До виконання, оформлення та захисту icon

До виконання, оформлення та захисту
Скачати 447.4 Kb.
НазваДо виконання, оформлення та захисту
Сторінка1/7
Дата30.06.2012
Розмір447.4 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


до виконання, оформлення та захисту

магістерських робіт


(для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050100 «Облік і аудит»)


Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту магістерських робіт (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050106 - «Облік та аудит»). Укл. Гордієнко Н.І., Харламова О.В., Новицька Н. В.– Харків: ХНАМГ, 2007. – 39 с.
Укладачі: к.е.н., проф. Гордієнко Н.І.,

к.е.н., доц. Харламова О.В.,

Новицька Н. В.


Рецензенти: к.е.н., доц. Кизилова Л.О.,

к.е.н., доц. Лелюк Н.Є.


Рекомендовано кафедрою обліку та аудиту, протокол № 8 від 16.01.2007 р.


ЗМІСТ


Стор.

до виконання, оформлення та захисту 1

магістерських робіт 1

Харків – ХНАМГ – 2007 2

Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту магістерських робіт (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050106 - «Облік та аудит»). Укл. Гордієнко Н.І., Харламова О.В., Новицька Н. В.– Харків: ХНАМГ, 2007. – 39 с. 3

1. Передмова 6

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ МАГІСТЕРСЬКої РОБОТи 7

3. Визначення напрямків дослідження 8

^ 4. Вибір і затвердження теми магістерської роботи 9

5. Обов’язки наукових керівників магістерських робіт 12

6. проведення досліджень і написання МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 12

7. правила оформлення робіт 20

^ 8. Організація захисту магістерської роботи 29

9. критерії оцінювання магістерської роботи 31

Додаток 1 34

Бланк титульного аркуша 34

Додаток 2 36

Бланк завдання на МАГІСТЕРСЬКУ роботу 36

Додаток 3 38

Приклад оформлення реферату 38

Додаток 4 39

Приклад оформлення штампу на графічному матеріалі 39

Додаток 5 40

Бланк рецензії на МАГІСТЕРСЬКУ роботу 40

Додаток 6 42

Приклад оформлення переліку графічного матеріалу 42

1. ПередмоваСучасний магістр повинен володіти комплексом знань із гуманітарних, фундамен­тальних і фахових дисциплін, мати добру практичну підготовку для виконання функціональних обов'язків на виробництві, в нау­ково-дослідних установах, міністерствах, відомствах. Підготовка магістрів орієнтована на науково-дослідну, науково-педагогічну, експертно-консультаційну діяльність.

Магістерська підготовка є важливим ланцюгом у вузівській освіті. Навчаючись в магістратурі, студент має спиратися перш за все на знання і практичні навички, здобуті в рамках базових навчальних дисциплін. Разом з тим у магістратурі студент повинен пройти поглиблену спеціалізовану програму, покликану, з одного боку, забезпечити знання і навички викладання у вищій школі і середніх навчальних закладах, а з іншого – прищепити необхідні якості науковця-дослідника, здатного самостійно орієнтуватися в сучасних напрямках наукових досліджень з економіки й виконувати індивідуальну науково-аналітичну роботу.

За освітньо-професійною програмою підготовки магістри на­лежать до фахівців вищого рівня. Тому навчальний процес під­готовки має свої особливості в організації індивідуальної та са­мостійної роботи, проходженні переддипломної практики, підго­товці магістерських робіт, організації проміжного й підсумково­го контролю оцінювання знань, умінь та практичних навичок. Підготовка магістра завершується написанням і захистом магістерської роботи.

Випускник магістратури здатний виконувати професійні функції на посадах наукових співробітників, експертів, консультантів, консультантів-експертів, радників, референтів в органах державної влади та управління, в комерційних структурах, консалтингових фірмах, науково-дослідних установах, а також викладачів з фаху в системі підготовки спеціалістів 1-3 рівнів акредитації.

Крім того, магістратура є вихідним ступенем для подальшої наукової роботи, наукових публікацій, підготовки кандидатських дисертацій.

^

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ МАГІСТЕРСЬКої РОБОТиМагістерська робота (МР) — це самостійне до­слідження, виконане студентом на завершальному етапі навчання в академії. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає рівень теоретич­ної підготовки випускника, його готовність до самостійної робо­ти за фахом і приймає рішення про присвоєння кваліфікації.

Метою підготовки МР є поглиблення студентом теоретич­них і практичних знань з обраного напряму спеціалізації, вироб­лення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практи­чних завдань; сприяння розвиткові пошуку сучасних наукових досягнень у певній сфері та уміння їх самостійно застосовувати при вирішенні прикладних проблем; визначення ступеня підготовки випускника до самостійної практичної діяльності.

Працюючи над МР, студент має засвоїти навики правильної постановки проблеми й обґрунтування її актуальності, форму­лювання мети і завдань дослідження, побудови логічного плану і оптимальної структури, роботи з літературними джерелами та статистичною інформацією, аналізу й оцінки різних аспектів ді­яльності організації, обґрунтування власних узагальнень, виснов­ків і пропозицій.

Основними завданнями магістерської роботи є:

— вивчення (або поглиблення) та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напрямку дослідження;

— проведення всебічної діагностики ситуації із застосуван­ням сучасного інструментарію;

— розробка й оцінка альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

— обґрунтування запропонованих рішень з використанням ситуаційного аналізу;

— підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи й пропозиції автора, з подальшим їх особистим захистом.

Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від на­прямку дослідження, сфери діяльності підприємства та його спе­цифічних рис.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

До виконання, оформлення та захисту iconМіністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи для студентів спеціальності 050106 «Облік...
До виконання, оформлення та захисту iconМетодичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту
Методичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту комплексної курсової роботи – складової державної атестації студентів за спеціальністю...
До виконання, оформлення та захисту iconМетодичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи для слухачів спеціальності 15010002 «Державна служба» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання
Методичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи / укладачі: О. М. Теліженко, В. М. Кислий, О. Ю. Древаль,...
До виконання, оформлення та захисту iconОблік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009
Методичні вказівки містять вимоги та завдання до виконання, оформлення контрольних робіт та їх захисту, перелік законодавчо-нормативних...
До виконання, оформлення та захисту iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсової робити
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Розробка супровідної проектної документації, видавничі...
До виконання, оформлення та захисту iconМетодичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту студентської наукової роботи з журналістики для студентів спеціальності «журналістика»
Методичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту студентської наукової роботи з журналістики для студентів спеціальності «Журналістика»...
До виконання, оформлення та захисту iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
До виконання, оформлення та захисту iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи релейного захисту та автоматики» для студентів спеціальності 050701 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Наведено варіанти завдання для розрахунку струмів короткого замикання, узгодження характеристик захисту, складання та налагодження...
До виконання, оформлення та захисту iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи релейного захисту та автоматики» для студентів спеціальності 050701 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Наведено варіанти завдання для розрахунку струмів короткого замикання, узгодження характеристик захисту, складання та налагодження...
До виконання, оформлення та захисту iconМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи „програмно-логічні моделі мікропроцесорних пристроїв захисту spac 801
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи на тему „ Програмно-логічні моделі мікропроцесорних пристроїв захисту spac 801...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи