“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 68.69 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата30.06.2012
Розмір68.69 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

“____” ____________2007 р. (Протокол № __)

Завідувач кафедри

професор_________________Ю.Т.Ахтемійчук


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам І курсу І медичного та стоматологічного факультету


(спеціальність “стоматологія”)

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Під час ПІДГОТОВки ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ


Клиноподібна та решітчаста кістки


Навчальна дисципліна:

анатомія людини

к-сть годин: 2


Методичну вказівку склав:

доц. Слободян О.М.


Чернівці, 2007

^ 1. Науково-методичне обґрунтування теми:

Розуміння будови кісток черепа, знання будови окремих кісток черепа має важливе значення для подальшого вивчення інших розділів анатомії. Знання вікових змін, фізичних властивостей і будови кісток необхідні для вирішення численних проблем акушерства, стоматології, педіатрії і геронтології.

^ 2. Навчальна мета:

студент повинен:

знати: розміщення лобової кістки, складовою частиною яких відділів черепа вона являється; частини клиноподібної кістки; структури на зовнішній та внутрішній поверхнях клиноподібної кістки; з'єднання клиноподібної кістки з суміжними кістками; розміщення решітчастої кістки, складовою частиною яких відділів вона являється; будову, частини решітчастої кістки; розміщення перпендикулярної пластинки решітчастої кістки; розміщення лабіринтів решітчастої кістки; зовнішню та внутрішню будову лабіринту; групи решітчастих клітин, чим вони заповнені, куди відкриваються.

вміти: показати на черепі границі та частини лобової кістки; показати на окремих препаратах структури зовнішньої та внутрішньої поверхонь луски лобової кістки; показати які кістки прилягають до носової частини лобової кістки; показати частини решітчастої кістки; показати на черепі решітчасту пластинку.

опановувати практичні навички: препарування решітчастої та клиноподібної кісток.

3. Виховна мета.

  • розвинути уявлення про вплив вітчизняної анатомічної школи на вирішення проблем удосконалення та винаходів методик анатомічних досліджень;

  • розвинути почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій;

  • розвинути уявлення про необхідність досконалого вивчення матеріалу для покращення подальшого сприймання матеріалу;

  • розвинути уявлення про правові та морально-етичні норми проведення учбових заходів на дослідному матеріалі.


4. Міжпредметна інтеграція (базовий рівень підготовки).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Біологія


2. Фізика


3. Хімія


4. Латинська мова


5. Гістологія


6. Фізіологія

Питання філогенезу органів та систем. Онтогенетичний розвиток людини. Дані з анатомії та фізіології людського організму. Взаємовідношення організму людини із зовнішнім середовищем, та вплив останнього на анатомічну будову на різних етапах розвитку людини.


Властивості твердих тіл. Закони механіки.

Електричні явища в тканинах.


Питання органічної та неорганічної хімії, щодо властивостей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.


Корені і закінчення латинських термінів. Застосувати знання побудови і написання латинських термінів.


Гістологічна будова структур.


Фізіологічні процеси обміну речовин в кістці.


5. Підготовчий етап. Розібратися в усіх складних патологічних процесах в організмі хворої людини можливо лише за умови досконалого знання її нормальної анатомії. Анатомія людини лежить в основі медичної науки.

Проведення стандартизованого контролю початкового рівня підготовки студентів.


5.2. Основний етап (зміст теми)

Решітчаста кістка, os ethmoidale, непарна, розміщена у решітчастій вирізці лобової кістки і формує стінки очної ямки, передньої черепної ямки та носової порожнини. Кістка мас такі частини: решітчасту та перпендикулярну пластинки і два решітчастих лабіринти .

Решітчаста пластинка, lamina cribrosa, заповнює решітчасту вирізку лобової кістки, формуючи верхню стінку носової порожнини та невелику серединну ділянку стінки передньої черепної ямки. Пластинка пронизана 30-40 малими решітчастими отворами, foramina cribrosa, крізь які проходять нюхові нерви та судини.

Перпендикулярна пластинка, lamina perpendicularis, розташовується у сагітальній площині. Вище рівня решітчастої пластинки перпендикулярна пластинка утворює потовщення, що має назву півнячий гребінь, crista galli. До півнячого гребеня прикріплюється серп мозку, а самий півнячий гребінь прикріплюється до лобового гребеня за допомогою непостійного парного крила півнячого гребеня, ala cristae galli. Крила півнячого гребеня обмежують ззаду сліпий отвір лобової кістки. Нижче рівня решітчастої пластинки перпендикулярна пластинка формує передньоверхню частину кісткової перегородки носа.

Решітчастий лабіринт, labyrintus ethmoidalis, парний, приєднаний до нижньої поверхні решітчастої пластинки. Лабіринт розташовується по обидва боки від перпендикулярної пластинки і складається з багаточисельних решітчастих клітин. Решітчасті клітини, cellulae ethmoidales, заповнені повітрям, вистелені слизовою оболонкою і сполучаються між собою та з порожниною носа. Передні решітчасті клітини відкриваються у середній носовий хід, а середні та задні - у верхній носовий хід. Тонка бічна поверхня лабіринтів формує присередню стінку очної ямки і зветься очноямковою пластинкою, lamina orbitalis. З присередньої поверхні лабіринтів звисають верхня носова раковина, concha nasalis superior, та середня носова раковина, concha nasalis media, інколи зустрічається найвища носова раковина, concha nasalis suprema. Нижня поверхня лабіринтів містить загнутий донизу та назад гачкуватий відросток, processus uncinatus. Між найбільшою решітчастою клітиною - решітчастим пухирем, bulla ethmoidalis, та гачкуватим відростком є півмісяцевий розтвір, hiatus semilunaris, який продовжується вглиб решітчастого лабіринту у вигляді решітчастої лійки. Infundibulum ethmoidale. У решітчасту лійку відкриваються передні клітини решітчастої кістки, лобова та верхньощелепна пазухи.

5.3. Контрольні питання:

1. Скільки є лобних пазух, чим вони вистелені і заповнені, з чим

сполучаються?

2. До складу якого відділу черепа відносять решітчасту кістку?

3. Які особливості розвитку решітчастої кістки?

4. Які частини розрізняють в решітчастій кістці?

5.Де розміщена решітчаста пластинка, в утворенні стінок яких порожнин

вона бере участь?

6.Де розміщена перпендикулярна пластинка решітчастої кістки, до складу

якої структури вона входить?

7. Де розміщені і з чим межують лабіринти решітчастої кістки?

8. Яка зовнішня та внутрішня будова лабіринту?

9. Чим утворена бічна поверхня лабіринту, куди вона обернена?

10.Які структури виділяють на носовій поверхні лабіринту?

11. Які розрізняють групи решітчастих клітин, чим вони вистелені і

заповнені, куди відкриваються?


5.4. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж заняття, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач засвідчує їх своїм підписом.

Тема наступного заняття: Анатомічна будова кісток верхньої кінцівки.


6. Матеріали методичного забезпечення заняття

6.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

6.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: орієнтовні карти для формування практичних умінь і навичок, навчальні задачі.

6.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, завдання, тести.

6.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: орієнтовні карти для організації самостійної роботи студентів із навчальною літературою.


7. Рекомендована література:

7.1. Основна.

1. Сапин М.Р. Анатомия человека. - М.: Медицина, 2000. - Т. 1,2.

2. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. -М.: Медицина, 2002.

3. Тонков В.Н. Учебник анатомии человека. - М., 1963.

4. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. - М., Медицина, 1996.-Т. 1-4.

7.2. Додаткова:

1. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Ковешниюва. - К.: Здоров'я, 2001. - 328 с.

2. Заклюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. -К.: Здоров'я, 1993.

3. Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наукова думка, 1972.

4. Бобрик И.И., Милько В.И., Круцяк В.Н., Синицкая А.Н., Топчий Т.В. Учебное пособие по рентгенанатомии. - К. - Черновцы, 1989.

5. Матешук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. - Львів, 1997.


Методичні вказівки склав доц. Слободян О.М.


Рецензія позитивна доц. Цигикало О.В.

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи