«Довідник студента» Права студента icon

«Довідник студента» Права студента




Скачати 88.24 Kb.
Назва«Довідник студента» Права студента
Дата30.06.2012
Розмір88.24 Kb.
ТипЗакон

«Довідник студента»

1. Права студента

1.1. На підставі статті 51, 54 Закону України «Про вищу освіту» студент має право:

 • на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня;

 • вибір форми навчання, освітньо-кваліфікаційних та індивідуальних програм, факультативних знань;

 • вільний вибір дисциплін, передбачених навчальним планом відповідної спеціальності;

 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;

 • додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

 • продовження освіти за спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди з університетом;

 • одержання направлення на навчання, стажування до інших закладів освіти, у тому числі за кордон ( у разі відмінного навчання);

 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчими базами університету;

 • доступ до інформації з усіх галузей знань на рівні можливостей університету;

 • участь у науково-дослідній роботі та інших видах наукової діяльності. конференціях, олімпіадах, виставках ,конкурсах;

 • подання своїх робіт публікації;

 • моральне та матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;

 • особисту (або через своїх представників) участь у громадському самоврядування, обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

 • участь в об'эднаннях громадян;

 • безпечні та нешкідливі умови навчання і праці;

 • забезпеченням стипендіями, гуртожитками;

 • трудову діяльність у поза навчальний час, починаючи з III курсу за умов доброго і відмінного навчання;

 • перерву в навчанні у вищому навчальному закладі відповідно до чинного законодавства;

 • користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

 • безкоштовне користування бібліотекою, читальними залами, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових та інших підрозділів університету;

 • канікулярну відпустку тривалістю не менше, ніж вісім календарних тижнів на рік;

 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують його честь і гідність;

Студенти стаціонару (денна форма навчання) мають право на пільговий проїзд у міському громадському транспорті за умов прийняття відповідального рішення Донецькою міською Радою, а також на забезпечення гуртожитком у порядку, передбаченому Положенням про студентські гуртожитки Донецького державного університету управління.

Студенти університету мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до чинного законодавства.

1.2. Крім того студент має право:

 • обирати і бути обраним до вищого колегіального органу самоврядування університету;

 • обирати навчальні дисципліни за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом, формувати індивідуальний навчальний план;

 • вільного відвідування лекційних занять починаючи з III курсу у зв’язку з працевлаштуванням за спеціальністю (на підставі довідки з місця роботи), вагітністю та необхідністю догляду за дитиною на підставі довідки з лікувального закладу), погіршенням стану здоров’я і необхідністю лікування (на підставі відповідної довідки з лікувального закладу);

 • для студентів, які працевлаштувалися за спеціальністю, вільне відвідування лекційних занять допускається за умов доброго і відмінного навчання, вчасного виконання вимог навчального плану і графіка навчального процесу;

 • відвідування семінарських, практичних, лабораторних занять. крім консультацій, є обов’язковим;

 • за дозволом деканів відвідувати заняття на інших факультетах університету за умови виконання;

 • вільне відвідування студентом лекцій занять дозволяється в одному семестрі і потім може бути продовжене до кінця навчального року тільки за умов доброї успішності студента;

 • отримувати матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством;

 • створювати фонди для студентських потреб;

 • брати участь у роботі громадських організацій, політичних партій;

 • під час навчання без відриву від виробництва користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством (додаткова відпустка тощо);

 • на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого вищого закладу освіти.


Для одержання дозволу на вільне відвідування лекцій студент звертається з мотивованою заявою і додатком необхідних документів на ім’я декана, яку погоджує з менеджером групи, головою студентської ради, завідувачем випускаючої кафедри.

У 3-денний заява розглядається деканом факультету і подається для вирішення питання проректорові з навчальної роботи. Дозвіл на вільне відвідування лекційних занять затверджується наказом по університету.

Якщо за підсумками семестрового контролю виникає заборгованість з навчальних дисциплін, студент позбавляється права вільного відвідування лекцій.


^ 2. Обов’язки студента


2.1. На підставі статті 52 Закону України «Про освіту», статті 55 Закону України «Про вищу освіту» студент зобов’язаний:

 • систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати свій загальний культурний рівень;

 • додержуватися законодавства, моральних, етичних, норм;

 • додержуватися статуту, правил внутрішнього розпорядку ДонДУУ;

 • зберігати приміщення і майно університету від псування;

 • приймати участь у роботі щодо упорядкування приміщень і території університету;

 • додержуватися порядку, ТБ, не палити цигарок в університеті, не допускати гри в азартні ігри, не розпивати спиртні напої.



2.2. Випускники університету які здобули освіту за кошти державного бюджету, направляються на роботу і зобов’язані відпрацювати за місцем призначення не менш трьох років

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996року за №992 «Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням».

2.3. Студент зобов’язаний:

 • виконувати вимоги навчального плану в терміни,визначені графіком навчального процесу;

 • відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом;

 • вчасно (в триденний термін)інформувати курівництво університету про неможливість з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити; виконувати контрольні роботи тощо.

2.4. Крім цього студент зобов’язується:

У разі захворювання і неможливості відвідувати заняття інформувати (в триденний термін) про ці обставини декана факультету, а після закінчення терміну лікування подати протягом тижня відповідні документи з лікувальної установи.

2.5. За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку ДонГУУ ректор за поданням декана факультету може накласти дисциплінарне стягнення на студента (оголосити догану) або відрахувати його з університету.

2.6. Студент може бути відрахований з університету:

 • за власним бажанням;

 • за академічну неуспішність (студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з університету);

 • за невиконання вимог навчального плану і графіка навчального процесу;

 • у зв’язку з переведенням до іншого вищого навчального закладу освіти;

 • за порушення умов контракту;

 • за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку університету (за погодженням із студентською профспілковою організацією), а саме:

 • за пропуски навчальних занять без поважних причин в обсязі більше 40 навчальних годин у відповідному семестрі;

 • за появу на заняттях у навчальних корпусах, бібліотеці, гуртожитках у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп’яніння;

 • за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку ДонДУУ, у разі аморального проступку.



^ 3. Порядок переведення студентів


3.1. Переведення студентів з вищого навчального закладу до університету незалежно від форми навчання та спеціальності здійснюється за згодою ректорів обох вищих закладів освіти.

3.2. Переведення студентів, як правило, здійснюється під час літніх або зимових канікул.

3.3. Особи, які вступили до вищих закладів освіти і за рахунок коштів державного бюджету, користуються пріоритетним правом переведення на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.

При відсутності вакантних місць, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, вищезгадані особи за їх згодою можуть бути переведені на навчання з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

3.4. Особи, які на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб, можуть бути переведені на навчання на таких же умовах до інших державних вищих закладів освіти. Такі переведення можуть бути здійсненні за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та згоди замовників, що фінансують підготовку.

Вищезгадані особи можуть бути переведені до університету на вакантні місця державного замовлення в даному чи іншому вищому закладі освіти на конкурсній основи за умови згоди замовників

3.5. Особи, які навчаються в акредитованому не державному вищому закладі освіти, можуть бути переведені до університету на умовах, що передбачені для осіб, які навчаються в державному вищому закладі освіти на договірній основі.

3.6. Студенти, яки навчаються в неакредитованих не державних вищих закладах освіти, не користуються правом переведення до університету.

3.7. при наявності двосторонніх угод (студент і підприємство, організація, установа) переведення студентів з одного напрямку підготовки фахівців з вищою освітою на інший, з однієї спеціальності, форми навчання на іншу, або з одного вищого закладу освіти до іншого здійснюється за умови внесення відповідних змін до даних угод, з дотриманням вимог чинного законодавства.

3.8. Переведення студентів на перший курс університету забороняється.

3.9. Студент, який бажає перевестись до іншого закладу освіти, подає на ім’я ректору університету заяву про переведення і, одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректору того вищого закладу освіти, до якого він бажає перевестись.

3.10. У разі позитивного розгляду заяви і за умови ліквідації академічної різниці ректор видає наказ, згідно з яким згідно з яким студент допускається до занятій, а до закладу освіти, в якому він навчався раніше, направляє запит що до одержання поштою його особової справи.

3.11. Ректор вищого закладу освіти в якому студент навчався раніше, отримавши запит, видає наказ про відрахування студента у зв’язку з його переведенням до університету і в тижневий термін пересилає особову справу студента. У вищому закладі освіти, в якому студент навчався раніше, залишаються копії академічної довідки, навчальної картки студента, залікова книжка, студентський квиток, та список пересланих документів. Порядок збереження цих документів такий самий, як і особових справ студентів.

3.12. Ректор університету після одержання особової справи студента видає наказ про його зарахування.


4. Відповідальність і заохочення

4.1. За високу академічну успішність, участь у науково-дослідній роботі і громадському житті університету студент може бути заохочений: об’явою подяки, нагороджений грамотою або грошовою премією.

Пропозиції щодо заохочення подає студентський колектив і куратор групи, підтримує профспілковий колектив, комітет студентів і деканат, ухвалює ректор.

4.2. За порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку та проживання в гуртожитку до студента, в тому числі і встигаючого, може бути застосовано одно із дисциплінарних стягнень: догана, відрахування з університету.


Ректорат

Профсоюзний комітет

Студентська рада

Схожі:

«Довідник студента» Права студента icon«Довідник студента» Права студента
move to 0-16348080
«Довідник студента» Права студента iconДовідник для студента
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з мікробіології, вірусології та імунології для студентів...
«Довідник студента» Права студента iconДовідник для студента IV v курсу зі спеціальності ”педіатрія”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія»...
«Довідник студента» Права студента iconДовідник для студента IV vі курсу зі спеціальності ”лікувальна справа”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія»...
«Довідник студента» Права студента iconДовідник для студента IV vi курсу зі спеціальностей “лікувальна справа”, ”педіатрія”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія»...
«Довідник студента» Права студента iconДовідник для студента з вивчення дисципліни “Анестезіологія та інтенсивна терапія”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни ” Анестезіологія та інтенсивна...
«Довідник студента» Права студента iconДовідник для студента з вивчення дисципліни “Анестезіологія та інтенсивна терапія”
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни ” Анестезіологія та інтенсивна...
«Довідник студента» Права студента iconКонтрольная работа по курсу "Химия" студента группы факультета Ф. И. О
Контрольные задания составлены по десятивариантной системе. Номер варианта соответствует последней цифре шифра студента (номера зачетной...
«Довідник студента» Права студента iconКонтрольная работа по курсу "Химия" студента группы факультета Ф. И. О
Контрольные задания составлены по десятивариантной системе. Номер варианта соответствует последней цифре шифра студента (номера зачетной...
«Довідник студента» Права студента iconМета курсової роботи
Написання курсової роботи – важлива форма самостійної роботи студента з опанування курсу кримінального права, сприяє поглибленню...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи