“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 189.78 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата30.06.2012
Розмір189.78 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

“____” ____________2007 р. (Протокол № __)

Завідувач кафедри

професор_________________Ю.Т.Ахтемійчук


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


Сполучення кісток верхньої кінцівки


Навчальна дисципліна:

анатомія людини

Курс: 1

Факультет: стоматологічний

Спеціальність: стоматологія

к-сть годин: 2


Методичну розробку склав:

доц. Слободян О.М.


Чернівці, 2007

^ 1. Науково-методичне обґрунтування теми:

Будову ліктьового суглоба, суглобів передпліччя і кисті необхідно знати для обгрунтування оперативних доступів до структур даних ділянок та новокаїнових блокад у них, а також шляхів розповсюдження гнійних процесів. Для правильного обгрунтування принципів первинної хірургічної обробки ран, тактики хірурга при травматичних пошкодженнях кісток, кровоносних судин та нервів вказаних ділянок, вправлення вивихів та підвивихів у суглобах і лікування закритих і відкритих переломів..

^ 2. Навчальна мета:

студент повинен:

знати: латинську термінологію; схему характеристики суглоба; будову ліктьового суглоба; класифікацію з'єднань кісток передпліччя і кисті; будову променево-зап'ясткового суглоба; будову суглобів передпліччя і кисті.

вміти: показати на фізичному тілі ліктьову ділянку, ділянки передпліччя і кисті, а також ліктьовий суглоб, суглоби передпліччя і кисті, можливі рухи у них; на вологому препараті верхньої кінцівки, окремих суглобів і на муляжах показати суглоби, їх облігатні і факультативні компоненти: ліктьового суглоба; дистального променево-ліктьового суглоба; міжкісткової перетинки;

опановувати практичні навички: препарування кісток та суглобів нижньої кінцівки.

3. Виховна мета.

  • розвинути уявлення про вплив вітчизняної анатомічної школи на вирішення проблем удосконалення та винаходів методик анатомічних досліджень;

  • розвинути почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій;

  • розвинути уявлення про необхідність досконалого вивчення матеріалу для покращення подальшого сприймання матеріалу;

  • розвинути уявлення про правові та морально-етичні норми проведення учбових заходів на дослідному матеріалі.


4. Міжпредметна інтеграція (базовий рівень підготовки).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Біологія


2. Фізика


3. Хімія


4. Латинська мова


5. Гістологія


6. Фізіологія

Питання філогенезу органів та систем. Онтогенетичний розвиток людини. Дані з анатомії та фізіології людського організму. Взаємовідношення організму людини із зовнішнім середовищем, та вплив останнього на анатомічну будову на різних етапах розвитку людини.


Властивості твердих тіл. Закони механіки.

Електричні явища в тканинах.


Питання органічної та неорганічної хімії, щодо властивостей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.


Корені і закінчення латинських термінів. Застосувати знання побудови і написання латинських термінів.


Гістологічна будова структур.


Фізіологічні процеси обміну речовин в кістці.


5. План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни.

п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

^ Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення: (контролю, наочності, інструктивні)

Розподіл часу (у хвилинах)

1

Підготовчий етап:

  • організаційні заходи;
  • постановка навчальних цілей;
  • створення позитивної пізнавальної мотивації;контроль вихідного рівня теоретичної і практичної підготовки:

1. латинську термінологію;

2. схему характеристики суглоба;

3. будову ліктьового суглоба; класифікацію з'єднань кісток передпліччя і кисті;

4. будову променево-зап'ясткового суглоба;

5. будову суглобів передпліччя і кисті.ІІ

ІІ


ІІ


ІІ


ІІ
Індивідуальне усне опитування та рішення типових задач, тестовий контроль ІІ рівня.
Перевірка присутності


Див. п. 2 "Навчальні цілі"


Див п. 1 "Актуальність теми"


Таблиці, малюнки, структурно-логічні схеми, муляжі, слайди, препарати, вологі препарати, наглядне приладдя відеозаписи, тести та задачі ІІ рівня.

1-3 хв.


20-50%2

  1. ^ Основний етап:

- показати на фізичному тілі ліктьову ділянку,

- ділянки передпліччя і кисті, а також ліктьовий суглоб,

- суглоби передпліччя і кисті, можливі рухи у них; на вологому препараті верхньої кінцівки, окремих суглобів

- на муляжах показати суглоби, їх облігатні і факультативні компоненти: ліктьового суглоба;

- дистального променево-ліктьового суглоба;

- міжкісткової перетинки;


ІІІ


ІІІ


ІІІ


ІІІ


ІІІ


ІІІ

Практичний тренінг під час проведення препарування на вологому препараті.

муляжі, препарати, вологі препарати, тести та задачі ІІІ рівня

60-90%

3

^ Заключний етап:

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок;


Підведення підсумків заняття;


Домашнє завданняІІІ

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів препарування. Вирішення ситуаційних задач, тестів ІІІ рівня.


тести ІІІ рівня.


Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

10-20%


5.1. Підготовчий етап. Розібратися в усіх складних патологічних процесах в організмі хворої людини можливо лише за умови досконалого знання її нормальної анатомії. Анатомія людини лежить в основі медичної науки.

Проведення стандартизованого контролю початкового рівня підготовки студентів.


5.2. Основний етап (зміст теми)

^ ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ

Назва суглоба: ліктьовий суглоб (articulatio cubiti) (складається із трьох углобів). кі кістки приймають участь в утворенні суглоба: плечова кістка (humerus), роменева кістка (radius), ліктьова кістка (ulna). кі суглобові поверхні приймають участь в утворенні суглоба: блок плечової істки (trochlea humeri), блокова вирізка ліктьової кістки (incisura trochlearis ulnae), головка плечової кістки (capitulum humeri), головка променевої кістки (caput radii), вирізка променевої кістки (incisura radialis ulnae), суглобовий обвід променевої кістки circumferentia articularis radii). істки, сполучаючись між собою, утворюють три суглоби, заключені в одну капсулу:

1) плечо-ліктьовий суглоб (articulatio humeroulnaris) - блокоподібний суглоб з гвинтоподібною будовою суглобових поверхонь (блок плечової кістки - trochlea humeri, блокова вирізка ліктьової кістки - incisura trochlearis ulnae), одновісний;

2) плечо-променевий суглоб (articulatio humeroradialis) - шароподібний, двовісний суглоб. Суглобові поверхні: головка плечової кістки (capitulum humeri), головка променевої кістки (caput radii);

3) проксимальний променево-ліктьовий суглоб (articulatio radioulnaris proximalis) - функціонує разом із дистальним променево-ліктьовим суглобом (articulatio radioulnaris distalis), утворюючи комбінований, циліндричний, одновісний суглоб; суглобові поверхні: суглобовий обвід променевої кістки - circumferentia articularis radii, вирізка променевої кістки - incisura radialis ulnae.

^ Характеристика капсули суглоба: суглобова капсула загальна для трьох суглобів, вільна, слабо натягнута, кріпиться по: плечовій кістці (humerus) - охоплює ззаду 2/3 ліктьової ямки (fossa olecra-піі), спереду - вінцеву ямку (fossa coronoidea), променеву ямку (fossa ra­dialis), залишаючи вільними надвиростки; ліктьовій кістці (ulna) - по краю блокової вирізки (incisura trochlearis); променевій кістці (radius) - по шийці променевої кістки (collum radii).

^ Зв 'язки суглоба:

1) обхідна ліктьова зв'язка (ligamentum collaterale ulnare) - з боку ліктьової кістки, від присереднього надвиростка плечової кістки (epicondylus media­ns humeri), кріпиться до приседернього краю блокової вирізки ліктьової кістки (margo medialis incisurae trochlearis ulnae);

2) обхідна променева зв'язка (ligamentum collaterale radiale) - товста, міцна; з боку променевої кістки, від бічного надвиростка плечової кістки (epicon­dylus lateralis humeri), двома ніжками (*) спереду і ззаду охоплює головку променевої кістки (caput radii), прикріплюється у переднього і заднього країв вирізки променевої кістки (incisura radialis ulnae);

3) кільцева зв'язка променевої кістки (ligamentum anulare radii) - проміжок між ніжками (*), заповнений фіброзними волокнами, дугоподібно огинаючими шийку і головку променевої кістки (collum et caput radii), не зростається з ними;

4) квадратна зв'язка (ligamentun quadratum) - являє собою пучки волокон, які з'єднують дистальний край вирізки променевої кістки з шийкою променевої кістки. До яких суглобів належить за формою, функцією: суглоб складний (articula-tio composita), двовісний, блокоподібний (ginglymus). Які рухи і навколо яких вісей можливі в суглобі:

1) навколо фронтальної вісі - згинання (flexio) і розгинання (extensio) передпліччя (ліктьова кістка з блоком плечової кістки - trochlea humeri, при цьому променева кістка рухається по головочці плечової кістки -capitulum humeri) (170°);

2) навколо вертикальної вісі (амплітуда - 180°):

2.1) привертання (pronatio) (променева кістка перехрещує під кутом ліктьову кістку, кисть повертається тильним боком вперед /при опущеній

руці);

2.2) відвертання (supinatio) (протилежний рух, ліктьова кістка паралельно променевій кістці, кисть обернена долонею наперед).

^ З'ЄДНАННЯ КІСТОК ПЕРЕДПЛІЧЧЯ

Дистальний променево-ліктьовий суглоб

Назва суглоба: дистальний променево-ліктьовий суглоб (articulatio radioul-naris distalis). утворюють суглоб: променева кістка (radius), ліктьова кістка (ulna).

^ Які суглобові поверхні приймають участь в утворенні суглоба: вирізка ліктьової кістки (incisura ulnaris radii), суглобовий обвід головки ліктьової кістки (circumferentia articularis capitis ulnae).

^ Конгруентність суглобових поверхонь: поверхні інконгруентні, доповнюються суглобовим фіброзно-хрящовим диском (discus articularis) -широкою основою кріпиться до нижнього краю вирізки ліктьової кістки (in­cisura ulnaris), верхівкою - до шилоподібного відростка ліктьової кістки (pro­cessus styloideus ulnae) (трикутної форми; відокремлює дистальний променево-ліктьовий від променево-зап'ясткового суглоба). До яких суглобів належить за формою, функцією: суглоб комбінований (ar­ticulatio combinata), циліндричний (articulatio cylindrica), одновісний. Які рухи і навколо яких вісей можливі в суглобі: обертання навколо вертикальної вісі за участю ліктьового (проксимального променево-ліктьового) суглоба (зміщення біля 150°).

^ Променево-ліктьовий синдесмоз

Назва суглоба: променево-ліктьовий синдесмоз (syndesmosis radioulnaris). Які кістки приймають участь в утворенні суглоба: променева кістка (radius), ліктьова кістка (ulna). Які суглобові поверхні приймають участь в утворенні суглоба: міжкісткові

краї (margo interossea) променевої і ліктьової кісток.

^ Конгруентність суглобових поверхонь: поверхні інконгруентні,

доповнюються міжкістковою перетинкою передпліччя.

Зв 'язки суглоба:

1) міжкісткова перетинка передпліччя (membrana interossea antebrachii) -утворена міцними волокнистими пучками, які йдуть косо вниз від променевої кістки до ліктьової:

1.1) коса хорда (chorda obliqua) - один з пучків міжкісткової перетинки передпліччя, має протилежний напрямок - від горбистості ліктьової кістки (tuberositas ulnae) до горбистості променевої кістки (tuberositas radii).

^ До яких суглобів належить за формою, функцією: міцна фіброзна пластинка

(синдесмоз), служить основою для прикріплення м'язів передпліччя, має декілька отворів для проходження судин і нерва.

^ СУГЛОБИ КИСТІ (ARTICULATIONES MANUS)

ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ

Назва суглоба: променево-зап'ястковий суглоб (articulatio radiocarpal). Які кістки приймають участь в утворенні суглоба: променева кістка (radius) і проксимальний ряд кісток зап'ястку: човноподібна кістка (os scaphoideum); півмісяцева кістка (os lunatum); тригранна кістка (os triquetrum).

^ Які суглобові поверхні приймають участь в утворенні суглоба: зап'ясткова суглобова поверхня променевої кістки (fades articularis carpea radii) і трикутний диск (discus triangularis);

проксимальна поверхня першого ряду кісток зап'ястку: човноподібної кістки (os scaphoideum), півмісяцевої кістки (os lunatum), тригранної кістки (os tri­quetrum).

^ Конгруентність суглобових поверхонь: поверхні інконгруентні, доповнюються суглобовим диском (discus articularis) - трикутна волокнистохрящова пластинка (fibrocartilago triangulare), яка зростається з дистальним епіфізом променевої кістки.

^ Характеристика капсули суглоба: капсула тонка, особливо ззаду, прикріплюється по краях суглобових поверхонь кісток, що з'єднуються. Зв 'язки суглоба:

1) міжкісткові міжзап'ясткові зв'язки (ligamenta intercarpalia interossea) - між кістками зап'ястка;

2) тильна променево-зап'ясткова зв'язка (ligamentum radiocarpal dorsale) -від променевої кістки до проксимального ряду кісток зап'ястка; 3) долонна променево-зап'ясткова зв'язка (ligamentum radiocarpal palmare) - від переднього краю суглобової поверхні променевої кістки до кісток проксимального ряду зап'ястка і до головчастої кістки (os capitatum);

4) долонна ліктьово-зап'ясткова зв'язка (ligamentum ulnocarpale palmare);

5) променева зв'язка зап'ястка (ligamentum carpi radiatum);

6) ліктьова обхідна зв'язка зап'ястка (ligamentum collateral carpi ulnare) -від шилоподібного відростка ліктьової кістки до тригранної кістки (os tri-quetrum) і горохоподібної кістки (os pisiforme);

7) променева обхідна зв'язка зап'ястка (ligamentum collateral carpi radiale) -між шилоподібним відростком променевої кістки і човноподібною кісткою.

^ До яких суглобів належить за формою, функцією: суглоб складний (articula-tio composita), еліпсоподібний (articulatio ellipsoidea), двовісний. Які рухи і навколо яких вісей можливі в суглобі:

1) навколо фронтальної вісі - згинання (flexio) (біля 80°) і розгинання (extensio) кисті (біля 70°);

2) навколо сагітальної вісі - відведення (abductio) (біля 15°) і приведення (adductio) кисті (біля 40°);

3) можливе колове обертання (circumductio) кисті (біля 150° - здійснюють послідовно м'язи, які згинають і розгинають кисть).

^ Середньозап'ястковий суглоб

Назва суглоба: середньозап'ястковий суглоб (articulatio mediocarpalis). Які кістки приймають участь в утворенні суглоба: проксимальний і дистальний ряди кісток зап'ястка (окрім горохоподібної кістки - os pisi­forme).

^ Які суглобові поверхні приймають участь в утворенні суглоба: суглобова западина - дистальна поверхня (facies distal is) проксимального ряда кісток зап'ястка (ossa carpalia), суглобова головка - проксимальна поверхня (facies proximalis) дистального ряда кісток зап'ястка (ossa carpalia). Характеристика капсули суглоба: має власну суглобову капсулу, відносно вільну і дуже тонку з тильного боку, яка кріпиться по краях суглобових поверхонь кісток зап'ястка; суглобова щілина - S-подібної форми. Зв 'язки суглоба:

1) тильні міжзап'ясткові зв'язки (ligamenta intercarpalia dorsalia) - між окремими кістками зап'ястка на тильну поверхню (facies dorsalis) суглоба;

2) долонні міжзап'ясткові зв'язки (ligamenta intercarpalia palmaria) - між кістками зап'ястка на долонній поверхні (facies palmaris) суглоба:

2.1) промениста зв'язка зап'ястка (ligamentum carpi radiatum) - частина пучків долонних міжзап'ясткових зв'язок (ligg. intercarpea palmaria) -починається від os capitatum і променями йдуть до кісток проксимального і дистального рядів зап'ястка;

4) колове обертання (circumductio) - є результатом складання послідовних рухів навколо сагітальної і фронтальної вісей, кінчики пальців кисті описують при цьому йоло. Об'єм рухів одночасно у променево-зап'ястковому і міжзап'ястковому суглобах при згинанні дорівнює' 75 - 80° ; при розгинанні - біля 45°; при відведенні - 15 - 20°; при приведенні - 30 - 40°.

^ 2. Зап'ястково-п'ясткові суглоби II - V п'ясткових кісток (articulationes carpometacarpals II - V).

Які кістки приймають участь в утворенні суглоба: кістка-трапеція (os trape­zium), трапецієподібна кістка (os trapezoideum), головчаста кістка (os capita-turn), гачкувата кістка (os hamatum) та II - V п'ясткові кістки (ossa metacarpa-lia II - V).

^ Які суглобові поверхні приймають участь в утворенні суглоба: суглобові поверхні дистального боку кістки-трапеції, трапецієподібної кістки, головчастої кістки, гачкуватої кістки та суглобові поверхні основ II - V п'ясткових кісток. Характеристика капсули суглоба: суглобова капсула тонка, кріпиться по краю суглобових поверхонь кісток; щільно натягнена; загальна для всіх чотирьох суглобів. Поперечна загальна суглобова щілина сполучається з порожнинами середньо-зап'ясткового і міжзап'ясткових суглобів. Зв 'язки суглоба:

1) долонні зап'ястково-п'ясткові зв'язки (ligamenta carpometacarpal pal-maria);

2) тильні зап'ястково-п'ясткові зв'язки (ligamenta carpometacarpal dorsa-lia).

^ До яких суглобів належить за формою, функцією: суглоби комбіновані (аг-ticulatio combinata), багатовісні, плоскі (articulatio plana).

Які рухи і навколо яких вісей можливі в суглобі: малорухомі суглоби; скобзання на 5 - 10°.

Міжп'ясткові суглоби

^ Назва суглоба: міжп'ясткові суглоби (articulationes intermetacarpales). Які суглобові поверхні приймають участь в утворенні суглоба: бічні плоскі поверхні основ II - V п'ясткових кісток (ossa metacarpalia II - V). Характеристика капсули суглоба: суглобова капсула кріпиться по краю суглобових поверхонь; загальна із капсулою зап'ястково-п'ястковихсуглобів. Зв 'язки суглоба: дві групи: Перша група (на тильній і долонній поверхнях суглобів між основами п'ясткових кісток - ossa metacarpalis): 1) тильні п'ясткові зв'язки (ligamenta metacarpalia dorsalia) - 4; 2) долонні п'ясткові зв'язки (ligamenta metacarpalia palmaria) - 3. Друга група (між основами п'ясткових кісток): 1) міжкісткові п'ясткові зв'язки (ligamenta metacarpalia interossea). Зв'язки з'єднують обернені одні до других поверхні п'ясткових кісток у міжкісткових проміжках п'ястка (spatia interossea metacarpi). До яких суглобів належить за формою, функцією: суглоби комбіновані (articulatio combinata), плоскі.

^ Які рухи і навколо яких вісей можливі в суглобі: малорухомі суглоби. Об'єм рухів одночасно у променево-зап'ястковому і мІжзап'ястковому суглобах дорівнює:

1) при згинанні (flexio) - 75 - 80°, при розгинанні (extensio) - біля 45°;

2) при відведенні (abductio) - 15 - 20°, при приведенні (adductio) - ЗО - 40°;

3) колове обертання (circumductio) у цих суглобах є наслідком складання послідовних рухів навколо сагітальної і фронтальної вісей, кінці пальців кисті описують при цьому коло.

ІГястково-фалангові суглоби

Назва суглоба: п'ястково-фалангові суглоби (articulationes metacarpophalan-

geae).

^ Які суглобові поверхні приймають участь в утворенні суглоба: суглобові

поверхні головок п'ясткових кісток, суглобові поверхні основ проксимальних

фаланг пальців кисті (phalanx I).

^ Характеристика капсули суглоба: суглобові капсули просторі.

Зв 'язки суглоба:

1) обхідні зв'язки (ligamenta collateralia) - від заглиблень на променевій поверхні (fades radialis) і ліктьовій поверхні (fades ulnaris) головок п'ясткових кісток (ossa metacarpalis) і кріпляться до бічної і долонної поверхонь основ проксимальних фаланг (phalanx proximalis):

1.1) долонні зв'язки (ligamenta palmaria) - частина волокон обхідних зв'язок (ligg. collateralia) від бічної поверхні головок п'ясткових кісток (ossa metacarpalis) прямує на долонну поверхню (fades pal-maris) основ проксимальних фаланг (phalanx proximalis), де перехрещується з пучками таких самих волокон протилежного боку;

2) глибокі поперечні п'ясткові зв'язки (ligamenta metacarpale transversa pro­funda) - на долонній поверхні (fades palmaris) між головками II - V п'ясткових кісток (ossa metacarpale II - V).

^ До яких суглобів належить за формою, функцією: суглоби прості (articulatio simplex);

1) І (великого пальця): блокоподібний (ginglymus), одновісний;

2) II - V пальців: кулясті (articulationes spheroideae), багатовісні (тривісні).^ Які рухи і навколо яких вісей можливі в суглобі:

1) згинання (flexio) і розгинання (extensio) пальця (біля 90°);

2) відведення (abductio) T приведення (adductio) пальця.

^ Міжфалангові суглоби кисті

Назва суглоба: міжфалангові суглоби кисті (articulationes interphalangeae manus). Які кістки приймають участь в утворенні суглоба: між суміжними фалангами кожного пальця. Які суглобові поверхні приймають участь в утворенні суглоба: суглобова поверхня кожної фаланги має форму блока і спрямовуючу борозну, основа фаланги має уплощену суглобову поверхню із спрямовуючим гребінцем, що і забезпечує їх з'єднання.

^ Характеристика суглобів:

1) І палець (pollicis) - має один міжфаланговий суглоб;

2) П- V пальці:

1.1) між проксимальними і середніми фалангами (phalanx proximalis et media) - проксимальні міжфалангові суглоби;

1.2) між середніми і кінцевими фалангами (phalanx media et distalis) -дистальні міжфалангові суглоби.

^ Зв 'язки суглоба: долонні зв'язки (ligamenta palmaria) - від бічних поверхонь блоків, кріпляться: одні - до бічної поверхні основ фаланг - обхідні зв'язки (ligg. collateralia), другі - до їх долонних поверхонь (facies palmaris). До яких суглобів належить за формою, функцією: суглоби прості (articulatio simplex), одновісні, блокоподібні (ginglymus). Які рухи і навколо яких вісей можливі в суглобі: навколо фронтальної вісі - згинання (flexio) і розгинання (extensio) пальців (біля 90°).

5.3. Контрольні питання:

1. схема характеристики суглоба;

2. будова ліктьового суглоба;

3. класифікацію з'єднань кісток передпліччя і кисті;

4. будова променево-зап'ясткового суглоба;

5. будова суглобів передпліччя і кисті.

5.4. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж заняття, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач засвідчує їх своїм підписом.

6. Матеріали методичного забезпечення заняття

6.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

6.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: орієнтовні карти для формування практичних умінь і навичок, навчальні задачі.

6.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, завдання, тести.

Ситуаційні задачі.

1. У пацієнта 42 років після падіння з висоти діагностована травма променево-зап'ясткового суглоба, при цьому різко виражене згинання кисті. Яка зв'язка пошкоджена:

- тильна променево-зап'ясткова;

- долонна ліктьово-зап'ясткова;

- долонна променево-зап'ясткова;

- обхідна променева зап'ястка;

- обхідна ліктьова зап'ястка.

2. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у клініку швидкої допомоги поступила жінка 26 років зі скаргами на те, що у неї з'явилися незвичні бічні рухи у ліктьовому суглобі. Розрив яких зв'язок можна діагностувати?

- кільцевої променевої кістки;

- квадратної;

- обхідної ліктьової;

- обхідної променевої;

- дзьобо-плечової. Відповіді:

1. Тильна променево-зап'ясткова зв'язка.

2. Обхідна ліктьова і обхідна променева зв'язки.

6.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: орієнтовні карти для організації самостійної роботи студентів із навчальною літературою.

7. Рекомендована література:

7.1. Основна.

1. Сапин М.Р. Анатомия человека. - М.: Медицина, 2000. - Т. 1,2.

2. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. -М.: Медицина, 2002.

3. Тонков В.Н. Учебник анатомии человека. - М., 1963.

4. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. - М., Медицина, 1996.-Т. 1-4.

7.2. Додаткова:

1. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Ковешниюва. - К.: Здоров'я, 2001. - 328 с.

2. Заклюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. -К.: Здоров'я, 1993.

3. Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наукова думка, 1972.

4. Бобрик И.И., Милько В.И., Круцяк В.Н., Синицкая А.Н., Топчий Т.В. Учебное пособие по рентгенанатомии. - К. - Черновцы, 1989.

5. Матешук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. - Львів, 1997.


Методичну розробку склав доц. Слободян О.М.


Рецензія позитивна доц. Цигикало О.В.

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи