“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 227.84 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата30.06.2012
Розмір227.84 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

“____” ____________2007 р. (Протокол № __)

Завідувач кафедри

професор_________________Ю.Т.Ахтемійчук


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


Підсумкове заняття з міології


Навчальна дисципліна: анатомія людини

Курс: 1

Факультет: стоматологічний

Спеціальність: стоматологія

кількість годин: 2


Методичну розробку склав:

доц. Цигикало О.В.


Чернівці, 2007

^ 1. Науково-методичне обґрунтування теми:

Досконале вивчення м’язів тіла на практичних заняттях - унікальна можливість зрозуміти біомеханіку рухів, побачити, як утворюються контури нашого тіла, вивчити топографічні взаємовідносини м’язів, їх сухожилків та фасцій, що дозволить осмислено вивчати патологію опорно-рухового апарату і значно полегшить, зробить максимально точною діагностику. На меті підсумкового заняття - вияснити рівень володіння практичними навичками, знаходити і показувати м’язи, їх функціональну характеристику і топогра­фічні утвори.

^ 2. Навчальна мета:

студент повинен:

знати: українську та латинську термінологію стосовно всіх складових м’язів та фасцій; будову м’яза; класифікацію м’язів (за будовою та розвитком).

вміти: на анатомічних препаратах показувати: фасцію, сухожилок, черевце м’яза та інші анатомічні утвори.

опановувати практичні навички: препарування м’язів та фасцій тіла людини.

^ 3. Виховна мета.

 • розвинути уявлення про вплив вітчизняної анатомічної школи на розвиток анатомії, вирішення проблем удосконалення та винаходів методик анатомічних досліджень;

 • розвинути почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій;

 • розвинути уявлення про необхідність досконалого вивчення матеріалу для покращення подальшого сприймання матеріалу;

 • розвинути уявлення про правові та морально-етичні норми проведення учбових заходів на дослідному матеріалі.^ 4. Міжпредметна інтеграція (базовий рівень підготовки).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. БіологіяПитання філогенезу органів та систем. Онто­генетичний розвиток людини. Дані з анатомії та фізіології людського організму. Взаємовід­ношення організму людини із зовнішнім се­ре­довищем, та вплив останнього на анатоміч­ну будову на різних етапах розвитку людини.

2. Фізика

Властивості твердих тіл. Закони механіки.

3. ХіміяЕлектричні явища в тканинах.

Питання органічної та неорганічної хімії, щодо властивостей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.

4. Латинська моваКорені і закінчення латинських термінів. Застосувати знання побудови і написання латинських термінів.

5. Гістологія

Гістологічна будова структур.

6. Фізіологія

Фізіологічні процеси обміну речовин в кістці.


^ 5. План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни.

п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

^ Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення: (контролю, наочності, інструктивні)

Розподіл часу (у хвилинах)

1

Підготовчий етап:

 • організаційні заходи;
 • постановка навчальних цілей;
 • створення позитивної пізнавальної мотивації;контроль вихідного рівня теоретичної і практичної підготовки:

1. українська та латинська термінологія, що стосується всіх м’язів та фасцій;

2. будова м’яза;

3. класифікація м’язів і фасцій.

ІІ


ІІ

ІІ

Індивідуальне усне опитування та рішення типових задач, тестовий контроль ІІ рівня.Перевірка присутності


Див. п. 2 "Навчальні цілі"


Див п. 1 "Актуальність теми"


Таблиці, малюнки, структурно-логічні схеми, муляжі, слайди, препарати, вологі препарати, наглядне приладдя відеозаписи, тести та задачі ІІ рівня.

1-3 хв.


20-50%2

 1. Основний етап:

1. на анатомічному препараті показати м’язи та фасції;

2. на анатомічному препараті показати різні види м’язів;

3. відповісти письмово на тестові контрольні питання.


ІІІ


ІІІ


ІІІ


Письмове тестування

муляжі, препарати, вологі препарати, тести та задачі ІІІ рівня

60-90%

3

^ Заключний етап:

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок;


Підведення підсумків заняття;


Домашнє завдання


ІІІ

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів препарування. Вирішення ситуаційних задач, тестів ІІІ рівня.


тести ІІІ рівня.


Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

10-20%


^ 5.1. Підготовчий етап. Розібратися в усіх складних патологічних процесах в організмі хворої людини можливо лише за умови досконалого знання її нормальної анатомії. Анатомія людини лежить в основі медичної науки.

Проведення стандартизованого контролю початкового рівня підготовки студентів.


^ 5.2. Основний етап (зміст теми)

 1. На анатомічному препараті м’язів демонструють м’язи та фасції, звертаючи увагу на початок м'язів, місця їх прикріплення, функцію.

 2. Зіставляють функцію всіх різних м'язів, встановлюють м'язи-синергісти та антагоністи.

 3. На препаратах і таблицях демонструють фасції, її топографію, прикріплення, міжм'язові перегородки, кістково-фасціальні футляри, удержувачі м'язів-розгиначів, згиначів.

 4. Демонструють початок, хід і місце прикріплення кожного м'язу (по групах), називаючи їх функції.

 5. На трупі і таблицях демонструють синовіальні піхви сухожилків м'язів, їх будову і топографію, підкреслюють практичне значення синові­альних піхв.

Контрольні питання до теми заняття:


Контроль рівня засвоєння теоретичного матеріалу та практичних навичок щодо анатомії м’язів та фасцій.

^ 5.3. Контрольні питання:

 1. З якого зародкового листка розвивається скелетна мускулатура?

 2. Що таке соміти, міотом?

 3. Як з точки зору генезу класифікуються м'язи? Що таке аутохтонна і гетерохтонна мускулатура?

 4. Як з точки зору функцій поділяються м'язи?

 5. Які особливості будови і відмінності поперечно-смугастої мускулатури порівняно з гладкою?

 6. Що таке м'яз як орган?

 7. Назвіть головні частини м'язів.

 8. Назвіть головну властивість м'язової тканини.

 9. Під дією чого проходить скорочення м'язу?

 10. Які форми м'язів ви знаєте?

 11. Що складає допоміжні апарати м'язів?

 12. Яка класифікація м'язів спини? Як поділяються поверхневі м'язи спини?

 13. Перерахуйте поверхневі м'язи спини: визначте місце початку і прикріплення кожного м'язу, їх функції.

 14. Чим обмежені спинні борозни?

 15. Як поділяються глибокі м'язи спини, назвіть їх?

 16. Назвіть аутохтонні, трункопетальні та трункофугальні м'язи спини.

 17. Функція м'язів спини.

 18. Які м'язи називаються антагоністами і синергістами (приклади)?

 19. Які фасції розрізняють в області спини і потилиці, їх топографія, відновлення до поверхневих і глибоких м'язів спини?

 20. Чим обмежені поперековий трикутник і ромб Лесгафта? Яке їх практичне значення?

 21. Назвіть групи м’язів живота.

 22. Покажіть і назвіть бічні м’язи живота, їх початок, прикріплення, функція.

 23. Покажіть і назвіть передні м’язи живота, їх початок, прикріплення, особливості будови, функція.

 24. Покажіть і назвіть задні м’язи живота: їх початок, прикріплення, функція.

 25. Назвіть фасції живота, покажіть місця їх прикріплення.

 26. Особливості ходу апоневрозів м’язів живота.

 27. Назвіть і покажіть ділянки передньої черевної стінки, їх межі.

 28. Що таке біла лінія живота, її значення при лапаротомії?

 29. Назвіть слабкі місця на передній черевній стінці.

 30. Чим утворені стінки піхви прямого м’яза живота вище пупка?

 31. Чим утворені стінки піхви прямого м’яза живота нижче пупка?

 32. Що таке дугоподібна і півмісяцева лінії?

 33. Будова діафрагми, сухожилків центр, прикріплення.

 34. Ніжки діафрагми, отвори.

 35. Які анатомічні структури проходять через діафрагму?

 36. Поясніть утворення пахвинного каналу, його вміст.

 37. Назвіть і покажіть стінки пахвинного каналу.

 38. Назвіть і покажіть глибоке і поверхневе пахвинні кільця, чим вони обмежені.

 39. Назвіть і покажіть ямки та складки на задній поверхні передньої черевної стінки.

 40. Поясніть, коли утворюється пряма і коса пахвинні грижі.

 41. Які з точки зору ґенезу (походження) розрізняють м'язи голови?

 42. Які з м’язів голови є похідними першої вісцеральної дуги?

 43. Які з м’язів голови є похідними другої вісцеральної дуги?

 44. Які функції виконують мімічні м'язи, особливості розміщення їх і відношення до щілин і отворів, які знаходяться на обличчі?

 45. Які особливості фіксації підшкірного м'язу шиї?

 46. Які м'язи розміщені в області склепіння черепа?

 47. Що таке сухожильний шолом?

 48. Які особливості його будови сухожилкового шолома, зв'язку зі шкірою голови та окістям кісток черепа?

 49. Які м'язи розміщуються навколо зовнішнього слухового ходу?

 50. Які м'язи розміщуються навколо повікової щілини?

 51. Які м'язи розміщуються навколо ніздрів?

 52. Які м'язи розміщуються навколо ротової щілини?

 53. Чому мімічні м'язи новонародженого слабо розвинені?

 54. До якої кістки прикріплюються всі жувальні м'язи?

 55. Де починається і прикріплюється кожен з жувальних м'язів?

 56. Які функції виконують жувальні м'язи?

 57. Як промацати висковий і жувальний м'язи?

 58. Які фасції розрізняють в області голови, їх топографія, відношення до м'язів та органів?

 59. Які з точки зору ґенезу (походження) розрізняють м'язи голови?

 60. Які з м’язів голови є похідними першої вісцеральної дуги?

 61. Які з м’язів голови є похідними другої вісцеральної дуги?

 62. Які функції виконують мімічні м'язи, особливості розміщення їх і відношення до щілин і отворів, які знаходяться на обличчі?

 63. Які особливості фіксації підшкірного м'язу шиї?

 64. Які м'язи розміщені в області склепіння черепа?

 65. Що таке сухожильний шолом?

 66. Які особливості його будови сухожилкового шолома, зв'язку зі шкірою голови та окістям кісток черепа?

 67. Які м'язи розміщуються навколо зовнішнього слухового ходу?

 68. Які м'язи розміщуються навколо повікової щілини?

 69. Які м'язи розміщуються навколо ніздрів?

 70. Які м'язи розміщуються навколо ротової щілини?

 71. Чому мімічні м'язи новонародженого слабо розвинені?

 72. До якої кістки прикріплюються всі жувальні м'язи?

 73. Де починається і прикріплюється кожен з жувальних м'язів?

 74. Які функції виконують жувальні м'язи?

 75. Як промацати висковий і жувальний м'язи?

 76. Які фасції розрізняють в області голови, їх топографія, відношення до м'язів та органів?

 77. Які з точки зору ґенезу (походження) розрізняють м'язи голови?

 78. Які з м’язів голови є похідними першої вісцеральної дуги?

 79. Які з м’язів голови є похідними другої вісцеральної дуги?

 80. Які функції виконують мімічні м'язи, особливості розміщення їх і відношення до щілин і отворів, які знаходяться на обличчі?

 81. Які особливості фіксації підшкірного м'язу шиї?

 82. Які м'язи розміщені в області склепіння черепа?

 83. Що таке сухожильний шолом?

 84. Які особливості його будови сухожилкового шолома, зв'язку зі шкірою голови та окістям кісток черепа?

 85. Які м'язи розміщуються навколо зовнішнього слухового ходу?

 86. Які м'язи розміщуються навколо повікової щілини?

 87. Які м'язи розміщуються навколо ніздрів?

 88. Які м'язи розміщуються навколо ротової щілини?

 89. Чому мімічні м'язи новонародженого слабо розвинені?

 90. До якої кістки прикріплюються всі жувальні м'язи?

 91. Де починається і прикріплюється кожен з жувальних м'язів?

 92. Які функції виконують жувальні м'язи?

 93. Як промацати висковий і жувальний м'язи?

 94. Які фасції розрізняють в області голови, їх топографія, відношення до м'язів та органів?

 95. Які м'язи шиї відносяться до аутохтонних?

 96. На які групи розподіляються глибокі м'язи шиї? Назвіть та покажіть місце їх початку і прикріплення, функцію.

 97. Чим обмежені міждрабинчастий, переддрабинчастий простори, драбинчасто-хребтовий трикутник, що там проходить і з чим вони з'єднуються?

 98. Які фасції розрізняють в області шиї? Яка їх топографія, відношення до м'язів, внутрішніх органів, судинно-нервового пучка шиї.

 99. Яка фасція формує піхву судинно-нервового пучка?

 100. Які міжфасціальні простори утворюються в області шиї, що там про­ходить?

 101. Які міжфасціальні простори замкнені, а які сполучаються з грудною порожниною (яким середостінням)?

 102. З якої частини і яких міотомів розвиваються м'язи верхньої кінцівки?

 103. Які з топографічної точки зору розрізняють м'язи верхньої кінцівки?

 104. Як верхня кінцівка з'єднується з тулубом?

 105. Які м'язи фіксують верхню кінцівку до тулубу?

 106. Які з них трункофугальні, а які — трункопетальні?

 107. Які м'язи розміщуються на спинній поверхні лопатки, їх початок і прикріплення, особливості ходу м'язевих пучків, відношення до плечового суглобу.

 108. Який м'яз розташований на реберній поверхні лопатки, початок, прикріплення, функція, відношення до плечового суглоба?

 109. Які м'язи укріплюють плечовий суглоб?

 110. Які рухи плечового поясу можливі, перерахуйте м'язи, які обумовлюють ці рухи?

 111. На які групи розподіляються м'язи плеча, чим вони відділені?

 112. Які м'язи відносяться до передньої групи м'язів плеча, точки початку і прикріплення, відношення до плечового і ліктьового суглобів?

 113. Що таке фасція Пирогова? За рахунок чого вона утворюється, яке має значення?

 114. Які м'язи відносяться до задньої групи м'язів плеча?

 115. Точки початку і прикріплення, відношення до плечового і ліктьового суглобів.

 116. Які рухи в плечовому суглобі можливі? Перерахуйте м'язи, які здійснюють ці рухи. Назвіть пару антагоністів.

 117. Які рухи можливі в ліктьовому суглобі, перерахуйте м'язи, які здійснюють ці рухи? Назвіть пари антагоністів.

 118. Які фасції в області плечового поясу і плеча розрізняють, їх відношення до м'язів і формування міжм'язових перегородок, кістково-фасціальних футлярів.

 119. Що таке пахвова ямка? Що таке пахвова порожнина?

 120. Які стінки має пахвова порожнина, назвіть м'язи, які їх утворюють?

 121. Що знаходиться в пахвовій порожнині і з чим вона сполучається?

 122. Чим обмежені чотирьохсторонній і трьохсторонній отвори?

 123. Які канали, борозни знаходяться в області плеча?

 124. З якої частини і яких міотомів розвиваються м'язи верхньої кінцівки?

 125. Які з топографічної точки зору розрізняють м'язи верхньої кінцівки?

 126. Як верхня кінцівка з'єднується з тулубом?

 127. Які м'язи фіксують верхню кінцівку до тулубу?

 128. Які з них трункофугальні, а які — трункопетальні?

 129. Які м'язи розміщуються на спинній поверхні лопатки, їх початок і прикріплення, особливості ходу м'язевих пучків, відношення до плечового суглобу.

 130. Який м'яз розташований на реберній поверхні лопатки, початок, прикріплення, функція, відношення до плечового суглоба?

 131. Які м'язи укріплюють плечовий суглоб?

 132. Які рухи плечового поясу можливі, перерахуйте м'язи, які обумовлюють ці рухи?

 133. На які групи розподіляються м'язи плеча, чим вони відділені?

 134. Які м'язи відносяться до передньої групи м'язів плеча, точки початку і прикріплення, відношення до плечового і ліктьового суглобів?

 135. Що таке фасція Пирогова? За рахунок чого вона утворюється, яке має значення?

 136. Які м'язи відносяться до задньої групи м'язів плеча?

 137. Точки початку і прикріплення, відношення до плечового і ліктьового суглобів.

 138. Які рухи в плечовому суглобі можливі? Перерахуйте м'язи, які здійснюють ці рухи. Назвіть пару антагоністів.

 139. Які рухи можливі в ліктьовому суглобі, перерахуйте м'язи, які здійснюють ці рухи? Назвіть пари антагоністів.

 140. Які фасції в області плечового поясу і плеча розрізняють, їх відношення до м'язів і формування міжм'язових перегородок, кістково-фасціальних футлярів.

 141. Що таке пахвова ямка? Що таке пахвова порожнина?

 142. Які стінки має пахвова порожнина, назвіть м'язи, які їх утворюють?

 143. Що знаходиться в пахвовій порожнині і з чим вона сполучається?

 144. Чим обмежені чотирьохсторонній і трьохсторонній отвори?

 145. Які канали, борозни знаходяться в області плеча?

 146. Як з топографічної точки зору розділені м’язи нижньої кінцівки?

 147. На які групи поділяються м’язи тазу?

 148. Які м’язи становлять внутрішню групу, їх точки початку, прикріплення, функція.

 149. Які м’язи становлять зовнішню групу, їх пошарове розміщення, точки початку, прикріплення, функція.

 150. На які групи розділяють м’язи стегна? 6. Які м’язи належать до передньої групи, їх початок, прикріплення, функція.

 151. Які м’язи належать до медіальної групи, місце їх початку, прикріплення, функція?

 152. Які м’язи належать до задньої групи, їх початок, прикріплення, функція?

 153. На які групи поділяються м’язи гомілки за функцією?

 154. Які групи м’язів (топографічно) є в ділянці гомілки?

 155. Які м’язи складають передню групу? Їх початок, прикріплення, функція?

 156. Які м’язи складають бічну групу? Їх початок, прикріплення, функція.

 157. Як розміщуються м’язи задньої групи гомілки?

 158. Які м’язи цієї групи належать до поверхневих? Місця їх початку, прикріплення, функція?

 159. Які м’язи належать до глибоких м’язів гомілки? Їх початок, прикріплення, функція.

 160. Як поділяються м’язи ступні?

 161. Які з них відносяться до тильних м’язів ступні. Місце початку, прикріплення, функція.

 162. На які групи поділяються підошвові м’язи ступні?

 163. Які м’язи входять до складу медіальної групи? Назвіть їх початок, прикріплення, функцію.

 164. Які м’язи входять до складу середньої групи? Назвіть їх початок, прикріплення, функцію.

 165. Які м’язи входять до складу латеральної групи. Назвіть їх початок, прикріплення, функцію?

 166. Чим відрізняються ці групи м’язів ступні від відповідних на кисті?

 167. Які м’язи здійснюють рух великого пальця?

 168. Які м’язи здійснюють рухи 2, 3, 4, 5 пальців, їх особливості?

 169. Як з топографічної точки зору розділені м’язи нижньої кінцівки?

 170. Як поділяються м’язи ступні?

 171. Які з них відносяться до тильних м’язів ступні. Місце початку, прикріплення, функція.

 172. На які групи поділяються підошвові м’язи ступні?

 173. Які м’язи входять до складу медіальної групи? Назвіть їх початок, прикріплення, функцію.

 174. Які м’язи входять до складу середньої групи? Назвіть їх початок, прикріплення, функцію.

 175. Які м’язи входять до складу латеральної групи. Назвіть їх початок, прикріплення, функцію?

 176. Чим відрізняються ці групи м’язів ступні від відповідних на кисті?

 177. Які м’язи здійснюють рух великого пальця?

 178. Які м’язи здійснюють рухи 2, 3, 4, 5 пальців, їх особливості?


^ 5.4. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж вивчення теми, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач засвідчує їх своїм підписом.

^ Тема наступного заняття: «Загальна характеристика травної системи. Ротова порожнина, її анатомічна будова: частини, стінки. Розвиток ротової порожнини, вади розвитку. Природжені дефекти».


^ 6. Матеріали методичного забезпечення заняття

6.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

6.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: орієнтовні карти для формування практичних умінь і навичок, навчальні задачі.

6.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, завдання, тести.

1. Хворий скаржиться на біль при рухах у лівій половині шиї. Най­краще положення тіла, у якому хво­рий не відчуває болю - нахил шиї вліво з одночасним підняттям голови і поверненням обличчя в протилежний бік. Функція якого м'яза порушена?

А. М. trapezius справа.

В. М. sternocleidomastoideus справа. CM. trapezius зліва.

D. M. sternocleidomastoideus зліва.

E. М. sternohyoideus.


2. У хворого з травмою в ділянці плечового суглоба рентгенологічно виявлено осколковий перелом підсуглобового горбка. Сухожилок якого м'яза, що кріпиться в цьому місці, заз­нав пошкодження?

A. Довгої головки m. tricepsbrachii.

B. Довгої головки m. bicepsbrachii.

C. Присередньої головки m. tri­ceps brachii.

D. Бічної головки m. tricepsbrachii.

E. Короткої головки m. bicepsbrachii.

1. Хворий не може відвести кисть, згинальні і розгинальні рухи в променево-зап’ястковому суглобі дещо порушені. Назвіть уражені м’язи.

Відповідь: променевий згинач зап’ястка, довгий і короткий променеві розгиначі зап’ястка.


3. Хворий не може згинати середні фаланги ІІ -V пальців кисті при збереженні згинання дистальних фаланг. Ураження якого м’яза має місце?

Відповідь: уражений поверхневий згинач пальців.


4. Потерпілому нанесена глибока різана рана в ділянці латерального надвиростка плечової кістки. Сухожилки яких м’язів можуть постраждати при даній травмі?

Відповідь: ліктьового і плечопроменевого м’язів.


5. При ураженні променевого нерва спостерігається типова картина повислої кисті: хворий не може розігнути руку в променево-зап’ястковому суглобі, пальці в проксимальних фалангах, відвести великий палець, а також не може супінувати кисть та передпліччя. Назвіть м’язи, активна функція яких відсутня.
Відповідь: задня група м’язів передпліччя (довгий і короткий променеві розгиначі зап’ястка, розгинач пальців і розгинач мізинця, довгий відвідний м’яз великого пальця та м’яз-відвертач).

6. Пацієнт поступив в клініку для лікування деформації шиї. При клінічному обстеженні виявлено такі симптоми: виражений нахил голови вліво, поворот обличчя вправо, пасивні рухи голови вправо обмежені. Діагноз: м’язова кривошия. Ураження якого м’язу має місце?

Відповідь: вкорочення грудино-ключично-соскоподібного м’яза.

7. У хворої, 37 років, у результаті потрапляння чужорідного тіла в дихальні шляхи з'явився кашель, а потім ядуха. Було зроблено трахеотомію в ділянці шиї, обмеженій верхнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза, груднинно-ключично-соскоподібним м'язом та серединною лінією шиї. У якому трикутнику шиї проведено хірургічне втручання?

A. Caroticum.

B. Omotracheale.

C. Submandibular.

D. Omotraperoideum.

E. Omoclaviculare.

8. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на біль у лівій половині шиї, який посилюється при рухах голови. Положення, у якому біль не турбує, — нахил голови вліво з поверненням обличчя вправо. Ураження якого м'яза спричинює біль?

A. Musculus sternocleidomastoideus sinister.

B. Musculus sternocleidomastoideus dexter.

C. Platysma dexter.

D. Platysma sinister.

E. Musculus longus colli.


9. До лікаря-педіатра звернулася мати з приводу того, що в її дитини віком 1 рік голова повернена в лівий бік. Який із м'язів шиї недорозвинений?

A. Груднинно-ключично-соскоподібний.

B. Підшкірний м'яз шиї.

C. Двочеревцевий.

D. Довгий м'яз шиї.

E. Шило-під'язиковий.

10. Хворий скаржиться на біль при рухах у лівій половині шиї. Найкраще положення тіла, у якому хворий не відчуває болю - нахил шиї вліво з одночасним підняттям голови і поверненням обличчя в протилежний бік. Функція якого м'яза порушена?

А. М. trapezius справа.

В. М. sternocleidomastoideus справа.

C. M. trapezius зліва.

D. M. sternocleidomastoideus зліва.

E. М. sternohyoideus.


11. Пацієнт поступив в клініку для лікування деформації шиї. При клінічному обстеженні виявлено такі симптоми: виражений нахил голови вліво, поворот обличчя вправо, пасивні рухи голови вправо обмежені. Діагноз: м’язова кривошия. Ураження якого м’язу має місце?

Відповідь: вкорочення грудино-ключично-соскоподібного м’яза.


12. Для склепіння черепа характерні скальповані рани: при пошкодженні в ділянці лоба шкіри і m. occipitofrontalis всі три шари - шкіра, підшкірна клітковина, сухожильний шолом - переміщуються назад, при пошкодженні шкіри і потиличного черевця м’яза тканини зсуваються вперед. Які анатомічні передумови такого характеру ран?

Відповідь: шкіра, підшкірна клітковина і сухожилковий шолом тісно пов’я­зані між собою вертикальними сполучнотканинними перетинками, а під сухожилковим шоломом знаходиться пухка клітковина, яка не має перетинок.


13. У хворого нагнійний процес локалізується під сухожилковим шоломом. Чому при пальпації не визначаються чіткі межі патологічного ексудату?

Відповідь: пухка клітковина, що знаходиться під сухожилковим шоломом, не має сполучнотканинних перетинок і нагнійні процеси носять розлитий характер.

14. У хворого при відкриванні рота нижня щелепа відхиляється вправо. Які м’язи уражені?

Відповідь: жувальні м’язи справа.


15. У хворого з міопатією (спадкове захворювання, що характеризується атрофією мязів) дуже тонка талія - “осина талія”. Які м’язи передньобокової стінки живота поражаються, а структура яких збережена?

Відповідь: атрофуються прямі та косі м’язи живота і зберігаються поперечні.

16. Апоневроз цього м’яза живота вище пупка бере участь в утворенні задньої стінки піхви прямого м’яза живота, нижче пупка - передньої стінки, по серединній лінії - білої лінії живота. Про який м’яз іде мова?

Відповідь: поперчний м’яз живота.


17. Який анатомічний утвір можна пошкодити під час оперативного втручання з приводу пахвинної кили у чоловіків?

Відповідь: сім’яний канатик.


18. Між фіброзними волокнами білої лінії живота є щілини та заглиблення, які можуть бути анатомічною передумовою в утворенні гриж білої лінії живота. За локалізацією вони можуть бути над- та підпупковими. Поясніть, чому кили першої локалізації зустрічаються значно частіше, ніж другої.

Відповідь: вище пупка краї прямих м’язів живота знаходяться на більшій відстані один від одного, біла лінія ширша (до 2,5 см), а від рівня пупка у напрямку лобкового симфізу біла ліня помітно звужується (до 2 мм), А товщина її в сагітальній площині зростає.


19. При запаленні атипово розміщеного апендикса у хворого з’являється болючість при пальпації в ділянці трикутника ПТІ. Вкажіть, якими орієнтирами Ви будете користуватися для визначення цього симптому.

Відповідь: латеральний край широкого м’язу спини, задній край зовнішнього косого м’яза живота, гребінь клубової кістки.

20. Під час операції з приводу стегнової грижі було зачеплено бічну стін­ку внутрішнього стегнового кільця. Який анатомічний утвір зазнав пошкодження?

A. Пахвинна зв'язка.

B. Стегнова артерія.

C. Стегнова вена.

D. Затокова зв'язка.

E. Гребінна зв'язка.


21. Хворий не може відвести стегно назад і самостійно випрямити тулуб із зігнутого положення. Про ураження якого м’язу слід подумати?

Відповідь: ураження великого сідничного м’язу.


22. Підшкірний розрив сухожилка чотириголового м’яза стегна часто буває при падінні людини на спину: різко скорочується м’яз, намагаючись зберегти рівновагу. Вкажіть, які розлади рухів у нижній кінцівці вказують на дану патологію.
Відповідь: розгинання гомілки в колінному суглобі і згинання стегна в кульшовому суглобі.


23. Для діагностики парезів і паралічів у клініці визначають м’язову силу група м’язів та окремих м’язів за загальприйнятими методиками. На основі викладених прийомів назвіть м’яз (чи групу м’язів), функція яких досліджується.

а) пацієнт, лежачи на спині із зігнутим колінним суглобом під кутом 900 і п’яткою, що впирається в ліжко, згинає стегно; лікар в цей час опирається цьому рухові, натискаючи на нижню третину стегна спереду;

б) пацієнт, лежачи на спині, щільно притискає ноги одну до одної; лікар намагається розвести ноги;

в) пацієнту, лежачи на животі, з гомілкою на ліжку пропонують зігнути її, лікар перешкоджає цьому рукою, накладеною на середню третину гомілки.
Відповіді:
а) попереково-клубовий м’яз;

б) медіальна група м’язів стегна;

в) згиначі гомілки (двоголовий м’яз стегна, напівсухожильний, напівперетинчастий м’язи).


24. Для діагностики парезів і паралічів у клініці визначають м’язову силу група м’язів та окремих м’язів за загальприйнятими методиками. На основі викладених прийомів назвіть м’яз (чи групу м’язів), функція яких досліджується.
а) пацієнт сидить на стільці з опущеною ногою і йому пропонують виконати тильне згинання і супінацію ступні (підошовну сторону ступні повернути досередини). Лікар перешкоджає цьому рухові рукою, покладеною на передньовнутрішній бік ступні;

б) пацієнт на колінах із опущеними за край стільця ступнями. Лікар перешкоджає виконанню підошовного згинання ступні.

Відповіді:
а) передній великогомілковий м’яз;

б) триголовий м’яз гомілки.


25. Хворий звернувся із скаргами на зміну ходи: не може піднятися на пальці і під час ходьби постійно наступає на п’ятку. При клінічному обстеженні виявлено, що хворий не може виконати згинання тупні і пальців, котрі знаходяться в стані екстензії (розгинання) - так звана п’яткова ступня. Функція яких м’язів втрачена?

Відповідь: триголовий м’яз литки, який згинає ступню, довгий і короткий згиначі пальців, довгий і короткий згиначі великого пальця.


26. У нетренованих людей, частіше у військових після тривалих маршевих переходів бувають переломи ”від втоми” плесневих кісток - хвороба Дойчлендера. Недостатність функції яких м’язів має місце?

Відповідь: недостатність підошовних м’язів, які укріплюють склепіння ступні. Слабкість цих м’язів є також причиною плоскої ступні.

^ 7. Рекомендована література:

7.1. Основна.

1. Сапин М.Р. Анатомия человека. - М.: Медицина, 2000. - Т. 1,2.

2. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. -М.: Медицина, 2002.

3. Тонков В.Н. Учебник анатомии человека. - М., 1963.

4. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. - М., Медицина, 1996.-Т. 1-4.

7.2. Додаткова:

1. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Ковешниюва. - К.: Здоров'я, 2001. - 328 с.

2. Заклюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. -К.: Здоров'я, 1993.

3. Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наукова думка, 1972.

4. Бобрик И.И., Милько В.И., Круцяк В.Н., Синицкая А.Н., Топчий Т.В. Учебное пособие по рентгенанатомии. - К. - Черновцы, 1989.

5. Матешук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. - Львів, 1997.


Методичну розробку склав доц. Цигикало О.В.


Рецензія позитивна доц. Слободян О.М.

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи