“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 254.5 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата30.06.2012
Розмір254.5 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

“____” ____________2007 р. (Протокол № __)

Завідувач кафедри

професор_________________Ю.Т.Ахтемійчук


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам І курсу І медичного та стоматологічного факультету


(спеціальність “стоматологія”)

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Під час ПІДГОТОВки ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ^ Підсумкове заняття з остео-артросиндесмології


Навчальна дисципліна:

анатомія людини

кількість годин: 2


Методичні вказівки склав:

доц. Цигикало О.В.


Чернівці, 2007

1. Актуальність:

До вивчення анатомії людини на стоматологічному факультеті так як, і на інших факультетах медичного профілю, необхідно підходити комплексно. Лише в такому разі відбувається формування уявлення про організм людини, як цілісну систему. Тема заняття присвячена узагальненню отриманих знань та контролю засвоєння матеріалу з анатомії кісток та суглобів. Вивчення цієї теми, як і інших необхідні для розуміння взаємозв'язків, взаємодії складових опорно-рухового апарату. Знання з остео-артро­синдесмології можуть бути використані при вивченні нормальної та патологічної фізіології, хірургії, топографічної анатомії і оперативної хірургії, ортопедії, травматології.

^ 2. Тривалість: 2 години

3. Навчальна мета:

- Знати: українську та латинську термінологію стосовно всіх складових опорно-рухового апарату людини (кісток, зв’язок та ін.); будову кісток та суглобів; класифікацію структурних елементів опорно-рухового апарату (за будовою та розвитком).

- Вміти: на анатомічних препаратах кісток та суглобів показувати: проксимальний і дистальний кінці; тіло кістки та інші анатомічні утвори; відрізняти праві та ліві парні кістки.

- Опановувати практичні навички: препарування кісток та суглобів тіла людини.

^ 4. Міжпредметна інтеграція (базовий рівень підготовки).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. БіологіяПитання філогенезу органів та систем. Онтогенетичний розвиток людини. Дані з анатомії та фізіології людсь­кого організму. Взаємовідношення організму людини із зовнішнім середовищем, та вплив останнього на анатомічну будову на різних етапах розвитку людини.

2. Фізика


Властивості твердих тіл. Закони механіки.

Електричні явища в тканинах.

3. Хімія


Питання органічної та неорганічної хімії, щодо власти­востей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.

4. Латинська мова


Корені і закінчення латинських термінів. Застосувати знання побудови і написання латинських термінів.

5. Гістологія

Гістологічна будова структур.

6. Фізіологія

Фізіологічні процеси обміну речовин в кістці.


^ 5. Поради студенту:

Підсумкове заняття з остео-артросиндесмології охоплює та узагальнює матеріал попередніх практичних занять з анатомії кісток та суглобів людини.

^ 5.1. Зміст теми

На практичному занятті розглядаються питання будови кісток та сполучень кісток людини для засвоєння та узагальнення знань та вмінь, отриманих під час вивчення остео-артросиндесмології.

^ 5.2. Контрольні питання:

 1. На які групи класифікуються кістки за формою та внутрішньою будовою?

 2. Яку будову має кістка на розпилі?

 3. Яку будову має окістя, які відділи кістки не мають окістя?

 4. Де знаходиться кістковий мозок, яке його функціональне значення?

 5. Які стадії розвитку проходить кістка?

 6. За рахунок яких структур відбувається ріст кістки?

 7. Як змінюються хімічний склад і фізичні властивості кісток з віком?

 8. Як можна позбавити кістку органічних та неорганічних речовин і як при цьому змінюються її фізичні властивості?

 9. Як впливає фізичне виховання і спорт на розвиток скелету?

 10. Які відділи хребта розрізняють і кількість хребців в кожному з них?

 11. Загальна кількість хребців у людини? Які хребці називаються справжніми і до яких відділів хребта вони відносяться?

 12. Які хребці називаються несправжніми і до яких відділів хребта вони належать?

 13. Які частини розрізняють в кожному хребці?

 14. Які характерні ознаки типових шийних хребців?

 15. Якими ознаками відрізняються І, II, VI і VII шийні хребці? . .

 16. З чого розвиваються поперечні відростки шийних хребці Які особливості їх будови?

 17. Якими ознаками характеризуються грудні хребці?

 18. Якими ознаками відрізняються І, X, XI, XII грудні хребці?

 19. Які вигини розрізняють в хребті?

 20. Скільки є поперекових хребців?

 21. Які характерні особливості будови поперекових хребців?

 22. Особливості розвитку та будови поперечних відростків?

 23. Які додаткові відростки є на поперекових хребцях?

 24. Як правильно орієнтувати хребець по відношенню до себе?

 25. Яка кількість хребців утворює крижову кістку?

 26. Які частини і поверхні розрізняють в крижовій кістці?

 27. Які структури утворюються в результаті зрощення тіл дуг і відростків крижових хребців?

 28. Як утворюється крижовий канал, яку форму має він в краніальній і каудальній частині?

 29. Які вікові та статеві особливості крижової кістки?

 30. Що таке люмбалізація?

 31. Що таке сакралізація?

 32. Яка кількість хребців утворює куприкову кістку?

 33. Які відмінні ознаки І куприкового хребця?

 34. Які варіанти будови крижової та куприкової кістки ви знаєте?

 35. Яку форму має хребет в цілому?

 36. Що надало рішучого впливу на морфологічну будову хребця?

 37. Які розрізняють фізіологічні вигини хребта, з чим вони пов'язані?

 38. В яких відділах хребетного каналу знаходяться розширення? З чим вони пов'язані?

 39. Назвіть різницю в формі хребетного каналу в різних його відділах.

 40. Що таке spina bifida?

 41. Назвіть можливі рухи хребта.

 42. Скільки пар ребер є у людини?

 43. Які ребра називаються справжніми, яка їх кількість?

 44. Які ребра називаються несправжніми, яка їх кількість?

 45. Які ребра називаются коливними, яка їх кількість?

 46. З яких частин складається кожне ребро?

 47. Які кінці, краї, поверхні розрізняють в ребрах?

 48. Як відрізнити праве ребро від лівого?

 49. Які структури є на хребетному кінці ребра?

 50. З якими частинами хребців з'єднуються ребра і при допомозі яких поверхонь?

 51. За допомогою чого з'єднуються ребра з грудиною?

 52. Якими ознаками відрізняється І ребро (показати його поверхні, краї, судинні борозни)?

 53. Якими ознаками відрізняються XI і XII ребра?

 54. До якої групи кісток відносяться ребра і грудина?

 55. Які частини розрізняють в грудині?

 56. Які структури є на ручці грудини, з якими кістками вона з'єднується?

 57. Що таке кут грудини, чим він утворений, його значення?

 58. Як промацується яремна вирізка, кут грудини, мечоподібний відросток (продемонструвати на собі)?

 59. Які вирізки є на тілі грудини, з чим вони з'єднуються?

 60. Грудина і ребра в рентгенівському зображенні.

 61. Чим утворений скелет грудної клітки?

 62. Форма і величина грудної клітки.

 63. Чим обмежений верхній і нижній отвори грудної клітки?

 64. Назвіть статеві, вікові та індивідуальні особливості форми грудної клітки.

 65. Рухи грудної клітки при акті вдоху і видоху?

 66. Які відділи розрізняють

 67. в скелеті верхньої кінцівки?

 68. Які стадії в процесі розвитку проходять кістки скелету?

 69. Які кістки відносяться до плечового поясу?

 70. Чим обумовлена значна рухливість плечового пояса?

 71. Яку форму має ключиця?

 72. Які кінці, вигини і поверхні розрізняють в ключиці, з якими кістками вона з'єднується, особливості окостеніння?

 73. Як відрізнити праву ключицю від лівої?

 74. Яку форму має лопатка? До якої групи кісток по будові вона відноситься і з якими кістками з'єднується?

 75. Які поверхні, краї і кути розрізняють в лопатці?

 76. Якому ребру відповідає верхній край і нижній кут лопатки?

 77. Що таке лопаткова ость, які ямки вона відділяє і в який виріст продовжується? Продемонструвати на живому.

 78. Які структури є в ділянці латерального кута лопатки?

 79. Де розміщується підлопаткова ямка, які лінії є на цій поверхні лопатки?

 80. Як промацати на живому плечовий і дзьобоподібний відростки лопатки?

 81. До якого відділу кінцівки відноситься плечова кістка?

 82. До якої групи кісток по будові відноситься плечова кістка?

 83. З якими кістками з'єднуються кінці плечової кістки?

 84. Які частини і поверхні розрізняють в плечовій кістці?

 85. Як відрізнити праву плечову кістку від лівої?

 86. Які структури є в ділянці проксимального і дистального кінців?

 87. Яка борозна є в ділянці тіла плечової кістки?

 88. Як промацати на живому надвиростки плечової кістки, який з них краще виражений і чому?

 89. На яких частинах плечової кістки немає окістя?

 90. Скільки кісток є в ділянці передпліччя, їх назви? До якої групи кісток (по формі) їх

 91. відносять?

 92. При якому положенні верхньої кінцівки кістки передпліччя розміщуються паралельно?

 93. Яке положення займають променева і ліктьова кістки (медіальне, латеральне)?

 94. Яка кістка передпліччя здійснює колові рухи?

 95. Які розрізняють частини в кожній із кісток передпліччя?

 96. Як відрізнити праві кістки від лівих?

 97. На яких ділянках кісток передпліччя відсутнє окістя?

 98. Які структури розрізняють в ділянці проксимального і дистального кінців променевої кістки?

 99. Як промацати на живому головку, шилоподібний відросток променевої кістки?

 100. Які структури розрізняють в ділянці проксимального і дистального кінців ліктьової кістки?

 101. При якому положенні передпліччя промацується ліктьовий відросток?

 102. Як промацати на живому шилоподібний відросток ліктьової кістки?

 103. Як з'єднуються кістки передпліччя з плечовою кісткою, кістками кисті і між собою? Назвати суглобові поверхні.

 104. Які поверхні, краї розрізняють на кисті?

 105. Скільки кісток входить до складу кисті?

 106. На які відділи ділиться кисть і яка кількість кісток утворює кожний з них?

 107. Як розміщуються кістки зап'ястка?

 108. На якій поверхні кисті можна промацати гороховидну кістку і як це зробити?

 109. Як промацати головчасту і гачкувату кістки?

 110. Яку будову мають п'ясткові кістки?

 111. Скільки і які є фаланги пальців, яку вони чають будову?

 112. Чи всі пальці мають однакову кількість фаланг?

 113. На якому тижні ембріонального життя з'являються перші точки окостеніння кісток верхньої кінцівки?

 114. Які розрізняють особливості скелету верхньої кінцівки людини як органу праці?

 115. До якого відділу нижньої кінцівки відноситься тазова кістка?

 116. Із яких кісток утворюється тазова кістка?

 117. Як відрізнити праву тазову кістку від лівої?

 118. Із яких частин складається кожна кістка, що входить до складу тазової?

 119. Які частини кісток утворюють кульшову западину?

 120. Які частини і яких кісток обмежують затульний отвір?

 121. Які поверхні розрізняють на крилі клубової кістки і які утворення є на кожній з них?

 122. Які структури розрізняють на гребні клубової кістки?

 123. Які розрізняють ості клубової кістки?

 124. Які вирізки розділяє сіднична ость?

 125. Де розміщується сідничний горб?

 126. Які структури розрізняють на верхній гілці лобкової кістки?

 127. Як з'єднуються кістки тазу з крижовими кістками і між собою?

 128. Які кістки утворюють таз в цілому?

 129. Чим обмежено місце переходу великого тазу в малий?

 130. Які (середні) розміри входу в малий таз (прямий, поперечний, косий)?

 131. Які вікові та статеві відмінності тазу?

 132. До якого відділу нижньої кінцівки відносять стегнову кістку?

 133. До якої групи кісток (по формі) вона відноситься?

 134. Які частини і поверхні розрізняють в стегновій кістці?

 135. Як відрізнити праву стегнову кістку від лівої?

 136. Які структури розрізняють в ділянці проксимального кінця стегнової кістки?

 137. Які структури розрізняють в ділянці тіла та дистального кінця стегнової кістки?

 138. Що таке шорстка лінія, на які частини вона ділиться і в що переходить (проксимально), яку поверхню обмежує (дистально)?

 139. Які ділянки стегнової кістки вільні від окістя?

 140. До якої групи кісток відноситься наколінок?

 141. Які частини і поверхні розрізняють в наколіннику? Які кістки утворюють ске лет гомілки? До якої групи кісток (по формі) вони відносяться

 142. 2. Яке положення в ділянці гомілки займає кожна кістка

 143. 3. Які частини, краї та поверхні виділяють у кожній кісти гомілки?

 144. 4. Як відрізнити праві кістки гомілки від лівих?

 145. 5. Які структури виділяють в ділянці проксимального кінця кожної з кісток гомілки?

 146. 6. Які структури виділяють в ділянці дистального кінця кожної з кісток гомілки?

 147. 7. Чим (назвати Поверхні) кістки гомілки з'єднуються між собою, з стегновою та надп'ятковою кістками?

 148. 8. Який край великої гомілкової кістки можна промацати на живому?

 149. 9. Скільки кісток утворює скелет стопи?

 150. На які відділи діляться кістки стопи і яка кількість кісток входить до кожного з них?

 151. Які поверхні і краї виділяють на стопі?

 152. Як розміщуються кістки заплесна по відношенню до кісток гомілки і між собою?

 153. Які структури розрізняють на кожній з кісток заплесна?

 154. Яка з кісток заплесна найбільша і найменша?

 155. Скільки плесневих кісток? До якої групи по будові вони відносяться? Які структури на них розрізняють?

 156. Чим відрізняється п'ята плеснева кістка?

 157. Яка кількість фалангів входить до пальця стопи? Назвати їх.

 158. Які частини розрізняють в фалангах?

 159. Які склепіння стопи ви знаєте? Чим вони зумовлені?

 160. На якому тижні ембріонального розвитку з'являються закладки нижніх кінцівок? З чого вони розвиваються?

 161. У якому порядку йде розвиток окремих частин нижніх кінцівок?

 162. Які особливості окостеніння кісток стопи та гомілки?

 163. У чому різниця скелету верхньої та нижньої кінцівки? Чим вона зумовлена?

 164. Які відділи розрізняють в черепі?

 165. Які частини виділяють в мозковому черепі?

 166. До якої групи кісток по розвитку відносять покривні кістки черепа?

 167. До якої групи кісток по розвитку відносять кістки основи черепа?

 168. Які особливості будови покривних кісток черепа?

 169. Де розташовується потилична кістка і до складу яких відділів черепа вона входить?

 170. Які частини має потилична кістка? Які особливості її розвитку?

 171. Які краї та поверхні розрізняють в потиличній кістці?

 172. З якими кістками межує потилична кістка?

 173. Які структури розрізняють на зовнішній поверхні потиличної луски?

 174. Які структури розрізняють на внутрішній поверхні потиличної луски?

 175. Які морфологічні структури розміщені на основній частині потиличної кістки?

 176. Які структури знаходяться на внутрішній та зовнішній поверхнях бічних частин потиличної кістки?

 177. Як з'єднується потилична кістка з клиноподібною кісткою та атлантом?

 178. До яких кісток по розвитку відносяться тім'яні кістки і до складу якого відділу черепу вони належать?

 179. Які поверхні, краї, кути розрізняють в тім'яних кістках?

 180. Які структури розміщені на зовнішній та внутрішній поверхнях тім'яних кісток?

 181. Як розрізнити праву тім'яну кістку від лівої?

 182. Де розміщується лобова кістка, до складу яких відділів черепа вона входить?

 183. Які особливості розвитку лобової кістки?

 184. Які частини розрізняють в лобовій кістці?

 185. З якими кістками межує лобова кістка?

 186. Які поверхні має луска лобової кістки?

 187. Які утворення є на зовнішній поверхні луски лобової кістки?

 188. Які структури розміщені на внутрішній поверхні луски лобової кістки?

 189. Яку будову має носова частина лобової кістки?

 190. Які кістки прилягають до носової частини лобової кістки?

 191. Як побудовані і де розміщені очноямкові частини лобової кістки, чим вони розділені?

 192. Скільки є лобних пазух, чим вони вистелені і заповнені, з чим сполучаються?

 193. До якого відділу черепа відноситься решітчаста кістка? Які особливості її розвитку?

 194. Які частини розрізняють в решітчастій кістці?

 195. Де розміщена решітчаста пластинка, в утворенні стінок яких порожнин вона бере участь?

 196. Де розміщена перпендикулярна пластинка решітчастої кістки і до складу якої структури вона входить?

 197. Де розміщені і з чим межують лабіринти решітчастої кістки?

 198. Яка зовнішня та внутрішня будова лабіринту?

 199. Чим утворена бічна поверхня лабіринта і куди вона обернена?

 200. Які структури виділяють на носовій поверхні лабіринту?

 201. Які розрізняють групи решітчастих клітин, чим вони вистелені і заповнені, куди відкриваються?

 202. До якого відділу черепа відноситься клиноподібна кістка?

 203. Де розміщується клиноподібна кістка і з якими кістками черепа вона межує?

 204. Які частини розрізняють в клиноподібній кістці?

 205. Як побудовано тіло клиноподібної кістки, які воно має поверхні?

 206. Які структури розрізняють на кожній поверхні тіла клиноподібної кістки?

 207. Де розміщені і з чим межують малі крила?

 208. Які поверхні і краї розрізняють на великих крилах і які структури на них розміщені?

 209. В утворенні стінок яких порожнин черепа беруть участь великі крила?

 210. Де розміщуються, з чим межують і як побудовані крилоподібні відростки?

 211. Які структури розрізняють на крилоподібних відростках?

 212. До складу якого відділу черепа входить вискова кістка?

 213. До якої групи кісток вона належить по будові та розвитку?

 214. Які частини розрізняють в ній?

 215. З якими кістками межує вискова кістка?

 216. Які поверхні і краї розрізняють в кам'янистій частині?

 217. Які структури розміщені на кожній поверхні і краях кам'янистої частини?

 218. Яка внутрішня будова соскоподібного відростка?

 219. Яку форму та будову має барабанна частина?

 220. Які поверхні та краї розрізняють в лускоподібній частині? Які структури находяться на ній?

 221. Які щілини находяться між частинами вискової кістки?

 222. Які щілини находяться між висковою та прилеглими кістками?

 223. Які порожнини розміщені в висковій кістці, за допомогою чого і з чим вони сполучаються?

 224. Які канали розміщені в висковій кістці, їх хід та отвори?

 225. 3 якими кістками черепа межує верхня щелепа?

 226. Які частини розрізняють в ній?

 227. Які поверхні має тіло верхньої щелепи, які структури розміщені на них?

 228. Чим розділені поверхні між собою?

 229. Куди відкривається верхньощелепна пазуха?

 230. Які відростки розрізняють у верхній щелепі і які структури розміщені на них?

 231. З чого розвиваються верхні щелепи і які особливості їх розвитку?

 232. Які кістки утворюють лицевий череп?

 233. Які частини має піднебінна кістка?

 234. Де розташована горизонтальна пластинка піднебінної кістки? До складу якої структури черепа вона входить і яку має будову?

 235. Де розміщується перпендикулярна пластинка піднебінної кістки, в утворенні стінок яких порожнин вона бере участь?

 236. Які структури розрізняють в ній?

 237. Які відростки має піднебінна кістка?

 238. Де розташовані ці відростки, з чим вони межують і що Утворюють з суміжними структурами?

 239. Які частини розрізняють в нижній щелепі?

 240. Які поверхні має тіло нижньої щелепи і які структури Розташовані на них?

 241. Які відростки мають гілки нижньої щелепи і які структури розміщені на них?

 242. Які утворення є на комірковій дузі?

 243. Який канал розташований в товщі нижньої щелепи, які його вхідний і вихідний отвори?

 244. Як з'єднується нижня щелепа з черепом?

 245. Де розміщуються і з чим межують виличні кістки?

 246. Які поверхні має вилична кістка, які структури розташовані на них і в утворенні яких порожнин і ямок черепа вони беруть участь?

 247. Які є інші малі кістки черепа, де вони розміщені, в утворенні стінок яких порожнин вони беруть участь і як побудовані?

 248. З яких структур розвиваються кістки лицевого черепа і які особливості їх розвитку?

 249. Які розрізняють відділи черепа?

 250. Які кістки відносяться до мозкового черепа?

 251. Які кістки відносяться до лицевого черепа?

 252. По яких структурах проходить границя між покрівлею та основою мозкового черепа?

 253. Які черепні ямки розрізняють на внутрішній основі черепа, чим вони утворені, відмежовані одна від одної, які структури розміщені на них, за допомогою чого і з чим вони сполучаються?

 254. Які існують позачерепні ямки?

 255. Чим відмежована вискова ямка? Що утворює вискову площадку?

 256. Де розміщена, чим утворена підвискова ямка?

 257. Де розміщена, чим утворена, з чим сполучається крилопіднебінна ямка?

 258. Чим обмежений вхід в очну ямку?

 259. Які вона має стінки, чим вони утворені?

 260. Чим і з якими структурами черепа вони з'єднані?

 261. Які стінки має порожнина носа, чим вони утворені?

 262. Чим утворена кісткова частина перегородки носа?

 263. Чим і на які носові ходи ділиться порожнина носа?

 264. З чим сполучається порожнина носа і що відкривається в кожний носовий хід?

 265. З чого розвиваються кістки мозкового та лицевого черепа?

 266. Які стадії розвитку проходять кістки черепа і на які групи по розвитку діляться?

 267. Які розрізняють аномалії кісток і черепа в цілому?

 268. Які розрізняють з'єднання кісток?

 269. Як відбувається зміна видів з'єднань кісток в процесі еволюції?

 270. Які розрізняють види безперервних з'єднань кісток?

 271. Які розрізняють підвиди з'єднань кісток за допомогою сполучної тканини?

 272. Які розрізняють підвиди з'єднань кісток за допомогою хрящевої тканини?

 273. Які розрізняють види швів по формі?

 274. За якими ознаками класифікують перервні з'єднання кісток?

 275. Яка функція суглобів?

 276. Які розрізняють основні компоненти суглобів?

 277. Які розрізняють додаткові компоненти суглобів?

 278. Які розрізняють види рухів в суглобах, навколо яких вісей вони здійснюються?

 279. Чим зумовлений характер рухів в суглобах?

 280. За якими ознаками і на які групи класифікують суглоби?

 281. За якими ознаками розрізняють суглоби по кількості вісей руху (приклади)?

 282. Які розрізняють суглоби по числу з'єднуваних кісток (приклади)?

 283. Які розрізняють суглоби по формі суглобових поверхонь (приклади)?

 284. Які розрізняють види зв'язок (приклади)?

 285. Які види з'єднань розрізняють в хребті (приклад)?

 286. Як з'єднуються між собою тіла, дуги, відростки хребців?

 287. Яка будова міжхребцевих дисків? Яка їх функція?

 288. Які розрізняють групи зв'язків хребта (приклад), де вони знаходяться?

 289. Чим утворені міжхребцеві суглоби?

 290. Які зв'язки укріплюють з'єднання крижового і куприкового відділів хребта?

 291. Які можливі рухи хребта?

 292. До якого виду відноситься атланто-потиличний суглоб?

 293. Які можливі рухи в цьому суглобі?

 294. Які особливості з'єднання І і II шийних хребців?

 295. Які можливі в ньому рухи?

 296. Що відноситься до зв'язкового апарату суглобів між І і II шийними хребцями і потиличною кісткою?

 297. З чим з'єднуються ребра?

 298. Які розрізняють суглоби при з'єднанні ребер з хребцями?

 299. Які зв'язки укріплюють суглоб головки ребра?

 300. Які зв'язки укріплюють реберно-поперечний суглоб?

 301. В яких суглобах є зв'язки в середині суглоба?

 302. Які особливості будови грудино-реберних з'єднань?

 303. Які зв'язки укріплюють ці суглоби?

 304. Які кістки і які їх структури утворюють висково-щелепний суглоб?

 305. Які особливості будови цього суглоба?

 306. Які функціональні особливості цього суглоба?

 307. Які групи зв'язок розрізняють, назвіть їх (які укріплюють цей суглоб)?

 308. Які види з'єднань кісток є в межах пояса верхньої кінцівки?

 309. Які особливості з'єднання кісток верхньої кінцівки із скелетом тулуба?

 310. В утворенні яких суглобів беруть участь кістки плечового пояса?

 311. Які особливості будови грудинно-ключичного суглоба?

 312. Що відноситься до зв'язочного апарату цього суглоба?

 313. Які рухи можливі в даному суглобі?

 314. Які особливості будови надплечоключичного суглоба? •

 315. Які зв'язки лопатки відносяться до несправжніх, чому?

 316. Які кістки беруть участь в утворенні плечового суглоба?

 317. Які особливості будови суглобових поверхонь?

 318. Які особливості будови капсули плечового суглоба?

 319. Яка структура знаходиться в порожнині цього суглоба?

 320. Які зв'язки укріплюють цей суглоб?

 321. Навколо яких вісей можливі рухи в плечовому суглобі?

 322. Чим зумовлений об'єм рухів в цьому суглобі?

 323. До яких суглобів (за будовою) відносяться ліктьовий суглоб і які з'єднання входять

 324. до його складу?

 325. Яка будова плечоліктьового суглоба?

 326. Яка будова плечопроменевого суглоба?

 327. До яких суглобів по формі вони відносяться?

 328. Які зв'язки укріплюють капсулу ліктьового суглоба, їх напрямок і місце фіксації?

 329. Які розрізняють види з'єднань кісток передпліччя?

 330. Як з'єднуються кістки передпліччя по своїй довжині?

 331. Яка будова проксимального променеволіктьового суглоба?

 332. Яка будова дистального променеволіктьового суглоба?

 333. Які рухи можливі в цих суглобах?

 334. Які кістки утворюють променевозап'ястковий суглоб?

 335. Що відноситься до зв'язкового апарату, який укріплює променевозап'ястковий суглоб?

 336. Які рухи можливі в цьому суглобі?

 337. Які розрізняють суглоби кисті? Яка їх будова?

 338. Які зв'язки укріплюють ці суглоби?

 339. Які рухи можливі в цих суглобах?.

 340. Які розрізняють види з'єднань кісток в межах тазу?

 341. Які особливості будови крижовоклубового з'єднання?

 342. Які функціональні особливості цього суглоба?

 343. Які зв'язки укріплюють даний суглоб?

 344. Чим обмежений великий сідничний отвір?

 345. Чим обмежений малий сідничний отвір?

 346. Які морфологічні і функціональні (в залежності від статі) особливості лобкового симфізу?

 347. Які зв'язки укріплюють це з'єднання?

 348. Які кістки і суглобові поверхні на них утворюють кульшовий суглоб?

 349. Які рухи можливі в цьому суглобі і навколо яких вісей вони здійснюються?

 350. Які групи зв'язок укріплюють даний суглоб?

 351. Яке функціональне значення зв'язки головки стегнової кістки?

 352. Чим зумовлений обмежений об'єм рухів в цьому суглобі?

 353. Які кістки (та їх поверхні) беруть участь в утворенні колінного суглоба?

 354. Яка будова внутрішньосуглобних хрящів (менісків) колінного суглоба?

 355. Назвіть і покажіть місця фіксації суглобової сумки на кожній кістці і вкажіть на особливості будови її синовіальної оболонки.

 356. Які зв'язки відносяться до капсульних та позакапсульних?

 357. Які зв'язки відносяться до внутрішньокапсульних зв'язок?

 358. Які рухи можливі в колінному суглобі, навколо яких осей?

 359. Які є синовіальні сумки в ділянці колінного суглоба?

 360. Які особливості з'єднання кісток гомілки на протязі діалізів і на рівні епіфізів?

 361. Які зв'язки укріплюють дистальний і проксимальний кінці з'єднання гомілкових кісток?

 362. Які функціональні особливості цих з'єднань?

 363. Які види суглобів є в ділянці стопи?

 364. Чим утворений гомілковостопний суглоб?

 365. Які рухи можливі в цьому суглобі?

 366. З яких частин складається медіальна зв'язка?

 367. Які зв'язки укріплюють суглоб з латеральної сторони?

 368. Які суглоби розрізняють між кістками заплесна? Їх характеристика.

 369. Які суглоби входять в поперечний суглоб заплесна (суглоб Шопара)?

 370. Що є ключем цього суглоба?

 371. Які особливості будови заплесноплеснових суглобів (з'єднання Лісфранка)?

 372. Що є ключем цього суглоба?

 373. 11 Які особливості будови міжплеснових, плесно-фалангових і міжфалангових суглобів? Які рухи можливі в цих суглобах? 13. Які зв'язки укріплюють ці суглоби?

 374. Які є склепіння стопи, чим вони утворені?

 375. Чим укріплюються ці склепіння?

 376. Яке функціональне значення склепінь стопи?


^ 5.3. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж заняття, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач засвідчує їх своїм підписом.

Тема наступного заняття: Міологія. Анатомічна будова скелетного м’язу. М’язи та фасції спини.


^ 6. Матеріали методичного забезпечення заняття

6.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

Після зіткнення двох авто­мобілів в одного з водіїв відзначаєть­ся деформація в середній третині лівої гомілки, сильний біль, особливо при спробі рухати лівою гомілкою. З рани виступають кінці кістки тригранного січення, посилюється крововтрата. Яка кістка може бути пошкоджена?

A. Великогомілкова.

B. Малогомілкова.

C. Стегнова.

D. Наколінок.

E. Надп'яткова.


Після травми ока виникло на­гноєння м'яких тканин очної ямки. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитись у середнючерепну ямку?

A. Через верхню очноямкову щі­лину.

B. Через передній решітчастий отвір.

C. Через задній решітчастий отвір.

D. Через нижню очноямкову щі­лину.

E. Через вилично-очноямковий отвір.


У потерпілого - травма м'я­ких тканин та тім'яних кісток у ділян­ці стрілового шва, яка супроводжуєть­ся сильною кровотечею. Яке з утво­рень імовірно ушкоджено?

A. Sinus rectus.

B. Sinus petrosus superior.

C. Sinus sagittalis superior.

D. Sinus sagittalis inferior.

E. Sinus transversus.


У реанімаційне відділення по­ступив хворий з тяжким отруєнням.Для проведення комплексного лікуван­ня необхідно виконати катетеризацію та ввести лікарські речовини в підклю­чичну вену. У якому топографічному утворенні вона локалізується?

A. Spatium interscalenum.

B. Spatium antescalenum.

C. Spatium retosteraocleidomastoideus.

D. Spatium interaponeuroticum suprasternale.

E. Trigonum omotrapezoideum.


Параніхій мізинця ускладнив­ся флегмоною кисті та передпліччя.Гнійний процес поширився по:

A. Vagina communis tendinum musculorum flexorum.

B. Vagina tendinis musculi flexoris pollicis longi.

C. Canalis carpalis.

D. Vagina tendinis musculi flexoris carpi radialis.

E. Міжфасціальних просторах.


Під час їди у новонародженого спостерігається потрапляння моло­ка в носову порожнину. Вкажіть на можливу причину цього порушення.

A. Заяча губа.

B. Викривлення носової перего­родки вправо.

C. Перелом основи черепа.

D. Вовча паща.

E. Викривлення носової перего­родки вліво.


Під час виконання фізичних вправ у 15-річного учня з'явився біль у зоні культового суглоба при обер­танні нижньої кінцівки всередину. Травматолог виявив пошкодження су­хожилка одного з м'язів. Якого?

A. М. piriformis.

B. М. obturatorius internus.

C. M. obturatorius externus.

D. M. gluteus medius.

E. M. quadratus femoris.


Дитина поступила в лор-відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха. Захворювання почалося з запалення носової частини глотки. Встановлено, що інфекція потрапила в барабанну порожнину через слухову трубу, ло­калізовану в:

A. Canalis caroticus.

B. Canaliculus tympanicus.

C. Canalis musculotubarius.

D. Canaliculus chordae tympani.

E. Canaliculi caroticotympanici.


У новонародженого протягом першої доби педіатр зазначив потрап­ляння молока в носову порожнину. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?

A. Незарощення піднебіння.

B. Дивертикул стравоходу.

C. Атрезія стравоходу.

D. Заяча губа.

E. Звуження стравоходу.


Чоловік, 30 років, звернувся до стоматолога зі скаргою на розладижування: з'являється біль при відтя­гуванні щелепи назад. Лікар встано­вив запалення одного з жувальних м'язів:

A. Скроневого (задні волокна).

B. Скроневого (передні волокна).

C. Крилоподібного присереднього.

D. Крилоподібного бічного.

E. Жувального.


Після травми ока виникло на­гноєння м'яких тканин очної ямки. Через яке анатомічне утворення гній­ ний процес може поширитись у крило-піднебінну ямку?

A. Через круглий отвір.

B. Через нижню очноямкову щі­лину.

C. Через клино-піднебінний отвір.

D. Через верхню очноямкову щі­лину.

E. Через вилично-очноямковий отвір.

До лікаря-педіатра звернула­ся мати з приводу того, що в її дитини віком 1 рік голова повернена в лівий бік. Який із м'язів шиї недорозвине­ний?

A. Груднинно-ключично-соскоподібний.

B. Підшкірний м'яз шиї.

C. Двочеревцевий.

D. Довгий м'яз шиї.

E. Шило-під'язиковий.


При вертикальному падінні з висоти в потерпілого діагностовано компресійний перелом поперекового хребця. При цьому різко збільшила­ся кривина лордозу поперекового відділу хребта. Порушенням яких зв'язок може супроводжуватися така зміна кривини хребта?

A. Міжпоперечних.

B. Задньої поздовжньої.

C. Жовтих зв'язок.

D. Надостьової.

E. Передньої поздовжньої.


Під час фінальної гри баскет­боліст пошкодив праву гомілку, унас­лідок чого стало неможливо згинати праву стопу. Лікар встановив, що по­шкоджено сухожилок. Сухожилок якого м'яза пошкоджено?

A. Триголового м'яза литки (п'ят­ковий сухожилок).

B. Довгого м'яза - розгинача ве­ликого пальця.

C. Переднього великогомілкового м'яза.

D. Двоголового м'яза стегна.

E. Кравецького м'яза.


До травматолога звернувся чоловік 30 років з різаною раноюпідошвової ділянки лівої стопи. У хворого обмежене піднімання бічного краю стопи. Функція якого м'яза порушена?

A. Триголового м'яза литки.

B. Переднього великогомілкового м'яза.

C. Довгого м'яза - згинача вели­ кого пальця стопи.

D. Довгого малогомілкового м'яза.

E. Камбалоподібного м'яза.


У хворого - гостре запалення носо-сльозового каналу. Відомо, що після перенесеного грипу довгий час були виділення з носа. З якого відділу носової порожнини могла потрапити інфекція в носо-сльозовий канал?

А. 3 верхнього носового ходу.

B. З нижнього носового ходу.

C. Із середнього носового ходу.

D. Із загального носового ходу.

E. З клино-решітчастого закутка.


Дитина, 5 років, поступила в лор-відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середньо­го вуха. Захворювання розпочалось із запалення носової частини глотки. Через який канал скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину?

A. М'язово-трубний канал.

B. Барабанний каналець.

C. Сонний.

D. Каналець барабанної струни.

E. Сонно-барабанні канальці.


6.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: орієн­товні карти для формування практичних умінь і навичок, навчальні задачі.

6.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, завдання, тести.

6.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: орієнтовні карти для організації самостійної роботи студентів із навчальною літературою.

^ 7. Рекомендована література:

7.1. Основна.

1. Сапин М.Р. Анатомия человека. - М.: Медицина, 2000. - Т. 1,2.

2. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. -М.: Медицина, 2002.

3. Тонков В.Н. Учебник анатомии человека. - М., 1963.

4. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. - М., Медицина, 1996.-Т. 1-4.

7.2. Додаткова:

1. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Ковешниюва. - К.: Здоров'я, 2001. - 328 с.

2. Заклюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. -К.: Здоров'я, 1993.

3. Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наукова думка, 1972.

4. Бобрик И.И., Милько В.И., Круцяк В.Н., Синицкая А.Н., Топчий Т.В. Учебное пособие по рентгенанатомии. - К. - Черновцы, 1989.

5. Матешук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. - Львів, 1997.


Методичні вказівки склав доц. Цигикало О.В.


Рецензія позитивна доц. Слободян О.М.

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи