Положения про організащю І проведения семестрового контролю знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу icon

Положения про організащю І проведения семестрового контролю знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Скачати 54.94 Kb.
НазваПоложения про організащю І проведения семестрового контролю знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Дата30.06.2012
Розмір54.94 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Затверджую:
.А. Мінасв 2005р.

ПОЛОЖЕНИЯ

про організащю і проведения

семестрового контролю знань студентів

в умовах кредитно-модульної системи організації

навчального процесу

Донецьк, 2005 р.


Згідно з "Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993 року, використовуються такі форми семестрового контролю знань студентів:

  • модульний контроль;

  • залік;

  • екзамен.

Модульний контроль (МК) є невід'ємною частиною кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Основна його мета - підвищення якості вищої освіти за рахунок створення умов для систематичної планомірної роботи студента протягом усього семестру і надання можливості вивчення і контролю,. засвоєння теоретичного І практичного матеріалу навчальних дисциплін окремими частинами, які називаються „модуль".

Модуль складається з одного чи декількох логічно завершених розділів дисципліни, зміст яких розглядається під час різних видів навчальних занять (лекцій, практичних І лабораторних занять, семінарів, СРС).

Організація і проведення модульних контролів в ДонНТУ регламентується "Положенням про модульний контроль знань студента (МК)", затвердженого 28.09.2005 року І „Тимчасовим положенням про модульний контроль в кредитно-модульній системі організації навчального процесу", затвердженого 28.09.2005р.

Модульний контроль проводиться на 1, 2, 3 і 4-му курсах денної форми навчання з навчальних дисциплін, з яких передбачені семестрові екзамени.

У кожному семестрі з кожної з визначених дисциплін проводиться два модульних контролю.

Терміни проведення модульних контролів встановлюються графіком навчального процесу, який розробляється навчальним і навчально-методичним відділами на кожний навчальний рік.

Розклад проведення МК розробляється диспетчерською групою навчального відділу за поданням деканатів.

Форма проведення модульних контролів в університеті тільки письмова.

Залік - це форма семестрового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу виключно за результатами виконання індивідуальних домашніх завдань і певних видів робіт під час проведення практичних (семінарських) та лабораторних занять, а при їх відсутності - на підставі поточного опитування чи співбесід із студентами під час занять.

Заліки у кількості не більшим ніж шість в одному семестрі (без врахування двох диференційованих заліків з курсових проектів або робіт) плануються при відсутності модульного контролю та екзамену.

Викладач оформляє залікову відомість на останньому аудиторному занятті з відповідної дисципліни і повертає її у встановлені деканатом терміни.

Екзамени, у кількості не більшої ніж п'ять в одному семестрі, складаються студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених робочим навчальним планом.

При використанні модульного контролю екзамени можуть не проводитись.

Якщо студент отримав позитивні оцінки з двох МК дисципліни, захистив курсовий проект (роботу) і не має поточної заборгованості з індивідуальних домашніх завдань або лабораторних робіт, які передбачені робочою навчальною програмою цієї дисципліни, то загальна атестаційпа оцінка (“АО”) визначається викладачем за результатами двох МК і за згодою студента виставляється в екзаменаційну відомість.

Якщо середнє значення з оцінок МК не є цілим числом, то “АО” .виставляється викладачем з урахуванням додаткових показників, що є здобутком студента при вивченні дисципліни: участь у предметних олімпіадах, участь у науково-дослідній роботі, доповіді на конференціях тощо.

Студенти, які не погоджуються з „АО"> яка була визначена за результатами двох позитивно складених МК, І бажають її підвищити, мають право складання екзамену на підвищену оцінку в обсязі модулю, при складанні якого отримана нижча оцінка, або у повному обсязі, якщо з обох модулів отримані однакові оцінки.

Якщо студент до початку екзамену з дисципліни не захистив курсовий проект, або не ліквідував поточну заборгованість з індивідуальних домашніх завдань і лабораторних занять, які передбачені робочою навчальною програмою цієї дисципліни, то, незалежно від результатів модульних контролі в, він повинен складати екзамен у повному обсязі. У цьому випадку викладач в екзаменаційній відомості виставляє позначку „не допущений", Допуск до екзамену з цієї дисципліни здійснюється після захисту курсового проекту і ліквідації поточної заборгованості з індивідуальних домашніх завдань і лабораторних занять.

Якщо студент отримав позитивну оцінку з одного з модулів і не був атестований (незадовільна оцінка або не з'явився) з другого І не має заборгованості з курсового проекту, і Індивідуальних домашніх завдань або лабораторних робіт, які передбачені робочою навчальною програмою з цієї дисципліни, то він може складати екзамен в обсязі незарахованого модулю.

Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії.

Деканати можуть у межах навчального року встановлювати студентам індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів.

Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються за чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"), а заліків - за двобальною шкалою ("зараховано", "незараховано") і вносяться в екзаменаційну відомість, залікову книжку і навчальну картку студента. Ј, Форма проведення екзаменів в університеті тільки письмова.

Деканам дозволяється самостійно з урахуванням особливих поважних обставин вирішувати питання допуску студентів до складання екзамену з навчальної дисципліни без захисту курсових проектів (робіт) і наявності нескладених заліків з інших дисциплін.

Студенти, які не з'явились на екзамени без поважних причин, а також студенти, які не були допущені до екзамену вважаються такими, що мають академічну заборгованість.

Забороняється повторне складання екзаменів (ліквідація академ заборгованостей) студентами у період екзаменаційної сесії окрім випадків, коли студент не складав екзамени з поважних причин.

Студенти, які одержали під час екзаменаційної сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з вищого навчального закладу.

Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних

оцінок, дозволяється ліквідувати академ заборгованість до початку наступного семестру: за наслідками зимової сесії - до початку наступного семестру, а літньої - на протязі одного тижня після закінчення сесії і одного тижня перед початком наступного семестру.

Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий - комісії, яка створюється деканом факультету.

Контроль за ходом семестрового контролю покладається на деканів факультетів.Троянський О.А., перший проректор;

Костенко В.І., проректор з навчальної роботи;

Суліма А.О., начальник навчального відділу;

тапенко М.А, начальник навчально-методичного відділу;

Васильєв Л.О., заступник начальника навчально-методичного відділу.


Узгоджено:

Алексєєва О.В., начальник юридичного відділу


Схожі:

Положения про організащю І проведения семестрового контролю знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПоложения про організащю І проведения семестрового контролю знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Згідно з "Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", затвердженого Наказом Міністерства освіти...
Положения про організащю І проведения семестрового контролю знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПоложення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень студентів мнту, порядок проведення поточного І підсумкового контролю знань, визначення рейтингу студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Мнту, порядок проведення поточного І підсумкового контролю знань, визначення рейтингу студентів в умовах кредитно-модульної системи...
Положения про організащю І проведения семестрового контролю знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconКонцептуальні підходи до контролю успішності студента з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Оди до контролю успішності студента з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи...
Положения про організащю І проведения семестрового контролю знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconКонцептуальні підходи до контролю успішності студента з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Оди до контролю успішності студента з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» в умовах кредитно-модульної системи...
Положения про організащю І проведения семестрового контролю знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПоложення про систему контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах кмсонп
З метою забезпечення єдиних підходів щодо організації системи контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної...
Положения про організащю І проведения семестрового контролю знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПро впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та з метою забезпечення впровадження кредитно-модульної...
Положения про організащю І проведения семестрового контролю знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПро впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та з метою забезпечення впровадження кредитно-модульної...
Положения про організащю І проведения семестрового контролю знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПро впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та з метою забезпечення впровадження кредитно-модульної...
Положения про організащю І проведения семестрового контролю знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconПро впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та з метою забезпечення впровадження кредитно-модульної...
Положения про організащю І проведения семестрового контролю знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу iconЗатверджую перший проректор Підпис Смирний М. Ф. 2006 р. Методичні рекомендації
Оцінювання якості знань студентів в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи