“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 119.96 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата30.06.2012
Розмір119.96 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

“____” ____________2007 р. (Протокол № __)

Завідувач кафедри

професор_________________Ю.Т.Ахтемійчук


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


М’язи таза, стегна та гомілки


Навчальна дисципліна: анатомія людини

Курс: 1

Факультет: стоматологічний

Спеціальність: стоматологія

кількість годин: 2


Методичну розробку склав:

доц. Цигикало О.В.


Чернівці, 2007

^ 1. Науково-методичне обґрунтування теми:

До вивчення анатомії людини на стоматологічному факультеті так як, і на інших факультетах медичного профілю, необхідно підходити комплексно. Лише в такому разі відбувається формування уявлення про організм людини, як цілісну систему. Тема заняття присвячена будові м’язів і фасцій таза та нижньої кінцівки. Вивчення цієї теми, як і інших, необхідні для розуміння взаємозв'язків, взаємодії м’язів, які забезпечують фізіоло­гічну функцію нижньої кінцівки. Знання з міології шиї можуть бути використані при вивченні нормальної та патологічної фізіології, неврології, хірургії, топографіч­ної анатомії і оперативної хірургії, ортопедії, травматології.

^ 2. Навчальна мета:

студент повинен:

знати: українську та латинську термінологію стосовно всіх складових м’язів та фасцій; будову м’яза; класифікацію м’язів (за будовою та розвитком).

вміти: на анатомічних препаратах показувати: фасцію, сухожилок, черевце м’яза та інші анатомічні утвори.

опановувати практичні навички: препарування м’язів та фасцій тіла людини.

^ 3. Виховна мета.

 • розвинути уявлення про вплив вітчизняної анатомічної школи на розвиток анатомії, вирішення проблем удосконалення та винаходів методик анатомічних досліджень;

 • розвинути почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій;

 • розвинути уявлення про необхідність досконалого вивчення матеріалу для покращення подальшого сприймання матеріалу;

 • розвинути уявлення про правові та морально-етичні норми проведення учбових заходів на дослідному матеріалі.


^ 4. Міжпредметна інтеграція (базовий рівень підготовки).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. БіологіяПитання філогенезу органів та систем. Онто­генетичний розвиток людини. Дані з анатомії та фізіології людського організму. Взаємовід­ношення організму людини із зовнішнім се­ре­довищем, та вплив останнього на анатоміч­ну будову на різних етапах розвитку людини.

2. Фізика

Властивості твердих тіл. Закони механіки.

3. ХіміяЕлектричні явища в тканинах.

Питання органічної та неорганічної хімії, щодо властивостей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.

4. Латинська моваКорені і закінчення латинських термінів. Застосувати знання побудови і написання латинських термінів.

5. Гістологія

Гістологічна будова структур.

6. Фізіологія

Фізіологічні процеси обміну речовин в кістці.


^ 5. План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни.

п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

^ Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення: (контролю, наочності, інструктивні)

Розподіл часу (у хвилинах)

1

Підготовчий етап:

 • організаційні заходи;
 • постановка навчальних цілей;
 • створення позитивної пізнавальної мотивації;контроль вихідного рівня теоретичної і практичної підготовки:

1. українська та латинська термінологія, що стосується всіх м’язів та фасцій;

2. будова м’яза;

3. класифікація м’язів та фасцій тазу;

4. фасції та м’язи нижньої кінцівки.
ІІ


ІІ

ІІ


ІІ
Індивідуальне усне опитування та рішення типових задач, тестовий контроль ІІ рівня.Перевірка присутності


Див. п. 2 "Навчальні цілі"


Див п. 1 "Актуальність теми"


Таблиці, малюнки, структурно-логічні схеми, муляжі, слайди, препарати, вологі препарати, наглядне приладдя відеозаписи, тести та задачі ІІ рівня.

1-3 хв.


20-50%2

 1. Основний етап:

1. на анатомічному препараті показати м’язи та фасції таза та нижньої кінцівки;

2. на анатомічному препараті показати різні види м’язів;

3. відповісти письмово на тестові контрольні питання.


ІІІ


ІІІ


ІІІ


Письмове тестування

муляжі, препарати, вологі препарати, тести та задачі ІІІ рівня

60-90%

3

^ Заключний етап:

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок;


Підведення підсумків заняття;


Домашнє завдання


ІІІ

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів препарування. Вирішення ситуаційних задач, тестів ІІІ рівня.


тести ІІІ рівня.


Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

10-20%


^ 5.1. Підготовчий етап. Розібратися в усіх складних патологічних процесах в організмі хворої людини можливо лише за умови досконалого знання її нормальної анатомії. Анатомія людини лежить в основі медичної науки.

Проведення стандартизованого контролю початкового рівня підготовки студентів.

^ 5.2. Основний етап (зміст теми)

 1. На препараті тазу зі зв'язками демонструють утворення великого і малого сідничних отворів, судинну і м'язову лакуни.

 2. Демонструють розподіл м'язів тазу на внутрішні і зовнішні.

 3. На трупі демонструють початок і хід малого і великого поперекових і клубового м'язів, звернувши особливу увагу на утворення клубовопоперекового м'яза, місця його виходу з тазу, прикріплення і функцію.

 4. На трупі, препаратах, таблицях демонструють розміщення м'язів гомілки, їх поділ на передню, задню та бічну групи.

 5. При вивченні передньої групи м'язів демонструють передній великогомілковий м'яз, довгий розгинач пальців, довгий розгинач великого пальця, звертаючи увагу на початок цих м'язів, місця їх прикріплення, функцію.

 6. Вивчаючи бічну групу м'язів, демонструють довгий та короткий малогомілковий м'язи, вказуючи на їх початок, прикріплення та функцію.

 7. Демонструють поділ задньої групи м'язів на поверхневі та глибокі, вказують на початок, прикріплення та функцію кожного з м'язів.

 8. Зіставляють функцію всіх трьох груп м'язів, встановлюють м'язи-синергісти та антагоністи.

 9. На препаратах і таблицях демонструють фасцію гомілки, її топографію, прикріплення, міжм'язові перегородки, кістково-фасціальні футляри, удержувачі м'язів-розгиначів, згиначів та малогомілкових м'язів.

 10. Демонструють підколінну ямку, вказують на її границі, зміст.

 11. Демонструють гомілково-підколінний, верхній та нижній м'язово-малогомілкові канали, їх стінки, вказують на їх значення.

 12. На скелеті, препаратах, муляжах і таблицях демонструють м'язи стопи, поділяючи їх на тильні та підошовні.

 13. На тильній поверхні стопи демонструють короткий розгинач пальців і короткий розгинач великого пальця, їх початок, місця прикріплення, а також тильні міжкісткові м'язи.

 14. На підошовній поверхні стопи виділяють три групи м'язів: присередню (м'язи великого пальця), бічну (м'язи мізинця) і середню, вказують на особливості їх будови в зв'язку з опорною функцією стопи.

 15. Демонструють початок, хід і місце прикріплення кожного м'язу (по групах), називаючи їх функції.

 16. Показують фасції стопи, звертаючи особливу увагу на підошовний апоневроз.

 17. На трупі і таблицях демонструють синовіальні піхви сухожилків м'язів, їх будову і топографію, підкреслюють практичне значення синовіальних піхов.


Контрольні питання до теми заняття:


Контроль рівня засвоєння теоретичного матеріалу та практичних навичок щодо анатомії м’язів та фасцій таза та нижньої кінцівки.

^ 5.3. Контрольні питання:

 1. Як з топографічної точки зору розділені м’язи нижньої кінцівки?

 2. На які групи поділяються м’язи тазу?

 3. Які м’язи становлять внутрішню групу, їх точки початку, прикріп­лення, функція.

 4. Які м’язи становлять зовнішню групу, їх пошарове розміщення, точки початку, прикріплення, функція.

 5. На які групи розділяють м’язи стегна? 6. Які м’язи належать до передньої групи, їх початок, прикріплення, функція.

 6. Які м’язи належать до медіальної групи, місце їх початку, прикріплення, функція?

 7. Які м’язи належать до задньої групи, їх початок, прикріплення, функція?

 8. На які групи поділяються м’язи гомілки за функцією?

 9. Які групи м’язів (топографічно) є в ділянці гомілки?

 10. Які м’язи складають передню групу? Їх початок, прикріплення, функція?

 11. Які м’язи складають бічну групу? Їх початок, прикріплення, функція.

 12. Як розміщуються м’язи задньої групи гомілки?

 13. Які м’язи цієї групи належать до поверхневих? Місця їх початку, прикріплення, функція?

 14. Які м’язи належать до глибоких м’язів гомілки? Їх початок, прикріплення, функція.

 15. Як поділяються м’язи ступні?

 16. Які з них відносяться до тильних м’язів ступні. Місце початку, прикріплення, функція.

 17. На які групи поділяються підошвові м’язи ступні?

 18. Які м’язи входять до складу медіальної групи? Назвіть їх початок, прикріплення, функцію.

 19. Які м’язи входять до складу середньої групи? Назвіть їх початок, прикріплення, функцію.

 20. Які м’язи входять до складу латеральної групи. Назвіть їх початок, прикріплення, функцію?

 21. Чим відрізняються ці групи м’язів ступні від відповідних на кисті?

 22. Які м’язи здійснюють рух великого пальця?

 23. Які м’язи здійснюють рухи 2, 3, 4, 5 пальців, їх особливості?^ 5.4. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж вивчення теми, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач засвідчує їх своїм підписом.

Тема наступного заняття: “М’язи стопи. Топографія фасцій нижньої кінцівки”.


^ 6. Матеріали методичного забезпечення заняття

6.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

6.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: орієнтовні карти для формування практичних умінь і навичок, навчальні задачі.

6.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, завдання, тести.

1. Хворий не може відвести стегно назад і самостійно випрямити тулуб із зігнутого положення. Про ураження якого м’язу слід подумати?

Відповідь: ураження великого сідничного м’язу.


2. Підшкірний розрив сухожилка чотириголового м’яза стегна часто буває при падінні людини на спину: різко скорочується м’яз, намагаючись зберегти рівновагу. Вкажіть, які розлади рухів у нижній кінцівці вказують на дану патологію.
Відповідь: розгинання гомілки в колінному суглобі і згинання стегна в кульшовому суглобі.


3. Для діагностики парезів і паралічів у клініці визначають м’язову силу група м’язів та окремих м’язів за загальприйнятими методиками. На основі викладених прийомів назвіть м’яз (чи групу м’язів), функція яких досліджується.
а) пацієнт, лежачи на спині із зігнутим колінним суглобом під кутом 900 і п’яткою, що впирається в ліжко, згинає стегно; лікар в цей час опирається цьому рухові, натискаючи на нижню третину стегна спереду;

б) пацієнт, лежачи на спині, щіль притискає ноги одну до одної; лікар намагається розвести ноги;

в) пацієнту, лежачи на животі, з гомілкою на ліжку пропонують зігнути її, лікар перешкоджає цьому рукою, накладеною на середню третину гомілки.
Відповіді:
а) попереково-клубовий м’яз;

б) медіальна група м’язів стегна;

в) згиначі гомілки (двоголовий м’яз стегна, напівсухожильний, напівперетинчастий м’язи).


4. Для діагностики парезів і паралічів у клініці визначають м’язову силу група м’язів та окремих м’язів за загальприйнятими методиками. На основі викладених прийомів назвіть м’яз (чи групу м’язів), функція яких досліджується.
а) пацієнт сидить на стільці з опущеною ногою і йому пропонують виконати тильне згинання і супінацію ступні (підошовну сторону ступні повернути досередини). Лікар перешкоджає цьому рухові рукою, покладеною на передньовнутрішній бік ступні;

б) пацієнт на колінах із опущеними за край стільця ступнями. Лікар перешкоджає виконанню підошовного згинання ступні.

Відповіді:
а) передній великогомілковий м’яз;

б) триголовий м’яз гомілки.


5. Хворий звернувся із скаргами на зміну ходи: не може піднятися на пальці і під час ходьби постійно наступає на п’ятку. При клінічному обстеженні виявлено, що хворий не може виконати згинання тупні і пальців, котрі знаходяться в стані екстензії (розгинання) - так звана п’яткова ступня. Функція яких м’язів втрачена?

Відповідь: триголовий м’яз литки, який згинає ступню, довгий і короткий згиначі пальців, довгий і короткий згиначі великого пальця.


6. У нетренованих людей, частіше у військових після тривалих маршевих переходів бувають переломи ”від втоми” плесневих кісток - хвороба Дойчлендера. Недостатність функції яких м’язів має місце?

Відповідь: недостатність підошовних м’язів, які укріплюють склепіння ступні. Слабкість цих м’язів є також причиною плоскої ступні.

6.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів: орієнтовні карти для організації самостійної роботи студентів із навчальною літературою.

^ 7. Рекомендована література:

7.1. Основна.

1. Сапин М.Р. Анатомия человека. - М.: Медицина, 2000. - Т. 1,2.

2. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. -М.: Медицина, 2002.

3. Тонков В.Н. Учебник анатомии человека. - М., 1963.

4. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. - М., Медицина, 1996.-Т. 1-4.

7.2. Додаткова:

1. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Ковешниюва. - К.: Здоров'я, 2001. - 328 с.

2. Заклюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. -К.: Здоров'я, 1993.

3. Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наукова думка, 1972.

4. Бобрик И.И., Милько В.И., Круцяк В.Н., Синицкая А.Н., Топчий Т.В. Учебное пособие по рентгенанатомии. - К. - Черновцы, 1989.

5. Матешук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. - Львів, 1997.


Методичну розробку склав доц. Цигикало О.В.


Рецензія позитивна доц. Слободян О.М.

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи