“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 151.12 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата30.06.2012
Розмір151.12 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

“____” ____________2007 р. (Протокол № __)

Завідувач кафедри

професор_________________Ю.Т.Ахтемійчук


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


Анатомічна будова хребців (шийних, грудних, поперекових) крижової кістки. Ребра, грудина


Навчальна дисципліна:

анатомія людини

Курс: 1

Факультет: стоматологічний

Спеціальність: стоматологія

к-сть годин: 2


Методичну розробку склав:

доц. Слободян О.М.


Чернівці, 2007

^ 1. Науково-методичне обґрунтування теми:

До вивчення анатомії людини на стоматологічному факультеті так як і на інших факультетах медичного профілю необхідно підходити комплексно. Лише в такому разі відбувається формування уявлення про організм людини, як цілісну систему. Тема заняття присвячена будові хребців, крижової кістки, ребер, грудині. Знання цієї теми, як і інших з розділу будови та з'єднань кісток необхідні для розуміння взаємозв'язків, взаємодії складових опорно-рухового апарату. Вони можуть бути використані при вивченні нормальної та патологічної фізіології, хірургії, топографічної анатомії і оперативної хірургії, ортопедії, травматології.

^ 2. Навчальна мета:

студент повинен:

знати: українську та латинську термінологію всіх утворень хребців, ребер, грудини, крижової кістки, морфо-функціональну характеристику 1-го та 2-го шийних хребців;

вміти: на скелеті, препаратах, таблицях, муляжах демонструвати утворень хребців, ребер, грудини, крижової кістки.


опановувати практичні навички: препарування кісток та суглобів нижньої кінцівки.

3. Виховна мета.

  • розвинути уявлення про вплив вітчизняної анатомічної школи на вирішення проблем удосконалення та винаходів методик анатомічних досліджень;

  • розвинути почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій;

  • розвинути уявлення про необхідність досконалого вивчення матеріалу для покращення подальшого сприймання матеріалу;

  • розвинути уявлення про правові та морально-етичні норми проведення учбових заходів на дослідному матеріалі.


4. Міжпредметна інтеграція (базовий рівень підготовки).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Біологія


2. Фізика


3. Хімія


4. Латинська мова


5. Гістологія


6. Фізіологія

Питання філогенезу органів та систем. Онтогенетичний розвиток людини. Дані з анатомії та фізіології людського організму. Взаємовідношення організму людини із зовнішнім середовищем, та вплив останнього на анатомічну будову на різних етапах розвитку людини.


Властивості твердих тіл. Закони механіки.

Електричні явища в тканинах.


Питання органічної та неорганічної хімії, щодо властивостей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.


Корені і закінчення латинських термінів. Застосувати знання побудови і написання латинських термінів.


Гістологічна будова структур.


Фізіологічні процеси обміну речовин в кістці.


5. План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни.

п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

^ Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення: (контролю, наочності, інструктивні)

Розподіл часу (у хвилинах)

1

Підготовчий етап:

  • організаційні заходи;
  • постановка навчальних цілей;
  • створення позитивної пізнавальної мотивації;контроль вихідного рівня теоретичної і практичної підготовки:

1. знати українську та латинську термінологію всіх утворень хребців;

2. знати українську та латинську термінологію всіх утворень ребер;

3. знати українську та латинську термінологію всіх утворень грудини;

4. знати українську та латинську термінологію всіх утворень крижової кістки;

5. морфо-функціональну характеристику 1-го та 2-го шийних хребців;ІІ


ІІ


ІІ


ІІ


ІІ

Індивідуальне усне опитування та рішення типових задач, тестовий контроль ІІ рівня.
Перевірка присутності


Див. п. 2 "Навчальні цілі"


Див п. 1 "Актуальність теми"


Таблиці, малюнки, структурно-логічні схеми, муляжі, слайди, препарати, вологі препарати, наглядне приладдя відеозаписи, тести та задачі ІІ рівня.


1-3 хв.


20-50%2

  1. ^ Основний етап:

- препарування грудної клітки,

- препарування хребта,

- вказати на препаратах основні утворення ребер, грудини, хребців, крижової кістки.ІІІ

ІІІ

ІІІ


Практичний тренінг під час проведення препарування на вологому препараті.

муляжі, препарати, вологі препарати, тести та задачі ІІІ рівня

60-90%

3

^ Заключний етап:

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок;


Підведення підсумків заняття;


Домашнє завданняІІІ

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів препарування. Вирішення ситуаційних задач, тестів ІІІ рівня.


тести ІІІ рівня.


Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

10-20%


5.1. Підготовчий етап. Розібратися в усіх складних патологічних процесах в організмі хворої людини можливо лише за умови досконалого знання її нормальної анатомії. Анатомія людини лежить в основі медичної науки.

Проведення стандартизованого контролю початкового рівня підготовки студентів.


5.2. Основний етап (зміст теми)

Крижова кістка - os sacrum - складається з 5-ти зрощених крижових хребців - vertebrae sacrales - які зростаються в одну суцільну кістку в кінці пубертатного періоду (періоду статевого дозрівання). Це крижове зрощення сформувалось у прямоходячої людини - homo erectus - внаслідок довготривалого перебування її тулуба у вертикальному положенні, воно приймає на себе все тяжіння тіла людини і є центром цього тяжіння.

Крижова кістка має трикутну форму. Основа крижової кістки - basis ossis -спрямована вгору, а верхівка крижової кістки - apex ossis sacri - вниз та вперед. Розкидані вбік у вигляді крил бічні частини основи отримали назву крижових крил - ala sacralis. Основа крижового хребця під невеликим кутом, утворюючи виступ вперед - мис - promontorium.

Передня тазова поверхня - fasies pelvina - крижової кістки увігнута. На тазовій поверхні помітні поперечні лінії - linea transversae - місця зрощення крижових хребців. На кінцях поперечних ліній знаходяться передні крижові отвори - foramina sacralia anteriora. На спинній поверхні - fades dorsalis -крижової кістки переднім крижовим отвором відповідають задні крижові отвори - foramina sacralia posteriora. Крізь отвори проходять відповідно передні та задні гілки крижових спинномозкових нервів і судини. З обох боків від отворів розташовуються бічні частини - partes laterales - крижової кістки, що утворились в результаті злиття поперечних відростків та рудиментів крижових ребер. На кожній з бічних частин міститься вушкоподібна поверхня - facies auricularis - яка зчленовується з однойменною поверхнею клубової кістки. Позаду вушкоподібної поверхні помітна крижова горбистість - tuberositas sacralis - місце прикріплення зв'язок.

На спинній поверхні крижової кістки вздовж серединної лінії проходить серединний крижовий гребінь - crista sacralis mediana - що утворився в результаті зрощення остистих відростків крижових хребців. По боках від серединного лежать присередні крижові гребені - cristae sacrales mediales - що утворились внаслідок злиття суглобових відростків крижових хребців. Ще латеральніше розміщені бічні крижові гребені - cristae sacrales laterales -наслідки зрощення поперечних відростків крижових хребців. Від основи крижової кістки вгору спрямовані верхні суглобові відростки - processus articularis superior - що утворюють суглоби з нижніми суглобовими відростками V-поперекового хребця.

Крізь усю крижову кістку проходить крижовий канал - canalis sacralis -який є продовженням хребтового каналу вищерозташованих відділів хребтового стовпа. Донизу канал відкривається через крижовий розтвір - hiatus sacralis - по обидва боки якого розміщуються крижові роги - cornua sacralia.

рудименти нижніх суглобових відростків останнього крижового хребця. Крижовий розтвір є місцем виходу кінцевої нитки хребтового стовпа і може бути місцем епідуральної анастезії.

Куприкова кістка (куприк) - os coccygis - є рудиментом хвостових кісток тварин. Невелике тіло кістки містить спрямований вгору парний куприковий ріг (cornu coccygeum), який з'єднується з крижовими рогами.

Сукупність хребцевих отворів формує хребтовий канал (canalis vertebralis), в якому лежить спинний мозок.

Незрощення дуг хребців призводить до їх розщеплення, що позначається, як spina bifida. XII ребро може бути відсутнім у XII грудного хребця, який у цьому випадку стає подібним до поперекового хребця, цей процес позначається як люмбалізація. Люмбалізація може відбутись і з І крижовим хребцем, якщо він не зростається з крижовою кісткою. Навпаки, якщо V поперековий хребець зростається з І крижовим і стане подібним до нього, що позначається як сакралізація, то поперекових хребців залишається чотири, а крижових стає шість.

До кісток грудної клітки (ossa thoracea) належить 12 пар ребер та грудина.

Ребро - costa - має вигляд довгої плоскої пластини, що складається з ребрової кістки (os costale) та короткого ребрового хряща (cartillago costalis). В місці їх з'єднання окістя ребрової кістки безпосередньо переходить в охрястя гіалінового ребрового хряща.

Класифікація ребер:

1. справжні ребра - costae verae (I-VII) - верхні сім пар ребер своїми ребровими хрящами з'єднуються з грудиною;

2. несправжні ребра - costae spuriae (VIII-X) - своїми хрящами з'єднуються з хрящем вищерозміщеного ребра;

3. коливні ребра - costae fluctuantes (XI-XII) - не прикріплюються до грудини, а зчленовуються лише одним кінцем з XI та XII грудними хребцями і вільно закінчуютьсяв м'язах черевної стінки.

Ребро належить до довгих губчастих кісток. Орієнтування ребра у просторі: потовщений кінець (головку) ребра спрямувати назад, гострий край -вниз, опуклу поверхню - назовні.

Основні анатомічні утвори ребра:

- реберний хрящ - cartilago costalis;

- реберна кістка - os costale;

- головка ребра - caput costae;

- гребінь головки ребра - crista capitis costae;

- шийка ребра - cervix, s. collum costae;

- тіло ребра - corpus costae;

- горбок ребра - tuberculum costae;

- кут ребра - angulus costae.

Перше ребро - costa prima - на відміну від інших ребер має верхню та нижню поверхні, зовнішній та внутрішній краї. На верхній поверхні є наступні анатомічні утвори:

- горбок переднього драбинчастого м'яза - tuberculum musculiscaleni anterioris;

- борозна підключичної вени - sulcus venae subclaviae - лежить спереду від горбка;

- борозна підключичної артерії - sulcus arteriae subclaviae - лежить позаду від горбка.

Друге ребро - costa secunda - на зовнішній поверхні другого ребра містьться горбистість переднього зубчастого м'яза - tuberositas musculi serrati anterioris.

XI та XII ребра не мають гребеня головки ребра. На XI ребрі кут, шийка, горбок та борозна слабо виражені, а на XII ребрі вони відсутні.

Грудина - sternum - довга трубчаста кістка. її найчастіше використовують для пункції та забору червоного кісткового мозоку. За формою грудина нагадує короткий меч:

- верхня частина - ручка грудини (manubrium sterni);

- середня частина - (corpus sterni);

- нижня частина - (processus xiphoideus). Ручка грудини містить:

- яремну вирізку - incisura jugularis;

- ключичну вирізку - incisura clavicularis (парна);

- реброві вирізки - incisurae costales.

Тіло грудини зрощене з ручкою під кутом, відкритим назад. Кут грудини (Людовіка) - angulus sterni (Ludovici) - розміщуються на рівні з'єднання II ребер з грудиною. Реброва вирізка для VII ребра розташована на межі тіла грудини з мечоподібним відростком. Мечоподібний відросток закінчується тупим кінцем; Інколи він буває роздвоєним або містить отвір.

Яремну вирізку, кут грудини та мечоподібний відросток легко пальпується через шкіру, що використовується для топографічної орієнтації на грудній клітці.

Грудна клітка - compages thoracis - складається з 12 грудних хребців, 12 пар ребер та грудини. Передня стінка грудної клітки утворена грудиною, ребровими хрящами та передніми кінцями ребрових кісток, задня стінка -грудними хребцями та задніми кінцями ребер, бічні стінки - середніми частинами ребер. У порожнині грудної клітки (cavitas thoracis) містяться життєво важливі органи - серце, легені, аорта тощо.

Грудна клітка має плоску, циліндричну або конусоподібну форму. Верхній отвір грудної клітки (apertura thoracis superior) обмежений 1-м грудним хребцем, краями 1-х ребер і верхнім краєм ручки грудини. Крізь верхній отвір проходять стравохід, трахея, судини та нерви.

Нижній отвір грудної клітки (apertura thoracis inferior) обмежений XII грудним хребцем, мечоподібним відростком і нижніми ребрами. Передньолатеральний край нижнього отвору грудної клітки називається реберною дугою (arcus costalis). Права та ліва реберні дуги утворюють підгрудинний кут (angulus infrasternalis), відкритий донизу. Крізь нижній отвір проходить аорта,. Стравохід, нижня порожниста вена, отвір закритий діафрагмою.

Між ребрами є міжреберні простори (spatia intercostalia).

Розрізняють три типи* форм грудної клітки: конічну, плоску та циліндричну. У людей брахіморфного типу тілобудови з добре розвиненою мускулатурою грудна клітка має конічну форму - широка. Коротка, з тупим підгрудинним кутом. У людей доліхоморфного типу грудна клітка вплющена в передньо-задньому напрямі, ребра дуже нахилені донизу, а підгрудинний кут гострий. Мезоморфний тип характеризується наявністю циліндричної грудної клітки, яка за формою займає проміжне положення між двома попередніми.

У жінок грудна клітка більш округла, коротша та вужча у нижньому відділі, ніж у чоловіків. У новонароджених передньо-задній розмір грудної клітки переважає над поперечним. У людей похилого віку грудна клітка стає більш плоскою та довгою внаслідок зниження тонусу м'язів.

На форму грудної клітки впливають фактори, захворювання та ін. внаслідок недостатку в організмі дитини вітаміну Д, який регулює кальцієвий обмін, розвивається рахіт (грудна клітка набуває так званої "курячої" форми зі збільшеним передньо-заднім розміром та випнутою вперед грудиною).

^ Крижово-клубовий суглоб, art. sacroiliaca, правий та лівий, утворений вушкоподібними поверхнями крижової та клубової кісток. Суглобова поверхня на обох кістках вкрита шаром волокнистого хряща, товщина якого більша на крижовій кістці. Суглоб комбінований, плоский, багатоосьовий. Суглоб є малорухомим (амфіартрозом), у ньому можливі незначні рухи за типом ковзання.


5.3. Контрольні питання:

1. Яка кількість хребців утворює крижову кістку?

2. Які частини і поверхні розрізняють в крижовій кістці?

3. Які структури утворюються в результаті зрощення тіл, дуг і відростків крижових хребців?

4. Що таке люмбалізація?

5. Що таке сакралізація?

6. Яка кількість хребців утворює куприкову кістку?

7. Яку форму має хребет в цілому?

8. Скільки пар ребер є у людини?

9. Які ребра називаються справжніми, яка їх кількість?

10.Які ребра називаються несправжніми, яка їх кількість?

11 .Які ребра називаються коливними, яка їх кількість?

12.3 яких частин складається кожне ребро?

13.Якими ознаками відрізняються І ребро (показати його поверхні, краї,

судинні борозни)?

14.Якими ознаками відрізняються XIІXII ребра?

15.Які частини розрізняють в грудині?

16.Що таке кут грудини, чим він утворений, його значення?

17.ЯкІ вирізки є на тілі грудини, з чим вони з'єднуються?

18.Чим утворений скелет грудної клітки?

19.Назвати статеві, вікові та індивідуальні особливості форми грудної

клітки.

20.Рухи грудної клітки при акті вдоху і видоху.


5.4. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж заняття, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач засвідчує їх своїм підписом.

Тема наступного заняття: Анатомічна будова кісток верхньої кінцівки.


6. Матеріали методичного забезпечення заняття

6.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

6.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: орієнтовні карти для формування практичних умінь і навичок, навчальні задачі.

6.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, завдання, тести.

1. Який за формою суглобових поверхонь кульшовий суглоб'?

А.* кулястий (чашоподібний)

B. еліпсовидний

C. блокоподібний

D. циліндричний

E. виростковий

2. Який за об'ємом рухів кульшовий суглоб?

А.* трьохосьовий

B. двохосьовий

C. одноосьовий

D. трьохосьовий з обмеженим об'ємом рухів

E. одноосьовий з обмеженим об'ємом рухів

3. Які види сполучень розрізняють в межах тазу

А.* всі види з'єднань

B. тільки диартрози

C. тільки симфізи

D. тільки синхопдрози

E. тільки синостози

4. Які внутрішньо суглобові структури розрізняють у кульшовому суглобі? А.* хрящова губа кульшової западини

B. внутрішньо суглобові диски

C. меніски

D. синовіальні складки

E. крило видні складки

5. Яка зв'язка із вказаних не належать кульшовому суглобу?

А.* крижово-стегнова

B. клубово-стегнова

C. лобково-стегнова

D. зв'язка головки стегна

E. сіднично-стегнова

6.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: орієнтовні карти для організації самостійної роботи студентів із навчальною літературою.


7. Рекомендована література:

7.1. Основна.

1. Сапин М.Р. Анатомия человека. - М.: Медицина, 2000. - Т. 1,2.

2. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. -М.: Медицина, 2002.

3. Тонков В.Н. Учебник анатомии человека. - М., 1963.

4. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. - М., Медицина, 1996.-Т. 1-4.

7.2. Додаткова:

1. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Ковешниюва. - К.: Здоров'я, 2001. - 328 с.

2. Заклюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. -К.: Здоров'я, 1993.

3. Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наукова думка, 1972.

4. Бобрик И.И., Милько В.И., Круцяк В.Н., Синицкая А.Н., Топчий Т.В. Учебное пособие по рентгенанатомии. - К. - Черновцы, 1989.

5. Матешук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. - Львів, 1997.


Методичну розробку склав доц. Слободян О.М.


Рецензія позитивна доц. Цигикало О.В.

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи