“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 131.38 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата30.06.2012
Розмір131.38 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

“____” ____________2007 р. (Протокол № __)

Завідувач кафедри

професор_________________Ю.Т.Ахтемійчук


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


Кістки нижньої кінцівки


Навчальна дисципліна:

анатомія людини

Курс: 1

Факультет: стоматологічний

Спеціальність: стоматологія

к-сть годин: 2


Методичну розробку склав:

доц. Слободян О.М.


Чернівці, 2007

^ 1. Науково-методичне обґрунтування теми:

До вивчення анатомії людини на стоматологічному факультеті так як і на інших факультетах медичного профілю необхідно підходити комплексно. Лише в такому разі відбувається формування уявлення про організм людини, як цілісну систему. Дана тема присвячена вивченню кісток нижньої кінцівки, в якій структуровані основні дані які необхідно знати студенту.


^ 2. Навчальна мета:

студент повинен:

знати: будову кісток нижньої кінцівки, структури окремих кісток нижньої кінцівки, їх розвиток, відділи, статеві відмінності будови, вікові особливості, анатомічну термінологію, загальну характеристику формування сполучень тазу і кульшового суглоба, з яких основних компонентів складається суглоб, з яких допоміжних компонентів складається суглоб, який об'єм рухів може здійснюватися в суглобі.


вміти: на скелеті, препаратах, таблицях, муляжах демонструвати кістки нижньої кінцівки, будову з'єднань тазу і кульшового суглоба, за загально прийнятою схемою характеризувати кульшовий суглоб, показати на скелеті колінний суглоб, кістки плесна.


опановувати практичні навички: препарування кісток нижньої кінцівки.

3. Виховна мета.

  • розвинути уявлення про вплив вітчизняної анатомічної школи на вирішення проблем удосконалення та винаходів методик анатомічних досліджень;

  • розвинути почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій;

  • розвинути уявлення про необхідність досконалого вивчення матеріалу для покращення подальшого сприймання матеріалу;

  • розвинути уявлення про правові та морально-етичні норми проведення учбових заходів на дослідному матеріалі.


4. Міжпредметна інтеграція (базовий рівень підготовки).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Біологія


2. Фізика


3. Хімія


4. Латинська мова


5. Гістологія


6. Фізіологія

Питання філогенезу органів та систем. Онтогенетичний розвиток людини. Дані з анатомії та фізіології людського організму. Взаємовідношення організму людини із зовнішнім середовищем, та вплив останнього на анатомічну будову на різних етапах розвитку людини.


Властивості твердих тіл. Закони механіки.

Електричні явища в тканинах.


Питання органічної та неорганічної хімії, щодо властивостей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.


Корені і закінчення латинських термінів. Застосувати знання побудови і написання латинських термінів.


Гістологічна будова структур.


Фізіологічні процеси обміну речовин в кістці.


5. План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни.

п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

^ Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення: (контролю, наочності, інструктивні)

Розподіл часу (у хвилинах)

1

Підготовчий етап:

  • організаційні заходи;
  • постановка навчальних цілей;
  • створення позитивної пізнавальної мотивації;контроль вихідного рівня теоретичної і практичної підготовки:

1. будова кісток нижньої кінцівки,

2. структури окремих кісток нижньої кінцівки,

3. їх розвиток,

4. відділи, статеві відмінності будови,

5. вікові особливості,

6. анатомічну термінологію, загальну характеристику формування сполучень тазу і кульшового суглоба,

7. з яких основних компонентів складається суглоб,

8. з яких допоміжних компонентів складається суглоб,

9. який об'єм рухів може здійснюватися в суглобі.ІІ


ІІ

ІІ

ІІ


ІІ

ІІ


ІІ


ІІ


ІІІндивідуальне усне опитування та рішення типових задач, тестовий контроль ІІ рівня.
Перевірка присутності


Див. п. 2 "Навчальні цілі"


Див п. 1 "Актуальність теми"


Таблиці, малюнки, структурно-логічні схеми, муляжі, слайди, препарати, вологі препарати, наглядне приладдя відеозаписи, тести та задачі ІІ рівня.


1-3 хв.


20-50%2

  1. ^ Основний етап:

- препарування кісток нижньої кінцівки,ІІІ


Практичний тренінг під час проведення препарування на вологому препараті.

муляжі, препарати, вологі препарати, тести та задачі ІІІ рівня

60-90%

3

^ Заключний етап:

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок;


Підведення підсумків заняття;


Домашнє завданняІІІ

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів препарування. Вирішення ситуаційних задач, тестів ІІІ рівня.


тести ІІІ рівня.


Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

10-20%


5.1. Підготовчий етап. Розібратися в усіх складних патологічних процесах в організмі хворої людини можливо лише за умови досконалого знання її нормальної анатомії. Анатомія людини лежить в основі медичної науки.

Проведення стандартизованого контролю початкового рівня підготовки студентів.


5.2. Основний етап (зміст теми)

Суглоби поясу нижньої кінцівки, artt. cinguli membri inferioris

В тазу є всі види з'єднань кісток. Клубова, сіднична та лобкова кістки з'єднуються між собою безперервно (синостозом) в єдину тазову кістку. Тазові кістки з'єднуються між собою спереду напівперервно (лобковим симфізом), а ззаду з'єднуються з крижовою кісткою парним перервним з'єднанням (крижово-клубовим суглобом).

^ Крижово-клубовий суглоб, art. sacroiliaca, правий та лівий, утворений вушкоподібними поверхнями крижової та клубової кісток. Суглобова поверхня на обох кістках вкрита шаром волокнистого хряща, товщина якого більша на крижовій кістці. Суглоб комбінований, плоский, багатоосьовий. Суглоб є малорухомим (амфіартрозом), у ньому можливі незначні рухи за типом ковзання.

Капсула крижово-клубового суглоба щільна та натягнена, вона підсилюється спереду передніми (вентральними) крижово-клубовими зв'язками (ligg. sacroiliaca anteriora [ventralia]), ззаду - короткими але міцними міжкістковими крижово-клубовими зв'язками (ligg. sacroiliaca interossea), які натягнені між крижовою та клубовою горбистостями, і, ще дорзальніше, - задніми (дорзальними) крижово-клубовими зв'язками (ligg. sacroiliaca posteriora [dorsalia]), які починаються від бічного крижового гребеня і прикріплюються до верхньої та нижньої задніх клубових остей.

Крижово-клубовий суглоб зміцнюється також зв'язками, які розміщуються на деякій відстані від нього і прикріплюються до сусідніх кісток, що безперервно або напівперервно' з'єднані з крижовою та клубовою кісткою. Клубово-поперекова зв'язка, lig. iliolumbdle, прямує від задньої третини клубового гребеня та присередньої поверхні крила клубової кістки до бічної поверхні тіл та до поперечних відростків IV та V поперекових хребців. Крижово-остьова зв'язка, lig. sacrospindle, починається від бічної частини крижової кістки та бічної поверхні куприка і прикріплюється до сідничної ості, перетворюючи велику сідничну вирізку у великий сідничний отвір (foramen is ch iddic urn m ajus).

^ Крижово-горбова зв'язка, lig. sacrotuberdle, йде від бічних країв крижової та куприкової кісток до сідничного горба. Кіпцеві пучки крижово-горбової зв'язки, що загинаються на внутрішню поверхню сідничної кістки звуться серпоподібним відростком (processus falciformis). Крижово-горбова зв'язка разом з крижово-остьовою зв'язкою та малою сідничною вирізкою обмежують малий сідничний отвір (fordmen ischiadicum minus). Крізь сідничні отвори із порожнини тазу виходять м'язи судини та нерви.

^ Лобковий симфіз, symphysis pubica, утворений симфізіальнимі поверхнями лобкових кісток, які покриті гіаліновим хрящем. Мін симфізіальними поверхнями знаходиться волокнисто-хрящовиі міжлобковий диск, discus interpubicus. У верхній частині диска є сагітальне розташована щілина. Симфіз укріплюється двома поперечно розміщеними зв'язками: зверху - верхньою лобковою зв'язкою (lig. pubicum superius), знизу - дугоподібною зв'язкою лобка (lig. arcuatum pubis). У жінок міжлобковий диск товстіший та коротший, ніж у чоловіків. Щілина всередині диска ширша у жінок, особливо у вагітних. В нормі рухи у лобковому симфізу можливі у жінок під час пологів.

^ Затульна перетинка, membrana obturatoria, натягнена по краю однойменного отвору тазу. Перетинка затуляє отвір не повністю, а залишає вільною верхньо-бічну ділянку біля затульної борозни, формуючи разом з борозною і затульними горбками затульний канал (canalis obturator ius), який містить однойменні судини та нерви.

Суглоби вільної нижньої кінцівки, artt. membri inferioris Uberi

^ КУЛЬШОВИЙ СУГЛОБ

Кульшовий суглоб, art. coxae, утворений кульшовою западиною тазової кістки та головкою стегнової кістки. Суглобовою поверхнею, вкритою гіаліновим хрящем, у кульшовій западині є тільки півмісяцева поверхня. ГТівмісяцеву поверхню для збільшення суглобової поверхні з боку тазової кістки доповнюють кульшова губа та поперечна зв'язка кульшової западини.

^ Кульшова губа, Labrum acetabulare, побудована з волокнистого хряща, прикріплюється по краю кульшової западини. Поперечна зв'язка кульшової западини, lig. transversum acetabuli, перекидається через вирізку кульшово7 западини, замикаючи півмісяцеву поверхню та кульшову губу. Ямка кульшової западини заповнена жировою тканиною. Усі названі структури кульшової западини з боку суглобова Порожнини покриті синовіальною мембраною.

Кульшовий суглоб є простим (у дітей — складним, тому що з боку кульшової западини утворений трьома тазовими кістками), чашоподібним та багатоосьовим. Суглобова капсула прикріплюється до краю кульшової шпадини таким чином, що кульшова губа опиняється всередині суглобової порожнини. На стегновій кістці суглобова капсула прикріплюється спереду -вздовж міжвертлюжної лінії, а ззаду - присередньо від міжвертлюжного гребеня таким чином, що більша частина шийки стегнової кістки знаходиться у порожнині суглоба. У зв'язку з цим у травматології розрізняють внутрішньосуглобові та позасуглобові переломи шийки стегнової кістки.

До внутрішньокапсульних зв'язок кульшового суглоба, окрім поперечної зв'язки кульшової западини, належить зв'язка головки стегнової кістки, lig. capitis femoris, яка починається від поперечної зв'язки і прикріплюється до ямки головки стегнової кістки. У товщі зв'язки проходить артерія, що живить головку стегнової кістки, завдяки чому не відбувається омертвіння головки після перелому шийки стегнової кістки, якщо не пошкоджена ця зв'язка. Функціональне знамення зв'язки головки стегнової кістки полягає також в амортизації струсів під час рухів у кульшовому суглобі. Механічну роль в утримуванні головки стегнової кістки у кульшовій западині зв'язка відіграє лише в ембріональному періоді розвитку. У дорослих людей функцію посилення суглобової капсули виконують більш міцні позакапсульні зв'язки. До позакапсульних зв'язок кульшового суглоба належать такі зв'язки:

^ Клубово-стегнова зв'язка, lig. iliofemorale, починається від нижньої передньої клубової ості, йде вздовж передньої поверхні капсули суглоба і прикріплюється до міжвертлюжної лінії; є найпотужнішою зв'язкою людини. яка допомагає утримувати тулуб у вертикальному положенні;

лобково-стегнова зв'язка, lig. pubofemoral, йде від затульного гребеня верхньої гілки лобкової кістки до присереднього відрізка міжвертлюжної лінії;

сіднично-стегнова зв'язка, lig. ishiofemorale, йде від тіла сідничної кістки до передньої частини великого вертлюга стегнової кістки;

частина пучків волокнистої частини суглобової капсули, які починаються трохи нижче передньої нижньої ості, охоплюють суглобову капсулу і притискують її до шийки стегнової кістки, називаються коловим поясом (zona orbicularis).

Усі позакапсульні зв'язки щільно зрощені з волокнистою частинок суглобової капсули.


5.3. Контрольні питання:

1. Які розрізняють види з'єднань кісток в межах газу?

2. Які особливості будови крижово-клубового з'єднання?

3. Які функціональні особливості цього суглоба?

4. Які зв'язки укріплюють даний суглоб'.'

5. Чим обмежений великий сідничний отвір?

6. Чим обмежений малий сідничний отвір?

7. Які морфологічні і функціональні (в залежності від статі) особливості лобкового симфізу?

8. Які зв'язки укріплюють це з'єднання?

9. Які кістки і суглобові поверхні на них утворюють кульшовий суглоб?

10. Які рухи можливі в цьому суглобі і навколо яких осей вони здійснюються?

11. Які групи зв'язок укріплюють даний суглоб?

12. Яке функціональне значення зв'язки головки стегнової кістки?

13. Чим зумовлений обмежений об'єм рухів в цьому суглобі?


5.4. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж заняття, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач засвідчує їх своїм підписом.

Тема наступного заняття: сполучення кісток нижньої кінцівки.


6. Матеріали методичного забезпечення заняття

6.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

6.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: орієнтовні карти для формування практичних умінь і навичок, навчальні задачі.

6.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, завдання, тести.

1. Який за формою суглобових поверхонь кульшовий суглоб'?

А.* кулястий (чашоподібний)

B. еліпсовидний

C. блокоподібний

D. циліндричний

E. виростковий

2. Який за об'ємом рухів кульшовий суглоб?

А.* трьохосьовий

B. двохосьовий

C. одноосьовий

D. трьохосьовий з обмеженим об'ємом рухів

E. одноосьовий з обмеженим об'ємом рухів

3. Які види сполучень розрізняють в межах тазу

А.* всі види з'єднань

B. тільки диартрози

C. тільки симфізи

D. тільки синхопдрози

E. тільки синостози

4. Які внутрішньо суглобові структури розрізняють у кульшовому суглобі? А.* хрящова губа кульшової западини

B. внутрішньо суглобові диски

C. меніски

D. синовіальні складки

E. крило видні складки

5. Яка зв'язка із вказаних не належать кульшовому суглобу?

А.* крижово-стегнова

B. клубово-стегнова

C. лобково-стегнова

D. зв'язка головки стегна

E. сіднично-стегнова

6.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: орієнтовні карти для організації самостійної роботи студентів із навчальною літературою.


7. Рекомендована література:

7.1. Основна.

1. Сапин М.Р. Анатомия человека. - М.: Медицина, 2000. - Т. 1,2.

2. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. -М.: Медицина, 2002.

3. Тонков В.Н. Учебник анатомии человека. - М., 1963.

4. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. - М., Медицина, 1996.-Т. 1-4.

7.2. Додаткова:

1. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Ковешниюва. - К.: Здоров'я, 2001. - 328 с.

2. Заклюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. -К.: Здоров'я, 1993.

3. Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наукова думка, 1972.

4. Бобрик И.И., Милько В.И., Круцяк В.Н., Синицкая А.Н., Топчий Т.В. Учебное пособие по рентгенанатомии. - К. - Черновцы, 1989.

5. Матешук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. - Львів, 1997.


Методичну розробку склав доц. Слободян О.М.


Рецензія позитивна доц. Цигикало О.В.

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи