“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 113.44 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата30.06.2012
Розмір113.44 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

“____” ____________2007 р. (Протокол № __)

Завідувач кафедри

професор_________________Ю.Т.Ахтемійчук


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


Загальна характеристика травної системи. Ротова порожнина, її анатомічна будова: частини, стінки. Розвиток ротової порожнини, вади розвитку. Природжені дефекти


Навчальна дисципліна: анатомія людини

Курс: 1

Факультет: стоматологічний

Спеціальність: стоматологія

кількість годин: 2


Методичну розробку склав:

доц. Цигикало О.В.


Чернівці, 2007

^ 1. Науково-методичне обґрунтування теми:

До вивчення анатомії людини на стоматологічному факультеті так як, і на інших факультетах медичного профілю, необхідно підходити комплексно. Лише в такому разі відбувається формування уявлення про організм людини, як цілісну систему. Тема заняття присвячена будові травної системи людини, зокрема, ротовій порожнині. Вивчення цієї теми, як і інших, необхідні для розуміння взаємозв'язків, взаємодії складових шлунково-кишкового тракту, які забезпечують важливу фізіоло­гічну функцію - травлення. Знання з спланхнології можуть бути використані при вивченні нормальної та патологічної фізіології, неврології, хірургії, топографіч­ної анатомії і оперативної хірургії, ортопедії, травматології.

^ 2. Навчальна мета:

студент повинен:

знати: українську та латинську термінологію стосовно всіх складових травної системи; будову ротової порожнини; класифікацію відділів травної системи (за будовою та розвитком).

вміти: на анатомічних препаратах показувати: ротову порожнинну, її відділи.

опановувати практичні навички: препарування верхнього відділу травної системи.

^ 3. Виховна мета.

 • розвинути уявлення про вплив вітчизняної анатомічної школи на розвиток анатомії, вирішення проблем удосконалення та винаходів методик анатомічних досліджень;

 • розвинути почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій;

 • розвинути уявлення про необхідність досконалого вивчення матеріалу для покращення подальшого сприймання матеріалу;

 • розвинути уявлення про правові та морально-етичні норми проведення учбових заходів на дослідному матеріалі.

^ 4. Міжпредметна інтеграція (базовий рівень підготовки).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. БіологіяПитання філогенезу органів та систем. Онто­генетичний розвиток людини. Дані з анатомії та фізіології людського організму. Взаємовід­ношення організму людини із зовнішнім се­ре­довищем, та вплив останнього на анатоміч­ну будову на різних етапах розвитку людини.

2. Фізика

Властивості твердих тіл. Закони механіки.

3. ХіміяЕлектричні явища в тканинах.

Питання органічної та неорганічної хімії, щодо властивостей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.

4. Латинська моваКорені і закінчення латинських термінів. Застосувати знання побудови і написання латинських термінів.

5. Гістологія

Гістологічна будова структур.

6. Фізіологія

Фізіологічні процеси обміну речовин в кістці.


^ 5. План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни.

п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

^ Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення: (контролю, наочності, інструктивні)

Розподіл часу (у хвилинах)

1

Підготовчий етап:

 • організаційні заходи;
 • постановка навчальних цілей;
 • створення позитивної пізнавальної мотивації;контроль вихідного рівня теоретичної і практичної підготовки:

1. українська та латинська термінологія, що стосується травної системи;

2. будова травної системи;

3. класифікація відділів трав­ної системи, порожнина рота.

ІІ


ІІ

ІІ

Індивідуальне усне опитування та рішення типових задач, тестовий контроль ІІ рівня.Перевірка присутності


Див. п. 2 "Навчальні цілі"


Див п. 1 "Актуальність теми"


Таблиці, малюнки, структурно-логічні схеми, муляжі, слайди, препарати, вологі препарати, наглядне приладдя відеозаписи, тести та задачі ІІ рівня.

1-3 хв.


20-50%2

 1. Основний етап:

1. на анатомічному препараті показати відділи травної системи;

2. на анатомічному препараті показати різні відділи травної системи;

3. відповісти письмово на тестові контрольні питання.


ІІІ


ІІІ


ІІІ


Письмове тестування

муляжі, препарати, вологі препарати, тести та задачі ІІІ рівня

60-90%

3

^ Заключний етап:

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок;


Підведення підсумків заняття;


Домашнє завдання


ІІІ

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів препарування. Вирішення ситуаційних задач, тестів ІІІ рівня.


тести ІІІ рівня.


Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

10-20%


^ 5.1. Підготовчий етап. Розібратися в усіх складних патологічних процесах в організмі хворої людини можливо лише за умови досконалого знання її нормальної анатомії. Анатомія людини лежить в основі медичної науки.

Проведення стандартизованого контролю початкового рівня підготовки студентів.

^ 5.2. Основний етап (зміст теми)

 1. Перед викладанням теми заняття знайомлять студентів із значенням праць І. П. Павлова і вивчення функції травної системи.

 2. Коротко викладають загальний принцип будови травної системи. Виділяють підсистеми органів, що забезпечують захоплення їжі, механічну та хімічну її обробку, евакуаційний апарат.

 3. Демонструють на живому і препаратах поділ порожнини рота на присінок і власне ротову порожнину, вказують на особливості будови стінок.

 4. Демонструють положення язика, його частини, лімфоїдні утворення, сосочки слизової, м'язи язика, підкреслюють їх поділ на власні і скелетно-язикові, називають їх функції.

 5. Дають анатомічну і функціональну характеристику слинних залоз. Демонструють на препаратах топографію великих слинних залоз та їх вивідні протоки.

 6. Проводять аналіз процесу захоплення їжі та травлення. Описують форму зубів.

 7. На живому та на препаратах демонструють формулу зубів, поділ на різці, ікла, малі великі кутні, вказують на особливості їх будови.

 8. На ізольованих зубах демонструють коронки, шийки і корені зубів. На розпилах - порожнину зуба, канали коренів

 9. Викладають порядок і час прорізування постійних зубів, вказують на зубну формулу.

 10. Демонструють зів і структури, які його утворюють, положення і будову піднебінних мигдаликів.

 11. Знайомлять студентів з можливими вадами розвитку (вовча паща, заяча губа).

 12. Розвиток внутрішніх органів, серозних оболонок.

 13. Утворення порожнин тіла.

 14. Поділ внутрішніх органів за їх розвитком, топографією, будовою і функцією.

 15. Загальні принципи будови порожнистих органів.

 16. Будова паренхіматозних органів.

 17. Залози: їх класифікація, розвиток, будова і функції.

 18. Філогенез і онтогенез травної системи.

 19. Травна трубка, її головний і тулубний відділи.

 20. Передня, середня і задня кишки і їх похідні.

 21. Будова стінки травної трубки: слизова оболонка, підслизова основа, м’язова оболонка, зовнішня оболонка (адвентиціальна або серозна).

 22. Розвиток, будова і функція травних залоз, їх класифікація.

 23. Розвиток ротової порожнини. Вади розвитку, вроджені дефекти, пов’язані з місцевим порушенням росту окремих частин лиця (прогнатія, мікрогнатія, прогенія, мікрогенія).

 24. Розвиток язика, вади його розвитку. Розвиток слинних залоз.

 25. Рот, ротова щілина.

 26. Верхня і нижня губи, їх пошарова будова.

 27. Індивідуальні відмінності форми і величини губ.

 28. Присінок і власне ротова порожнина.

 29. Щоки, їх будова.

 30. Ясна та їх альвеолярні частини, ясенні борозни, їх будова.

 31. Міжзубний сосочок, міжсосочкова зв’язка.

 32. Ясенна комірка. Зв’язки ясен. Загальна колова зв’язка зубів.

 33. Вікові особливості будови ясен.

 34. Слизова оболонка присінка, його залози.

 35. Склепіння присінка, вуздечки верхньої і нижньої губи, латеральні вуздечки.

 36. Власне ротова порожнина, її стінки.

 37. Форми ротової порожнини, індивідуальні та вікові відмінності.

 38. Міжзубні проміжки, позазубні простори.

 39. Дно ротової порожнини.

 40. Щелепно-під’язиковий м’яз, підборідно-під’язиковий м’яз, їх будова, індивідуальні та вікові відмінності.

 41. Рельєф слизової оболонки дна ротової порожнини, особливості їх будови.

 42. Клітковинні простори, що розташовані під слизовою оболонкою ротової порожнини, їх практичне значення.

 43. Тверде піднебіння, його кісткова частина, м’які тканини, індивідуальні та вікові відмінності форми.

 44. Слизова оболонка, характер і розташування підслизового шару в різних відділах твердого піднебіння.

 45. Підвищення слизової оболонки твердого піднебіння: різцевий сосочок, поперечні складки, піднебінні ямки, великий і малий піднебінні отвори.

 46. Вікові особливості рельєфу слизової оболонки твердого піднебіння.

Контрольні питання до теми заняття:


Контроль рівня засвоєння теоретичного матеріалу та практичних навичок щодо анатомії травної системи і, зокрема, порожнини рота.

^ 5.3. Контрольні питання:

 1. Яка функція травної системи?

 2. З яких відділів складається травний канал? В яких частинах тіла він розмішується?

 3. Назвіть відділи порожнини рота і як вони з’єднуються між собою?

 4. Яка будова губ і щік?

 5. На які відділи поділяється верхня стінка ротової порожнини, які структури лежать в основі кожного з них?

 6. Що таке язик, яка його функція?

 7. З яких частин складається язик?

 8. Похідними якої оболонки є язик?

 9. Які види сосочків язика ви знаєте? Які їх різновидності ви знаєте? На які групи діляться м'язи язика?

 10. Де розміщується скупчення лімфоїдної тканини язика і як воно називається?

 11. До якого типу за будовою відносяться язикові залози?

 12. На які групи по характеру секрету ділятться слинні залози?

 13. Де розміщуються малі слинні залози, куди вони відкриваються? Які їх групи розрізняють?

 14. Які великі слинні залози ви знаєте?

 15. Розміщення, форма, будова привушну слинної залози. Вкажіть протоку і місце де вона відкривається.

 16. Місце розміщення, форма і будова підщелепної залози, її протоки?

 17. Місце розміщення і будова під'язикової слинної залози, протоки цієї залози ви знаєте, де вони відкриваються?

 18. Зуби, місце їх розміщення і функціональне значення?

 19. На які групи діляться зуби по будові і функціям?

 20. Які частини розрізняють в зубі, яка їх будова, шари?

 21. Які фактори сприяють фіксації зуба в комірці коміркового відростка?

 22. Коли і в якому порядку прорізуються молочні зуби, яка кість молочних зубів, формула молочних зубів?

 23. В якому віці починається прорізування постійних зубів, в якому порядку проходить зміна зубів? Формула постійних зубів.

 24. Що таке прикус? Варіанти нормального прикусу?

 25. Що таке зів? Які структури його утворюють? Які порожнини сполуча­ються за допомогою зіва?

 26. Де розміщуються піднебінні мигдалики, яка їх будова і значення?

 27. Дефекти яких відділів порожнини рота можуть виникати у внутрішньо­утробному періоді розвитку?


^ 5.4. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж вивчення теми, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач засвідчує їх своїм підписом.

^ Тема наступного заняття: „Язик, його зовнішня будова, м’язи язика. Слинні залози, будова, топографія, вивідні протоки. М’яке піднебіння. М’язи м’якого піднебіння. Зів, його межі, розміри”.

^ 6. Матеріали методичного забезпечення заняття

6.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

6.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: орієнтовні карти для формування практичних умінь і навичок, навчальні задачі.

6.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, завдання, тести.

^ 7. Рекомендована література:

7.1. Основна.

1. Сапин М.Р. Анатомия человека. - М.: Медицина, 2000. - Т. 1,2.

2. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. -М.: Медицина, 2002.

3. Тонков В.Н. Учебник анатомии человека. - М., 1963.

4. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. - М., Медицина, 1996.-Т. 1-4.

7.2. Додаткова:

1. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Ковешниюва. - К.: Здоров'я, 2001. - 328 с.

2. Заклюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. -К.: Здоров'я, 1993.

3. Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наукова думка, 1972.

4. Бобрик И.И., Милько В.И., Круцяк В.Н., Синицкая А.Н., Топчий Т.В. Учебное пособие по рентгенанатомии. - К. - Черновцы, 1989.

5. Матешук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. - Львів, 1997.


Методичну розробку склав доц. Цигикало О.В.


Рецензія позитивна доц. Слободян О.М.

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи