“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 124.42 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата30.06.2012
Розмір124.42 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

“____” ____________2007 р. (Протокол № __)

Завідувач кафедри

професор_________________Ю.Т.Ахтемійчук


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


Підсумкове заняття

(1-й семестр)


Навчальна дисципліна: анатомія людини

Курс: 1

Факультет: стоматологічний

Спеціальність: стоматологія

кількість годин: 2


Методичну розробку склав:

доц. Цигикало О.В.


Чернівці, 2007

^ 1. Науково-методичне обґрунтування теми:

Досконале вивчення опорно-рухової системи та спланхнології на практичних заняттях - унікальна можливість зрозуміти біомеханіку рухів, побачити, як утворюються контури нашого тіла, вивчити топографічні взаємовідносини кісток, суглобів, м’язів, сухожилків та фасцій, що дозволить осмислено вивчати патологію опорно-рухового апарату і значно полегшить, зробить максимально точною діагностику. Знання про будову початкового відділу травної системи людини вельми важливі для майбутніх лікарів-стоматологів, щелепно-лицевих хірургів. На меті підсумкового заняття - вияснити рівень володіння практичними навичками, знаходити і показувати кістки, м’язи, відділи шлунково-кишкового тракту та зубо-щелепної ділянки, давати їх функціональну характеристику та ідентифікувати топогра­фічні утвори.

^ 2. Навчальна мета:

студент повинен:

знати: українську та латинську термінологію стосовно всіх складових кісток, суглобів, м’язів та фасцій; будову кістки, м’яза, зуба; класифікацію цих анатомічних структур (за будовою та розвитком).

вміти: на анатомічних препаратах показувати: кістки, суглоби, фасції, сухожилки, черевце м’яза та інші анатомічні утвори, складові шлунково-кишкового тракту та зубо-щелепної ділянки.

опановувати практичні навички: препарування м’язів, фасцій, верхнього відділу травної системи людини.

^ 3. Виховна мета.

 • розвинути уявлення про вплив вітчизняної анатомічної школи на розвиток анатомії, вирішення проблем удосконалення та винаходів методик анатомічних досліджень;

 • розвинути почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій;

 • розвинути уявлення про необхідність досконалого вивчення матеріалу для покращення подальшого сприймання матеріалу;

 • розвинути уявлення про правові та морально-етичні норми проведення учбових заходів на дослідному матеріалі.


^ 4. Міжпредметна інтеграція (базовий рівень підготовки).

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. БіологіяПитання філогенезу органів та систем. Онто­генетичний розвиток людини. Дані з анатомії та фізіології людського організму. Взаємовід­ношення організму людини із зовнішнім се­ре­довищем, та вплив останнього на анатоміч­ну будову на різних етапах розвитку людини.

2. Фізика

Властивості твердих тіл. Закони механіки.

3. ХіміяЕлектричні явища в тканинах.

Питання органічної та неорганічної хімії, щодо властивостей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.

4. Латинська моваКорені і закінчення латинських термінів. Застосувати знання побудови і написання латинських термінів.

5. Гістологія

Гістологічна будова структур.

6. Фізіологія

Фізіологічні процеси обміну речовин в кістці.


^ 5. План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни.

п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

^ Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення: (контролю, наочності, інструктивні)

Розподіл часу (у хвилинах)

1

Підготовчий етап:

 • організаційні заходи;
 • постановка навчальних цілей;
 • створення позитивної пізнавальної мотивації;контроль вихідного рівня тео­ретичної і практичної підго­товки:

1. українська та латинська термінологія, що стосується всіх кісток, суглобів, м’язів, фасцій, порожнини рота та зубів;

2. будова кістки, суглоба, м’я­за, фасції, зуба, ротової по­рож­нини;

3. класифікація кісток, сугло­бів, м’язів, фасцій, відділів травної системи, зубів, складо­вих зубо-щелепної ділянки.ІІ


ІІ


ІІ

Індивідуальне усне опитування та рішення типових задач, тестовий контроль ІІ рівня.Перевірка присутності


Див. п. 2 "Навчальні цілі"


Див п. 1 "Актуальність теми"


Таблиці, малюнки, структурно-логічні схеми, муляжі, слайди, препарати, вологі препарати, наглядне приладдя відеозаписи, тести та задачі ІІ рівня.


1-3 хв.


20-50%2

 1. Основний етап:

1. на анатомічному препараті показати кістки, м’язи та фасції;

2. на анатомічному препараті показати різні види кісток, суглобів, м’язів, фасцій, структури шлунково-кишкового тракту;

3. відповісти письмово на тестові контрольні питання.


ІІІ


ІІІ


ІІІ


Письмове тестування

муляжі, препарати, вологі препарати, тести та задачі ІІІ рівня

60-90%

3

^ Заключний етап:

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок;


Підведення підсумків заняття;


Домашнє завдання


ІІІ

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів препарування. Вирішення ситуаційних задач, тестів ІІІ рівня.


тести ІІІ рівня.


Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

10-20%


^ 5.1. Підготовчий етап. Розібратися в усіх складних патологічних процесах в організмі хворої людини можливо лише за умови досконалого знання її нормальної анатомії. Анатомія людини лежить в основі медичної науки.

Проведення стандартизованого контролю початкового рівня підготовки студентів.


5.2. Основний етап (зміст теми)
^

Контроль засвоєння анатомічної термінології, теоретичних знань, володіння практичними навичками.


Контрольні питання до теми заняття:

Контроль рівня засвоєння теоретичного матеріалу та практичних навичок щодо анатомії м’язів та фасцій.

^ 5.3. Контрольні питання:

 1. Предмет анатомії та її значення для вивчення клінічних дисциплін.

 2. Короткі відомості про історію анатомії. Українська школа анатомів.

 3. Роль В.Н.Воробйова, В.М.Тонкова, М.С. Спірова в розвитку вітчизняної анатомії.

 4. Типи будови тіла. Вісі та площини людського організму.

 5. Кістка як орган, її будова, хімічний склад, розвиток, ріст.

 6. Класифікація кісток, вікові особливості.

 7. Хребець, загальний план будови.

 8. Шийні та грудні хребці.

 9. Поперекові хребці.

 10. Особливості розвитку та будови крижової кістки. Куприк.

 11. Хребетний стовп, його відділи, вигини, вікові особливості.

 12. Ребра, грудина, їх будова.

 13. Скелет верхньої кінцівки, його відділи, рентгенівське зображення.

 14. Кістки плечового поясу, їх сполучення.

 15. Плечова кістка її будова, рентгенівське зображення.

 16. Кістки передпліччя.

 17. Скелет кисті, його відділи, рентгенівське зображення.

 18. Тазова кіска, її будова, вікові особливості.

 19. Стегнова кістка, її будова, рентгенівське зображення.

 20. Кістки гомілки, їх будова.

 21. Скелет стопи, його відділи, будова кісток.

 22. Потилична, тім’яна кістки, їх будова, та особливості розвитку.

 23. Лобова, решітчаста кістки

 24. Клиноподібна кістка, її частини, будова.

 25. Скронева кістка, зовнішня будова, канали, порожнини.

 26. Верхня щелепа, розвиток, частини, ядра скостеніння.

 27. Поверхні тіла верхньої щелепи, їх рельєф.

 28. Відростки верхньої щелепи. Будова коміркового відростка.

 29. Нижня щелепа, розвиток, частини, ядра скостеніння.

 30. Будова тіла та гілок нижньої щелепи.

 31. Будова дрібних кісток лицевого черепа. Піднебінна та вилична кістки.

 32. Особливості розвитку черепа в онтогенезі.

 33. Череп в цілому, його відділи, частини поверхні, відмінності в будові черепа.

 34. Форми черепа, черепні показники.

 35. Форми лицевого черепа, показники лицевого черепа.

 36. Контрфорси верхньої щелепи.

 37. Контрфорси нижньої щелепи.

 38. Внутрішня основа черепа.

 39. Черепні ямки.

 40. Зовнішня основа черепа.

 41. Скронева та підскронева ямки.

 42. Крилопіднебінна ямка.

 43. Очна ямка.

 44. Кісткова носова порожнина її стінки.

 45. Приносові пазухи, їх топографія, сполучення, функція.

 46. Класифікація з'єднань кісток. Неперервні з'єднання.

 47. Перервні з'єднання кісток. Класифікація суглобів.

 48. З'єднання кісток черепа, їх вікові особливості. Види швів.

 49. Скроневонижньощелепний суглоб.

 50. З'єднання хребців, їх характеристика. Хребет в цілому.

 51. З'єднання ребер з хребцями та грудиною. Грудна клітка в цілому.

 52. З’єднання кісток плечового поясу.

 53. Плечовий суглоб, будова, рентгенівське зображення.

 54. Ліктьовий суглоб.

 55. З'єднання кісток передпліччя.

 56. Променевозап’ястковий суглоб, його будова.

 57. Суглоби кисті, їх характеристика, рентгенівське зображення.

 58. З'єднання кісток тазу. Таз в цілому. Статеві особливості.

 59. Кульшовий суглоб.

 60. Колінний суглоб.

 61. Гомілковостопний суглоб.

 62. Суглоби та склепіння стопи.

 63. М'язова система, її розвиток. Соматичні та вісцеральні м'язи, їх іннервація.

 64. М'яз як орган, загальний план будови, класифікація.

 65. М'язи синергісти та антагоністи. Допоміжні апарати м'язів.

 66. М'язи та фасції тулуба, їх класифікація, кровопостачання та іннервація.

 67. Поверхневі м'язи спини.

 68. Глибокі м'язи спини.

 69. Підпотиличні м'язи, їх функція кровопостачання, іннервація.

 70. М'язи та фасції грудей.

 71. Діафрагма, її частини пошарова будова, слабкі місця

 72. кровопостачання, іннервація.

 73. М'язи передньої та бічної стінок живота, їх топографія, функція...

 74. Прямі м'язи живота, їх будова, кровопостачання, іннервація.

 75. Піхва прямих м'язів живота.

 76. Слабкі місця стінок живота.

 77. Пахвинний канал, його стінки, кільця, вміст, значення.

 78. М'язи голови і шиї, їх функція, класифікація, кровопостачання, іннервація.

 79. Поверхневі м'язи шиї, їх розвиток, будова, функція, іннервація.

 80. Надпід'язикові та підпід’язикові м'язи шиї.

 81. Глибокі м'язи шиї, їх будова, функція, іннервація.

 82. Ділянки та трикутники шиї, їх границі, вміст.

 83. Фасції шиї, їх топографія, клітковинні простори шиї.

 84. Мімічні м'язи.

 85. Жувальні м'язи.

 86. Рухи у скроневонижньощелепному суглобі. Участь жувальних м'язів у здійснені рухів.

 87. Кістково-фасціальні та м'язові простори голови, практичне значення.

 88. М'язи верхньої кінцівки, їх класифікація, кровопостачання, іннервація.

 89. М'язи та фасції плечового поясу.

 90. Передня та задня група м'язів плеча. Фасції плеча.

 91. М'язи, що діють на суглоби плечового поясу, їх топографія, функція,

 92. іннервація.

 93. Передня група м'язів передпліччя.

 94. Променева та задня група м'язів передпліччя.

 95. М'язи кисті, їх класифікація, будова, функція, кровопостачання, іннервація.

 96. Пахвова порожнина.

 97. Канал променевого нерва, двоголові борозни плеча, їхні стінки, вміст.

 98. Борозни ліктьової ділянки, їх границі, вміст.

 99. Борозни передпліччя, їх стінки та вміст.

 100. Волокнисті та волокнисто-кісткові канали кисті, їх вміст.

 101. Синовіальні піхви кисті, їх будова, значення.

 102. М'язи нижньої кінцівки, їх класифікація, функція, кровопостачання, іннервація.

 103. Внутрішня група м'язів тазу.

 104. Зовнішня група м'язів тазу.

 105. Передня група м'язів стегна, їх функція, кровопостачання , іннервація.

 106. Медіальна група м'язів стегна, їх функції, кровопостачання, іннервація.

 107. Задня група м'язів стегна, їх функція, кровопостачання , іннервація.

 108. Передня та латеральна групи м'язів гомілки.

 109. Задня група м'язів гомілки.

 110. М'язи та фасції стопи, їх класифікація, кровопостачання, іннервація.

 111. М'язова та судинна лакуни.

 112. Стегновий трикутник, його стінки, вміст.

 113. Передня та задня стегнові борозни, привідний канал, їх стінки, вміст.

 114. Стегновий канал, його стінки, отвори.

 115. Підколінна ямка.

 116. Гомілково-підколінний канали, м’язово-малогомілкові канали, їх вміст.

 117. Синовіальні піхви м’язів сухожилків нижньої кінцівки.

 118. Порожнина рота, її стінки, відділи.

 119. Розвиток ротової порожнини. Вади розвитку.

 120. Язик, його будова, кровопостачання, іннервація. Слинні залози.

 121. Зуби, розвиток зубів.

 122. Загальна будова зуба.

 123. Ознаки зубів.

 124. Періодонт, його значення у фіксації зубів.

 125. Зубо-щелепний сегмент, характеристика сегментів верхньої та нижньої щелеп.

 126. Анатомія зубів: різці, ікга, малі і великі кутні зуби.

 127. Відмінності в кількості, розташування , формі зубів. Діастема. Краудинг. Медіоденс.

 128. Молочні зуби, їх будова, строки прорізування та зміни.

 129. Формули помтійних та молочних зубів.

 130. Прикус фізіологічний та патологічний.

 131. Зів, його границі. Лімфоїдне кільце глотки.

 132. Слинні залози, їх будова, топографія, протоки.


^ 5.4. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж навчального семестру, стандартизований кінцевий контроль, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач засвідчує їх своїм підписом.

^ 6. Матеріали методичного забезпечення заняття

6.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.

6.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: орієнтовні карти для формування практичних умінь і навичок, навчальні задачі.

6.3. Матеріали контролю для заключного етапу: задачі, завдання, тести.

^ 7. Рекомендована література:

7.1. Основна.

1. Сапин М.Р. Анатомия человека. - М.: Медицина, 2000. - Т. 1,2.

2. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. -М.: Медицина, 2002.

3. Тонков В.Н. Учебник анатомии человека. - М., 1963.

4. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. - М., Медицина, 1996.-Т. 1-4.

7.2. Додаткова:

1. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Ковешниюва. - К.: Здоров'я, 2001. - 328 с.

2. Заклюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. -К.: Здоров'я, 1993.

3. Нетлюх М.А. Латинсько-український анатомічний словник. - К.: Наукова думка, 1972.

4. Бобрик И.И., Милько В.И., Круцяк В.Н., Синицкая А.Н., Топчий Т.В. Учебное пособие по рентгенанатомии. - К. - Черновцы, 1989.

5. Матешук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. - Львів, 1997.


Методичну розробку склав доц. Цигикало О.В.


Рецензія позитивна доц. Слободян О.М.

Схожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи