“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 84.35 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата30.06.2012
Розмір84.35 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

“____” ____________2007 р. (Протокол № __)

Завідувач кафедри

професор_________________Ю.Т.Ахтемійчук


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам І курсу І медичного та стоматологічного факультету


(спеціальність “стоматологія”)

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Під час ПІДГОТОВки ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ


Скронева кістка, канали та порожнини скроневоїкістки


Навчальна дисципліна:

анатомія людини

к-сть годин: 2


Методичну розробку склав:

доц. Слободян О.М.


Чернівці, 2007

^ 1. Науково-методичне обґрунтування теми:

До вивчення анатомії людини на стоматологічному факультеті так як і на інших факультетах медичного профілю необхідно підходити комплексно. Лише в такому разі відбувається формування уявлення про організм людини, як цілісну систему. При вивченні анатомії людини на стоматологічному факультеті велика увага приділяється саме вивченню голови людини, що має важливе прикладне значення для лікаря–стоматолога, адже це є основою теоретичних знань для підготовки майбутнього лікаря. Під час вивчення даної теми студенти набувають основних, базових знань про загальний план будови черепа людини, анатомічну термінологію, його розвиток, основні утворення, ретельно вивчаються окремі кістки черепа. Без досконалого вивчення будови черепа людини неможливе подальше ефективне вивчення анатомії та майбутня стоматологічна практика.

^ 2. Навчальна мета:

студент повинен:

знати: українську та латинську термінологію всіх утворень; тип з'єднань кісток: неперервні, напівперервні та перервні, їх характеристику; види з'єднань кісток: волокнисті, хрящові, кісткові та їх характеристику; форми волокнистих та хрящових з'єднань; будову скроневої кістки, канали та порожнини.

вміти: на скелеті, препаратах, таблицях, муляжах демонструвати структури скроневої кістки, її канали та порожнини.


опановувати практичні навички: препарування скроневої кістки, її каналів та порожнин.

3. Виховна мета.

  • розвинути уявлення про вплив вітчизняної анатомічної школи на вирішення проблем удосконалення та винаходів методик анатомічних досліджень;

  • розвинути почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій;

  • розвинути уявлення про необхідність досконалого вивчення матеріалу для покращення подальшого сприймання матеріалу;

  • розвинути уявлення про правові та морально-етичні норми проведення учбових заходів на дослідному матеріалі.

4. Міжпредметна інтеграція (базовий рівень підготовки).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Біологія


2. Фізика


3. Хімія


4. Латинська мова


5. Гістологія


6. Фізіологія

Питання філогенезу органів та систем. Онтогенетичний розвиток людини. Дані з анатомії та фізіології людського організму. Взаємовідношення організму людини із зовнішнім середовищем, та вплив останнього на анатомічну будову на різних етапах розвитку людини.


Властивості твердих тіл. Закони механіки.

Електричні явища в тканинах.


Питання органічної та неорганічної хімії, щодо властивостей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.


Корені і закінчення латинських термінів. Застосувати знання побудови і написання латинських термінів.


Гістологічна будова структур.


Фізіологічні процеси обміну речовин в кістці.


5. Підготовчий етап. Розібратися в усіх складних патологічних процесах в організмі хворої людини можливо лише за умови досконалого знання її нормальної анатомії. Анатомія людини лежить в основі медичної науки.

5.2. Основний етап (зміст теми)

Скронева кістка (os temporale) — парна. Бере участь в утворенні склепіння та основи черепа й розташова­на між клиноподібною і потиличною кістками. У ній розрізняють три частини: кам'янисту, барабанну і лускову.

Кам'яниста частина (pars petrosa) має тригранну форму і спрямована впе­ред і присередньо. У кам'янистій частині розрізняють верхівку, розташовану між тілом і великим крилом клиноподібної кістки, основу, що зовні зливається з лус­ковою і барабанною частинами, а також три поверхні — передню, задню (оберне­ну до порожнини черепа) і нижню.

Передня поверхня кам'янистої части­ни межує з мозковою поверхнею лускової частини. У молодому віці на місці пере­ходу видно кам'янисто-лускову щілину (fissura petrosquamosa). Медіально від неї розташована рівна площадка — покрив барабанної порожнини (tegmen tyтрапі). Приблизно посередині на передній по­верхні добре помітне дугове підвищення (eminentia arcuata). Перед ним у напрям­ку до верхівки проходять паралельно одна одній дві тонкі борозни: збоку — борозна малого кам'янистого нерва (sulcus n.petro-si minoris), яка виходить із розтвору од­нойменного каналу, присередньо від неї — борозна великого кам'янистого нерва (sulcus n.petrosi majoris), що починається з розтвору однойменного каналу. Безпо­середньо біля верхівки кам'янистої час­тини на передній поверхні, як правило, добре помітно трійчасте втиснення (impres-sio trigeminalis) — ложе для вузла трій­частого нерва.

На задній поверхні кам'янистої части­ни, оберненої також до порожнини черепа, центральне місце займає внутрішній слу­ховий отвір (poms acusticus intemus), який прямує до однойменного ходу (meatus acusticus interims). Ззаду, зовні й донизу розташований отвір канальця присінка (apertura canaliculi vestibuli). Поблизу основи піраміди є широка борозна сигмо­подібної пазухи (sulcus sinus sigmoidei), яка продовжується на потиличну й тім'я­ну кістки. Уздовж переднього) відрізка заднього краю піраміди проходить звичай­но малопомітна борозна, яка разом з та­кою самою суміжною борозною основної частини потиличної кістки створює бороз­ну нижньої кам'янистої пазухи. Побли­зу нижнього краю точно по вертикалі проти внутрішнього слухового отвору від­кривається отвір канальця завитки, а де­що позаду міститься яремна вирізка, яка з однойменною вирізкою потиличної кіст­ки утворює яремний отвір (foramen jugulare). Через цей отвір проходять од­нойменна вена і IX, X та XI пари череп­них нервів.

Нижня поверхня кам'янистої частини шорстка. Тут міститься сонний канал (canalis caroticus), який відкривається на верхівці кам'янистої частини. Позаду й дещо досередини від сонного каналу роз­ташована яремна ямка (fossa jugularis), у якій міститься верхня цибулина внутріш­ньої яремної вени. Між отвором сонного каналу та краєм яремної ямки добре по­мітна кам'яниста ямочка (fossula petrosa), в глибині якої видно отвір, що веде в ба­рабанний канадець (canaliculus tympanicus). На задній ділянці нижньої поверхні кам'янистої частини розташований шилоподібний відросток (processus styloideus) — рудимент другої зябрової дуги. Позаду й назовні від нього міститься соско­подібний відросток (processus mastoideus), обмежений медіально однойменною виріз­кою і розділений зсередини на тонкостінні кісткові комірки, які сполучаються з ба­рабанною порожниною. Обидва відрост ки й вирізка є місцем початку м'язів. Між цими відростками розташований шилосос-коподібний отвір (foramen stylomas-toideum), що є виходом каналу лицевого нерва.

Барабанна частина (pars tympanica) скроневої кістки розвинулась ендесмаль-но; має вигляд неправильно зігнутої кіст­кової пластинки. Вона прикріплена як ластівчине гніздо до соскоподібного відро­стка (позаду) і лускової частини (спереду) , тобто навколо зовнішнього слухового отвору (porus acusticus externus) та одно­йменного ходу (meatus acusticus externus). Через барабанно-лускову і барабанно-сос­кову щілини, які виникають при цьому, проходять нерви.

Лускова частина (pars squamosa) — тонка пластинка. У ній розрізняють скро­неву, зовнішню, поверхню, яка бере участь в утворенні скроневої ямки, і мозкову, обер­нену до порожнини черепа. Скронева по­верхня дещо випукла і шорстка (сліди прикріплення м'язових пучків).

Мозкова, внутрішня, поверхня гладень­ка, але нерівна. На ній добре видно косу борозну середньої оболонкової артерії. У нижньому відділі лускової частини від­ходить назовні і вперед виличний відрос­ток (processus zygomaticus), який, з'єдную­чись з однойменною кісткою, утворює ви­личну дугу. Від основи цього відростка вперед і горизонтально тягнеться надсос-коподібний гребінь, що продовжується в підскроневий гребінь зовнішньої поверхні великих крил клиноподібної кістки. Під основою виличного відростка перед зов­нішнім слуховим ходом розташована ниж­ньощелепна ямка (fossa mandibularis), пе­редній край якої обмежений суглобовим горбком (tuberculum articulare). У гли­бині цієї ямки добре помітна барабанно-лускова щілина, в задній ділянці якої про­ходить барабанна струна — гілка лицево­го нерва.

Лускова частина скроневої кістки межує тім'яним (верхнім) краєм з тім'яною кіст­кою, клиноподібним (переднім) краєм — з великим крилом клиноподібної кістки, а внизу та ззаду зрощується з кам'янистою частиною. Канали скроневої кістки. У товщі кам'янистої частини скроневої кістки є ка­нали (лицевого нерва, м'язово-трубний, сонний та гн.), через які проходять суди­ни, нерви та інші утвори.

Канал лицевого нерва (сапа-lis nervi facialis) починається на дні внут­рішнього слухового ходу, звідки він пря­мує горизонтально назовні та вперед по­перек кам'янистої частини під покрівлю барабанної порожнини. Тут біля розтво-ру каналу великого кам'янистого нерва канал лицевого нерва утворює колінце, але, залишаючись у горизонтальній площині, йде назад уздовж осі кам'янистої части­ни. Зробивши потім пологий поворот, ка­нал спускається донизу і виходить через шилососкоподібний отвір.

М'язово-трубний канал (са-nalis musculotubarius) починається в ділянці кута, утвореного лускою та верхів­кою кам'янистої частини скроневої кістки, і ділиться на два півканали: верхній — півканал м'яза — натягача барабанної перетинки, нижній — півканал слухової труби.

Сонний канал (canalis caroticus) починається на нижній поверхні кам'янис­тої частини скроневої кістки, піднімається догори, повертається майже під прямим кутом, потім іде крізь кам'янисту частину кістки і відкривається отвором на її вер­хівці.

Скостеніння. Кам'яниста частина з соскоподібним відростком має хрящове походження; шилоподібний відросток роз­вивається з хряща другої глоткової дуги; луска і барабанна частина формуються на основі сполучної тканини. Точки скосте­ніння з'являються на другому місяці емб­ріогенезу в лусці, на третьому — в бара­банній і на п'ятому — в кам'янистій час­тині. Усі частини кістки зростаються між собою в перші роки життя. Шилоподіб­ний відросток приростає до 15 років.

6. Матеріали методичного забезпечення заняття

6.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

6.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: орієнтовні карти для формування практичних умінь і навичок, навчальні задачі.

6.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, завдання, тести.

7. Рекомендована література:

7.1. Основна.

1. Сапин М.Р. Анатомия человека. - М.: Медицина, 2000. - Т. 1,2.

2. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. -М.: Медицина, 2002.

3. Тонков В.Н. Учебник анатомии человека. - М., 1963.

4. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. - М., Медицина, 1996.-Т. 1-4.

7.2. Додаткова:

1. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Ковешниюва. - К.: Здоров'я, 2001. - 328 с.

2. Заклюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. -К.: Здоров'я, 1993.

3. Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наукова думка, 1972.

4. Бобрик И.И., Милько В.И., Круцяк В.Н., Синицкая А.Н., Топчий Т.В. Учебное пособие по рентгенанатомии. - К. - Черновцы, 1989.

5. Матешук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. - Львів, 1997.


Методичні вказівки склав доц. Слободян О.М.


Рецензія позитивна доц. Цигикало О.В.

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи