“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 83.72 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата30.06.2012
Розмір83.72 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

“____” ____________2007 р. (Протокол № __)

Завідувач кафедри

професор_________________Ю.Т.Ахтемійчук


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам І курсу І медичного та стоматологічного факультету


(спеціальність “стоматологія”)

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Під час ПІДГОТОВки ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ


Нижня щелепа, її розвиток, форма і частини. Анатомічна будова тіла нижньої щелепи (основи та коміркової дуги). Гілки нижньої щелепи, поверхні, відростки. Кут нижньої щелепи, його індивідуальні та вікові відмінності


Навчальна дисципліна:

анатомія людини

к-сть годин: 2


Методичні вказівки склав:

доц. Слободян О.М.


Чернівці, 2007

^ 1. Науково-методичне обґрунтування теми:

До вивчення анатомії людини на стоматологічному факультеті так як і на інших факультетах медичного профілю необхідно підходити комплексно. Лише в такому разі відбувається формування уявлення про організм людини, як цілісну систему. Розуміння будови кісток черпа, як органа, знання окремих частин скелета має важливе значення для подальшого вивчення інших розділів фізіології апарата руху, а також впливу соціальних факторів на структурно-функціональні особливості кісток черепа.

^ 2. Навчальна мета:

студент повинен:

знати: українську та латинську термінологію всіх утворень нижньої щелепи; розвиток нижньої щелепи, форма нижньої щелепи, частини нижньої щелепи. анатомічна будова тіла нижньої щелепи, основа нижньої щелепи, коміркова дуга нижньої щелепи, гілки нижньої щелепи, поверхні нижньої щелепи, відростки нижньої щелепи, кут нижньої щелепи, індивідуальні особливості нижньої щелепи, вікові відмінності нижньої щелепи.

вміти: на скелеті, препаратах, таблицях, муляжах демонструвати утворення нижньої щелепи, за загально прийнятою схемою характеризувати верхньо-нижньощелепний суглоб, показати на скелеті верхньо-нижньощелепний суглоб.

опановувати практичні навички: препарування нижньої щелепи.

3. Виховна мета.

 • розвинути уявлення про вплив вітчизняної анатомічної школи на вирішення проблем удосконалення та винаходів методик анатомічних досліджень;

 • розвинути почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій;

 • розвинути уявлення про необхідність досконалого вивчення матеріалу для покращення подальшого сприймання матеріалу;

 • розвинути уявлення про правові та морально-етичні норми проведення учбових заходів на дослідному матеріалі.


4. Міжпредметна інтеграція (базовий рівень підготовки).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Біологія


2. Фізика


3. Хімія


4. Латинська мова


5. Гістологія


6. Фізіологія

Питання філогенезу органів та систем. Онтогенетичний розвиток людини. Дані з анатомії та фізіології людського організму. Взаємовідношення організму людини із зовнішнім середовищем, та вплив останнього на анатомічну будову на різних етапах розвитку людини.


Властивості твердих тіл. Закони механіки.

Електричні явища в тканинах.


Питання органічної та неорганічної хімії, щодо властивостей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.


Корені і закінчення латинських термінів. Застосувати знання побудови і написання латинських термінів.


Гістологічна будова структур.


Фізіологічні процеси обміну речовин в кістці.


5. Підготовчий етап. Розібратися в усіх складних патологічних процесах в організмі хворої людини можливо лише за умови досконалого знання її нормальної анатомії. Анатомія людини лежить в основі медичної науки.

5.2. Основний етап (зміст теми)

Нижня щелепа (inandibula) — нижня частина лицевого скелета. Бере участь в утворенні порожнини рота. Кіст­ку поділяють на тіло (горизонтальна ма­сивна широка дуга, обернена випуклістю допереду) і дві вертикальні гілки.

Тіло нижньої щелепи (corpus mandibulae) має верхній і нижній краї та дві поверхні: зовнішню і внутрішню. Ниж­ній край, щільніший і масивніший, є осно­вою нижньої щелепи; на верхньому краї розташовані зубні комірки. Він назива­ється комірковою частиною нижньої щелепи. Шістнадцять зубних комірок утворюють коміркову дугу (arcus alveolaris). Зубні комірки, так само, як і на верхній щелепі, розділені міжкомірковими та міжкореневими перегородками.

На передній поверхні тіла нижньої щелепи по серединній лінії є властивий лише сучасній людині трикутної форми підборідний виступ (protuberantia mentalis), з обох боків якого видно підборідні горбики (по одному з кожного боку). Дещо латеральніше, на рівні приблизно другого нижнього кутнього зуба, з кожного боку є підборідний отвір (foramen mentale), що сполучається з каналом нижньої щелепи За підборідним отвором починається коса лінія (linea obliqua), передній кінець якої розташований, як правило, на рівні 5 — 6-го зуба, задній без різких меж пере­ходить у передній край гілки нижньої щелепи й закінчується біля основи вінцевого відростка. Поблизу верхнього краю передньої поверхні тіла кістки поздовжньо проходять коміркові вигини, що є відображенням коренів зубів.

На задній поверхні тіла нижньої щеле­пи по серединній лінії розташована добре розвинута підборідна ость (spina mentalis) (є лише у сучасної людини), на якій фіксуються м'язи язика і підборідно-під'язиковий м'яз. Трохи нижче і збоку розташо вана у вигляді горизонтального гребеня щелепно-під'язикова лінія (linea mylohyoidea) — місце прикріплення однойменного м'яза, а також верхнього м'яза — стискача глотки. З обох боків над цією лінією є ледь помітне заглиблення — під'язикова ямка, де розміщена під'язикова слинна залоза, а знизу до цієї лінії на рівні 5 — 7-го зуба прилягає більш чітка піднижньо-щелепна ямка піднижньощелепної залози. Ще нижче, поблизу серединної лінії, біля нижнього краю тіла нижньої щелепи міститься парна двочеревцева ямка, де розташований однойменний м’яз.

Тіло нижньої щелепи сформоване із зовнішньої і внутрішньої пластинок ком­пактної речовини, а також губчастої речо­вини між ними. У губчастій речовині про­ходить нижньощелепний канал дугоподіб­ної форми, вигнутий донизу. Найближче канал розташований до комірки 8-го зуба. Від каналу відходять канальці до комірок, через які проходять судини й нерви, що іннервують зуби і ясна нижньої щелепи.

Гілка нижньої щелепи (ramus mandibulae) у вигляді чотирикутної кісткової пластинки праворуч і ліворуч без чіткої межі прилягає до заднього краю тіла кістки, утворюючи кут нижньої щелепи (апgulus mandibulae). На зовнішній поверхні гілки поблизу кута видно жувальну горбистість — місце прикріплення однойменного м'яза. На внутрішній поверхні гілки біля кута є крилоподібна горбистість, де фіксується присередній крилоподібний м'яз. Трохи вище і спереду від горбистості тягнеться навскіс догори й назад щелепно-під'язикова борозна, що є ложем для однойменних судин і нерва. Вона безпосередньо переходить в отвір нижньої щелепи (foramen mandibulae), від яко­го починається канал нижньої щелепи (canalis mandibulae), що відкривається на передній поверхні тіла підборідним отво­ром.

Верхній край кожної гілки нижньої ще­лепи має два відростки: вінцевий — пе­редній (processus coronoideus), до якого прикріплюється скроневий м'яз, і вирост­ковий — задній (processus condylaris) з головкою, яка переходить знизу в шийку. Головкою нижня щелепа з'єднується з відповідною западиною скроневої кістки, а до шийки прикріплюється бічний крилоподібний м'яз. На головці розташована суглобова поверхня, що бере участь в утворенні скронево-нижньощелепного суглоба. Між вінцевим і виростковим відростками розташована вирізка нижньої щелепи (incisure mandibulae).

Гілки нижньої щелепи розгорнуті назовні таким чином, що відстань між виростковими відростками більша, ніж між зовнішніми точками кутів щелепи. Зовнішня пластинка гілки щелепи товща за внутрішню на всьому протязі. Губчастої речовини найбільше в головці та шийці нижньої щелепи, у вінцевому відростку її значно менше (у вигляді різноспрямованих кісткових балок і пластинок, які обмежують комірки різної форми і розмірів).

Скостеніння. Нижня щелепа розвивається як первинна кістка із сполучної тканини нижньощелепного відростка І глоткової дуги. Точки скостеніння з'являються по одній з кожного боку в тілі кістки на другому місяці ембріогенезу. На другому році життя обидві половини кістки зростаються.

Нижня щелепа; на відміну від верхньої, протягом життя людини дуже змінюється. У людини, порівняно з стародавніми викопними гомінідами та їхніми найближчими зоопредками, вона не така масивна, що пов'язано з послабленням зубрщелепної системи. Внаслідок хвороб і випадіння зубів різко змінюється конфігурація кістки, а також кут нижньої щелепи. У но­вонародженого цей кут наближається до 150°, у дорослому віці зменшується до 130—110°, а в похилому віці знову збільшується.


5.3. Контрольні питання:

 1. українську та латинську термінологію всіх утворень нижньої щелепи;

 2. розвиток нижньої щелепи,

 3. форма нижньої щелепи,

 4. частини нижньої щелепи.

 5. анатомічна будова тіла нижньої щелепи,

 6. основа нижньої щелепи,

 7. коміркова дуга нижньої щелепи,

 8. гілки нижньої щелепи,

 9. поверхні нижньої щелепи,

 10. відростки нижньої щелепи,

 11. кут нижньої щелепи,

 12. індивідуальні особливості нижньої щелепи,

 13. вікові відмінності нижньої щелепи.


5.4. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж заняття, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач засвідчує їх своїм підписом.

Тема наступного заняття: Анатомічна будова кісток верхньої кінцівки.


6. Матеріали методичного забезпечення заняття

6.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

6.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: орієнтовні карти для формування практичних умінь і навичок, навчальні задачі.

6.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, завдання, тести.

6.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: орієнтовні карти для організації самостійної роботи студентів із навчальною літературою.

7. Рекомендована література:

7.1. Основна.

1. Сапин М.Р. Анатомия человека. - М.: Медицина, 2000. - Т. 1,2.

2. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. -М.: Медицина, 2002.

3. Тонков В.Н. Учебник анатомии человека. - М., 1963.

4. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. - М., Медицина, 1996.-Т. 1-4.

7.2. Додаткова:

1. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Ковешниюва. - К.: Здоров'я, 2001. - 328 с.

2. Заклюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. -К.: Здоров'я, 1993.

3. Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наукова думка, 1972.

4. Бобрик И.И., Милько В.И., Круцяк В.Н., Синицкая А.Н., Топчий Т.В. Учебное пособие по рентгенанатомии. - К. - Черновцы, 1989.

5. Матешук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. - Львів, 1997.


Методичні вказівки склав доц. Слободян О.М.


Рецензія позитивна доц. Цигикало О.В.

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи