Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки icon

Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки
НазваХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки
Сторінка1/4
Дата30.06.2012
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Щербина Л. В


Методичні вказівки

до практичних занять з дисципліни

«основи НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

з дидактичним забезпеченням для студентів

4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 - «Туризм»

(галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи наукових досліджень» з дидактичним забезпеченням (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 - «Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа») / Укл.: Щербина Л. В.. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 59 с.Укладач:

Щербина Л. В.

Рецензент:

проф. кафедри туризму і готельного господарства ХНАМГ, док. екон. наук, Писаревський І. М.Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол № 6 від 31 січня 2008 р.


ЗМІСТ


ВСТУП ..........................................................................................................

1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ ......................................................................................................

2. Методики активізації процесу навчання ....................

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ............................

4. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ, ЗАЛІКУ ................................................

5. СПИСОК РекомендованОЇ літературИ .................................


4


6

39

42

50

56ВСТУП


Програма вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» складена відповідно до місця й значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки бакалаврів відповідно до освітньо-кваліфікаційних вимог і охоплює всі змістові модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин.

Робочою програмою дисципліни передбачене проведення практичних (семінарських) занять.

^ Семінарське заняття — форма навчального заняття, що спрямована на закріплення студентом теоретичних знань, отриманих як на лекційних заняттях, так і в процесі самостійного вивчення матеріалу, а також під час виконання індивідуальної роботи.

^ Практичне заняття – форма навчального заняття, що спрямована на формування системи практичних знань з проблем, сучасного стану і розвитку підприємств готельного, санаторно-курортного, ресторанного і туристського бізнесу; знайомство з професійною термінологією.

За кожною з тем, включеної до курсу навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень», проводиться практичне заняття з метою як закріплення студентом теоретичних знань, одержаних на лекційних заняттях чи в результаті самостійного вивчення необхідного матеріалу, а також в ході виконання науково-дослідної роботи (розрахунково-графічних завдань, курсової роботи), так і одержання практичних навиків.

Також заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язування завдань з їх обговоренням, розв’язування контрольних завдань, тестовий контроль, їх перевірка і оцінювання.

Під час проведення практичних занять організовується дискусія навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують реферати чи доповіді, а також обговорюються проблемні питання, на які мають бути знайдені відповіді в результаті дискусії.

На практичних заняттях у студентів мають сформуватися вміння і навички розробки, організації і проведення наукових досліджень, а також виконання деяких видів економічної роботи, пов’язаної з діяльністю підприємств індустрії гостинності.

У ході проведення практичного заняття студенти самостійно або в групах (як малих, так і великих) вирішують запропоновані завдання різного рівня складності, виробничі ситуації чи ділові ігри. З метою виявлення рівня засвоєння матеріалу викладач проводить перевірку і обговорення роботи, яку виконували студенти, а також підведення підсумків з одержанням студентами відповідної оцінки в залежності від результатів виконаної роботи.

Слід зазначити, що проведення практичних занять вимагає попередньо підготовлений матеріал (тести, різні завдання тощо).

За кожне практичне заняття фіксуються оцінки, які враховують при виставленні поточної модульної оцінки з даної навчальної дисципліни.

^ 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ


МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАУКИ І НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


^ ТЕМА 1. КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ НАУКИ І НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Перелік основних завдань:

1. Провести дослідження процесу зародження науки.

2. Охарактеризувати сучасний стан, виявити проблеми і вказати перспективи розвитку науки в Україні.

3. Перелічити і обгрунтувати особливості сучасних наукових досліджень.

Питання для дискусії:

1. Прикладні науки і їх значення в підвищенні ефективності функціонування економіки.

2. Об'єктивна необхідність наукових досліджень на сучасному етапі розвитку економіки.

3. Значення розробки державних науково-технічних програм у розвитку країни та їх види.


Питання для самодіагностики:

1. Поняття і характеристика науки як системи знань.

2. Основні функції науки в сучасних умовах.

3. Наука як особливий вид людської діяльності.

4. Наукові знання, їх відмінності від звичайних знань.

5. Виникнення і становлення науки.

6. Класифікація наук, її призначення і способи побудови.

7. Фундаментальні науки, їх характеристика.

8. Класифікація об'єктів наукових досліджень.

9. Диверсифікація та інтеграція наук як наслідок їх розвитку.

10. Визначення об'єкта і предмета наукового дослідження.

11. Об'єкти наукових досліджень в економіці.

12. Виникнення економічної науки.

13. Роль економічних наук у розвитку суспільства.

14. Класифікація економічних наук.

15. Принципи систематизації економічних знань.

16. Структура економічних знань.

17. Загальні проблеми розвитку економічної науки на сучасному етапі.

18 . Класифікація наукових досліджень.

19. Основні напрямки наукових економічних досліджень на сучасному етапі.

20. Поняття наукового дослідження.

21. Характеристика наукового напряму. Структурні одиниці наукового напряму.

Література: основна [6, 13, 14]; додаткова [18, 19].


^ ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ


Перелік основних завдань:

1. Структура науки як системи знань.

2. Визначення окремих елементів, складових частин науки.

3. Підготовка науковців в аспірантурах та докторантурах.

4. Характеристика основних принципів наукової організації дослідної праці.


Питання для дискусії:

1. Управління наукою в Україні.

2. Використання засобів механізації та автоматизації допоміжних операцій в науково-дослідній роботі.


Питання для самодіагностики:

1. Організація науки в Україні.

2. Організаційна структура та роль НАНУ.

3.. Режим робочого часу науковця.

4. Вимоги ергономіки до організації наукових досліджень.

5. Характеристика основних елементів самоорганізації наукової праці.

6. Особливості функціонування інкубаторів, технопарків, технополісів.

7. Визначення предмета науково-дослідної роботи студентів економічних вузів.

8. Необхідність наукової організації дослідницької праці.

9. Організація робочого місця наукового працівника

10. Самоорганізація праці науковця.

Література: основна [6, 13, 14]; додаткова [17, 18, 19].


^ ТЕМА 3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


Перелік основних завдань:

1. Основні завдання науково-дослідної роботи студентів.

2. Форми заохочення студентської молоді до науково-дослідної роботи, що практикуються у вищих навчальних закладах.

3. Дипломна робота як найвищий ступінь участі студента в науково-дослідній роботі.

4. Специфіка вибору тематики курсових (дипломних) робіт для студентів спеціальності «Туризм», «Готельне господарство».


Питання для дискусії:

1. Мета залучення студентів до науково-дослідної роботи.

2. Необхідність посилення ролі науки в підготовці фахівців для економіки.

Питання для самодіагностики:

1. Характеристика змісту і порядку розробки індивідуального плану науково-дослідної роботи студента на весь період навчання.

2. Поняття науково-дослідної роботи студентів.

3. Керівництво науково-дослідною роботою студентів у вищому навчальному закладі, її організація і планування.

4. Організація роботи студентського наукового гуртка.

5. Класифікація форм організації науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі.

6. Характеристика науково-дослідної роботи студентів у навчальному процесі. Види навчально-дослідної роботи.

7. Види науково-дослідної роботи студентів, що здійснюються в позанавчальний час.

Література: основна [8, 11, 14]; додаткова [17, 18, 19].


^ ТЕМА 4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ


Перелік основних завдань:

1. Механізм пошуку первинної і вторинної інформації студентами.

2. Поняття і критерії ефективності інформації в науковому дослідженні.

3. Джерела інформації та їх класифікація.

4. Вимоги до організації збору практичної інформації на підприємствах (організаціях).

5. Основні способи відбору одиниць з генеральної сукупності.


Питання для дискусії:

1. Особливості збирання показників з різних джерел інформації.

2. Організація збору інформації з практичної діяльності підприємства (організації).

3. Плагіат і студентські наукові праці.

4. Переваги і недоліки різних форм обміну науковою інформацією.


Питання для самодіагностики:

1. Стадії обробки інформації та їх характеристика.

2. Класифікація інформації.

3. Роль інформації на етапах науково-дослідної роботи.

4. Функції інформації.

5. Сутність обробки інформації на ЕОМ. Етапи обробки інформації.

6. Сутність економічного аналізу в науково-дослідному процесі.

7. Поняття об'єкту обстеження та його характеристика.

8. Вибірковий метод обстеження та його характеристика.

9. Суть кількісної і якісної репрезентативності об'єктів обстеження.

10. Раціональна організація аналітичної роботи та її характеристика.

11. Показник та його основні ознаки.

12. Основні види показників та їх характеристика.

13. Організаційні етапи здійснення економічного аналізу.

14. Принципи збирання матеріалів наукового дослідження.

15. Резерви в економічному аналізі та їх характеристика.

16. Форми документального оформлення зібраної інформації.

Література: основна [6, 11, 14]; додаткова [15, 18, 19].


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКОВОГО ЗНАННЯ І ТВОРЧОСТІ


ТЕМА 5. МЕТОД І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І АНАЛІЗУ


Перелік основних завдань:

1. Загальна характеристика методологічного апарату наукових досліджень.

2. Оцінка і аналіз методологічного інструментарію в соціально-економічних дослідженнях.

3. Методи проведення аналітичної роботи, особливості їх використання.

4. Основні елементи методики комплексного економічного аналізу, їх характеристика.

5. Завдання, які вирішують в результаті спеціальних спостережень.


Питання для дискусії:

1. Чим обумовлюється отримання різних результатів аналітичних досліджень?

2. Докази в наукових дослідженнях, способи їх застосування.

3. Використання методів прогнозування в науково-дослідній роботі.

4. Загальні методи в наукових дослідженнях. Їх відмінність від спеціальних методів.


Питання для самодіагностики:

1. Назвіть основні групи методів наукових досліджень.

2. Як можна одержати первинну інформацію?

3. Емпіричний і теоретичний рівні пізнання та їх зв'язок із загальними методами наукових досліджень.

4. Особливості та види емпіричних загальнонаукових методів.

5. Характеристика емпірико-теоретичних загальнонаукових методів.

6. Теоретичні загальнонаукові методи, їх види і призначення.

7. Основні групи спеціальних методів в економічних дослідженнях.

8. Спеціальні методи збору інформації в економічних дослідженнях.

9. Значення методів фотографування, види фотографій.

10. Застосування спеціальних методів для обробки зібраної інформації.

11. Які основні види спостережень використовують для одержання інформації?

12. Методи планових розрахунків обгрунтувань в наукових економічних дослідженнях.

13. Яка роль показників в управлінні економікою, підприємством?

14. Які можуть бути виділені групи узагальнюючих показників?

15. Структура доказів. Використання прямих і непрямих доказів у наукових дослідженнях.

16. Спростування в науково-дослідній роботі.

17. Які висувають вимоги до показників економічного аналізу?

18. Розкрийте ваше розуміння поняття “економічний аналіз”.

19. Чим визначається функціональна роль економічного аналізу?

20. Чим визначається суть економічного аналізу як функції управління?

21. Розкрийте зміст економічного аналізу.

22. Що впливає на структуру змісту економічного аналізу?

23. Сформулюйте й обґрунтуйте функції економічного аналізу.

24. Сформулюйте і поясніть основні принципи економічного аналізу.

25. Сформулюйте і розкрийте поняття предмета економічного аналізу.

26. Сформулюйте класифікацію економічних явищ і процесів, яку передбачає предмет економічного аналізу.

27. Розкрийте поняття об’єкта економічного аналізу.

28. Сформулюйте і розкрийте поняття методу і методики економічного аналізу.

29. Охарактеризуйте аналітичне забезпечення менеджменту.

30. Охарактеризуйте в цілому систему прийомів економічного аналізу.

31. На чому базується методика системного економічного аналізу?

32. Назвіть і охарактеризуйте основні прийоми аналізу.

33. Що покладено в основу класифікації методів обробки економічної інформації?

Література: основна [12, 13, 14]; додаткова [18, 19].


^ ТЕМА 6. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ Й ОФОРМЛЕНЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ ЇХ У ПРАКТИКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Перелік основних завдань:

1. Дипломна робота – найвідповідальніший етап в процесі підготовки висококваліфікованого спеціаліста.

2. Процедура написання і захисту курсових (дипломних) робіт.

3. Написання, аналіз і редагування тез доповіді на студентську науково-практичну конференцію і наукової статті.

4. Методика коректної та адекватної графічної інтерпретації одержаних результатів.

5. Написання, аналіз і редагування наукової доповіді, наукового звіту, анотації, рецензії.


Питання для дискусії:

1. Значення цифрового й ілюстративного матеріалу в звіті з науково-дослідної роботи.

2. Застосування комп’ютерної техніки в процесі впровадження результатів наукових досліджень.


Питання для самодіагностики:

1. Систематизація результатів наукового дослідження.

2. Структура звіту з науково-дослідної роботи.

3. Впровадження результатів науково-дослідної роботи в економіку.

4. Вимоги до подання формул, таблиць, ілюстрацій.

5. Нумерація цифрового й ілюстративного матеріалу.

6. Послідовність розміщення літературних джерел у переліку використаної літератури.

7. Елементи бібліографічного опису літератури, використаної в процесі науково-дослідної роботи.

8. Оформлення посилань на використані літературні та інформаційні джерела в звіті про науково-дослідну роботу.

9. Оформлення акту здавання-приймання науково-дослідної роботи.

10. Ефект і ефективність у наукових дослідженнях.

11. Види ефективності наукових досліджень.

Література: основна [8, 12, 14]; додаткова [15, 17].


^ МОДУЛЬ ІІ. ПРИКЛАДНІ ПОЛОЖЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.1. ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


ТЕМА 7. МЕХАНІЗМ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Перелік основних завдань:

1. Розробка й обгрунтування методики до проведення аналітичного дослідження галузевого ринку (субринку).

2. Поняття, види й етапи соціально-економічних досліджень.

3. Порядок конкретизації та затвердження теми наукового дослідження.


Питання для дискусії:

1. Поняття критерію. Основні критерії вибору теми наукового дослідження.

2. Роль бібліотеки в роботі дослідника.

3. Зміст і роль апробації як завершальної стадії науково-дослідного процесу.


Питання для самодіагностики:

1. Поняття й особливості наукового дослідження.

2. Стадії науково-дослідного процесу та їх характеристика.

3. Етапи виконання науково-дослідної роботи.

4. Наукова проблема в економічних дослідженнях.

5. Зв'язок наукової проблеми і теми дослідження в економіці.

6. Визначення гіпотези, її якісна характеристика, види гіпотез.

7. Види літературних джерел економічної інформації, застосовуваних в наукових дослідженнях.

8. Складання власної картотеки студента в процесі роботи з літературними джерелами.

9. Значення процесу створення і перетворення нової інформації на дослідній і завершальній стадіях науково-дослідного процесу.

Література: основна [12, 13, 14]; додаткова [15, 18, 19].


^ ТЕМА 8. ЕКОНОМІКО - СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ І ПРИЙОМИ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ І ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ


Перелік основних завдань:

1. Вивчення впливу відокремленого фактора на зміну результативного показника.

2. Методика розрахунку показників сезонності та врахування впливу сезонного ефекту в процесі проведення дослідження й аналізу.

3. Причини і характеристики застосування технічних прийомів економічного аналізу.

4. Виявлення різниці агрегатних індексів Ласпейреса і Пааше.


Питання для дискусії:

1. Які основні завдання вирішує дослідник за допомогою методу групування?

2. З якою метою будують графіки в економіко-статистичних дослідженнях?

3. Що являє собою середня величина і в чому полягає її властивість?

Питання для самодіагностики:

 1. Охарактеризуйте прийоми порівняння, абстрагування.

 2. Охарактеризуйте групу прийомів елімінування.

 3. Охарактеризуйте групу прийомів балансової ув’язки.

 4. Охарактеризуйте групу прийомів групування.

 5. Охарактеризуйте групу графічних прийомів у економічному аналізі.

 6. Дайте аналітичну характеристику прийому ланцюгових підстановок і визначте межі його застосування.

 7. Дайте аналітичну характеристику прийому різниці абсолютних і відносних величин.

 8. Дайте характеристику застосування індексного методу.

 9. Дайте характеристику застосування прийому середніх і відносних величин, динамічного ряду.

 10. У чому полягає значення методу групування в аналізі даних?

 11. Яка роль і значення класифікації? Наведіть приклади найважливіших класифікацій.

 12. Яке групування називають комбінаційним? Наведіть приклад.

 13. У чому полягає відмінність комбінаційного і багатовимірного групування?

 14. Які основні проблеми належать вирішенню при групуванні даних?

 15. Як виконують групування, якщо групувальна ознака є дискретною?

 16. В яких випадках необхідно визначати інтервали групування за кількісною ознакою?

 17. Які основні функції таблиць?

 18. Які можуть бути виділені види таблиць?

 19. Назвіть види відносних показників і охарактеризуйте їх значення.

 20. Як пов’язані між собою відносні величини виконання плану, планового завдання і динаміки?

 21. Для чого розраховують відносні величини координації?

 22. Яке значення відносних величин інтенсивності? Наведіть приклади їх використання .

 23. Що характеризує різниця чисельника і знаменника агрегатних індексів фізичного обсягу продукції та цін?

 24. Які показники використовують для характеристики змін рівнів рядів динаміки?

 25. Який вид середніх величин використовують для розрахунку середнього рівня моментного ряду динаміки?

 26. Назвіть види індексів якісних показників.

 27. Як розрахувати середній темп росту і приросту рівнів ряду динаміки?

 28. Яка роль індексного методу аналізу в економічних дослідженнях?

 29. Чим пояснюється різниця у величині індексу цін змінного і фіксованого складу?

 30. Що характеризує індекс впливу структурних зрушень? Напишіть формулу для його розрахунку.

 31. Сформулюйте основні принципи оцінки абсолютного і відносного розміру впливу факторів на зміну результативного показника з використанням багатофакторних індексних моделей.

 32. Яке значення має побудова факторних індексних моделей?

 33. Які форми індексів використовують при територіальних співставленнях?

 34. Як виміряти рівень інфляції?

Література: основна [5, 7, 9, 10, 14]; додаткова [16].


  1   2   3   4

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технологія наукових досліджень» з дидактичним забезпеченням (для студентів...
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки
«Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)....
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства александрова С. А., Сегеда І. В., Щербина Л. В. Методичні вказівки
«Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)....
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки
«магістр» денної форми навчання галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна...
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки
...
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки
...
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки
«Туризм», «Готельно-ресторанна справа» програми підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанний бізнес»
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина, С. А. Александрова Методичні вказівки
«Туризм» галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи