“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 120.68 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата30.06.2012
Розмір120.68 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

“____” ____________2007 р. (Протокол № __)

Завідувач кафедри

професор_________________Ю.Т.Ахтемійчук


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


Очна ямка, кісткова порожнина носа, порожнина рота


Навчальна дисципліна:

анатомія людини

Курс: 1

Факультет: стоматологічний

Спеціальність: стоматологія

к-сть годин: 2


Методичну розробку склав:

доц. Слободян О.М.


Чернівці, 2007

^ 1. Науково-методичне обґрунтування теми:

До вивчення анатомії людини на стоматологічному факультеті так як і на інших факультетах медичного профілю необхідно підходити комплексно. Лише в такому разі відбувається формування уявлення про організм людини, як цілісну систему. Розуміння будови кісток черпа, як органа, знання окремих частин скелета має важливе значення для подальшого вивчення інших розділів фізіології апарата руху, а також впливу соціальних факторів на структурно-функціональні особливості кісток черепа.

^ 2. Навчальна мета:

студент повинен:

знати: українську та латинську термінологію, розвиток верхньої щелепи, поверхні тіла верхньої щелепи, рельєф верхньої щелепи, характеристика відростків верхньої щелепи, верхньощелепна пазуха, форма верхньощелепної пазухи, будова верхньощелепної пазухи, сполучення верхньощелепної пазухи, вікові особливості верхньої щелепи, індивідуальні відмінності верхньої щелепи.

вміти: на скелеті, препаратах, таблицях, муляжах демонструвати утворення верхньої щелепи, з'єднання кісток верхньої щелепи.

опановувати практичні навички: препарування верхньої щелепи.

3. Виховна мета.

 • розвинути уявлення про вплив вітчизняної анатомічної школи на вирішення проблем удосконалення та винаходів методик анатомічних досліджень;

 • розвинути почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій;

 • розвинути уявлення про необхідність досконалого вивчення матеріалу для покращення подальшого сприймання матеріалу;

 • розвинути уявлення про правові та морально-етичні норми проведення учбових заходів на дослідному матеріалі.


4. Міжпредметна інтеграція (базовий рівень підготовки).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Біологія


2. Фізика


3. Хімія


4. Латинська мова


5. Гістологія


6. Фізіологія

Питання філогенезу органів та систем. Онтогенетичний розвиток людини. Дані з анатомії та фізіології людського організму. Взаємовідношення організму людини із зовнішнім середовищем, та вплив останнього на анатомічну будову на різних етапах розвитку людини.


Властивості твердих тіл. Закони механіки.

Електричні явища в тканинах.


Питання органічної та неорганічної хімії, щодо властивостей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.


Корені і закінчення латинських термінів. Застосувати знання побудови і написання латинських термінів.


Гістологічна будова структур.


Фізіологічні процеси обміну речовин в кістці.


5. План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни.

п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

^ Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення: (контролю, наочності, інструктивні)

Розподіл часу (у хвилинах)

1

Підготовчий етап:

 • організаційні заходи;
 • постановка навчальних цілей;
 • створення позитивної пізнавальної мотивації;контроль вихідного рівня теоретичної і практичної підготовки:

знати:

 1. українську та латинську термінологію,

 2. розвиток верхньої щелепи, поверхні тіла верхньої щелепи,

 3. рельєф верхньої щелепи,

 4. характеристика відростків верхньої щелепи,

 5. верхньощелепна пазуха,

 6. форма верхньощелепної пазухи,

 7. будова верхньощелепної пазухи,

 8. сполучення верхньощелепної пазухи,

 9. вікові особливості верхньої щелепи,

 10. індивідуальні відмінності верхньої щелепи.


вміти: на скелеті, препаратах, таблицях, муляжах демонструвати утворення верхньої щелепи, з'єднання кісток верхньої щелепи.
ІІ


ІІ


ІІ


ІІ


ІІ


ІІ


ІІ


ІІ


ІІ


ІІ


ІІІндивідуальне усне опитування та рішення типових задач, тестовий контроль ІІ рівня.
Перевірка присутності


Див. п. 2 "Навчальні цілі"


Див п. 1 "Актуальність теми"


Таблиці, малюнки, структурно-логічні схеми, муляжі, слайди, препарати, вологі препарати, наглядне приладдя відеозаписи, тести та задачі ІІ рівня.


1-3 хв.


20-50%2

 1. ^ Основний етап:

на скелеті, препаратах, таблицях, муляжах демонструвати утворення верхньої щелепи, з'єднання кісток верхньої щелепи.


ІІІ


Практичний тренінг під час проведення препарування на вологому препараті.

муляжі, препарати, вологі препарати, тести та задачі ІІІ рівня

60-90%

3

^ Заключний етап:

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок;


Підведення підсумків заняття;


Домашнє завданняІІІ

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів препарування. Вирішення ситуаційних задач, тестів ІІІ рівня.


тести ІІІ рівня.


Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

10-20%


5.1. Підготовчий етап. Розібратися в усіх складних патологічних процесах в організмі хворої людини можливо лише за умови досконалого знання її нормальної анатомії. Анатомія людини лежить в основі медичної науки.

Проведення стандартизованого контролю початкового рівня підготовки студентів.


5.2. Основний етап (зміст теми)

Верхня щелепа (maxilla) парна, є твердою основою вісцерального черепа. Бере участь у формуванні очної ямки, порожнин носа і рота; належить до повітроносних кісток. У кожній верхній щелепі розрізняють тіло й чотири відростки: лобовий, виличний, піднебінний і комірковий.

Тіло верхньої щелепи (corpus maxillae) за формою нагадує неправильну тригранну призму, в якій є передня, очноямкова, підскронева та носова поверхні.

Передня поверхня (fades anterior) верхньої щелепи з обох боків має увігнутість, у центрі якої є іклова ямка (fossa сапіпа). Нижче від неї розташований ряд коміркових випинів, які відповідають зубним корінцям. Згори ця поверхня обмежена підочноямковим краєм (margo infraorbitalis), нижче від якого міститься підочноямковий отвір (foramen infraorbitals) для судин і однойменного нерва, збоку — вилично-комірковим гребенем, що є зовнішнім орієнтиром для стоматологів, оскільки визначає місце введення голки під час проведення позаротової туберальної анестезії. Присередньо передня поверхня відмежована від носової поверхні носовою вирізкою (incisura nasalis), на нижньому краї якої випинається передня носова ость (spina nasalis anterior).

Очноямкова поверхня (fades orbitalis) обернена до порожнини очної ямки, має вигляд гладенької кісткової пластинки, яка піднімається дещо назад. Ця поверхня зсередини обмежена нижнім краєм сльозової кістки (щелепно-сльозовий шов) і ніжним краєм очноямкової пластинки решітчастої кістки (щелепно-решітчастий шов), спереду — підочноямковим краєм, який переходить латерально у виличний відросток кістки, а медіально — в передній сльозовий гребінь. Задній край очноямко­вої поверхні тіла верхньої щелепи разом з нижнім краєм очноямкової поверхні ве­ликих крил клиноподібної кістки утворює нижньоочноямкову щілину. На задній ді­лянці очноямкової поверхні, приблизно посередині, розташована підочноямкова борозна (sulcus infraorbitalis), яка спереду переходить в однойменний канал, що закінчується підочноямковим отвором.

Підскронева поверхня (fades infratemporal) обернена дозаду і назовні, зайнята горбом верхньої щелепи з кількома отворами на верхівці, через які проходять судинні та нервові гілки до коренів верхніх великих кутніх зубів. Задня ді­лянка підскроневої поверхні утворює пе­редню стінку крилопіднебінної ямки.

Носова поверхня (fades nasalis) — це внутрішня поверхня вертикальної тонкої кісткової пластинки у вигляді неправиль­ного чотирикутника. На ізольованій кістці в межах верхньозаднього кута пластинки видно великий верхньощелепний розтвір (hiatus maxillaris), який веде до просторої верхньощелепної пазухи (sinus maxillaris). На черепі цей розтвір значно звужується великим решітчастим пухирем і гачкува­тим відростком решітчастої кістки. Спе­реду від розтвору спускається донизу до­сить глибока і широка сльозова борозна, а перед нею видно розташований горизон тально раковинний гребінь, де фіксується передній край нижньої носової раковини. Позаду розтвору на межі з підскроневою поверхнею, де прилягає перпендикулярна пластинка піднебінної кістки, проходить навскіс зверху донизу і ззаду допереду велика піднебінна борозна, що утворює стінку великого піднебінного каналу.

Відростки верхньої щелепи. Лобовий відросток (processus frontalis) має вигляд вертикальної вузької пластинки, яка позаду межує з сльозовою, зверху — з лобовою і присередньо — з носо­вою кістками. На бічній поверхні відрос­ток має передній сльозовий гребінь і сльо­зову вирізку, яка з борозною сльозової кістки утворює початкову частину носо-сльозового каналу. На носовій присередній поверхні відростка міститься горизонталь­ний решітчастий гребінь — слід при­кріплення середньої носової раковини решітчастої кістки.

Виличний відросток (processus zygomaticus) розташований збоку на сти­ку передньої й підскроневої поверхонь тіла верхньої щелепи; має неправильну форму і з'єднується з однойменною кісткою зубчастим швом.

Піднебінний відросток (processus palatinus) — це товста горизонтальна кісткова пластинка, з'єднана з комірковою дугою. Разом з таким самим відростком протилежної сторони він утворює більшу частину кісткового піднебіння. Нижня поверхня піднебінних відростків шорстка, верхня гладенька і біля серединного шва утворює носовий гребінь (crista nasalis), який спереду закінчується перед­ньою носовою остю. Позаду піднебінний відросток з'єднується з горизонтальною пластинкою піднебінної кістки. В порож­нині носа до носових гребенів прилягає леміш.

Поблизу переднього кінця та з боку но­сового гребеня є різцевий отвір (foramen incisivum), який веде до парного каналу. Всередині кістки обидва канали з'єдну­ються в один різцевий канал, що відкривається на нижній поверхні твердого піднебіння. У передній ділянці нижньої поверхні кісткового піднебіння іноді видно різцевий шов — слід зрощення з обома верхніми щелепами різцевої кістки, що закладається з окремого зачатка.

Комірковий відросток (processus alveolaris) є ніби продовженням донизу тіла верхньої щелепи у вигляді дугоподібно зігнутого кісткового валу, обер­неного випуклістю допереду; він розвивається й формується в міру розвитку та прорізування зубів. З одного боку комір­ковий відросток з'єднується міжщелепним швом з таким самим відростком з проти­лежного боку. Вільний край відростка, що має вигляд масивної коміркової дуги (arcus alveolaris), займає нижньопереднє півколо тіла верхньої щелепи, на якому розташовані зубні комірки (alveoli den-tales) для корінців восьми верхніх зубів. Зубні комірки відокремлені одна від од­ної кістковими міжкомірковими перего­родками (septa interalveolaria); комірки багатокореневих зубів містять міжкореневі перегородки (septa interradicularia), що розмежовують корені зубів. На передній поверхні тіла верхньої щелепи кожній комірці відповідає комірковий випин (juga alveolaris). Випини легко промацуються іззовні через ясна. Знаючи довжину і ширину підвищення, можна уявити розмі­ри й форму кореня зуба.

Комірковий відросток складається з внутрішньої і зовнішньої пластинок ком­пактної речовини, а також губчастої речо­вини між ними. Зовнішня пластинка тон­ша за внутрішню, особливо в ділянці роз­ташування передніх зубів. Будова комір­кового відростка характеризується знач­ними індивідуальними змінами, що пов'я­зано з розвитком, прорізуванням і випа­дінням зубів. У разі випадіння постійних зубів атрофуються відповідні комірки, а при випадінні всіх зубів атрофується весь комірковий відросток.

Скостеніння. Верхня щелепа роз­вивається на основі сполучної тканини; точ­ки скостеніння (до шести) з'являються в різних місцях кістки в середині другого міся­ця внутрішньоутробного життя, і вже через місяць усі вони зливаються в одну кістку. Верхньощелепна пазуха починає розвива­тися на п'ятому місяці ембріогенезу.


5.3. Контрольні питання:

 1. українську та латинську термінологію,

 2. розвиток верхньої щелепи, поверхні тіла верхньої щелепи,

 3. рельєф верхньої щелепи,

 4. характеристика відростків верхньої щелепи,

 5. верхньощелепна пазуха,

 6. форма верхньощелепної пазухи,

 7. будова верхньощелепної пазухи,

 8. сполучення верхньощелепної пазухи,

 9. вікові особливості верхньої щелепи,

 10. індивідуальні відмінності верхньої щелепи.


5.4. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж заняття, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач засвідчує їх своїм підписом.

Тема наступного заняття: Анатомічна будова кісток верхньої кінцівки.


6. Матеріали методичного забезпечення заняття

6.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

6.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: орієнтовні карти для формування практичних умінь і навичок, навчальні задачі.

6.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, завдання, тести.

7. Рекомендована література:

7.1. Основна.

1. Сапин М.Р. Анатомия человека. - М.: Медицина, 2000. - Т. 1,2.

2. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. -М.: Медицина, 2002.

3. Тонков В.Н. Учебник анатомии человека. - М., 1963.

4. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. - М., Медицина, 1996.-Т. 1-4.

7.2. Додаткова:

1. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Ковешниюва. - К.: Здоров'я, 2001. - 328 с.

2. Заклюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. -К.: Здоров'я, 1993.

3. Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наукова думка, 1972.

4. Бобрик И.И., Милько В.И., Круцяк В.Н., Синицкая А.Н., Топчий Т.В. Учебное пособие по рентгенанатомии. - К. - Черновцы, 1989.

5. Матешук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. - Львів, 1997.


Методичну розробку склав доц. Слободян О.М.


Рецензія позитивна доц. Цигикало О.В.

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи