“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 95.42 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата30.06.2012
Розмір95.42 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

“____” ____________2007 р. (Протокол № __)

Завідувач кафедри

професор_________________Ю.Т.Ахтемійчук


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам І курсу І медичного та стоматологічного факультету


(спеціальність “стоматологія”)

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Під час ПІДГОТОВки ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ


Череп: загальна характеристика, його розвиток. Відділи черепа. Лобова, тім’яна та потилична кістки


Навчальна дисципліна:

анатомія людини

к-сть годин: 2


Методичну розробку склав:

доц. Слободян О.М.


Чернівці, 2007

^ 1. Науково-методичне обґрунтування теми:

При вивченні анатомії людини на стоматологічному факультеті велика увага приділяється саме вивченню голови людини, що має важливе прикладне значення для лікаря–стоматолога, адже це є основою теоретичних знань для підготовки майбутнього лікаря. Під час вивчення даної теми студенти набувають основних, базових знань про загальний план будови черепа людини, анатомічну термінологію, його розвиток, основні утворення, ретельно вивчаються окремі кістки черепа. Без досконалого вивчення будови черепа людини неможливе подальше ефективне вивчення анатомії та майбутня стоматологічна практика.


^ 2. Навчальна мета:

студент повинен:

знати: будову черепа людини, структури окремих його кісток (лобової, тім’яної та потиличної), розвиток черепа, відділи, статеві відмінності будови, вікові особливості, анатомічну термінологію.

вміти: показати на черепі кістки лицевого та мозкового відділів; показати кістки мозкового черепа: потиличну, клиноподібну, лобову, решітчасту, тім'яну, скроневу; показати кістки лицевого черепа: нижню щелепу, леміш, верхню щелепу, піднебінну кістку, носову, сльозову, виличну кістки; на черепі новонародженого знайти переднє і заднє тім'ячка; показати на черепі границі та частини потиличної кістки; показати на окремих препаратах структури зовнішньої та внутрішньої поверхонь всіх частин потиличної кістки; показати на черепі границі тім'яних кісток; розрізнити на окремих препаратах праву та ліву тім'яні кістки; показати на окремих препаратах поверхні, краї, кути тім'яних кісток; показати на черепі та окремих препаратах структури, які розміщені на зовнішній та внутрішній поверхнях тім'яних кісток.


опановувати практичні навички: препарування лобової, тім’яної та потиличної кісток.

3. Виховна мета.

  • розвинути уявлення про вплив вітчизняної анатомічної школи на вирішення проблем удосконалення та винаходів методик анатомічних досліджень;

  • розвинути почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій;

  • розвинути уявлення про необхідність досконалого вивчення матеріалу для покращення подальшого сприймання матеріалу;

  • розвинути уявлення про правові та морально-етичні норми проведення учбових заходів на дослідному матеріалі.


4. Міжпредметна інтеграція (базовий рівень підготовки).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Біологія


2. Фізика


3. Хімія


4. Латинська мова


5. Гістологія


6. Фізіологія

Питання філогенезу органів та систем. Онтогенетичний розвиток людини. Дані з анатомії та фізіології людського організму. Взаємовідношення організму людини із зовнішнім середовищем, та вплив останнього на анатомічну будову на різних етапах розвитку людини.


Властивості твердих тіл. Закони механіки.

Електричні явища в тканинах.


Питання органічної та неорганічної хімії, щодо властивостей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.


Корені і закінчення латинських термінів. Застосувати знання побудови і написання латинських термінів.


Гістологічна будова структур.


Фізіологічні процеси обміну речовин в кістці.


5.1. Підготовчий етап. Розібратися в усіх складних патологічних процесах в організмі хворої людини можливо лише за умови досконалого знання її нормальної анатомії. Анатомія людини лежить в основі медичної науки.

Проведення стандартизованого контролю початкового рівня підготовки студентів.


5.2. Основний етап (зміст теми)

Обидва відділи черепа складаються з окремих кісток. Які поєднанні між собою нерухомо за допомогою швів та хрящових з'єднань, за виключенням нижньої щелепи, яка поєднується за допомогою суглоба рухомо.

У новонародженої дитини є сполучнотканинні ділянки склепіння черепа - тім'ячка (fonticuli):

- переднє (лобове) тім'ячко (fonticulus anterior, s. frontalis) -найбільше, має ромбоподібну форму, знаходиться між двома частинами лобової кістки і тім'яними кістками, заростає на 2-му році життя;

- заднє (потиличне) тім'ячко (fonticulus posterior, s. occipitalis) -трикутної форми, знаходиться між тім'яними кістками і потиличною, заростає на 2-му місяці життя;

- клиноподібне тім'ячко (fonticulus sphenoidalis) - парне, знаходиться в місці з'єднання великого крила клиноподібної кістки з лобовою, тім'яною та скроневою кістками, заростає на 2 - 3 - му місяці життя;

- соскоподібне тім'ячко (fonticulus mastoideus) - парне, знаходиться між скроневою, тім'яною і потиличною кістками, заростає на 2 - 3 - му місяці життя.

Потилична кістка (os occipitale), знаходиться в основі та склепінні черепа. Посередині частини кістки, що лежить в основі черепа, є великий (потиличний) отвір, foramen occipitale magnum, крізь який з'єднуються два відділи ЦНС - головний та спинний мозок. Навколо цього отвору розташовуються частини потиличної кістки: основна, дві бічні частини та потилична луска.

Основна частина, pars basilaris, розміщена попереду великого потиличного отвору. Верхня половина частини увігнута та гладка, вона утворює разом з частиною тіла клиноподібної кістки схил, clivus. На нижній поверхні є глотковий горбок, tuberculum pharyngeum.

Бічна частина, pars lateralis, містить на нижній поверхні потиличний виросток, condylus occipitalis, який зчленовується з І шийним хребцем. В основі виростків проходить канал під'язикового нерва, canalis nervi hypoglossi, крізь який із порожнини черепа виходиться XII пара черепних нервів.

Підвищення над каналом під'язикового нерва зветься яремним горбком, tuberculum jugulare. Позаду потиличних виростків знаходиться виросткова ямка, fossa condylaris, та виростковий канал, canalis condylaris, крізь який проходить емісарна вена. На зовнішньому краю бічної частини є яремна вирізка, incisura jugularis, яка обмежена ззаду яремним відростком, processus jugularis. На мозковій поверхні бічної частини помітна борозна сигмоподібної пазухи, sulcus sinus sigmoidei.

Потилична луска, squama occipitalis, має соскоподібний край, margo mastoideus, яким потилична кістка межує з соскоподібним відростком скроневої кістки, та лямбдоподібний край, margo lambdoideus, яким кістка межує з тім'яною кісткою, утворюючи лямбдоподібний шов.

На зовнішній поверхні луски по центру розташований зовнішній потиличний виступ, protuberantia occipitalis externa, від якого до великого потиличного отвору прямує зовнішній потиличний гребінь, crista occipitalis externa. Верхня каркова лінія, linea nuchae superior, перехрещує зовнішній потиличний гребінь у горизонтальній площині. Паралельно до верхньої нижче проходить нижня каркова лінія, linea nuchae inferior, яка перехрещує посередині зовнішній потиличний гребінь. Частина зовнішньої поверхні потиличної луски, що розташована вище верхньої каркової лінії, зветься потиличною площею, planum occipitale . В межах потиличної площі над верхньою карковою лінією буває помітною найвища каркова лінія, linea nuchae suprema. Такий рельєф зовнішньої поверхні потиличної луски обумовлений прикріпленням м'язів та зв'язок.

На внутрішній поверхні луски посередині розміщений внутрішній потиличний виступ, protuberantia occipitalis interna. Від внутрішнього потиличного виступу вгору прямує борозна верхньої стрілової пазухи, sulcus sinus sagittalis superioris, вниз - внутрішній потиличний гребінь, crista occipitalis interna, та борозна потиличної пазухи, sulcus sinus occipitalis, a вправо та вліво - борозна поперечної пазухи, sulcus sinus transversi. Внутрішній потиличний виступ разом з початковими відрізками навколишніх структур формують хрестоподібне підвищення, eminentia cruciformis. У борознах пазух знаходяться венозні пазухи твердої мозкової оболонки головного мозку, по яких відбувається відтік крові від головного мозку. Зазначені борозни хрестоподібного підвищення поділяють внутрішню поверхню луски на чотири ямки. До двох верхніх мозкових ямок, fossa cerebral is, прилягають потиличні частки мозкових півкуль, а до двох нижніх мозочкових ямок, fossa cerebellaris - мозочкові півкулі головного мозку.

Тім'яна кістка, os parietale, парна кістка, яка формує верхньобічний відділ склепіння черепа. Кістка плоска за будовою, має зовнішню опуклу та внутрішню увігнуту погерхню, чотири краї та чотири кути. Нижній лускатий край, margo sguamosus, тім'яної кістки дугоподібно увігнутий та косо зрізаний таким чином, що накладається на скроневу кістку немовби риб'яча луска. Три інші краї - зубчасті за формою. Це - передній лобовий край, margo frontalis, задній потиличний край, margo occipitalis, та верхній стріловий (сагітальний) край, margo sagittalis. Стріловий край тім'яної кістки з'єднується з однойменним краєм протилежної кістки, формуючи стріловий шов.

Тім'яна кістка має наступні кути: передньоверхній лобовий кут, angulus frontalis, задньоверхній потиличний кут, angulus occipitalis, передньонижній загострений клиноподібний кут, angulus sphenoidalis та задньонижній зрізаний соскоподібний кут, angulus mastoideus.

Зовнішня поверхня, fades externa, тім'яної кістки містить тім'яний горб, tuber parietale нижче якого помітні верхня та нижня скроневі лінії. Linea temporales superior et inferior. Біля сагітального краю, ближче до потиличного кута у кістці помітний наскрізний тім'яний отвір, foramen parietale

На внутрішній поверхні, facie's interna, що обернена у порожнину черепа, помітні такі борозни: борозна верхньої стрілової пазухи, sulcus sinus sagittalis superioris, яка проходить вздовж стрілового краю, борозна сигмоподібної пазухи, sulcus sinus sigmoidei, яка розміщена в ділянці соскоподібного кута, та борозна середньої менінгеальної артерії, sulcus arteriae meningeae mediae, яка є відбитком однойменної артерії, що прилягає до тім'яної кістки. На внутрішній поверхні також помітні грануляційні ямки foveolae granulares, - відбитки грануляцій павутинної оболонки головного мозку, пальцеві втиснення, impressiones digitatae, -відбитки закруток головною мозку, мозкові виступи, juga cerebralia, які розміщені між пальцевими втисненнями, та непостійні венозні борозни, sulci venosi, -відбитки мозкових вен.


5.3. Контрольні питання:

1. Які частини має потилична кістка?

2. Які особливості розвитку потиличної кістки?

3. З якими кістками межує потилична кістка?

4. Які поверхні має луска потиличної кістки?

5. Які структури розміщені на внутрішній поверхні луски потиличної кістки?

6. Які структури розрізняють на зовнішній поверхні луски потиличної кістки?

7. Яку будову має бічна частина лобової кістки?

8. Які кістки прилягають до бічної частини лобової кістки?

9. Які особливості розвитку тім'яної кістки? 10.Які частини розрізняють в тім'яній кістці?

11 .Яка зовнішня та внутрішня будова тім'яної кістки?

5.4. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж заняття, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач засвідчує їх своїм підписом.

Доцільно коротко інформувати студентів про тему наступного заняття і методичні прийоми щодо підготовки до нього.


6. Матеріали методичного забезпечення заняття

6.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

6.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: орієнтовні карти для формування практичних умінь і навичок, навчальні задачі.

6.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, завдання, тести.


6.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: орієнтовні карти для організації самостійної роботи студентів із навчальною літературою.


7. Рекомендована література:

7.1. Основна.

1. Сапин М.Р. Анатомия человека. - М.: Медицина, 2000. - Т. 1,2.

2. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. -М.: Медицина, 2002.

3. Тонков В.Н. Учебник анатомии человека. - М., 1963.

4. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. - М., Медицина, 1996.-Т. 1-4.

7.2. Додаткова:

1. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Ковешниюва. - К.: Здоров'я, 2001. - 328 с.

2. Заклюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. -К.: Здоров'я, 1993.

3. Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наукова думка, 1972.

4. Бобрик И.И., Милько В.И., Круцяк В.Н., Синицкая А.Н., Топчий Т.В. Учебное пособие по рентгенанатомии. - К. - Черновцы, 1989.

5. Матешук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. - Львів, 1997.


Методичні вказівки склав доц. Слободян О.М.


Рецензія позитивна доц. Цигикало О.В.

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи