота

20%

Альбом схем з анотаціями

20%
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 1 (екзамен)

40%

Всього за модулем 1.

100%
Види та засоби контролю

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо)

Розподіл балів, %

МОДУЛЬ 2. Поточний контроль зі змістовних модулів

ЗМ 2.1. Тестування

10%

ЗМ 2.2. Тестування

10%Контрольна робота

20%

Альбом схем з анотаціями

20%
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 2 (екзамен)

40%

Всього за модулем 2.

100%


^ Самостійна робота

Самостійне вивчення матеріалу курсу здійснюється за темами:


Теми самостійної навчальної роботи

Джерело, стор.

Тема 1. Суть і предмет спецкурсу за напрямком магістерської роботи

1-5

Тема 2. Об’єкт та предмет наукових досліджень за напрямком магістерської роботи.

1,2

Тема 3. Мета і загальні принципи НДР за темою магістерської роботи.

1,2

Тема 4. Сутність специфіки наукових досліджень в архітектурі.

3

Тема 5. Принципи та методика вибору ключових фрагментів шедеврів історії містобудування, архітектури та мистецтва, які найяскравіше розкривають висунуту в НДР проблему

3

Тема 6. Системний підхід в архітектурі.

4

Тема 7. Магістерська робота по темі (індивідуально).


1-8


Студенті виконують комплексну контрольну роботу згідно з наведеними нижче методичними вказівками.


^ Виконання контрольної роботи


Контрольна робота з «Спецкурсу магістерської роботи» складається з трьох блоків. Перший блок містить теоретичне питання по основам НДР, другий блок є завданням з 5 тестів, третій - практичне завдання з планування та проведення НДР за напрямком магістерської роботи. Варіантність виконання комплексної контрольної роботи основана на індивідуальній темі кожного магістранта.


^ Таблиця 1 - Вибір варіанта питання з першого блоку

передостання цифра

1

2

3

4

5

0

остання цифра
1

25

26

27

28

29

30

2

19

20

21

22

23

24

3

7

8

9

10

11

12

4

1

2

3

4

5

6

5

13

14

15

16

17

18^ Таблиця 2 - Вибір варіанта питання з другого блоку


 

передостання цифра

1


2


3


4


5


остання цифра
1


6,16,26,31


7,17,27,32


8,18,28,33


9,19,29,34


10,20,30,35


2


1,11,21,36


2,12,22,37


3,13,23,38


4,14,24,39


5,15,25,40


3


6,16,26,41


7,17,27,42


8,18,28,43


9,19,29,44


10,20,30,45


4


1,11,21,46


2,12,22,47


3,13,23,48


4,14,24,49


5,15,25,50


5


6,16,26,51


7,17,27,52


8,18,28,53


9,19,29,54


10,20,30,55
Третій блок виконують всі студенти незалежно від варіанта.


БЛОК 1 - Теоретичні питання.


 1. Поняття науково-дослідної діяльності.

 2. Організаційне забезпечення НДH

 3. Методологічне забезпечення НДР

 4. Специфіка НДР в архітектурі.

 5. Містобудівний аналіз, його складові на прикладі ситуаційного плану майбутнього проекту.

 6. Висновки містобудівного аналізу як основи НДР.

 7. Проблемний аспект НДР – актуальність теми.

 8. Співвідношення містобудівного та архітектурного аналізу.

 9. Функціональні задачі НДР

 10. Об’єкт та предмет НДР.

 11. Методи НДР

 12. Власне архітектурно-містобудівні методи НДР

 13. Загальна класифікація об'єктів НДР

 14. Детальні класифікації об'єктів НДР

 15. Принципи НДР

 16. Види НДР

 17. Характеристика обов'язкової НДР

 18. Планування НДР

 19. Стадії НДР

 20. Процедури НДР

 21. Модель об’єкту НДР.

 22. Структура наукової роботи: тез, статті, доповіді і т. і.

 23. Методична структура науково-дослідної роботи (процесу).

 24. Поняття і структура НД висновків.

 25. Пояснити суть проблемно-міждисциплінарного підходу до науки.

 26. Чому сучасний проблемно-міждисциплінарний процес в науці є функцією розвитку наукового знання?

 27. Поясніть суть багатофакторного аналізу в сучасному містобудуванні.

 28. Поясніть вирази «суть захована в предметі» і «суть в зв'язках і відносинах».

 29. Поясніть місто (міську структуру) з погляду системи.

 30. Системний підхід: його трактування як аналізу проблем, або об'єктів в їх взаємозв'язку.

 31. Назвати два аспекти в системному підході:

а. загальна стратегія дослідження - спосіб використання концептуального апарату.

б. пізнання об'єкту як системи.

 1. Поясніть - що таке пізнання об'єкту як системи?

 2. Поясніть загальну стратегію дослідження?

 3. Поясніть I фазу дослідження.

 4. Поясніть II фазу дослідження.

 5. Поясніть загальну стратегію дослідження:

універсальні відносини

універсальні якості

універсальні висновки

 1. Поясніть порівняльний аналіз принципово аналогічних процесів (об'єктів), певних класів.

 2. Що таке наука?

 3. Проаналізуйте конкретний об'єкт архітектурного проекту.

 4. Порівняєте два квартали (по темі архітектурного проекту) з погляду проблемно-міждисциплінарного підходу. Дайте ієрархію проблем.

 5. Проаналізуйте центр м. Харкова з позицій системного аналізу. Які системи існують в міському середовищі?

 6. Що таке методологія наукових досліджень?

 7. Яка методика архітектурного проекту по темі магістерської роботи була вами запланована ? Дайте структуру наукової роботи по темі магістерської роботи.

 8. Що таке система центрів міста? Дайте їх структурну особливість.

 9. Які об’єкти – оригінали були вибрані вами? Розкрийте принцип та методику вибору ключових фрагментів історії містобудування, архітектури та мистецтва.

 10. Дайте структуру магістерської роботи. Що таке «актуальність теми»?

 11. Що таке «постановочна частина наукової роботи за магістерською темою»?

 12. Розкрити метод дослідження по темі магістерської роботи. Яка технологія аналізу об’єктів-оригіналів.

 13. Розкрити суть універсальних та специфічних ознак по даній проблематиці.

 14. Розкрийте суть «Сталий розвиток міст».

 15. Розкрийте методи системного аналізу в містобудуванні.

 16. Проаналізуйте два проекти з точки зору містобудівного аналізу (за темою магістерської роботи). Які складові цього аналізу?

 17. Методика вибору теми дослідження за магістерською роботою.

 18. Розкрийте зв'язок між науковою роботою кафедри та пріоритетними напрямками наукових досліджень в Україні.

 19. Розкрити суть універсальних та специфічних ознак по даній проблематиці.

 20. Розкрити метод дослідження по темі магістерської роботи. Яка технологія аналізу об’єктів-оригіналів.

 21. Розкрийте суть «Сталий розвиток міст».

 22. Які об’єкти – оригінали були вибрані вами? Розкрийте принцип та методику вибору ключових фрагментів історії містобудування, архітектури та мистецтва.

 23. Що таке система центрів міста? Дайте їх структурну особливість.

 24. Що таке методологія наукових досліджень?

 25. Дайте структуру магістерської роботи. Що таке «актуальність теми»?

 26. Що таке наука? Проаналізуйте конкретний об'єкт архітектурного проекту.

 27. Які об’єкти – оригінали були вибрані вами? Розкрийте принцип та методику вибору ключових фрагментів історії містобудування, архітектури та мистецтва.

 28. Розкрийте суть «Сталий розвиток міст».

 29. Проаналізуйте два проекти з точки зору містобудівного аналізу (за темою магістерської роботи). Які складові цього аналізу?

 30. Розкрити суть універсальних та специфічних ознак по даній проблематиці.

 31. Розкрийте суть «Сталий розвиток міст».

 32. Розкрийте методи системного аналізу в містобудуванні.

 33. Проаналізуйте два проекти з точки зору містобудівного аналізу (за темою магістерської роботи). Які складові цього аналізу?

 34. Методика вибору теми дослідження за магістерською роботою.

 35. Розкрийте зв'язок між науковою роботою кафедри та пріоритетними напрямками наукових досліджень в Україні.


Блок 2 - Тестове завдання.


1. Спецкурс за напрямком магістерської роботи включає:

а) поняття «тема»;

б) поняття «актуальність теми»;

в) обґрунтування теми;

г) визначення об’єкта та предмета за темою магістерської роботи;

д) містобудівний аналіз архітектурного середовища що вивчається

е) організаційне і методичне забезпечення спецкурсу за напрямком магістерської роботи;

ж) увесь комплекс представлених питань.


2. Організаційне забезпечення спецкурсу за напрямком магістерської роботи здійснюється:

а) методикою викладання спецкурсу;

б) Міністерством освіти і науки України;

в) самостійною роботою студентів;

г) сумісною роботою студента та керівника;

д) вибором теми дослідження;

е) методикою щодо виконання спецкурсу за напрямком магістерської роботи;

ж) усім комплексом представлених питань.


3. Методологія наукової роботи за напрямком:


а) методологія – це система методів дослідження за темою магістерської роботи;

б) методологія – це методи дослідження за темою магістерської роботи;

в) методологія – це ваш погляд та принцип дослідження за темою магістерської роботи;

г) методологія в широкому сенсі - це вчення про структуру, логічну організацію, засоби і методи діяльності взагалі.

д) під методологією розуміють перш за все методологію наукового пізнання, який представляє собою сукупність теоретичних положень про принципи структурування, форми та засоби науково-пізнавальної діяльності.

БЛОК 3 – Виконання науково-дослідної роботи за темою магістерської роботи.


 1. Вибір теми дослідження. Актуальність теми. Проблемний аспект.

 2. Об’єкт і предмет дослідження.

 3. Цілі та задачі науково-дослідної роботи за темою.

 4. Методологія та методика.

 5. Скласти укрупнений загальний план роботи.


Студент повинен стисло у вигляді схем, рисунків та креслень узагальнено надати містобудівний та архітектурний аналіз ситуації майбутнього місця проектування. Для цього необхідно в період науково-дослідної практики вивчити місце майбутнього проектування за конкретним планом (дивись МВ щодо проведення науково-дослідної практики), виявити проблемну ситуацію, яка і є загальною основою теми магістерської роботи, користуватися бібліографічними та картографічними матеріалами.


^ ГРАФІЧНІ ПРИКЛАДИ АНАЛІЗУ МІСТОБУДІВНОЇ СТРУКТУРИ

^ ПРОБЛЕМНИЙ АСПЕКТ В АРХІТЕКТУРІ ТА МІСТОБУДУВАННІ^ Загальний план спецкурсу та практикуму за темою магістерської роботи складається у формі таблиці:
Етапи робіт

Тривалість робіт у днях

Період перевірки

А

Постановочна частина1

Вибір теми дослідження. Методи вибору.2

Актуальність теми. Проблемний аспект. Методи дослідження.3

Об’єкт і предмет дослідження. Методи визначення.4

Цілі та задачі науково-дослідної роботи. Методи постановки цілі та задач.5

Методологія та методика науково-дослідної роботи за темою. Методика вибору.Б

Вивченість питання. Аналіз теоретичних робіт за даною тематикою.6

Вибір наукової літератури за темою. Методика вибору.7

Огляд наукової літератури за темою. Методика роботи з літературою.8

Визначення головного та другорядного. Методика визначення.9

Аналіз проблеми, її вирішення іншими дослідниками та постановка нової задачі за темою.10

Узагальнення вивченості питання.В

Формування розділу 1.10

Структурування розділу за логікою наукового дослідження.11

Креслення схем та моделей.12

Формулювання висновків за розділом 1. Узагальнення роботи та перехід до розділу 2.Г

Формування розділу 2.13

Структурування розділу за логікою наукового дослідження.14

Креслення схем та моделей.15

Формулювання висновків за розділом 2. Узагальнення роботи та перехід до розділу 3.Д

Формування розділу 3.16

Структурування розділу за логікою наукового дослідження.17

Креслення схем та моделей.18

Формулювання висновків за розділом 3. Узагальнення роботи та перехід до загальних висновків.19

Вихід на загальну модель дослідженняЕ

Технічна апробація20

Застосування висновків у архітектурному проекті (індивідуально).
^ Базові терміни і поняття курсу


Наука - сфера людської діяльності, функція якої - вироблення і теоретична систематизація об'єктивних знань про дійсність; одна з форм свідомості. Наука включає як діяльність по одержанню нового знання, так і її результат - суму знань, що лежать в основі наукової картини світу. Це і позначення окремих галузей наукового знання.

Система наук умовно підрозділяється на природні, суспільні і технічні.

Безпосередні цілі науки - опис, пояснення і пророкування процесів і явищ дійсності, що складають предмет її вивчення, на основі законів, що відкриваються нею.

Закон - необхідне, істотне, стійке, повторюване відношення між явищами в природі й суспільстві. Поняття закону родинно поняттю сутності.

Закон - це «форма загальності» (Ф. Енгельс), тому що він виражає загальні відносини, зв'язки, властиві усім явищам цього роду, класу


Існують три основні групи законів:

- специфічні чи часткові закони (наприклад, закон додавання

швидкостей у механіці);

 • загальні закони для великих груп явищ (наприклад, закон збереження і перетворення енергії);

 • загальні чи універсальні закони (наприклад, закони діалектики).

Між загальними і частковими законами існує діалектичний взаємозв'язок: загальні закони діють через часткові, а останні є проявом загальних. Закони носять об'єктивний характер, тобто існують незалежно від свідомості людей.

Пізнання законів є завданням науки, а розширення горизонтів людського пізнання є її основною ціллю.

Сутність - філософська категорія. Це внутрішній зміст предмета, що виражається в єдності всіх його різноманітних властивостей і відносин.

Явище - те чи інше виявлення предмета, зовнішні форми його існування. У пізнанні виступають як ступені збагнення предмета (від явища до сутності).

Феномен - філософське поняття, співвідносне з поняттям сутності і протиставлене йому. Воно припускає такий спосіб розгляду реальності, коли людина від наївного реалізму («бачу речі») переходить до усвідомлення того, що явища речей нетотожні їм самим.

Метод (від грецьк. metod - шлях, дослідження, простежування) - спосіб досягнення визначеної мети, сукупність прийомів чи операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності. У галузі науки метод є шляхом пізнання, що дослідник прокладає до свого предмета, керуючись своєю гіпотезою.

Методологія - навчання про структуру, логічну організацію, методи і засоби діяльності. Методологія науки - навчання про принципи побудови, форми і способи наукового пізнання. (Загальна методологія науки - діалектичний і історичний матеріалізм).

^ Наукова теорія - це концептуальна система, в якій у формі зв'язків між її поняттями і твердженнями відображаються властивості й відносини елементів реальних систем.

Концепція (сопсеріcіо) - система поглядів на ті чи інші явища, спосіб розгляду якихось явищ; розуміння чого-небудь; загальний задум.

Гіпотеза припущення чи допущення, придумана для пояснення частки випадку, коли останній суперечить загальній теорії).

^ Наукова проблема (від гр. Problem - складність, перепона) - суперечність у пізнанні, що характеризується невідповідністю між новими фактами й даними та старими засобами їх пояснення. Спочатку виникає у формі проблемної ситуації і тільки згодом ясно усвідомлюється та формулюється у вигляді проблеми. Вирішенню проблем спрямована вся дослідницька діяльність в науці.

^ Об'єкт дослідження - процес або явище, що призводить до виникнення проблемної ситуації й обране для вивчення.

Предмет дослідження - аспект, в якому розглядається об'єкт. Предмет знаходиться в межах об'єкту.

^ 4. Рекомендована основна навчальна література


 1. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. - 2-е изд. - М.: "Ось-89", 1997.-208 с.

 2. Чкалова О.Н. Основы научных исследований. - К.; Вища школа, 1978. -120 с.

 3. Сиденко В.М., Грушко И.М. Основы научных исследований. - Харків: Вища школа, 1979. -200с.

 4. Белый И.В., Власов К.П., Клепиков В.Б. Основы научных исследований и технического творчества. - Харків: Вища школа, 1989. - 200 с.

 5. Довідник здобувача наукового ступеня. - К.: Редакція «Бюлетеня Вищого атестаційної комісії України», 1999. - 64 с.

 6. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. -К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестацшної комісії України», 1999. - 80 с

 7. Криворучко Н.И. Специфика архитектурного творческого процесса. - К: НИИТАГ. -2000.

 8. Криворучко Н.І. Методичні вказівки до виконання завдань за напрямком магістерської роботи для студентів 5-6 курсів спеціальності «Містобудування», ХНАМГ, 2007.

 9. Рузавин Г.И. Методология научного исследования. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 317 с.


Навчальне видання


Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання комплексної контрольної роботи з курсу «Спецкурс за напрямком магістерської роботи» (для студентів денної форми навчання спеціальності 8.120102 – «Містобудування» напряму 1201 – «Архітектура».


Укладач: Наталя Іванівна Криворучко

Редактор: М.З.Аляб’єв


План 2007, (додатково)


Підп. до друку 21.12.07 Формат 60 х 84 х 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі Умовн.- друк. арк. 1,4 Обл.- вид.арк. 2,0

Тираж 50 прим. Зам. №

____________________________________________________________________
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

________________________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ
61002, Харків, вул. Революції, 12Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання комплексної контрольної роботи iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» (для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання комплексної контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення І виконання контрольної роботи з дисципліни „Економіка технічної експлуатації будівель”...
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання комплексної контрольної роботи iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Mенеджмент у виробництві", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Наведені робоча програма, методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни “Mенеджмент у виробництві”,...
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання комплексної контрольної роботи iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» для студентів заочної форми навчання спеціальностей
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» (для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання комплексної контрольної роботи iconЕкономіка І організація інноваційної діяльності
Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання контрольної роботи та виконання практичних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання комплексної контрольної роботи iconБогдан Н. М., Харк нац акад міськ госп-ва
Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання контрольної роботи та виконання практичних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання комплексної контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та самостійного вивчення з дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання комплексної контрольної роботи iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання комплексної контрольної роботи iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Гідрологія", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Гідрологія" для студентів спеціальності 070801...
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання комплексної контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійного вивчення дисципліни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи