Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма icon

Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
НазваХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
Сторінка1/6
Дата30.06.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Л.В. Щербина


Програма і робоча програма

навчальної дисципліни

«Маркетинг туріндустрії»

(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки

0504 - «Туризм» галузі знань 0201 – «Культура»,

1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм»,

«Готельно-ресторанна справа»)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг туріндустрії» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 - «Туризм» (галузі знань 0201- «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа») /Укл.: Щербина Л. В.– Харків: ХНАМГ, 2008. – 72 с.Укладач:

доц. кафедри туризму і готельного господарства ХНАМГ, канд. екон. наук, Л.В. Щербина

Рецензент:

доц. кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві ХНАМГ, канд. екон. наук, В. М. АндрєєваРекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол засідання № 6 від 31 січня 2008 р.


ЗМІСТ

ВСТУП ....................................................……………………………

1. Програма навчальної дисципліни .............................

1.1. Мета, предмет і місце дисципліни .................................

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни .......................

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги ......................................

1.4. Рекомендована основна навчальна література ...............

1.5.Анотація програми навчальної дисципліни .....................

2. Робоча програма навчальної дисципліни ............

  1. Кваліфікаційні вимоги до студентів у

сфері гостинності ...............................................................................

2.2. Тематичний план навчальної дисципліни .......................

2.3. Зміст навчальної дисципліни за змістовими

модулями .............................................................................................

2.4. Плани лекцій ......................................................................

2.5. Плани практичних занять ..............................................

2.6. Індивідуальне завдання .....................................................

2.6.1. Рекомендована тематика курсових робіт ..................

2.7. Самостійна робота студентів ............................................

2.8. Контрольні запитання для самодіагностики ...................

2.9. Індивідуально-консультативна робота .......................

2.10. Методики активізації процесу навчання .......................

2.11. Система поточного і підсумкового контролю

знань студентів ..............................................................................................

  1. Рекомендована література .............................................

2.12.1. Основна література ......................................................

2.12.2. Додаткова література....................................................

2.12.3. Ресурси мережі Internet ................................................

Додаток а «Бланк для проведення тестування з дисципліни «Маркетинг туріндустрії»..................................................................

4

5

5

6

7

8

8

10


11

12


14

25

28

39

41

43

51

61

61


64

69

69

69

70


71

ВСТУП


В сучасних умовах, як науковий базис, що обумовлює стратегічний розвиток України в доступній для огляду перспективі, виступає концепція розвитку туристської діяльності як комплексної діяльності, заснованої на використанні ініціативи, економічної самостійності і інноваційних можливостей бізнес – суб’єктів національного ринку і його територіально-галузевих складових. Саме туристська індустрія з її інноваційно-стратегічним потенціалом може створити необхідні умови для досягнення виробничо-економічної стабільності, активізації інвестиційних потоків, підвищення ефективності використання інвестицій і формування реальних передумов для поступального росту і якісного вдосконалення найважливіших соціально-економічних процесів.

Механізмом, здатним ініціювати широкий розвиток туристської індустрії, активізувати діяльність у ній, що забезпечує досягнення її результативності в динамічних умовах ринкової кон’юнктури, є впровадження в управлінську практику принципів і методів сучасного маркетингу.

Успішна діяльність туристського підприємства в сучасних ринкових умовах у значній мірі залежить від уміння правильно визначити та послідовно здійснювати маркетингову політику.

Поки що більшість українських туристських підприємств використовують лише окремі методи і прийоми маркетингу, тоді як розвиток туристського ринку в Україні формує умови для цілеспрямованої і комплексної маркетингової діяльності. Адже маркетинг забезпечує обгрунтованість управлінських рішень, виробничої, фінансової і збутової сфери підприємства, дозволяє привести у відповідність попит і пропозицію на ринку.

Саме цим і обумовлюється актуальність навчальної дисципліни «Маркетинг туріндустрії», визначається її мета і завдання.


^ 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Програма навчальної дисципліни «Маркетинг туріндустрії» розроблена для студентів напряму підготовки 0504 - «Туризм» професійного спрямування 6.050400 - «Туризм», «Готельне господарство».


  1. ^ Мета, предмет і місце дисципліниМетою вивчення дисципліни «Маркетинг туріндустрії» є формування сучасної системи поглядів і спеціальних знань у галузі маркетингу індустрії гостинності, набуття практичних навичок щодо просування турпродукту на ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів і забезпечення ефективності діяльності підприємств туріндустрії.

Предметом курсу «Маркетинг туріндустрії» є загальні закономірності розвитку маркетингу туріндустрії в ринкових умовах, система маркетингу туристського підприємства.

В структурно-логічній схемі підготовки бакалавра дисципліна «Маркетинг туріндустрії» передує вивчення ряду дисциплін професійного блоку. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця наведено в табл. 1.


Таблиця 1 – Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця

^ Перелік дисциплін, на які
безпосередньо спирається
вивчення даної дисципліни


Перелік дисциплін, вивчення яких
безпосередньо спирається
на дану дисципліну


Економічна теорія

Основи наукових досліджень

Соціологія

Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку

Психологія

Ситуаційне моделювання і прогнозування

Статистика

Управління ризиками

Основи маркетингу

^ 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни


Модуль 1. Маркетинг туріндустрії (3,0/108,0) (кредити/годин)


Змістові модулі:


Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Теоретичні засади маркетингу в туристській індустрії та інструментарій проведення маркетингових досліджень у галузі туризму (0,75/27,0)


Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Теоретичні основи туристського маркетингу. Методика маркетингових досліджень і методи отримання й обробки маркетингової інформації в туризмі.

 2. Маркетингові інформаційні системи і Інтернет у туризмі.


Змістовий модуль 1.2. Маркетинговий комплекс підприємств туріндустрії (0,75/27,0)


Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Маркетингові дослідження конкурентного середовища.

 2. Дослідження поведінки споживача.

 3. Маркетинг турпродукту, готельного комплексу і посередницьких фірм у туристській індустрії.


Змістовий модуль 1.3. Створення цінності на конкурентному ринку (1,5/54,0)


Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Сегментація туристського ринку.

 2. Диференціація і позиціонування турпродукту на туристському ринку.

 3. Маркетингові комунікації в туризмі.

 4. Створення брендингу в туристській індустрії.

 5. Стратегія туристського маркетингу. Маркетингова цінова стратегія в туризмі.

^ 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги


Освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни «Маркетинг туріндустрії» наведені в табл. 2.


Таблиця 2 – Освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни

^ Вміння та знання

Сфери діяльності

Функції діяльності

Володіння технікою складання і дизайну рекламних матеріалів, розповсюдження і просування турпродукту.

Проведення рекламних кампаній, презентацій, включаючи роботу на спеціалізованих виставках.

Організація рекламної діяльності

Організаційна

Вміння організувати підготовку, презентацію і по-ширення спеціалізованої туристської інформації, використовуючи рекламні та PR-технології.

Складання перспективних програм турів з метою подальшої апробації їх на ринку і виявлення рівня відповідності запитам туристів, застосовуючи методики планування і впровадження нового турпродукту.

Розробка і реалізація нових турпродуктів

Проведення сегментації споживачів туристського продукту та виявлення потреб у туристських послугах певного рівня, класу, дестинації тощо.
Організаційна

Володіння технологією маркетингових досліджень у туризмі.

Проведення маркетингових досліджень

Розробка методики маркетингових досліджень туристського ринку з метою виявлення потреб туристів в окремих видах туризму, туристських послугах, використовуючи існуючі методики і аналізуючи співвідношення попиту і пропозиції.

Використовуючи загальні маркетингові методики, проводити дослідження попиту потенційних споживачів туристських послуг і існуючих пропозиції.

Проведення маркетингових досліджень попиту на туристську інформацію.

Складання перспективних програм турів з метою подальшої апробації їх на ринку і виявлення рівня відповідності запитам туристів, застосовуючи методики планування і впровадження нового турпродукту.

Обґрунтування рішень з питань розробки проекту туристського маршруту, окремої туристської послуги

Виробничо-технологічна

Дослідження попиту потенційних споживачів туристських послуг, використовуючи методики маркетингових досліджень.

Визначення форм, видів та типів туристської діяльності
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Технологія наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
«Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
«магістр» денної форми навчання галузі знань 0201 «Культура», 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи утилізації відходів» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 020107...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства н. М. Золотова програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Менеджмент» професійного спрямування – «Менеджмент організацій міського господарства»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи