“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 140.43 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата30.06.2012
Розмір140.43 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

“____” ____________2007 р. (Протокол № __)

Завідувач кафедри

професор_________________Ю.Т.Ахтемійчук


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


М’язи і фасції грудей і живота. Діафрагма. Пахвинний канал.


Навчальна дисципліна: анатомія людини

Курс: 1

Факультет: стоматологічний

Спеціальність: стоматологія

кількість годин: 2


Методичну розробку склав:

доц. Цигикало О.В.


Чернівці, 2007

^ 1. Науково-методичне обґрунтування теми:

До вивчення анатомії людини на стоматологічному факультеті так як, і на інших факультетах медичного профілю, необхідно підходити комплексно. Лише в такому разі відбувається формування уявлення про організм людини, як цілісну систему. Тема заняття присвячена будові м’язів і фасцій грудей і живота, діафрагмі, пахвинному каналу. Вивчення цієї теми, як і інших необхідні для розуміння взаємозв'язків, взаємодії складових опорно-рухового апарату. Знання з міології можуть бути використані при вивченні нормальної та патологічної фізіології, хірургії, топографічної анатомії і оперативної хірургії, ортопедії, травматології.

^ 2. Навчальна мета:

студент повинен:

знати: українську та латинську термінологію стосовно всіх складових м’язів та фасцій; будову м’яза; класифікацію м’язів (за будовою та розвитком).

вміти: на анатомічних препаратах показувати: фасцію, сухожилок, черевце м’яза та інші анатомічні утвори.

опановувати практичні навички: препарування м’язів та фасцій тіла людини.

^ 3. Виховна мета.

 • розвинути уявлення про вплив вітчизняної анатомічної школи на розвиток анатомії, вирішення проблем удосконалення та винаходів методик анатомічних досліджень;

 • розвинути почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій;

 • розвинути уявлення про необхідність досконалого вивчення матеріалу для покращення подальшого сприймання матеріалу;

 • розвинути уявлення про правові та морально-етичні норми проведення учбових заходів на дослідному матеріалі.


^ 4. Міжпредметна інтеграція (базовий рівень підготовки).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. БіологіяПитання філогенезу органів та систем. Онто­генетичний розвиток людини. Дані з анатомії та фізіології людського організму. Взаємовід­ношення організму людини із зовнішнім се­ре­довищем, та вплив останнього на анатоміч­ну будову на різних етапах розвитку людини.

2. Фізика

Властивості твердих тіл. Закони механіки.

3. ХіміяЕлектричні явища в тканинах.

Питання органічної та неорганічної хімії, щодо властивостей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.

4. Латинська моваКорені і закінчення латинських термінів. Застосувати знання побудови і написання латинських термінів.

5. Гістологія

Гістологічна будова структур.

6. Фізіологія

Фізіологічні процеси обміну речовин в кістці.


^ 5. План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни.

п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

^ Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення: (контролю, наочності, інструктивні)

Розподіл часу (у хвилинах)

1

Підготовчий етап:

 • організаційні заходи;
 • постановка навчальних цілей;
 • створення позитивної пізнавальної мотивації;контроль вихідного рівня теоретичної і практичної підготовки:

1. українська та латинська термінологія, що стосується всіх м’язів та фасцій;

2. будова м’яза;

3. класифікація м’язів грудей і живота діафрагми, пахвинного каналу;

4. м’язи грудей і живота діафрагми, стінки пахвинного кана­лу;

5. фасції грудей і живота діафрагми.ІІ


ІІ

ІІ


ІІ


ІІ
Індивідуальне усне опитування та рішення типових задач, тестовий контроль ІІ рівня.Перевірка присутності


Див. п. 2 "Навчальні цілі"


Див п. 1 "Актуальність теми"


Таблиці, малюнки, структурно-логічні схеми, муляжі, слайди, препарати, вологі препарати, наглядне приладдя відеозаписи, тести та задачі ІІ рівня.


1-3 хв.


20-50%2

 1. Основний етап:

1. на анатомічному препараті показати м’язи та фасції грудей і живота, діафрагму;

2. на анатомічному препараті показати пахвинний канал та його стінки;

3. відповісти письмово на тестові контрольні питання.


ІІІ


ІІІ


Письмове тестування

муляжі, препарати, вологі препарати, тести та задачі ІІІ рівня

60-90%

3

^ Заключний етап:

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок;


Підведення підсумків заняття;


Домашнє завдання


ІІІ

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів препарування. Вирішення ситуаційних задач, тестів ІІІ рівня.


тести ІІІ рівня.


Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

10-20%


^ 5.1. Підготовчий етап. Розібратися в усіх складних патологічних процесах в організмі хворої людини можливо лише за умови досконалого знання її нормальної анатомії. Анатомія людини лежить в основі медичної науки.

Проведення стандартизованого контролю початкового рівня підготовки студентів.


^ 5.2. Основний етап (зміст теми)

 1. Повторюють на скелеті і окремих кістках кісткові утворення, на яких фіксовані м'язи грудної клітки.

 2. Демонструють ділянки грудей, їх межі, напрямок шкірних розрізів при препаруванні м'язів.

 3. Звертають увагу на розподіл м'язів грудей на групи: поверхневі, зв'язані з верхньою кінцівкою і власні м'язи.

 4. На скелеті демонструють місця початку і прикріплення м'язів грудей, звертають увагу на пошарове їх розміщення та функцію.

 5. Демонструють власні м'язи грудей, ділянки розміщення внутрішніх і зовнішніх міжреберних, підреберних м'язів та поперечного м'яза грудної клітки.

 6. Звертають увагу на особливості розвитку поверхневих та власних м'язів грудної клітки.

 7. Демонструють фасції грудей.

 8. Перед поясненням будови діафрагми на скелеті повторюють, чим обмежений нижній отвір грудної клітки.

 9. На скелеті, трупі демонструють положення, м'язову частину і сухожильний центр діафрагми, поділ діафрагмального м'яза на грудну, реберні і поперекову частини, початок кожної з них.

 10. На трупі демонструють розташування отворів діафрагми, називають чим вони обмежені.

 11. Вказують на пошарову будову діафрагми, називають кожний з п'яти шарів, демонструють слабкі місця діафрагми, їх границі, значення.

 12. Демонструють основні рельєфні структури живота, його границі, відділи та області.

 13. Класифікують м'язи живота на м'язи задньої, передньої та бічних стінок.

 14. На трупі, скелеті демонструють місця початку та прикріплення зовнішнього косого м'яза живота, напрям його волокон, апоневроз, пахвинну зв'язку, присередню та бічну ніжки останньої.

 15. Демонструють розміщення, місця початку та прикріплення, напрям волокон внутрішнього та поперечного м'язів живота, топографію їх апоневрозів.

 16. Демонструють прямі та пірамідальні м'язи, їх початок, прикріплення, сухожилкові перемички прямих м'язів.

 17. Демонструють розміщення, місця початку та прикріплення квадратного м'язу попереку.

 18. Звертають увагу на розвиток м'язів живота, їх функцію, роль в утворенні черевного пресу, деталі топографічних взаємовідносин, вказують та демонструють слабкі місця черевних стінок.

 19. Демонструють фасцію живота, поперечну фасцію, вказують на особливості їх топографії.

 20. Демонструють піхву прямого м'яза і білу лінію живота.

 21. Вказують на особливості передньої і задньої стінок піхви прямого м'яза живота. Звертають увагу на різницю в їх будові вище і нижче дугоподібної лінії.

 22. Демонструють стінки пахвинного каналу, вказують чим вони утворені.

 23. На трупі демонструють розташування поверхневого і глибокого пахвинних кілець та структури, що їх утворюють, вміст пахвинного каналу у людей різної статі.

 24. Звертають увагу на слабкі місця передньої стінки живота.

 25. Демонструють зв'язки, складки і ямки на внутрішній поверхні передньої стінки живота, їх відношення до кілець пахвинного каналу.


Контрольні питання до теми заняття:

 1. Які границі області грудей?

 2. Як класифікують м'язи грудей за їх походженням?

 3. Перерахуйте м'язи грудей, які зв'язані з верхніми кінцівками.

 4. Назвіть трункопетальні і трункофугальні м'язи.

 5. Перерахуйте власні м'язи грудей. Поясніть, чому їх називають аутохтонними?

 6. Яка функція кожного з м'язів грудей? Які м'язи відносяться до синергістів і антагоністів?

 7. Які фасції розрізняють в області грудей, їх топографія, відношення до поверхневих і глибоких м'язів.

 8. Чим обмежений верхній отвір грудної клітки?

 9. Чим обмежений нижній отвір грудної клітки?

 10. Які відділи розрізняють в діафрагмі, їх взаємовідносини?

 11. З яких частин складається діафрагмальний м'яз? Назвіть місця початку і прикріплення, напрям м'язевих пучків, відношення до сухожильного центру.

 12. Чим обмежені отвори і щілини діафрагми, які структури крізь них проходять?

 13. Скільки фасцій розрізняють в області діафрагми, їх топографія?

 14. Відношення серозних оболонок до діафрагми?

 15. Перерахуйте шари, які утворюють діафрагму.

 16. Які слабкі місця розрізняють в діафрагмі? Чому вони так називаються, їх практичне значення?

 17. Функції діафрагми, роль її в акті дихання.

 18. Які статеві і вікові особливості висоти стояння купола діафрагми?

 19. Визначте границі, відділи і області живота.

 20. Якими за розвитком є м'язи живота?

 21. На які групи поділяють м'язи живота?

 22. Назвіть передні м'язи, назвіть місця початку і прикріплення, особливості ходу м'язових пучків, формування сухожильних перемичок.

 23. Перерахуйте бокові м'язи, назвіть точки початку і прикріплення, особливості ходу м'язових пучків, рівень утворення апоневрозів.

 24. За рахунок чого утворюється пахвинна зв'язка?

 25. Де вона починається і куди прикріплюється, назвіть особливості її топографії?

 26. Куди прикріплюється присередня та бічна ніжки пахвинної зв'язки?

 27. Які функції виконують м'язи живота?

 28. Чому їх називають м'язами черевного пресу?

 29. Які м'язи являються їх антагоністами?

 30. Скільки фасцій розрізняють в області живота?

 31. Назвіть особливості ходу кожної з них, відношення до м язів, формування зв'язок.

 32. Що таке поперечна фасція живота?

 33. Який м'яз утворює задню стінку живота, яка його топографія і функція?

 34. Назвіть слабкі місця черевних стінок.

 35. За рахунок чого і як утворена піхва прямого м'язу живота?

 36. Апоневрози яких м'язів утворюють передню і задню стінки піхви прямого м'язу живота?

 37. Яка різниця будови стінок піхви прямого м'язу живота вище і нижче дугоподібної лінії?

 38. Чим утворена біла лінія живота?

 39. Які відмінності в будові верхнього і нижнього відділів білої лінії?

 40. Яке практичне значення білої лінії живота?

 41. Де розміщене і чим обмежене поверхневе кільце пахвинного каналу?

 42. Що утворює передню, задню, нижню і верхню стінки пахвинного каналу?

 43. З чим пов'язане формування пахвинного каналу?

 44. Де розміщене і чим обмежене глибоке кільце пахвинного каналу?

 45. Хід і довжина пахвинного каналу?

 46. Що являється вмістом пахвинного каналу у чоловіків і жінок?

 47. Що являється вмістом пахвинного каналу у грижоносіїв?

 48. Назвіть зв'язки, складки і ямки на внутрішній поверхні передньої черевної стінки.

 49. Відношення ямок до кілець пахвинного каналу?

 50. Які розрізняють слабкі місця стінок живота, яке їх практичне значення?Контроль рівня засвоєння теоретичного матеріалу та практичних навичок щодо анатомії кісток та сполучення кісток тіла людини.

^ 5.3. Контрольні питання:

 1. Назвіть групи м’язів живота.

 2. Покажіть і назвіть бічні м’язи живота, їх початок, прикріплення, функція.

 3. Покажіть і назвіть передні м’язи живота, їх початок, прикріплення, особливості будови, функція.

 4. Покажіть і назвіть задні м’язи живота: їх початок, прикріплення, функція.

 5. Назвіть фасції живота, покажіть місця їх прикріплення.

 6. Особливості ходу апоневрозів м’язів живота.

 7. Назвіть і покажіть ділянки передньої черевної стінки, їх межі.

 8. Що таке біла лінія живота, її значення при лапаротомії?

 9. Назвіть слабкі місця на передній черевній стінці.

 10. Чим утворені стінки піхви прямого м’яза живота вище пупка?

 11. Чим утворені стінки піхви прямого м’яза живота нижче пупка?

 12. Що таке дугоподібна і півмісяцева лінії?

 13. Будова діафрагми, сухожилків центр, прикріплення.

 14. Ніжки діафрагми, отвори.

 15. Які анатомічні структури проходять через діафрагму?

 16. Поясніть утворення пахвинного каналу, його вміст.

 17. Назвіть і покажіть стінки пахвинного каналу.

 18. Назвіть і покажіть глибоке і поверхневе пахвинні кільця, чим вони обмежені.

 19. Назвіть і покажіть ямки та складки на задній поверхні передньої черевної стінки.

 20. Поясніть, коли утворюється пряма і коса пахвинні грижі.


^ 5.4. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж вивчення теми, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач засвідчує їх своїм підписом.

Тема наступного заняття: “М’язи голови. Мімічні м’язи, особливості розвитку, будова та фасції”.


^ 6. Матеріали методичного забезпечення заняття

6.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

6.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: орієнтовні карти для формування практичних умінь і навичок, навчальні задачі.

6.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, завдання, тести.

1. У хворого з міопатією (спадкове захворювання, що характеризується атрофією мязів) дуже тонка талія - “осина талія”. Які м’язи передньобокової стінки живота поражаються, а структура яких збережена?

Відповідь: атрофуються прямі та косі м’язи живота і зберігаються поперечні.

2. Апоневроз цього м’яза живота вище пупка бере участь в утворенні задньої стінки піхви прямого м’яза живота, нижче пупка - передньої стінки, по серединній лінії - білої лінії живота. Про який м’яз іде мова?

Відповідь: поперчний м’яз живота.

3. Який анатомічний утвір можна пошкодити під час оперативного втручання з приводу пахвинної кили у чоловіків?

Відповідь: сім’яний канатик.


4. Між фіброзними волокнами білої лінії живота є щілини та заглиблення, які можуть бути анатомічною передумовою в утворенні гриж білої лінії живота. За локалізацією вони можуть бути над- та підпупковими. Поясніть, чому кили першої локалізації зустрічаються значно частіше, ніж другої.

Відповідь: вище пупка краї прямих м’язів живота знаходяться на більшій відстані один від одного, біла лінія ширша (до 2,5 см), а від рівня пупка у напрямку лобкового симфізу біла ліня помітно звужується (до 2 мм), А товщина її в сагітальній площині зростає.


5. При запаленні атипово розміщеного апендикса у хворого з’являється болючість при пальпації в ділянці трикутника ПТІ. Вкажіть, якими орієнтирами Ви будете користуватися для визначення цього симптому.

Відповідь: латеральний край широкого м’язу спини, задній край зовнішнього косого м’яза живота, гребінь клубової кістки.

6. Під час операції з приводу стегнової грижі було зачеплено бічну стін­ку внутрішнього стегнового кільця. Який анатомічний утвір зазнав пошкодження?

A. Пахвинна зв'язка.

B. Стегнова артерія.

C. Стегнова вена.

D. Затокова зв'язка.

E. Гребінна зв'язка.


6.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: орієнтовні карти для організації самостійної роботи студентів із навчальною літературою.


^ 7. Рекомендована література:

7.1. Основна.

1. Сапин М.Р. Анатомия человека. - М.: Медицина, 2000. - Т. 1,2.

2. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. -М.: Медицина, 2002.

3. Тонков В.Н. Учебник анатомии человека. - М., 1963.

4. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. - М., Медицина, 1996.-Т. 1-4.

7.2. Додаткова:

1. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Ковешниюва. - К.: Здоров'я, 2001. - 328 с.

2. Заклюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. -К.: Здоров'я, 1993.

3. Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наукова думка, 1972.

4. Бобрик И.И., Милько В.И., Круцяк В.Н., Синицкая А.Н., Топчий Т.В. Учебное пособие по рентгенанатомии. - К. - Черновцы, 1989.

5. Матешук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. - Львів, 1997.


Методичну розробку склав доц. Цигикало О.В.


Рецензія позитивна доц. Слободян О.М.

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи