“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 134.56 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата30.06.2012
Розмір134.56 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

“____” ____________2007 р. (Протокол № __)

Завідувач кафедри

професор_________________Ю.Т.Ахтемійчук


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


Підсумкове заняття з остео-артросиндесмології


Навчальна дисципліна:

анатомія людини

Курс: 1

Факультет: стоматологічний

Спеціальність: стоматологія

кількість годин: 2


Методичну розробку склав:

доц. Цигикало О.В.


Чернівці, 2007

^ 1. Науково-методичне обґрунтування теми:

До вивчення анатомії людини на стоматологічному факультеті так як, і на інших факультетах медичного профілю, необхідно підходити комплексно. Лише в такому разі відбувається формування уявлення про організм людини, як цілісну систему. Тема заняття присвячена узагальненню отриманих знань та контролю засвоєння матеріалу з анатомії кісток та суглобів. Вивчення цієї теми, як і інших необхідні для розуміння взаємозв'язків, взаємодії складових опорно-рухового апарату. Знання з остео-артро­синдесмології можуть бути використані при вивченні нормальної та патологічної фізіології, хірургії, топографічної анатомії і оперативної хірургії, ортопедії, травматології.

^ 2. Навчальна мета:

студент повинен:

знати: українську та латинську термінологію стосовно всіх складових опорно-рухового апарату людини (кісток, зв’язок та ін.); будову кісток та суглобів; класифікацію структурних елементів опорно-рухового апарату (за будовою та розвитком).

вміти: на анатомічних препаратах кісток та суглобів показувати: проксимальний і дистальний кінці; тіло кістки та інші анатомічні утвори; відрізняти праві та ліві парні кістки.

опановувати практичні навички: препарування кісток та суглобів тіла людини.

^ 3. Виховна мета.

 • розвинути уявлення про вплив вітчизняної анатомічної школи на розвиток анатомії, вирішення проблем удосконалення та винаходів методик анатомічних досліджень;

 • розвинути почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій;

 • розвинути уявлення про необхідність досконалого вивчення матеріалу для покращення подальшого сприймання матеріалу;

 • розвинути уявлення про правові та морально-етичні норми проведення учбових заходів на дослідному матеріалі.


^ 4. Міжпредметна інтеграція (базовий рівень підготовки).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. БіологіяПитання філогенезу органів та систем. Онто­генетичний розвиток людини. Дані з анатомії та фізіології людського організму. Взаємовід­ношення організму людини із зовнішнім се­ре­довищем, та вплив останнього на анатоміч­ну будову на різних етапах розвитку людини.

2. Фізика

Властивості твердих тіл. Закони механіки.

3. ХіміяЕлектричні явища в тканинах.

Питання органічної та неорганічної хімії, щодо властивостей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.

4. Латинська моваКорені і закінчення латинських термінів. Застосувати знання побудови і написання латинських термінів.

5. Гістологія

Гістологічна будова структур.

6. Фізіологія

Фізіологічні процеси обміну речовин в кістці.


5. План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни.

п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

^ Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення: (контролю, наочності, інструктивні)

Розподіл часу (у хвилинах)

1

Підготовчий етап:

 • організаційні заходи;
 • постановка навчальних цілей;
 • створення позитивної пізнавальної мотивації;контроль вихідного рівня теоретичної і практичної підготовки:

1. українська та латинська термінологія, що стосується всіх кісток та суглобів тіла людини;

2. будова кістки;

3. класифікація кісток;

4. види сполучень кісток (перервні та безперервні, син­хон­дрози, синдесмози, сино­стози);

5. визначити до яких груп кісток за будовою та розвит­ком відносяться певні кістки та суглоби людини.ІІ


ІІ

ІІ

ІІ


ІІ
Індивідуальне усне опитування та рішення типових задач, тестовий контроль ІІ рівня.Перевірка присутності


Див. п. 2 "Навчальні цілі"


Див п. 1 "Актуальність теми"


Таблиці, малюнки, структурно-логічні схеми, муляжі, слайди, препарати, вологі препарати, наглядне приладдя відеозаписи, тести та задачі ІІ рівня.


1-3 хв.


20-50%2

 1. Основний етап:

1. на анатомічному препараті показати кістки та кісткові утвори, суглоби;

2. на анатомічному препараті показати різні види суглобів;

3. відповісти письмово на тестові контрольні питання.


ІІІ


ІІІ


ІІІ

Письмове тестування

муляжі, препарати, вологі препарати, тести та задачі ІІІ рівня

60-90%

3

^ Заключний етап:

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок;


Підведення підсумків заняття;


Домашнє завданняІІІ

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів препарування. Вирішення ситуаційних задач, тестів ІІІ рівня.


тести ІІІ рівня.


Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

10-20%


^ 5.1. Підготовчий етап. Розібратися в усіх складних патологічних процесах в організмі хворої людини можливо лише за умови досконалого знання її нормальної анатомії. Анатомія людини лежить в основі медичної науки.

Проведення стандартизованого контролю початкового рівня підготовки студентів.


^ 5.2. Основний етап (зміст теми)

Контроль рівня засвоєння теоретичного матеріалу та практичних навичок щодо анатомії кісток та сполучення кісток тіла людини.

^ 5.3. Контрольні питання:

 1. Загальні дані про скелет. Розвиток кісток (філогенез, онтогенез).

 2. Класифікація кісток, їх відмінності за формою, будовою та розвитком.

 3. Будова кістки. Діафіз, епіфіз, метафіз, компактна (кіркова) і губчаста (трабеку­лярна) речовина.

 4. Хімічний склад, фізичні і механічні властивості кістки. Окістя. Кістка як орган.

 5. Особливості будови кісток в дитячому, юнацькому, зрілому, літньому, і старечому віці.

 6. Кістки в рентгенівському зображенні.

 7. Вплив праці і спорту на будову кісток (П.Ф.Лесгафт).

 8. Роль соціального і біологічного фактору в розвитку і будові скелета.

 9. Хребтовий стовп. Філогенез і онтогенез хребтового стовпа. Принцип сегментарності в будові осьового скелета.

 10. Особливості будови хребців різних відділів хребтового стовпа.

 11. Будова шийних хребців.

 12. Будова грудних хребців.

 13. Будова поперекових хребців.

 14. Крижова кістка і куприк.

 15. Вікові і статеві особливості будови хребців.

 16. Ребра і груднина. Розвиток ребер і грудини (філогенез і онтогенез).

 17. Будова ребер і грудини.

 18. Класифікація ребер (справжні, несправжні, коливні).

 19. Форми мінливості ребер і грудини, аномалії їх розвитку .

 20. Череп. Розвиток черепа (філогенез і онтогенез).

 21. Поділ черепа на мозковий і лицевий відділи.

 22. Кістки, що складають мозковий череп: лобова, клиноподібна, тім’яна, потилична, скронева, решітчаста.

 23. Верхня щелепа, її розвиток. Частини, ядра скостеніння.

 24. Поверхні тіла верхньої щелепи, їх рельєф.

 25. Верхньощелепна пазуха, її форма, будова. Передня поверхня.

 26. Підочноямковий отвір, його індивідуальні відмінності; іклова ямка, вилично-альвеолярний гребін.

 27. Внутрішня будова передньої стінки верхньощелепної пазухи.

 28. Підскронева поверхня: горб, коміркові отвори верхньої щелепи.

 29. Будова підскроневої стінки верхньощелепної пазухи. Очноямкова поверхня: підочноямковий канал, передні і середні коміркові отвори, канальці.

 30. Будова стінки верхньощелепної пазухи; відмінності в будові нижньої стінки підочноямкового каналу.

 31. Носова поверхня; сльозова борозна, велика піднебінна борозна, раковинний гребінь.

 32. Будова носової стінки верхньощелепної пазухи.

 33. Лобовий відросток: його поверхні, передній сльозовий і решітчастий гребені.

 34. Будова внутрішньої поверхні лобового відростка.

 35. Виличний відросток: його будова.

 36. Піднебінний відросток: форма, носовий гребінь, передня носова ость, піднебінні ості, піднебінні борозни.

 37. Різцева кістка, різцевий канал, різцевий шов.

 38. Альвеолярний (комірковий) відросток. Комірки, їх губна та піднебінна стінки у різців, піднебінна і щічна – премолярів і молярів.

 39. Міжкоміркові і міжкореневі перегоротки, кореневі комірки в лунці для першого премоляра і моляра.

 40. Відношення дна комірок кутніх зубів до верхньощелепної пазухи.

 41. Внутрішня будова медіальної та бічної пластинок коміркового відростка.

 42. Відношення нижньої стінки верхньощелепної пазухи до зубів. Вікові й індивідуальні відмінності верхньої щелепи.

 43. Нижня щелепа: розвиток, ядра скостеніння, форма частини.

 44. Коміркова дуга, індивідуальні відмінності її форми, товщина щелеп.

 45. Підборідні підвищення, горбки, отвори.

 46. Підборідна ость, щелепно-підязикова лінія, її положення, форма, глибина, ширина, будова стінок комірок різних зубів.

 47. Під’язикова, піднижньошелепна і замолярна ямки.

 48. Будова нижньої щелепи.

 49. Канал нижньої щелепи, його отвори, відмінності їх форми і положення. Положення каналу нижньої щелепи по відношенню до коренів зубів, комірцевіф канальці, його язикова і губна (щічна) стінки.

 50. Отвір нижньої щелепи, його положення.

 51. Гілкі нижньої щелепи, її поверхні, краї.

 52. Кут нижньої щелепи, його індивідуальні і вікові відмінності. Щічний гребінь.

 53. Вінцевий і виростковий відростки, вирізка нижньої щелепи, форма і положення головки нижньої щелепи.

 54. Крилоподібна ямка. Жувальна і крилоподібна горбистості. Положення гілок щелепи.

 55. Ширина і глибина вирізки нижньої щелепи.

 56. Дрібні кістки ліцевого черепа: вилична, носова, піднебінна, слізна, нижньоносова раковина, леміш, під’язикова кістка.

 57. Особливості будови окремих кісток мозкового і лицевого черепа в зв’язку з їх розвитком і функціями.

 58. Відмінності будови черепа.

 59. Форма черепа, черепні показники і відповідні форми черепа. Доліхоцефалічні, мезоцефалічні, брахіцефалічні.

 60. Висотні показники і відповідні форми черепа: гіпсицефали, платицефали.

 61. Форми лицевого черепа, лицевий показник і відповідна форма черепа: хамапрозон і лептопрозон.

 62. Лицевий круг, його величина і відповідні положення лицевого черепа по відношенню до мозкового: опистогнатизм, прогнатизм.

 63. Контрфорси верхньої щелепи: лобово-носовий, аоьвеолярно-виличний, крило-піднебінний і піднебінний.

 64. Контрфорси нижньої щелепи: альвеолярний і висхідний.

 65. Траекторії верхньої і нижньої щелеп.

 66. Склепіння черепа, зовнішня і внутрішня основи черепа.

 67. Передня, середня і задня черепні ямки, очна ямка, порожнина носа; кісткова основа ротової порожнини; вискова, підвискова і крилопіднебінна ямки.

 68. Вікові особливості черепа: череп новонародженого (тім’ячка та інші ознаки), співвідношення в розвитку мозкового і лицевого черепа; періоди інтенсивного росту черепа після народження.

 69. Старечі зміни кісток черепа.

 70. Статеві і типові особливості будови черепа, аномалії розвитку.

 71. Рентгенанатомія черепа.

 72. Критика расистських теорій у вченні про череп.

 73. Пояс верхньої кінцівки: ключиця, лопатка, скелет вільної частини верхньої кінцівки: плечова кістка, кістки передпліччя і кисті, сесамовидні кістки.

 74. Терміни окостеніння скелету пояса і вільної верхньої кінцівки.

 75. Кістки нижньої кінцівки: тазова кістка, її частини.

 76. Скелет вільної частини нижньої кінцівки: стегнова кістка, кістка гомілки, стопи, сесамовидні кістки.

 77. Терміни окостеніння скелету поясу і вільної нижньої кінцівки.

 78. Подібності і відмінності в будові скелету верхньої і нижньої кінцівок в зв’язку з їх філогенезом.

 79. Специфічні риси будови верхньої і нижньої кінцівок людини, надбані в процесі антропогенезу.

 80. Аномалії розвитку скелету кінцівок.

 81. Розвиток сполучень кісток (філогенез і онтогенез).

 82. Класифікація сполучень кісток згідно з їх будовою і функцією: фіброзні сполучення (синдесмози, мембрани, зв’язки, шви, забивання), хрящові сполучення (синхондрози); симфіз (напівсуглоб); синовальні сполучення (суглоби).

 83. Будова суглоба.

 84. Класифікація суглобів за будовою і формою суглобових поверхонь та за функцією.

 85. Прості і складні, комплексні і комбіновані суглоби. Одноосні, двоосні і багатоосні суглоби. Види рухів у суглобах і їх елементарний аналіз (осі руху, площини руху).

 86. Сполучення кісток тулуба і черепа.

 87. Міжхребцеві диски (волокнисте кільце, драглисте ядро), дуговідросткові сполучення зв’язки.

 88. Атланто-потиличний і атланто-осьовий суглоби.

 89. Хребтовий стовп в цілому (згини, вікові і статеві особливості).

 90. Рентгенанатомія хребтового стовпа.

 91. Реберно-хребцеві суглоби (сполучення).

 92. Грудна клітка в цілому. Форми грудної клітки.

 93. Аномалії будови грудної клітки.

 94. Специфічні риси будови і функції хребтового стовпа і грудної клітки в зв’язку з прямоходінням.

 95. Сполучення кісток черепа: синдесмози і шви; тимчасові і постійні синхондрози.

 96. Скронево-нижньощелепний суглоб: форма і положення головки суглобового відростка нижньої щелепи, форма нижньощелепної ямки та її індивідуальні відмінності, її позакапсулярна і внутрішньокапсулярна частини, межі.

 97. Суглобовий горбик, крайові форми його будови.

 98. Суглобовий диск, його будова, крайові форми.

 99. Порожнина суглоба, її верхня і нижня щілини, межі.

 100. Суглобова капсула, прикріплення її на основі черепа і на нижній щелепі.

 101. Внутрішньо­капсулярні і пазакапсулярні зв’язки суглоба.

 102. Форма суглоба, рух в ньому і механізм цих рухів.

 103. Рентгенанатомія суглоба.

 104. Сполучення кісток пояса верхньої кінцівки: синдесмози, суглоби.

 105. Суглоби вільної верхньої кінцівки.

 106. Плечовий суглоб.

 107. Ліктьовий суглоб.

 108. З’єднання кісток передпліччя.

 109. Променево­зап’ястковий суглоб.

 110. Суглоби кисті.

 111. Сполучення тазових кісток між собою і з крижем: синдесмози, тимчасові синхондрози, лобковий симфіз, крижо-клубовий суглоб.

 112. Таз як ціле, його розміри, кут нахилу.

 113. Вікові, статеві, індивідуальні особливості тазу.

 114. Суглоби вільної нижньої кінцівки.

 115. Кульшовий суглоб.

 116. Колінний суглоб.

 117. Сполучення кісток гомілки.

 118. Гомілковостопний суглоб.

 119. Суглоби стопи.

 120. Склепіння стопи.

 121. Рентгенанатомія сполучень кісток.

^ 5.4. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж вивчення теми, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач засвідчує їх своїм підписом.

Тема наступного заняття: „Міологія. Анатомічна будова скелетного м’язу. М’язи та фасції спини”.


^ 6. Матеріали методичного забезпечення заняття

6.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

6.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: орієнтовні карти для формування практичних умінь і навичок, навчальні задачі.

6.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, завдання, тести.

6.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: орієнтовні карти для організації самостійної роботи студентів із навчальною літературою.


^ 7. Рекомендована література:

7.1. Основна.

1. Сапин М.Р. Анатомия человека. - М.: Медицина, 2000. - Т. 1,2.

2. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. -М.: Медицина, 2002.

3. Тонков В.Н. Учебник анатомии человека. - М., 1963.

4. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. - М., Медицина, 1996.-Т. 1-4.

7.2. Додаткова:

1. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Ковешниюва. - К.: Здоров'я, 2001. - 328 с.

2. Заклюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. -К.: Здоров'я, 1993.

3. Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наукова думка, 1972.

4. Бобрик И.И., Милько В.И., Круцяк В.Н., Синицкая А.Н., Топчий Т.В. Учебное пособие по рентгенанатомии. - К. - Черновцы, 1989.

5. Матешук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. - Львів, 1997.


Методичну розробку склав доц. Цигикало О.В.


Рецензія позитивна доц. Слободян О.М.

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи