“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 128.56 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата30.06.2012
Розмір128.56 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

“____” ____________2007 р. (Протокол № __)

Завідувач кафедри

професор_________________Ю.Т.Ахтемійчук


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


Склепіння черепа, зовнішня та внутрішня основи черепа. Черепні ямки. Скронева, підскронева та крилопіднебінна ямки


Навчальна дисципліна:

анатомія людини

Курс: 1

Факультет: стоматологічний

Спеціальність: стоматологія

к-сть годин: 2


Методичну розробку склав:

доц. Слободян О.М.


Чернівці, 2007

^ 1. Науково-методичне обґрунтування теми:

Розуміння будови кісток черпа, як органа, знання окремих частин скелета має важливе значення для подальшого вивчення інших розділів фізіології апарата руху, а також впливу соціальних факторів на структурно-функціональні особливості кісток черепа.

студент повинен:

знати: склепіння черепа; структури передньої, середньої та задньої черепних ямок; порожнина черепа

вміти: показати на цілому черепі границю між лицевим та мозковим відділами черепа; провести межу між склепінням і основою мозкового відділу; показати повітроносні пазухи черепа; продемонструвати окремі кістки мозкового черепа; продемонструвати окремі кістки лицевого черепа; продемонструвати дрібні кістки лицевого черепа; показати основні структури передньої, середньої та задньої черепних ямок; показати основні структури зовнішньої основи черепа; показати місця з'єднань (швів) кісток черепа; показати позачерепні ямки.

опановувати практичні навички: показати окремі кістки мозкового та лицевого черепа; вміти відпрепарувати позачерепні ямки; відокремлювати органічні та неорганічні речовини.

3. Виховна мета.

 • розвинути уявлення про вплив вітчизняної анатомічної школи на вирішення проблем удосконалення та винаходів методик анатомічних досліджень;

 • розвинути почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій;

 • розвинути уявлення про необхідність досконалого вивчення матеріалу для покращення подальшого сприймання матеріалу;

 • розвинути уявлення про правові та морально-етичні норми проведення учбових заходів на дослідному матеріалі.


4. Міжпредметна інтеграція (базовий рівень підготовки).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Біологія


2. Фізика


3. Хімія


4. Латинська мова


5. Гістологія


6. Фізіологія

Питання філогенезу органів та систем. Онтогенетичний розвиток людини. Дані з анатомії та фізіології людського організму. Взаємовідношення організму людини із зовнішнім середовищем, та вплив останнього на анатомічну будову на різних етапах розвитку людини.


Властивості твердих тіл. Закони механіки.

Електричні явища в тканинах.


Питання органічної та неорганічної хімії, щодо властивостей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.


Корені і закінчення латинських термінів. Застосувати знання побудови і написання латинських термінів.


Гістологічна будова структур.


Фізіологічні процеси обміну речовин в кістці.


5. План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни.

п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

^ Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення: (контролю, наочності, інструктивні)

Розподіл часу (у хвилинах)

1

Підготовчий етап:

 • організаційні заходи;
 • постановка навчальних цілей;
 • створення позитивної пізнавальної мотивації;контроль вихідного рівня теоретичної і практичної підготовки:

1. склепіння черепа;

2. структури передньої, середньої та задньої черепних ямок;

3. порожнина черепаІІ

ІІ


ІІ
Індивідуальне усне опитування та рішення типових задач, тестовий контроль ІІ рівня.
Перевірка присутності


Див. п. 2 "Навчальні цілі"


Див п. 1 "Актуальність теми"


Таблиці, малюнки, структурно-логічні схеми, муляжі, слайди, препарати, вологі препарати, наглядне приладдя відеозаписи, тести та задачі ІІ рівня.

1-3 хв.


20-50%2

 1. Основний етап:

 1. показати на цілому черепі границю між лицевим та мозковим відділами черепа;

 2. провести межу між склепінням і основою мозкового відділу;

 3. показати повітроносні пазухи черепа;

 4. продемонструвати окремі кістки мозкового черепа;

 5. продемонструвати окремі кістки лицевого черепа;

 6. продемонструвати дрібні кістки лицевого черепа; показати основні структури передньої, середньої та задньої черепних ямок;

 7. показати основні структури зовнішньої основи черепа;

 8. показати місця з'єднань (швів) кісток черепа;

 9. показати позачерепні ямки.


ІІІ


ІІІ


ІІІ


ІІІ


ІІІ


ІІІ


ІІІ


ІІІ


ІІІ

Практичний тренінг під час проведення препарування на вологому препараті.

муляжі, препарати, вологі препарати, тести та задачі ІІІ рівня

60-90%

3

^ Заключний етап:

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок;


Підведення підсумків заняття;


Домашнє завданняІІІ

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів препарування. Вирішення ситуаційних задач, тестів ІІІ рівня.


тести ІІІ рівня.


Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

10-20%


5.1. Підготовчий етап. Розібратися в усіх складних патологічних процесах в організмі хворої людини можливо лише за умови досконалого знання її нормальної анатомії. Анатомія людини лежить в основі медичної науки.

Проведення стандартизованого контролю початкового рівня підготовки студентів.


5.2. Основний етап (зміст теми)

Череп умовно поділяють на черепне склепіння та основу.

^ Черепне склепіння (calvaria) утворюють потилична, лобова та тім'яна кістки у яких виділяють зовнішню та внутрішню поврхні. Кістки склепіння черепа побудовані так, що у них розрізняють зовнішню і внутрішню компактні пластинки між якими розташований губчастий шар який заповнений венозною кров'ю. На внутрішній поверхні кісток склепіння знаходяться борозни відпечатки оболонних артерій, а також пальцеві втиснення від закруток головного мозку.

^ Основа черепа має складні будову в якій розрізняють зовнішню та внутрішню основи.

На внутрішній основі черепа виділяють три черепні ямці: передню середню та задню.

Передня черепна ямка утворена очноямковою частиною лобової кістки, малими крилами клиноподібної кістки та решітчастою пластинкою решітчастої кістки. Посередині передньої черепної ямки знаходиться півнячий гребінь спереду від якого знаходиться сліпий отвір, а з боків знаходиться продирявлені пластинки через які виходять ниточки нюхових нервів.

Середня черепна ямка утворена клиноподібною та висковою кістками. В ній розрізняють дві бічні частині та непарну центральну з турецьким сідлом в якому виділяють гіпофізарну ямку де лежить мозковий придаток - гіпофіз. Спереду від турецького сідла знаходиться борозна перехрестя, яка продовжується у зоровий канал в якому проходять зорові нерви.

Задня черепна ямка утворена тілом клиноподібної кістки, задніми поверхнями пірамідок вискових кісток, потиличною кісткою і частково тім'яних. У центрі задньої черепної ямки знаходиться великий отвір з якого у передніх віжжілах знаходиться схил. Латеральніше від великого отвору знаходяться яремні отвори через які проходять кровоносні судини та нерви. Через великий отвір проходить довгастий мозок. Крім того у задній черепній ямці знаходиться отвір під'язикового нерва і внутрішній слуховий отвір через який входить лицевий та проміжний нерви. У задній черепній ямці знаходяться півкулі мозочка, середній мозок та частина довгастого мозку.

Зовнішню основу черепа умовно поділяють на передній та задній відділи. У передньому відділі спереду лежить кісткове піднебіння по серединній лінії якого проходить шов, який закінчується різцевим отвором, що веде у різцевий канал. У задньому відділі є поперечний піднебінний шов та великі і малі піднебінні отвори, які продовжуються в одноіменні канали. Кісткове піднебіння, крилоподібні відростки та леміш формують задні носові отвори(хоани), які ведуть у носову порожнину. Біля верхівки кам'янистої частини вискової кістки знаходяться рвані отвори а латеральніше від них знаходяться остисті отвори та шилоподібні відростки. У середній частині тіла потиличної кістки розміщується глотковий горбок до якого фіксується глотково-основний апоневроз. По боказх від великого отвору знаходяться потиличні виростки, які зчленовуються з атлантом. Біля основи кожного вироста проходять виросткові канали, а ще латеральніше - яремні отвори, де лежать цибулини яремних вен. Найбільш заднє положення на зовнішній основі черепа займають соскоподібні відростки попереду від яких лехать зовнішні слухові отвори.

Слід відмітити, що до відділу черепа відносять також порожнину носа, очні, крилоподібні, підвискові та вискові ямки.

^ Кістки черепа (ossa cranii)

І. Кістки мозкового черепа:

II. Кістки лицевого черепа:

1) непарні:

1) непарні:

а) потилична кістка (os occipitale)

а) нижня щелепа (mandibula)

б) клиноподібна кістка (os sphenoidale)

б) під'язикова кістка (os hyoideum)

в) лобова кістка (os frontale)

в) леміш (vomer)

г) решітчаста кістка (os ethmoidale)
2) парні:

2) парні:

а) тім'яна кістка (os parietale)

а) верхня щелепа (maxilla)

б) скронева кістка (os temporale)

б) піднебінна кістка (os palatinum)
в) носова кістка (os nasale)
г) сльозова (слізна) кістка (os lacrimale)
д) вилична кістка (os zygomaticum)
є) нижня носова раковина (concha nasalis
inferior)

У новонародженої дитини є сполучнотканинні ділянки склепіння черепа -тім'ячка (fonticuli):

- переднє (лобове) тім'ячко (fonticulus anterior, s. frontalis) - найбільше, має ромбоподібну форму, знаходиться між двома частинами лобової кістки і тім'яними кістками, заростає на 2-му році життя;

- заднє (потиличне) тім'ячко (fonticulus posterior, s. occipitalis) -трикутної форми, знаходиться між тім'яними кістками і потиличною кісткою, заростає на 2-му місяці життя;

- клиноподібне тім'ячко (fonticulus sphenoidalis) - парне, знаходиться в місці з'єднання великого крила клиноподібної кістки з лобовою, тім'яною та скроневою кістками, заростає на 2 - 3-му місяці життя;

- соскоподібне тім'ячко (fonticulus mastoideus) - парне, знаходиться між скроневою, тім'яною і потиличною кістками, заростає на 2 - 3-му місяці життя.

5.3. Контрольні питання:

1. Які кістки відносяться до мозкового черепа?

2. Які кістки відносяться до лицевого черепа?

3. Які особливості черепа новонародженого?

4. До якої групи кісток відносять кістки основи черепа?

5. Які особливості будови покрівних кісток черепа?

6. Проведіть межу між покрівлею та основою черепа?

7. Проведіть межу між мозковим і лицевим відділами черепа?

8. Межі ямок черепа їх структури з чим вони сполучаються?

9. Назвіть позачерепні ямки?

10. Чим обмежений вхід в очну ямку які вона має отвори і стінки?

11. Які стінки має порожнина носа?

12. Чим і на які ходи ділиться порожнина носа?

13. Назвіть структури зовнішньої основи черепа?

14. Назвіть отвори на зовнішній основі черепа?

5.4. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж заняття, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач засвідчує їх своїм підписом.

6. Матеріали методичного забезпечення заняття

6.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

6.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: орієнтовні карти для формування практичних умінь і навичок, навчальні задачі.

6.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, завдання, тести.

1. Лобові пазухи є повітроносними порожнинами, які розміщені в:

A. Носовій частині.

B. Лобовій частині.

C. Очноямковій частині.

Д. У місці з'єднання зазначених частин.

Е. Скроневій поверхні.

2. У середній носовий хід відкриваються:

A. Лобова, верхньощелепна, передні та середні решітчасті пазухи.

B. Клиноподібна пазуха.

C. Верхньощелепна пазуха.

Д. Задні решітчасті пазухи.

Е. Лобова пазуха.

3. У верхній носовий хід відкриваються:

А. Лобова пазуха.

*В. Клиноподібна пазуха, задні решітчасті пазухи.

С. Верхньощелепна пазуха.

Д. Решітчасті пазухи.

Е. Задні решітчасті пазухи.

4. За допомогою яких з'єднань з'єднуються кістки черепа:

А. Синхондрозів.

Б. Синартрозів.

В. Геміартрозів.

Г. Діартроз.

Д. Синдесмоз.

5. Передні решітчасті клітини відкриваються:

A. Середній носовий хід.

Б. Верхній носовий хід.

B. Верхньощелепний розтвір.

Г. Отвір лобової пазухи.

Д. Решітчасту лійку.

6.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: орієнтовні карти для організації самостійної роботи студентів із навчальною літературою.

7. Рекомендована література:

7.1. Основна.

1. Сапин М.Р. Анатомия человека. - М.: Медицина, 2000. - Т. 1,2.

2. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. -М.: Медицина, 2002.

3. Тонков В.Н. Учебник анатомии человека. - М., 1963.

4. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. - М., Медицина, 1996.-Т. 1-4.

7.2. Додаткова:

1. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Ковешниюва. - К.: Здоров'я, 2001. - 328 с.

2. Заклюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. -К.: Здоров'я, 1993.

3. Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наукова думка, 1972.

4. Бобрик И.И., Милько В.И., Круцяк В.Н., Синицкая А.Н., Топчий Т.В. Учебное пособие по рентгенанатомии. - К. - Черновцы, 1989.

5. Матешук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. - Львів, 1997.

Методичну розробку склав доц. Слободян О.М.


Рецензія позитивна доц. Цигикало О.В.

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи