“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 105.13 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата30.06.2012
Розмір105.13 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

“____” ____________2007 р. (Протокол № __)

Завідувач кафедри

професор_________________Ю.Т.Ахтемійчук


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


М’язи кисті, топографія і фасції верхньої кінцівки.


Навчальна дисципліна: анатомія людини

Курс: 1

Факультет: стоматологічний

Спеціальність: стоматологія

кількість годин: 2


Методичну розробку склав:

доц. Цигикало О.В.


Чернівці, 2007

^ 1. Науково-методичне обґрунтування теми:

До вивчення анатомії людини на стоматологічному факультеті так як, і на інших факультетах медичного профілю, необхідно підходити комплексно. Лише в такому разі відбувається формування уявлення про організм людини, як цілісну систему. Тема заняття присвячена будові м’язів і фасцій верхньої кінцівки і кисті. Вивчення цієї теми, як і інших, необхідні для розуміння взаємозв'язків, взаємодії м’язів, які забезпечують фізіологічну функцію верхньої кінцівки. Знання з міології шиї можуть бути використані при вивченні нормальної та патологічної фізіології, неврології, хірургії, топографіч­ної анатомії і оперативної хірургії, ортопедії, травматології.

^ 2. Навчальна мета:

студент повинен:

знати: українську та латинську термінологію стосовно всіх складових м’язів та фасцій; будову м’яза; класифікацію м’язів (за будовою та розвитком).

вміти: на анатомічних препаратах показувати: фасцію, сухожилок, черевце м’яза та інші анатомічні утвори.

опановувати практичні навички: препарування м’язів та фасцій тіла людини.

^ 3. Виховна мета.

 • розвинути уявлення про вплив вітчизняної анатомічної школи на розвиток анатомії, вирішення проблем удосконалення та винаходів методик анатомічних досліджень;

 • розвинути почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій;

 • розвинути уявлення про необхідність досконалого вивчення матеріалу для покращення подальшого сприймання матеріалу;

 • розвинути уявлення про правові та морально-етичні норми проведення учбових заходів на дослідному матеріалі.


^ 4. Міжпредметна інтеграція (базовий рівень підготовки).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. БіологіяПитання філогенезу органів та систем. Онто­генетичний розвиток людини. Дані з анатомії та фізіології людського організму. Взаємовід­ношення організму людини із зовнішнім се­ре­довищем, та вплив останнього на анатоміч­ну будову на різних етапах розвитку людини.

2. Фізика

Властивості твердих тіл. Закони механіки.

3. ХіміяЕлектричні явища в тканинах.

Питання органічної та неорганічної хімії, щодо властивостей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.

4. Латинська моваКорені і закінчення латинських термінів. Застосувати знання побудови і написання латинських термінів.

5. Гістологія

Гістологічна будова структур.

6. Фізіологія

Фізіологічні процеси обміну речовин в кістці.


^ 5. План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни.

п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

^ Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення: (контролю, наочності, інструктивні)

Розподіл часу (у хвилинах)

1

Підготовчий етап:

 • організаційні заходи;
 • постановка навчальних цілей;
 • створення позитивної пізнавальної мотивації;контроль вихідного рівня теоретичної і практичної підготовки:

1. українська та латинська термінологія, що стосується всіх м’язів та фасцій;

2. будова м’яза;

3. класифікація м’язів кисті та фасцій верхньої кінцівки;

4. фасції верхньої кінцівки і кисті.
ІІ


ІІ

ІІ


ІІ
Індивідуальне усне опитування та рішення типових задач, тестовий контроль ІІ рівня.Перевірка присутності


Див. п. 2 "Навчальні цілі"


Див п. 1 "Актуальність теми"


Таблиці, малюнки, структурно-логічні схеми, муляжі, слайди, препарати, вологі препарати, наглядне приладдя відеозаписи, тести та задачі ІІ рівня.

1-3 хв.


20-50%2

 1. Основний етап:

1. на анатомічному препараті показати м’язи кисті та фасції верхньої кінцівки;

2. на анатомічному препараті показати різні види м’язів;

3. відповісти письмово на тестові контрольні питання.


ІІІ


ІІІ


ІІІ


Письмове тестування

муляжі, препарати, вологі препарати, тести та задачі ІІІ рівня

60-90%

3

^ Заключний етап:

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок;


Підведення підсумків заняття;


Домашнє завданняІІІ

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів препарування. Вирішення ситуаційних задач, тестів ІІІ рівня.


тести ІІІ рівня.


Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

10-20%


^ 5.1. Підготовчий етап. Розібратися в усіх складних патологічних процесах в організмі хворої людини можливо лише за умови досконалого знання її нормальної анатомії. Анатомія людини лежить в основі медичної науки.

Проведення стандартизованого контролю початкового рівня підготовки студентів.


^ 5.2. Основний етап (зміст теми)

 1. Демонструють і називають групи м'язів верхньої кінцівки, вказують на їх розвиток, функцію та особливості в зв'язку з трудовою діяльністю.

 2. На трупі і скелеті демонструють розташування, місця початку і прикріплення м'язів плечового поясу, на живому показують їх функцію.

 3. На трупі і скелеті демонструють розташування, місця початку і прикріплення м'язів плеча. Поділяють м'язи плеча на дві групи — передню і задню, вказують на їх функцію.

 4. На трупі демонструють стінки пахвової порожнини, нижній і верхній її отвори. Звертають увагу на трьох- і чотирьохсторонній отвори задньої стінки і на трикутники, вказують, чим вони обмежені.

 5. Демонструють фасції плечового поясу і плеча, міжм'язові перегородки, кістково-м'язові футляри м'язів.

 6. Демонструють канал променевого нерва, присередню та бічну двохголові борозни плеча.

 7. Класифікація м’язів передпліччя.

 8. Поверхневі м’язи передньої групи м’язів передпліччя: початок, прикріплення, функція.

 9. Глибокі м’язи передньої групи м’язів передпліччя: початок, прикріплення, функція.

 10. Променева група м’язів передпліччя: шари, початок, прикріплення, функція.

 11. Ліктьова група м’язів передпліччя: шари, початок, прикріплення, функція.

 12. Класифікація м’язів кисті і роль праці в їх спеціалізації та диференціації.

 13. М’язи підвищення 1 пальця: розташування, назва, функція.

 14. М’язи підвищення V пальця: розташування, назва, функція.

 15. М’язи долонної впадини: розташування, назва, функція.


Контрольні питання до теми заняття:


Контроль рівня засвоєння теоретичного матеріалу та практичних навичок щодо анатомії м’язів кисті та фасцій верхньої кінцівки.

^ 5.3. Контрольні питання:

 1. З якої частини і яких міотомів розвиваються м'язи верхньої кінцівки?

 2. Які з топографічної точки зору розрізняють м'язи верхньої кінцівки?

 3. Як верхня кінцівка з'єднується з тулубом?

 4. Які м'язи фіксують верхню кінцівку до тулубу?

 5. Які з них трункофугальні, а які — трункопетальні?

 6. Які м'язи розміщуються на спинній поверхні лопатки, їх початок і прикріплення, особливості ходу м'язевих пучків, відношення до плечового суглобу.

 7. Який м'яз розташований на реберній поверхні лопатки, початок, прикріплення, функція, відношення до плечового суглоба?

 8. Які м'язи укріплюють плечовий суглоб?

 9. Які рухи плечового поясу можливі, перерахуйте м'язи, які обумовлюють ці рухи?

 10. На які групи розподіляються м'язи плеча, чим вони відділені?

 11. Які м'язи відносяться до передньої групи м'язів плеча, точки початку і прикріплення, відношення до плечового і ліктьового суглобів?

 12. Що таке фасція Пирогова? За рахунок чого вона утворюється, яке має значення?

 13. Які м'язи відносяться до задньої групи м'язів плеча?

 14. Точки початку і прикріплення, відношення до плечового і ліктьового суглобів.

 15. Які рухи в плечовому суглобі можливі? Перерахуйте м'язи, які здійснюють ці рухи. Назвіть пару антагоністів.

 16. Які рухи можливі в ліктьовому суглобі, перерахуйте м'язи, які здійснюють ці рухи? Назвіть пари антагоністів.

 17. Які фасції в області плечового поясу і плеча розрізняють, їх відношення до м'язів і формування міжм'язових перегородок, кістково-фасціальних футлярів.

 18. Що таке пахвова ямка? Що таке пахвова порожнина?

 19. Які стінки має пахвова порожнина, назвіть м'язи, які їх утворюють?

 20. Що знаходиться в пахвовій порожнині і з чим вона сполучається?

 21. Чим обмежені чотирьохсторонній і трьохсторонній отвори?

 22. Які канали, борозни знаходяться в області плеча?


^ 5.4. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж вивчення теми, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач засвідчує їх своїм підписом.

Тема наступного заняття: “М’язи таза, стегна та гомілки”.


^ 6. Матеріали методичного забезпечення заняття

6.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

6.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: орієнтовні карти для формування практичних умінь і навичок, навчальні задачі.

6.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, завдання, тести.

1. Хворий не може відвести кисть, згинальні і розгинальні рухи в променево-зап’ястковому суглобі дещо порушені. Назвіть уражені м’язи.

Відповідь: променевий згинач зап’ястка, довгий і короткий променеві розгиначі зап’ястка.


2. Хворий не може згинати середні фаланги ІІ -V пальців кисті при збереженні згинання дистальних фаланг. Ураження якого м’яза має місце?

Відповідь: уражений поверхневий згинач пальців.


3. Потерпілому нанесена глибока різана рана в ділянці латерального надвиростка плечової кістки. Сухожилки яких м’язів можуть постраждати при даній травмі?

Відповідь: ліктьового і плечопроменевого м’язів.


4. При ураженні променевого нерва спостерігається типова картина повислої кисті: хворий не може розігнути руку в променево-зап’ястковому суглобі, пальці в проксимальних фалангах, відвести великий палець, а також не може супінувати кисть та передпліччя. Назвіть м’язи, активна функція яких відсутня.
Відповідь: задня група м’язів передпліччя (довгий і короткий променеві розгиначі зап’ястка, розгинач пальців і розгинач мізинця, довгий відвідний м’яз великого пальця та м’яз-відвертач).


6.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: орієнтовні карти для організації самостійної роботи студентів із навчальною літературою.


^ 7. Рекомендована література:

7.1. Основна.

1. Сапин М.Р. Анатомия человека. - М.: Медицина, 2000. - Т. 1,2.

2. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. -М.: Медицина, 2002.

3. Тонков В.Н. Учебник анатомии человека. - М., 1963.

4. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. - М., Медицина, 1996.-Т. 1-4.

7.2. Додаткова:

1. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Ковешниюва. - К.: Здоров'я, 2001. - 328 с.

2. Заклюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. -К.: Здоров'я, 1993.

3. Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наукова думка, 1972.

4. Бобрик И.И., Милько В.И., Круцяк В.Н., Синицкая А.Н., Топчий Т.В. Учебное пособие по рентгенанатомии. - К. - Черновцы, 1989.

5. Матешук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. - Львів, 1997.


Методичну розробку склав доц. Цигикало О.В.


Рецензія позитивна доц. Слободян О.М.

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи